Gwybodaeth am weithrediadau coedwigaeth yng nghoetiroedd St. James

Closes 14 Jul 2023

Opened 20 Jul 2021

Overview

Diweddariad 12/04/2022

Mae gwaith teneuo bellach wedi’i gwblhau yng nghoetiroedd St James ger Tredegar, i helpu i agor y cnwd a rhoi gwell mynediad ar gyfer gwaith rheoli yn y coetir yn y dyfodol, yn ogystal â hybu sefydlogrwydd y coed presennol a chynyddu lefelau’r golau i wella bioamrywiaeth.

Mae gwaith i adeiladu ffordd newydd er mwyn gwella’r mynediad at ardal ddeheuol y coetir hefyd wedi cael ei orffen, ble mae angen gwneud gwaith cwympo coed er mwyn tynnu coed sydd wedi’u heintio gan Phytophtora ramorum (sy’n fwy adnabyddus fel clefyd y llarwydd).

Disgwylir y bydd y gwaith hwn yn cychwyn ym mis Gorffennaf 2022 a bydd yn cymryd tua 9 mis.

Ar ôl i’r gwaith cwympo coed gael ei gwblhau, caiff y safle ei ailstocio yn bennaf â choed llydanddail brodorol.

 

Map yn dangos gweithrediadau St James yn y dyfodol

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Mynediad i'r coetir

Mae'n debygol y bydd yn rhaid i ni atal mynediad cyhoeddus i rai rhannau o'r coetir tra bydd y gwaith yn digwydd. Mae safleoedd cynaeafu byw yn hynod beryglus, ac mae hyn yn angenrheidiol i amddiffyn diogelwch ein staff, ein contractwyr ac ymwelwyr â'r coetir.

Ufuddhewch i arwyddion cau a dargyfeirio pan fyddant ar waith.

Adar yn nythu

Cyn i unrhyw waith ddechrau, rydym yn gweithio'n agos gyda syrfëwr adar i arolygu'r safle'n drylwyr ar gyfer unrhyw adar sy'n nythu. Bydd parth gwaharddiad yn cael ei roi o gwmpas unrhyw nythod a ddarganfyddir a bydd y timau'n gweithio o amgylch yr ardal nes bod yr adar wedi gorffen magu a gadael y nyth.

Clefyd y llarwydd

Mae clefyd y llarwydd, neu Phytophthora ramorum, yn glefyd tebyg i ffwng a all achosi difrod helaeth a marwolaeth i ystod eang o goed a phlanhigion eraill. Mae clefyd y llarwydd yn lledaenu trwy sborau yn yr awyr sy'n mynd o goeden i goeden. Nid yw'n fygythiad i iechyd pobl nac anifeiliaid.

Er na allwn atal clefyd y llarwydd rhag lledaenu, gallwn weithredu i'w arafu.

Yn 2013, nododd arolygon fod clefyd y llarwydd yn lledaenu'n gyflym ar draws coedwigoedd yng Nghymru, gan sbarduno strategaeth ledled y wlad i gael gwared ar goed heintus i'w atal rhag lledaenu ymhellach.

Mae'r afiechyd wedi heintio oddeutu 6.7 miliwn o goed llarwydd ledled Cymru gyfan ac wedi cael effaith ddramatig ar ein coedwigaeth.

Mae'n ofynnol yn gyfreithiol i ni dynnu coed llarwydd heintiedig o dan yr Hysbysiad Iechyd Planhigion Statudol - Symud (SPHNm) a gyhoeddir gan Lywodraeth Cymru.

Ailblannu

Ar ôl i'r coed llarwydd heintiedig gael eu symud, byddwn yn ailblannu â choed llydanddail brodorol yn yr ardaloedd yr effeithiwyd arnynt

Cludo pren

Bydd angen i gerbydau cludo fynd i'r coetiroedd yn rheolaidd i gael gwared ar bren wedi'i gynaeafu o'r safle. Ar gyfer safleoedd sy'n agos at gymunedau, bydd uchafswm o wyth llwyth lori y dydd. Mewn ardaloedd adeiledig bydd cyfyngiad pellach ar y gweithgaredd hwn i adegau y tu allan i oriau cynnar y bore ac oriau brig yr hwyr

 

Why your views matter

Wrth i ni baratoi i gyflawni'r gwaith hanfodol hwn, rydyn ni am sicrhau bod pobl yn ymwybodol o'r gwaith sydd wedi'i gynllunio, yn deall pam ei fod yn digwydd a sut y gallai effeithio arnyn nhw.

Mwy o wybodaeth  

Byddwn yn darparu diweddariadau rheolaidd ar y dudalen hon am y gwaith wrth i'r gweithrediadau fynd rhagddynt.

Darllenwch ein cwestiynau cyffredin am ein Gweithrediadau Coedwig

Os hoffech gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr i gael diweddariadau rheolaidd am y gwaith, e-bostiwch  SEForest.operations@naturalresources.wales

Areas

  • Crosskeys

Audiences

  • Management
  • Cymraeg

Interests

  • Forest Management