Find activities

195 results

 • HYSBYSIAD O GAIS AR GYFER GWAITH CARTHU AC ECHDYNNU O DRAETH BEDWYN A NORTH MIDDLE GROUND

  DEDDF Y MÔR A MYNEDIAD I’R ARFORDIR 2009 RHEOLIADAU GWAITH MOROL (ASESU EFFEITHIAU AMGYLCHEDDOL) 2007 HYSBYSIAD O GAIS AR GYFER GWAITH CARTHU AC ECHDYNNU O DRAETH BEDWYN A NORTH MIDDLE GROUND Hysbysir drwy hyn fod Breedon Trading Limited wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae angen caniatâd asesu effeithiau amgylcheddol ar y prosiect ac mae'n destun gofyniad... More
  Closed 7 March 2024
 • Hysbysiad o Gais am atgyweiriadau i seilbyst llen Afon Wen

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais am atgyweiriadau i seilbyst llen Afon Wen Hysbysir drwy hyn fod MPH Construction wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer atgyweiriadau i seilbyst llen Afon Wen. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/ . Gallwch chwilio am y dogfennau... More
  Closed 21 February 2024
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Harlech

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb y newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r buddion y maen nhw’n eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau rheoli... More
  Closed 12 February 2024
 • Gweithio i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau economaidd yng Ngwent

  Hoffai Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent (BGC) ymgysylltu â phawb yng Ngwent sy’n gweithio i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau economaidd a gwella ein ffyniant i bobl a’r amgylchedd gyda’i gilydd. Mae Cynllun Llesiant Gwent yn nodi’r amcanion a’r camau y byddwn yn eu cymryd i fynd i’r afael â’r materion pwysicaf i bobl Gwent. Mae’r arolwg hwn yn cefnogi ac yn llywio ein dealltwriaeth o sut y byddwn yn cyflawni’r cynllun ar gyfer y 5 mlynedd nesaf ar draws... More
  Closed 7 February 2024
 • Ein Hamcanion Cydraddoldeb Strategol 2024 - 2028

  Trosolwg Mae Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff rhestredig fel ni adolygu eu hamcanion cydraddoldeb presennol o leiaf bob pedair blynedd. Mae Amcanion Cydraddoldeb yn nodau mae sefydliadau'n eu gosod, ac mae'n ofynnol iddynt gael eu cyhoeddi, ochr yn ochr â'n hamcanion diwygiedig nesaf a'r camau rydym yn bwriadu eu cymryd i'w cyflawni, erbyn 1 Ebrill 2024. Nod yr amcanion yw sicrhau bod sefydliadau cyhoeddus yn ystyried... More
  Closed 12 January 2024
 • Cyhoeddiad o fwriad i beidio â pharatoi datganiad amgylcheddol

  Rheoliad 12B o Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draenio Tir) (Rheoliadau Diwygio) 2017/585 Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn hysbysu ei fod yn bwriadu gwneud gwaith i wella Gorsaf Fesur a Strwythur Cored Fiddler’s Elbow ar yr Afon Taf, Merthyr Tudful, NGR - ST 08914 95158. Bydd y gwaith gwella arfaethedig yn cynnwys gwaith cynnal a chadw ar yr orsaf fesur, gwaith atgyweirio ar strwythur y gored, gosod grisiau mynediad at sianel yr afon a gosod ysgol bysgod ar wyneb y... More
  Closed 14 December 2023
 • Hysbysiad o Gais am Drwydded Forol i gynnal Gwaith Carthu Cynnal a Chadw Harbwr Dinbych-Y-Pysgod

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais am Drwydded Forol i gynnal Gwaith Carthu Cynnal a Chadw Harbwr Dinbych-Y-Pysgod Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Sir Benfro wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer drwydded forol i gynnal gwaith carthu cynnal a chadw Harbwr Dinbych-y-Pysgod. Gallwch... More
  Closed 29 November 2023
 • Prosiect Dynodi Parc Cenedlaethol Gogledd Ddwyrain Cymru - Cyfnod Ymgysylltu 2023

  Bydd y cyfnod ymgysylltu yn rhedeg o ddydd Llun 9 Hydref tan 23:59 ar ddydd Llun 27 Tachwedd. I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiadau ymgysylltu personol neu ar-lein, ewch i dudalen gwybodaeth y prosiect . Mae deunyddiau i gefnogi’r digwyddiadau ymgysylltu a’ch helpu i gwblhau eich holiadur adborth wedi’u hatodi isod. Mae eich barn a'ch adborth yn bwysig a byddant yn helpu i lunio'r broses asesu. Diolch. More
  Closed 27 November 2023
 • Ymgynghoriad ar ein Hofferyn Bandio Gosodiadau arfaethedig

