HYSBYSIAD O GAIS AM WAITH ADEILADU A CHARTHU CYSYLLTIEDIG Â PHROSIECT ESTYNIAD PARC YNNI MOSTYN

Ar gau 23 Hyd 2023

Wedi'i agor 11 Medi 2023

Trosolwg

HYSBYSIAD CYHOEDDUS DEDDF Y MÔR A MYNEDIAD I'R ARFORDIR 2009 RHEOLIADAU GWAITH MOROL (ASESU EFFEITHIAU AMGYLCHEDDOL) 2007 HYSBYSIAD O GAIS AM WAITH ADEILADU A CHARTHU CYSYLLTIEDIG Â PHROSIECT ESTYNIAD PARC YNNI MOSTYN

Hysbysir drwy hyn fod Porthladd Mostyn Cyf, Ffordd yr Arfordir, Mostyn, Sir y Fflint wedi rhoi mwy o wybodaeth i Cyfoeth Naturiol Cymru mewn perthynas â'r cais uchod yn unol â Rheoliad 14 Rheoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007 (‘y Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol’). Cyhoeddwyd hysbysiad o'r cais a'r datganiad amgylcheddol ar 27 Ionawr 2023 a 3 Chwefror 2023.

Mae Porthladd Mostyn Cyf wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol dan Ran 4 Deddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir 2009 i adeiladu wal newydd i’r cei ac adfer tua 4.5h o dir y tu ôl i’r morglawdd newydd. Bydd angen cynnal gwaith carthu er mwyn creu angorfeydd newydd, a bydd angen dyfnhau angorfeydd cyfredol a’r sianel ddynesu ar gyfer gweithgareddau cynnal a chadw yn y dyfodol. Mae angen caniatâd asesu effeithiau amgylcheddol ar y prosiect ac mae'n destun y gofyniad am asesiad o’r effaith amgylcheddol dan y Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol.

Mae datganiad amgylcheddol wedi cael ei baratoi gan yr ymgeisydd. Mae copïau o'r wybodaeth ychwanegol ar gael i'r cyhoedd eu harchwilio am ddim yn ystod oriau swyddfa arferol mewn Llyfygell Treffynnon, Sir y Fflint tan y 23 Hydref 2023.

Gallwch hefyd gael copïau o'r wybodaeth ychwanegol ar-lein o https://cofrestrgyhoeddus.cyfoethnaturiol.cymru/neu drwy ebostio CNC yn permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais CML2283.

Os gofynnir am gopïau caled o'r dogfennau uchod, efallai bydd yn rhaid talu costau nad ydynt yn fwy na chostau copïo rhesymol.

Ardaloedd

  • Pob Ardal

Cynulleidfaoedd

  • marine developers
  • marine planners
  • Coastal Group Members

Diddordebau

  • EIA
  • Development
  • Marine Area Statement