Find activities

599 results

 • Announcement of intention not to prepare an environmental statement: Llanfair Talhaiarn Weir Removal Works

  Regulation 12B of the Environmental Impact Assessment (Land Drainage Improvement Works) SI1999/1783 as amended Llanfair Talhaiarn Weir Removal Works Natural Resources Wales gives notice that it proposes to carry out improvement works to the Afon Elwy at Llanfair Talhaiarn, Conwy LL22 8YU, NGR 93055 70474. The proposed works will involve the following: removal of the existing weir, localised bank stabilisation works and erosion mitigation measures. The works are are part of our... More
  Closed 16 June 2024
 • Cyhoeddiad o fwriad i beidio â pharatoi datganiad amgylcheddol: Gwaith Symud Cored Llanfair Talhaearn

  Rheoliad 12B Rheoliadau Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draenio Tir) SI1999/1783 fel y’i diwygiwyd Gwaith Symud Cored Llanfair Talhaearn Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn hysbysu ei fod yn bwriadu gwneud gwaith i wella Afon Elwy yn Llanfair Talhaearn, Conwy LL22 8YU, NGR 93055 70474. Bydd y gwaith arfaethedig yn cynnwys y canlynol: cael gwared o’r gored bresennol, gwaith sefydlogi glannau lleol a mesurau lliniaru erydiad. Mae’r gwaith yn rhan o’n Rhaglen... More
  Closed 16 June 2024
 • Announcement of intention not to prepare an environmental statement: Glascoed Bypass Channel repairs and Improvements

  Regulation 12B of the Environmental Impact Assessment (Land Drainage Improvement Works) SI1999/1783 as amended Glascoed Bypass Channel repairs and Improvements Natural Resources Wales gives notice that it proposes to carry out improvement works to the Glascoed Bypass Channel on the Afon Cynllaith in Llansilin, Powys SY10 7QB (NGR 21688 28205). The proposed works will involve the following: Modifications to the existing bypass channel intake structure and associated remedial... More
  Closed 16 June 2024
 • Cyhoeddiad o fwriad i beidio â pharatoi datganiad amgylcheddol: Atgyweiriadau a gwaith gwella Sianel Osgoi Glascoed

  Rheoliad 12B Rheoliadau Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draenio Tir) SI1999/1783 fel y’i diwygiwyd Atgyweiriadau a gwaith gwella Sianel Osgoi Glascoed Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn hysbysu ei fod yn bwriadu gwneud gwaith gwella i Sianel Osgoi Glascoed ar Afon Cynllaith yn Llansilin, Powys SY10 7QB (NGR SJ 21688 28205). Bydd y gwaith arfaethedig yn cynnwys y canlynol: Addasiadau i strwythur mewnlif y sianel osgoi bresennol a gwaith adfer cysylltiedig.... More
  Closed 16 June 2024
 • Notice of Application for the Installation of Pipework at Beach Road Sewage Pumping Station

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for the Installation of Pipework at Beach Road Sewage Pumping Station Notice is hereby given that Eric Wright Water Limited has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for the Installation of Pipework at Beach Road Sewage Pumping Station. You can see the application documents free of charge, by visiting ... More
  Closed 12 June 2024
 • Hysbysiad o Gais i osod pibellau yng ngorsaf bwmpio carthion Lôn Glan y Môr

  Deddf Y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais i osod pibellau yng ngorsaf bwmpio carthion Lôn Glan y Môr Hysbysir drwy hyn fod Eric Wright Water Limited wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer gosod pibellau yng Ngorsaf Bwmpio Carthion Lôn Glan Môr . Gallwch weld y dogfennau cais yn... More
  Closed 12 June 2024
 • Coed Darren – gweithrediadau cwympo coed llarwydd

  I weld y dudalen yn Saesneg cliciwch yma Pa waith sy'n digwydd? Yn ystod yr wythnosau nesaf, bydd gweithrediadau cwympo cod yn dechrau yng Nghoed Darren i gael gwared ar goed llarwydd y mae Phytophthora ramorum (a elwir yn fwy cyffredin yn glefyd llarwydd) yn effeithio arnynt. Bydd angen gwaredu tua 11 hectar o goed llarwydd a bydd y gwaith yn cymryd tua chwe mis. Beth yw clefyd llarwydd? Mae clefyd llarwydd, neu Phytophthora... More
  Closed 31 May 2024
 • Coed Fedw – gweithrediadau cwympo coed llarwydd

  I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma. Pa waith sy'n digwydd? Bydd gwaith cwympo coed yng Nghoed fedw yn dechrau ym mis Medi i gael gwared ar tua 4,500 o goed llarwydd sydd wedi'u heintio â Phytophora ramorum (a elwir yn fwy cyffredin yn glefyd llarwydd). Bydd angen gwaredu tua 16 hectar o goed llarwydd a bydd y gwaith yn cymryd tua naw mis. Beth yw clefyd llarwydd? Mae clefyd llarwydd, neu Phytophthora ramorum, yn glefyd... More
  Closed 31 May 2024
 • The Darren woodland - larch felling operations

