Cynllun Adnoddau Coedwig Harlech

Ar gau 12 Chwef 2024

Wedi'i agor 15 Ion 2024

Trosolwg

Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb y newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r buddion y maen nhw’n eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau rheoli tymor hir ar gyfer pob ardal goedwig. Caiff y rhain eu crynhoi mewn Cynllun Adnoddau Coedwig newydd.

Mae cynllun Adnoddau Coedwig Harlech yn cwmpasu cyfanswm o 136 Ha, wedi’i leoli ychydig i’r gogledd o dref Harlech. Gellir cyrraedd y goedwig o’r A496 rhwng Ynys a Harlech. Mae’n gorwedd wrth geg aber afonydd Dwyryd a Glaslyn. Mae hefyd yn gorgyffwrdd ag Ardal Cadwraeth Arbennig a Gwarchodfa Natur Genedlaethol Morfa Harlech a Morfa Dyffryn, sy’n cwmpasu’n bennaf nodweddion o ddiddordeb twyni tywod. Mae’r goedwig yn llwyr o fewn Awdurdod Cynllunio lleol Gwynedd. Mae hefyd wedi’i lleoli o fewn Parc Cenedlaethol Eryri.

 

Crynodeb o’r Blaenoriaethau a’r Amcanion

 • Parhau i gynnal cyflenwad cynaliadwy o bren drwy gynllunio pa rywogaethau i’w dewis ar gyfer cwympo ac ailstocio. Ystyried graddfa, maint ac amseriad unrhyw waith llwyrgwympo, gan osgoi cwympo unrhyw lennyrch nesaf at ei gilydd.
 • Cynyddu’r amrywiaeth strwythurol drwy ddefnyddio System Coedamaeth Effaith Isel mewn cnydau pinwydd a hyd yn oed gnydau llydanddail hŷn. Dros amser bydd llawer mwy o waith rheoli coedwigoedd yn cael ei wneud drwy Systemau Coedamaeth Effaith Isel a Choedwigaeth Gorchudd Parhaus, gan leihau’r effeithiau ar y dirwedd a gwella’r amrywiaeth strwythurol.
 • Cynyddu’r amrywiaeth o rywogaethau coedwig drwy roi ystyriaeth ofalus i’r rhywogaethau ar gyfer ail-stocio a thanblannu, yn enwedig ble mae coed Pinwydd Corsica wedi’u heffeithio gan Dothistroma septosporum (malltod nodwyddau bandiau coch) ac er mwyn gwella cyfansoddiad oedran drwy fondocio a chwympo llennyrch bychain i’w galluogi i wrthsefyll plâu a chlefydau yn well.
 • Adfer y nodweddion o ddiddordeb yn ACA Morfa Harlech a Morfa Dyffryn yn unol â Chynllun Rheoli Craidd yr ACA a’r Cynllun Rheoli Tir. Bydd yr ardal o’r ACA sydd o fewn ffin y goedwig yn cael ei rheoli i gynnal a gwella nodweddion yr ACA sydd o ddiddordeb twyni tywod.
 • Datblygu’r goedwig dros amser yn gyfres o gynefinoedd, gyda blaen y goedwig yn cael ei blaenoriaethu fel cynefin twyni agored, a hynny’n troi’n goetir olynol y twyni, yna’n goetir llydanddail cymysg, ac yn olaf yn goedwig pinwydd gynhyrchiol yn y rhan o’r goedwig sydd fwyaf tua’r tir.
 • Gwella cysylltedd cynefinoedd drwy gynnal a gwella coridorau cynefin.
 • Tynnu coed llarwydd yn sgil Phytophthora ac er mwyn ailstocio’r ardal â rhywogaethau brodorol i gynnal gorchudd y goedwig.
 • Cynnal a gwella cyfleusterau hamdden a sicrhau nad yw gweithrediadau coedwigaeth yn tarfu ar Lwybr Arfordir Cymru, ac os oes angen, dargyfeirio’r llwybr er mwyn gallu cynnal gweithrediadau.
 • Ymgysylltu â chymunedau lleol i helpu i ddatblygu cyfleusterau hamdden yn lleol o fewn ac o amgylch ardal y goedwig.
 • Nodi nodweddion treftadaeth a diwylliannol er mwyn osgoi eu difrodi, a’u rheoli i gynnal eu cyflwr.
 • Ymchwilio i gyfleoedd i hyrwyddo nodweddion hanesyddol y safle ac addysgu’r cyhoedd amdanynt.

Mae'r ddogfen hon yn helpu i egluro rhai o'r categorïau sydd i’w gweld ar y mapiau isod:

Esboniad o allweddi’r map

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Yn ogystal â’r arolwg ar-lein hwn, cynhelir sesiwn galw heibio yn ‘Hwb Harlech’ yn Hen Lyfrgell ac Institiwt Harlech, Stryd Fawr, Harlech, LL46 2YB, ddydd Iau 1 Chwefror 2024 rhwng 3pm a 7pm er mwyn rhoi cyfle i aelodau’r cyhoedd a rhanddeiliaid drafod Cynllun Adnoddau Coedwig Harlech wyneb yn wyneb gyda chynllunwyr coedwig CNC.

 

Pam bod eich barn yn bwysig

Hoffem wybod eich barn a'ch teimladau ynghylch y cynlluniau newydd ar gyfer coedwig Harlech er mwyn ein helpu i wella rheolaeth hirdymor y goedwig.

Beth sy'n digwydd nesaf

Bydd crynodeb o ymatebion a chanlyniadau'r ymgynghoriad ar gael ar y wefan hon bedair i chwe wythnos wedi'r dyddiad cau.

Ardaloedd

 • Aberbargoed

Cynulleidfaoedd

 • Management

Diddordebau

 • Forest Management
 • Rheoli Coedwig