Gwybodaeth am weithrediadau coedwigaeth yng nghoetiroedd St. James

Closes 14 Jul 2023

Opened 20 Jul 2021

Overview

Gweithrediadau presennol

Mae gwaith teneuo coedwigoedd yn digwydd ar hyn o bryd yng nghoetiroedd St. James ger Tredegar i agor y goedlan a darparu gwell mynediad ar gyfer rheoli'r coetir yn y dyfodol.

Bydd y gwaith teneuo yn helpu i atgyfnerthu sefydlogrwydd y coed presennol, gan gynyddu lefelau golau hefyd a fydd yn gwella bioamrywiaeth yn y coetir.

Mae rhai o'r coed hefyd wedi'u heintio â Phytophthora ramorum (clefyd y llarwydd) y mae angen ei waredu fel mesur bioddiogelwch fel rhan o'r gweithrediadau.

Gweithrediadau yn y dyfodol

Yn ddiweddarach yn yr Hydref, bydd gwaith yn dechrau i adeiladu ffordd newydd i wella mynediad i'r de o'r coetir, lle mae angen gwneud gwaith cwympo coed i gael gwared ar goed sydd wedi'u heintio gan Phytophthora ramorum (clefyd y llarwydd). Disgwylir i'r gwaith hwn bara am oddeutu 8 wythnos.

Ar ôl cwblhau'r gwaith hwn, bydd y gwaith cwympo coed i dynnu'r llarwydd heintiedig yn gallu digwydd. Rydym yn rhagweld y bydd hyn yn digwydd yn 2022. Bydd y safle'n cael ei ailstocio â choed llydanddail brodorol, unwaith y bydd y gwaith cwympo coed wedi'i gwblhau. Disgwylir i'r gwaith hwn bara am oddeutu 9 mis

 Map yn dangos yr ardal lle ceir y clefyd ar hyn o bryd yn St James (gwaith teneuo'r goedwig)

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Map yn dangos gweithrediadau St James yn y dyfodol

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Mynediad i'r coetir

Mae'n debygol y bydd yn rhaid i ni atal mynediad cyhoeddus i rai rhannau o'r coetir tra bydd y gwaith yn digwydd. Mae safleoedd cynaeafu byw yn hynod beryglus, ac mae hyn yn angenrheidiol i amddiffyn diogelwch ein staff, ein contractwyr ac ymwelwyr â'r coetir.

Ufuddhewch i arwyddion cau a dargyfeirio pan fyddant ar waith.

Adar yn nythu

Cyn i unrhyw waith ddechrau, rydym yn gweithio'n agos gyda syrfëwr adar i arolygu'r safle'n drylwyr ar gyfer unrhyw adar sy'n nythu. Bydd parth gwaharddiad yn cael ei roi o gwmpas unrhyw nythod a ddarganfyddir a bydd y timau'n gweithio o amgylch yr ardal nes bod yr adar wedi gorffen magu a gadael y nyth.

Clefyd y llarwydd

Mae clefyd y llarwydd, neu Phytophthora ramorum, yn glefyd tebyg i ffwng a all achosi difrod helaeth a marwolaeth i ystod eang o goed a phlanhigion eraill. Mae clefyd y llarwydd yn lledaenu trwy sborau yn yr awyr sy'n mynd o goeden i goeden. Nid yw'n fygythiad i iechyd pobl nac anifeiliaid.

Er na allwn atal clefyd y llarwydd rhag lledaenu, gallwn weithredu i'w arafu.

Yn 2013, nododd arolygon fod clefyd y llarwydd yn lledaenu'n gyflym ar draws coedwigoedd yng Nghymru, gan sbarduno strategaeth ledled y wlad i gael gwared ar goed heintus i'w atal rhag lledaenu ymhellach.

Mae'r afiechyd wedi heintio oddeutu 6.7 miliwn o goed llarwydd ledled Cymru gyfan ac wedi cael effaith ddramatig ar ein coedwigaeth.

Mae'n ofynnol yn gyfreithiol i ni dynnu coed llarwydd heintiedig o dan yr Hysbysiad Iechyd Planhigion Statudol - Symud (SPHNm) a gyhoeddir gan Lywodraeth Cymru.

Ailblannu

Ar ôl i'r coed llarwydd heintiedig gael eu symud, byddwn yn ailblannu â choed llydanddail brodorol yn yr ardaloedd yr effeithiwyd arnynt

Cludo pren

Bydd angen i gerbydau cludo fynd i'r coetiroedd yn rheolaidd i gael gwared ar bren wedi'i gynaeafu o'r safle. Ar gyfer safleoedd sy'n agos at gymunedau, bydd uchafswm o wyth llwyth lori y dydd. Mewn ardaloedd adeiledig bydd cyfyngiad pellach ar y gweithgaredd hwn i adegau y tu allan i oriau cynnar y bore ac oriau brig yr hwyr

 

Why your views matter

Wrth i ni baratoi i gyflawni'r gwaith hanfodol hwn, rydyn ni am sicrhau bod pobl yn ymwybodol o'r gwaith sydd wedi'i gynllunio, yn deall pam ei fod yn digwydd a sut y gallai effeithio arnyn nhw.

Mwy o wybodaeth  

Byddwn yn darparu diweddariadau rheolaidd ar y dudalen hon am y gwaith wrth i'r gweithrediadau fynd rhagddynt.

Darllenwch ein cwestiynau cyffredin am ein Gweithrediadau Coedwig

Os hoffech gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr i gael diweddariadau rheolaidd am y gwaith, e-bostiwch  SEForest.operations@naturalresources.wales

Areas

  • Crosskeys

Audiences

  • Management
  • Cymraeg

Interests

  • Forest Management