  Fel corff Llywodraeth Cymru, rhaid i CNC gydymffurfio â'r gofynion a nodir yn ‘ Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru ’. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol inni adennill costau’r gwasanaethau rheoleiddio a ddarparwn yn llawn oddi wrth y rhai sy’n eu defnyddio, yn hytrach na chael y gwasanaethau hynny wedi’u hariannu drwy drethiant cyffredinol. Rhwng Hydref 2022 ac Ionawr 2023, fe wnaethom ymgynghori ar daliadau ceisiadau newydd ar gyfer nifer o... More
  Closed 13 November 2023
 • Consultation on revoking and withdrawing eight standard rules permits

  This consultation is now closed. Our response to the comments received can be viewed below. Our response: Of the three respondents, one agreed to the withdrawal and/or revocation of all medium combustion plant (MCP) and specified generator standard rules permits, one provided no comments, and one objected based on the possibility that some operators may not be aware of the permitting requirements and that NRW may not have reached all interested parties. The... More
  Closed 6 November 2023
 • Ymgynghoriad ar ddirymu a thynnu wyth trwydded wastraff rheolau safonol yn ôl

  Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi cau. Mae ein hymateb i'r sylwadau a dderbyniwyd i'w weld isod. Ein hymateb O’r tri ymatebydd, cytunodd un i fod yr holl drwyddedau rheolau safonol ar gyfer cyfarpar hylosgi canolig a generaduron penodedig yn cael eu tynnu’n ôl neu eu dirymu, ni roddodd un unrhyw sylwadau, a gwrthwynebodd un ar sail y posibilrwydd nad yw rhai gweithredwyr efallai’n ymwybodol o’r gofynion trwyddedu ac efallai nad yw CNC wedi llwyddo i gyrraedd yr holl... More
  Closed 6 November 2023
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer gwaith drilio sy’n croesi o dan Afon Dyfrdwy

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Rheoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007 Hysbysiad o Gais ar gyfer gwaith drilio sy’n croesi o dan Afon Dyfrdwy Hysbysir drwy hyn fod Liverpool Bay CCS Limited wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae angen caniatâd asesu effeithiau amgylcheddol ar y prosiect ac mae'n destun gofyniad am asesiad o’r effeithiau... More
  Closed 30 October 2023
 • COFRESTRU ar gyfer Gweminarau di-dâl 27/10/23 - Arweiniad i Grant Datblygu Mawndiroedd

  Ffurflen gofrestru ar gyfer Gweminarau 27/10/2023 - Grant Datblygu Mawndiroedd Mae'r cyfnod cofrestru ar gyfer Gweminar yn cau 26/10/2023. Mae'r cyfnod gwneud ceisiadau Grant yn dechrau o'r 13eg o Hydref 2023 ac yn cau ar y 15fed o Ionawr 2024. More
  Closed 26 October 2023
 • Hysbysiad O Gais Ar Gyfer Gwaredu Deunydd Wedi'i Garthu O Lociau Bae Caerdydd, Yr Harbwr Allanol A Llwybrau Dynesu Ar Y Môr

  Deddf Y Môr A Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysir drwy hyn fod Awdurdod Harbwr Caerdydd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer gwaredu deunydd wedi'i garthu o lociau bae caerdydd, yr harbwr allanol a llwybrau dynesu ar y môr. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, ar ein ... More
  Closed 26 October 2023
 • HYSBYSIAD O GAIS AM WAITH ADEILADU A CHARTHU CYSYLLTIEDIG Â PHROSIECT ESTYNIAD PARC YNNI MOSTYN

  HYSBYSIAD CYHOEDDUS DEDDF Y MÔR A MYNEDIAD I'R ARFORDIR 2009 RHEOLIADAU GWAITH MOROL (ASESU EFFEITHIAU AMGYLCHEDDOL) 2007 HYSBYSIAD O GAIS AM WAITH ADEILADU A CHARTHU CYSYLLTIEDIG Â PHROSIECT ESTYNIAD PARC YNNI MOSTYN Hysbysir drwy hyn fod Porthladd Mostyn Cyf, Ffordd yr Arfordir, Mostyn, Sir y Fflint wedi rhoi mwy o wybodaeth i Cyfoeth Naturiol Cymru mewn perthynas â'r cais uchod yn unol â Rheoliad 14 Rheoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007 (‘y Rheoliadau... More
  Closed 23 October 2023
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer Hawl Tramwy Cyhoeddus Glan y Môr – Gwaith Cynnal a Chadw Pont i Gerddwyr a Rheoli Erydiad.