  To view the page in Welsh, please click here. What work is taking place? In the next few months felling operations in the Darren Woodland will commence, to remove larch trees which are infected with Phytophora ramorum (more commonly known as larch disease) Approximately 11 hectares of larch will need to be removed and the work will take approximately 6 month months. What is larch disease? Larch disease, or Phytophthora... More
  Closed 31 May 2024
 • Fedw wood – larch felling operations

  To view the page in Welsh, please click here. What work is taking place? Felling operations in Fedw wood will begin in September to remove approximately 4500 larch trees which are infected with Phytophora ramorum (more commonly known as larch disease) Approximately 16 hectares of larch will need to be removed and the work will take approximately 9 months. What is larch disease? Larch disease, or Phytophthora ramorum, is a... More
  Closed 31 May 2024
 • Estates Standards Restocking Survey 2024

  Firstly, we would like to thank everyone in place who has collaborated with us and Maelor through a difficult planting season. Despite the challenges faced we have delivered our restock programme for year 2. We would very much like to factor your feedback into our thinking and will be presenting some thoughts to the Land Management Business Group in June. Gavin Bown sits on this. Your team’s responses to this survey may be included as background evidence. Standards Team have provided a... More
  Closed 30 May 2024
 • Notice of Application for Future Port Talbot Marine Ground Investigations

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Future Port Talbot Marine Ground Investigations Notice is hereby given that Associated British Ports Holdings Limited has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for ground investigations works including boreholes, Van Been grabs and vibrocores. Works will take place sin the harour,... More
  Closed 29 May 2024
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer Gwaith Archwilio Tir Morol ym Mhort Talbot yn y Dyfodol

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar gyfer Gwaith Archwilio Tir Morol ym Mhort Talbot yn y Dyfodol Hysbysir drwy hyn fod Associated British Ports Holdings Limited wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer gwaith archwilio tir gan gynnwys tyllau turio, teclynnau samplu Van Veen a vibrocores. Bydd y... More
  Closed 29 May 2024
 • Notice of Application for Chapel Reen Outfall Repairs

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Chapel Reen Outfall Repairs Notice is hereby given that Natural Resources Wales has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Chapel Reen Outfall Repairs. You can see the application documents free of charge, from https://publicregister.naturalresources.wales/ ... More
  Closed 29 May 2024
 • Hysbysiad o Gais i Atgyweirio Arllwysfa Chapel Reen

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais i Atgyweirio Arllwysfa Chapel Reen Hysbysir drwy hyn fod Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer gweithredi Atgyweiriadau i Arllwysfa Chapel Reen. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n ... More
  Closed 29 May 2024
 • Gweithio gyda’n Gilydd

  Oes gennych chi ddiddordeb yn nŵr Cymru? Helpwch ni i lunio ei ddyfodol! Mae angen inni wneud yn siŵr ein bod yn ymgysylltu â’r bobl gywir ar yr adeg gywir yn y ffordd gywir ynghylch cynlluniau ar gyfer dŵr yng Nghymru. Rhowch wybod i ni pwy sydd â diddordeb yn y gwaith hwn a sut y gallwn ymgysylltu â nhw a hysbysu pawb. Rydym yn croesawu barn pawb felly a fyddech cystal â rhannu'r ymgynghoriad cyhoeddus hwn ag... More
  Opened 29 May 2024
 • Working Together Consultation

  Are you interested in Wales’s water? Help us shape its future! We need to make sure we engage the right people at the right time in the right way about plans for water in Wales. Let us know who is interested in this work, how we can engage and keep you informed. We welcome everyone’s views so please share this public consultation with others. To view the page in Welsh, please click here. River Basin Management Plans... More
  Opened 29 May 2024
 • Announcement of intention not to prepare an environmental statement: North Wales Eel Pass Programme

  Regulation 12B of the Environmental Impact Assessment (Land Drainage Improvement Works) SI1999/1783 as amended North Wales Eel Pass Programme Natural Resources Wales gives notice that it proposes to carry out improvement works to the Pont Y Capel Hydrometric weir on Afon Alyn near Llay, Wrexham, NGR SJ 33526 54047. The proposed improvement works will involve the following: Construction of an Eel pass over the gauging weir and provision of access... More
  Closed 28 May 2024
 • Cyhoeddiad O Fwriad I Beidio  Pharatoi Datganiad Amgylcheddol: Rhaglen Ysgol Lyswennod Gogledd Cymru

  Cyhoeddiad O Fwriad I Beidio  Pharatoi Datganiad Amgylcheddol Rheoliad 12B Rheoliadau Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draenio Tir) SI1999/1783 fel y’i diwygiwyd Rhaglen Ysgol Lyswennod Gogledd Cymru Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn hysbysu ei fod yn bwriadu gwneud gwaith i wella cored hydrometrig Pont y Capel ar Afon Alun ger Llai, Wrecsam, NGR SJ 33526 54047. Bydd y gwaith gwella arfaethedig yn cynnwys y... More
  Closed 28 May 2024
 • SOCIAL PRESCRIBING (NATURE­ BASED) SURVEY

