Gwybodaeth am weithrediadau coedwigaeth yng nghoetiroedd St. James

Closed 14 Jul 2023

Opened 20 Jul 2021

Overview

Diweddariad 20/03/23

Mae’r gwaith cynaeafu a drefnwyd i gael gwared ar tua 18.9 hectar o goed llarwydd sydd wedi’u heintio â Phytophthora ramorum (a elwir yn fwy cyffredin yn glefyd llarwydd) wedi’i oedi oherwydd y posibilrwydd o adar yn nythu yn yr ardal.

Mae'r gwaith bellach wedi'i amserlennu i ddechrau ddiwedd Gorffennaf - dechrau Awst unwaith y bydd yr adar wedi magu plu a gadael eu nythod.

Dysgwch fwy am sut rydym yn diogelu adar gwyllt yn ystod gwaith yn y goedwig

Diweddariad ar St James – 30/10/2022

Mae’r safle cwympo i’r de bellach yn weithredol. Cymerwch sylw o unrhyw arwyddion gweithredol wrth gerdded yn y goedwig.

Diweddariad ar y gwaith 07/09/2022

Bydd gwaith coedwigaeth i dynnu tua 18.9 hectar o goed llarwydd sydd wedi’u heintio â Phytophthora ramorum (sy’n fwy adnabyddus fel clefyd y llarwydd) yn digwydd yng nghoetir St James yr hydref hwn.

Bydd y gwaith yn cymryd tua 9 mis.

Ar ôl i’r gwaith cwympo coed gael ei gwblhau, caiff y safle ei ailstocio yn bennaf â choed llydanddail brodorol.

Map yn dangos gweithrediadau St James yn y dyfodol

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Beth yw clefyd y llarwydd?

Mae clefyd y llarwydd, neu Phytophthora ramorum, yn glefyd tebyg i ffwng sy’n gallu achosi difrod helaeth a marwolaeth i amrywiaeth eang o goed a phlanhigion eraill. Mae clefyd y llarwydd yn ymledu o goeden i goeden drwy sborau yn yr awyr. Nid yw’n berygl i iechyd pobl nac anifeiliaid o gwbl.

Er na allwn atal lledaeniad clefyd y llarwydd, fe allwn gymryd camau i’w arafu.

Dysgwch fwy am ein dull o fynd i’r afael â chlefyd y llarwydd a chlefyd coed ynn

 Mynediad i’r goedwig yn ystod y gwaith

Bydd yn rhaid i ni atal mynediad i’r cyhoedd i’r llwybrau troed tra bydd y gwaith yn mynd rhagddo, er mwyn caniatáu i’r gwaith gael ei wneud yn gyflym ac yn ddiogel.

Dydyn ni ddim yn hoffi atal mynediad i’n coedwigoedd, am fod llawer o bobl yn eu mwynhau, ond mae safleoedd cynaeafu byw yn hynod beryglus, ac mae hyn yn angenrheidiol er mwyn amddiffyn diogelwch ein staff, ein contractwyr ac ymwelwyr â’r coetir.

Cadwch at yr holl arwyddion cau a dargyfeirio pan fyddant mewn lle. Fe wnawn ni bopeth o fewn ein gallu i sicrhau y terfir cyn lleied â phosib ar y gymuned leol.

Dysgwch fwy am ymweld â’n coedwigoedd yn ddiogel yma

Adar yn nythu

Cyn i unrhyw waith ddechrau, rydym yn gweithio'n agos gyda syrfëwr adar i arolygu'r safle'n drylwyr ar gyfer unrhyw adar sy'n nythu. Bydd parth gwaharddiad yn cael ei roi o gwmpas unrhyw nythod a ddarganfyddir a bydd y timau'n gweithio o amgylch yr ardal nes bod yr adar wedi gorffen magu a gadael y nyth.

Ailblannu

Ar ôl i'r coed llarwydd heintiedig gael eu symud, byddwn yn ailblannu â choed llydanddail brodorol yn yr ardaloedd yr effeithiwyd arnynt

Cludo pren

Bydd angen i gerbydau cludo fynd i'r coetiroedd yn rheolaidd i gael gwared ar bren wedi'i gynaeafu o'r safle. Ar gyfer safleoedd sy'n agos at gymunedau, bydd uchafswm o wyth llwyth lori y dydd. Mewn ardaloedd adeiledig bydd cyfyngiad pellach ar y gweithgaredd hwn i adegau y tu allan i oriau cynnar y bore ac oriau brig yr hwyr

 

Why your views matter

Wrth i ni baratoi i gyflawni'r gwaith hanfodol hwn, rydyn ni am sicrhau bod pobl yn ymwybodol o'r gwaith sydd wedi'i gynllunio, yn deall pam ei fod yn digwydd a sut y gallai effeithio arnyn nhw.

Mwy o wybodaeth  

Byddwn yn darparu diweddariadau rheolaidd ar y dudalen hon am y gwaith wrth i'r gweithrediadau fynd rhagddynt.

Darllenwch ein cwestiynau cyffredin am ein Gweithrediadau Coedwig

What happens next

 

 

Areas

  • Crosskeys

Audiences

  • Management
  • Cymraeg

Interests

  • Forest Management