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar gyfer Hawl Tramwy Cyhoeddus Glan y Môr – Gwaith Cynnal a Chadw Pont i Gerddwyr a Rheoli Erydiad. Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Sir Ceredigion wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer hawl tramwy cyhoeddus Glan y Môr – Gwaith cynnal a chadw pont i gerddwyr a rheoli erydiad. Gallwch weld y... More
  Closed 4 October 2023
 • Gwaith cwympo coed llarwydd yn Nwyrain Mescoed Mawr

  Pa waith sy’n mynd rhagddo? Diweddariad 20/03/2023 Mae gwaith torri coed i gael gwared ar 14 ha o goed llarwydd sydd wedi’u heintio â Phytophora ramorum (a elwir yn fwy cyffredin yn glefyd llarwydd) yng nghoetiroedd Dwyrain Mescoed Mawr, ger Casnewydd, bellach wedi’i gwblhau. Bydd ailblannu yn digwydd y gaeaf hwn fel rhan o raglen ailstocio 2023/2024. Diweddariad 26/09/2022 Mae gwaith cwympo coed bellach wedi dechrau... More
  Closed 30 September 2023
 • Gwybodaeth am Waith Coedwigaeth yng Nghoed Gwent

  Diweddariad 20/03/23 Rydym wedi rhoi’r gorau i’r gwaith teneuo coedwig a drefnwyd yn rhan ddwyreiniol y coetir am y tro oherwydd y posibilrwydd o adar yn nythu yn yr ardal. Mae'r gwaith bellach wedi'i amserlennu i ddechrau ddiwedd Gorffennaf - dechrau Awst unwaith y bydd yr adar wedi magu plu a gadael eu nythod. Dysgwch fwy am sut rydym yn diogelu adar gwyllt yn ystod gwaith yn y goedwig Mae gwaith teneuo coedwig ar fin dechrau yn rhan ddwyreiniol... More
  Closed 21 September 2023
 • Hysbysiad o Gais i glirio a dyddodi deunydd o falf lanwol yn safle RAF y Fali – maes awyr Ynys Môn

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais i glirio a dyddodi deunydd o falf lanwol yn safle RAF y Fali – maes awyr Ynys Môn Hysbysir drwy hyn fod Ancala Water Services (Estates) Ltd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer clirio a dyddodi deunydd o falf lanwol yn safle RAF y Fali – maes awyr Ynys Môn. Gallwch weld y dogfennau cais... More
  Closed 20 September 2023
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer Gerddi Traphont y Bermo

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar gyfer Gerddi Traphont y Bermo Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Gwynedd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer atgyweirio rhan o’r morglawdd a gosod llifddor a system ddraenio newydd. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n ... More
  Closed 7 September 2023
 • Hysbysiad o Gais i ddargyfeirio pibell nwy pwysedd uchel o dan Afon Tywi

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais i ddargyfeirio pibell nwy pwysedd uchel o dan Afon Tywi. Hysbysir drwy hyn fod Wales & West Utilities wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais i ddargyfeirio pibell nwy pwysedd uchel o dan afon Tywi. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/ .... More
  Closed 6 September 2023
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer Gorsaf Lidar Arnofiol

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar gyfer Gorsaf Lidar Arnofiol Hysbysir drwy hyn fod Llŷr Floating Wind Ltd. wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer defnyddio gorsaf LIDAR arnofiol oddi ar arfordir deheuol Cymru. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am... More
  Closed 30 August 2023
 • Appeal against the decision of Natural Resources Wales to attach conditions to a marine licence granted to Câr-y-Môr for licensable marine activities (seaweed and shellfish IMTA site) at Ramsey Sound, Pembrokeshire

  Marine Licensing (Appeals Against Licensing Decisions) (Wales) Regulations 2011 Notice is hereby given that an inspector appointed by the Welsh Ministers will hold a virtual hearing on 15 August 2023 at 10:00 Into an appeal against the decision of Natural Resources Wales to attach conditions to a marine licence granted to Câr-y-Môr for licensable marine activities (seaweed and shellfish IMTA site) at Ramsey Sound, Pembrokeshire. The purpose of the virtual hearing is to enable... More
  Closed 11 August 2023
 • Apêl yn erbyn penderfyniad Cyfoeth Naturiol Cymru i atodi amodau i drwydded forol a roddwyd i Gâr-y-Môr ar gyfer gweithgareddau morol trwyddedadwy (safle dyframaeth aml-droffig integredig gwymon a physgod cregyn) yn Swnt Dewi, Sir Benfro.