  NRW and Coed Lleol are working together to increase the take up of nature-based social prescribing, through developing some succinct video and learning content. More
  Closed 27 May 2024
 • AROLWG PRESGRIPSIYNU CYMDEITHASOL (SEILIEDIG AR NATUR)

  Mae CNC a Coed Lleol yn gweithio gyda’i gilydd i gynyddu’r nifer sy’n manteisio ar bresgripsiynu cymdeithasol sy’n seiliedig ar natur, trwy ddatblygu rhywfaint o gynnwys fideo a dysgu cryno. More
  Closed 27 May 2024
 • Notice of Application for Pre-Consents Geotechnical Surveys in the Celtic Sea

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Pre-Consents Geotechnical Surveys in the Celtic Sea Notice is hereby given that The Crown Estate has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Pre-Consents Geotechnical Surveys in the Celtic Sea. You can see the application documents free of charge, from ... More
  Closed 24 May 2024
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer cynnal Arolygon Geodechnegol Cyn-caniatâd yn y Môr Celtaidd

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar gyfer cynnal Arolygon Geodechnegol Cyn-caniatâd yn y Môr Celtaidd Hysbysir drwy hyn fod Ystad y Goron wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer cynnal Arolygon Geodechnegol Cyn-caniatâd yn y Môr Celtaidd. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac... More
  Closed 24 May 2024
 • Notice of Application for Hynet Carbon Dioxide Transportation and Storage Project - Offshore

  Marine and Coastal Access Act 2009 Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007 Notice of Application for Hynet Carbon Dioxide Transportation and Storage Project - Offshore Notice is hereby given that Liverpool Bay CCS Limited has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The project requires EIA consent and is subject to the requirement for an environmental impact... More
  Closed 24 May 2024
 • Hysbysiad O Gais Ar Gyfer Prosiect Cludo A Storio Carbon Deuocsid Hynet – Ar Y Môr

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Rheoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007 Hysbysiad o Gais ar Gyfer Prosiect Cludo A Storio Carbon Deuocsid Hynet – Ar Y Môr Hysbysir drwy hyn fod Liverpool Bay CCS Limited wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae angen caniatâd asesu effeithiau amgylcheddol ar y prosiect ac... More
  Closed 24 May 2024
 • Llandinam Gravels River Restoration Project

  Natural Resources Wales (NRW) is working on a project to restore important habitat along a stretch of the River Severn in the village of Llandinam. The area, known as Llandinam Gravels, is a nature reserve. The shallow gravels provide great habitat for invertebrates to thrive, for wading birds to feed and for migratory fish such as salmon to spawn. But historic human intervention, such as straightening the river channel and gravel removal, has altered the... More
  Opened 23 May 2024
 • Prosiect Adfer Afon Graean Llandinam

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio ar brosiect i adfer cynefin pwysig ar hyd rhan o Afon Hafren ym mhentref Llandinam. Mae'r ardal, a gaiff ei hadnabod fel Graean Llandinam, yn warchodfa natur. Mae'r graean bas yn gynefin gwych i infertebratau ffynnu, i adar hirgoes fwydo ac i bysgod mudol fel eog silio. Ond mae ymyrraeth ddynol hanesyddol, fel sythu sianel yr afon a symud graean, wedi newid prosesau naturiol yr afon. Mae hyn yn dirywio cynefin y warchodfa... More
  Opened 23 May 2024
 • Ymgynghoriad ar Adroddiad Cwmpasu Arfarniad o Gynaliadwyedd Cynllun Rheoli Dŵr Dyffryn Hafren

  Rydym yn ymgynghori ynghylch Adroddiad Cwmpasu’r Arfarniad o Gynaliadwyedd a Dogfen Weledigaeth Cynllun Rheoli Dŵr Dyffryn Hafren (SVWMS). Rydym hefyd wedi cynnwys map stori yn ein dogfennau i ychwanegu rhagor o wybodaeth. Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal gan y SVWMS. Mae partneriaid y cynllun yn cynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), Asiantaeth yr Amgylchedd (EA), Cyngor Sir Powys a Chyngor Sir Amwythig. Gweler isod yn yr adran 'Dogfennau... More
  Closed 21 May 2024
 • Severn Valley Water Management Scheme Sustainability Appraisal Scoping Report Consultation

  We are consulting on the Severn Valley Water Management Scheme’s (SVWMS) Sustainability Appraisal Scoping Report and Vision Document. We have also included a story map in our documents to add further information. This consultation is being held by the SVWMS. The partners of the scheme include Natural Resources Wales (NRW), the Environment Agency (EA), Powys County Council and Shropshire County Council See below in the 'Related Documents' section for the Sustainability Appraisal... More
  Closed 21 May 2024
 • Application for Construction and Dredge Works Associated with The Mostyn Energy Park Extension Project

  Marine and Coastal Access Act 2009 Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007 Application for Construction and Dredge Works Associated with The Mostyn Energy Park Extension Project Notice is hereby given that The Port of Mostyn Limited, Coast Road, Mostyn, Flintshire has furnished Natural Resources Wales (“NRW”) with further information in relation to the above application pursuant to regulation 14 of the Marine Works (Environmental Impact Assessment)... More
  Closed 20 May 2024
599 results. Page 1 of 20