Ymgynghoriad ar ein Hofferyn Bandio Gosodiadau arfaethedig

Closes 12 Nov 2023

Opened 21 Aug 2023

Overview

Fel corff Llywodraeth Cymru, rhaid i CNC gydymffurfio â'r gofynion a nodir yn ‘Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru’. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol inni adennill costau’r gwasanaethau rheoleiddio a ddarparwn yn llawn oddi wrth y rhai sy’n eu defnyddio, yn hytrach na chael y gwasanaethau hynny wedi’u hariannu drwy drethiant cyffredinol.

Rhwng Hydref 2022 ac Ionawr 2023, fe wnaethom ymgynghori ar daliadau ceisiadau newydd ar gyfer nifer o gyfundrefnau, gan gynnwys gosodiadau. Gwnaethom y newidiadau hyn oherwydd nad oedd ein taliadau ar y pryd yn adlewyrchu'r gost o ddarparu ein gwasanaeth i chi. Rhoddwyd y newidiadau hyn ar waith i adennill ein costau. 

Fel rhan o’r ymgynghoriad hwnnw, cynigiom gyflwyno pedwar band codi tâl newydd ar gyfer ceisiadau am drwydded gosodiad.  Dywedodd yr adborth a gawsom drwy’r ymgynghoriad wrthym eich bod yn teimlo nad oeddem wedi darparu digon o wybodaeth am y pedwar band newydd a sut y byddent yn berthnasol. Gwnaethom ymrwymo i ymgysylltu ymhellach â rhanddeiliaid gyda mwy o fanylion cyn penderfynu a ddylid cyflwyno'r offeryn bandio newydd.

I benderfynu pa fand tâl sy'n berthnasol i gais, rydym wedi datblygu offeryn bandio. Bwriad yr offeryn bandio yw cyfateb y tâl sy'n daladwy yn agosach â'r amser y mae'n ei gymryd i benderfynu ar bob cais ac felly'r gost i ni o ddarparu'r gwasanaeth hwn. Mae hyn yn wahanol i’r offeryn OPRA, lle talodd ymgeiswyr swm yn seiliedig ar ‘ffactor risg’ amgylcheddol ar gyfer y safle cyfan.

Mae'r asesiad sydd ei angen i benderfynu ar amrywiad yn benodol i gais. Gall amrywio rhwng ceisiadau a wneir gan yr un gweithredwr safle, ac rydym am i’r tâl adlewyrchu cost y gwasanaeth a ddarperir. Nid un dull sy'n addas i bawb fydd hwn, ond un hyblyg, i gyd-fynd â'r cais unigol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni drwy e-bost os gwelwch yn dda: sroc@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Give us your views

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Cymraeg

Interests

  • Strategic review of charging