  Rheoliadau Trwyddedu Morol (Apelau yn erbyn Penderfyniadau Trwyddedu) (Cymru) 2011 Hysbysir drwy hyn y bydd arolygydd a benodir gan weinidogion cymru yn cynnal gwrandawiad rhithwir ar 15 Awst 2023 am 10:00. Ynglŷn ag apêl yn erbyn penderfyniad Cyfoeth Naturiol Cymru i atodi amodau i drwydded forol a roddwyd i Gâr-y-Môr ar gyfer gweithgareddau morol trwyddedadwy (safle dyframaeth aml-droffig integredig gwymon a physgod cregyn ) yn Swnt Dewi, Sir Benfro . Diben y... More
  Closed 11 August 2023
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer Adnewyddu Gollyngfa Elifion Casnewydd

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar gyfer Adnewyddu Gollyngfa Elifion Casnewydd Hysbysir drwy hyn fod Kaymac Marine & Civil Engineering Ltd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer adnewyddu gollyngfa elifion Casnewydd. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n ... More
  Closed 1 August 2023
 • Wales Funder Priorities

  NRW has recently launched our new corporate scheme and we are now developing our finance portfolio for 2024-2030. As part of developing the portfolio, we have started to do some mapping to understand what other funders are looking to support and how. We are interested in providing grant programmes that directly address the challenges of nature and climate emergencies and understand what the gaps are and ensure that we do not duplicate other available funds. We would... More
  Closed 31 July 2023
 • Blaenoriaethau Cyllidwyr Cymru

  Mae CNC wedi lansio ein cynllun corfforaethol newydd yn ddiweddar ac rydym bellach yn datblygu ein portffolio cyllid ar gyfer 2024-2030. Fel rhan o ddatblygu'r portffolio, rydym wedi dechrau gwneud rhywfaint o fapio i ddeall beth mae cyllidwyr eraill yn edrych i'w gefnogi a sut. Mae gennym ddiddordeb mewn darparu rhaglenni grant sy'n mynd i'r afael yn uniongyrchol â heriau natur ac argyfyngau hinsawdd, deall beth yw'r bylchau a sicrhau nad ydym yn dyblygu... More
  Closed 31 July 2023
 • Bwriadu gwahardd mynediad ym Meysydd Tanio Trawsfynydd

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn bwriadu gwahardd mynediad ym Meysydd Tanio Trawsfynydd am gyfnod o bum mlynedd namyn un diwrnod o dan adran 25(1)(b) o Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 er mwyn osgoi perygl i’r cyhoedd oherwydd y risgiau sy'n deillio o ordnans nad yw wedi ffrwydro. Mae Rheoliadau Mynediad i Gefn Gwlad (Gwahardd neu Gyfyngu ar Fynediad) (Cymru) 2003 yn ei gwneud yn ofynnol i Cyfoeth Naturiol Cymru, fel yr awdurdod perthnasol, gyhoeddi cyfarwyddyd drafft ar wefan pan... More
  Closed 28 July 2023
 • Hysbysiad o Gais i Lanhau Gollyngfa Neyland a Gosod Falf

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais i Lanhau Gollyngfa Neyland a Gosod Falf Hysbysir drwy hyn fod Kaymac Marine & Civil Engineering Ltd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer cael gwared o rwystr mewn gollyngfa forol hir Dŵr Cymru sy’n gollwng elifion o waith trin dŵr. Bydd falf newydd hefyd yn cael ei gosod i atal rhwystrau yn y... More
  Closed 21 July 2023
 • Holiadur Cynllun Gweithredu Adfer Natur (NRAP)

  Cafodd Cynllun Gweithredu Adfer Natur Cymru 2020 i 2021 (llyw.cymru) ei gyhoeddi gyntaf ym mis Rhagfyr 2015 o dan yr enw y Cynllun Adfer Natur. Dyma’r Strategaeth Fioamrywiaeth Genedlaethol a’r Cynllun Gweithredu i Gymru. Rhan 1: Mae Ein Strategaeth ar gyfer Natur yn nodi’n hymrwymiad i wrthdroi colli bioamrywiaeth yng Nghymru a’r amcanion ar gyfer gweithredu. Mae’n nodi sut y mae Cynllun Strategol ar gyfer... More
  Closed 21 July 2023
195 results. Page 1 of 7