Privacy

MAE’R MANYLION YN GYMRAEG YN GYNTAF YNA’R SAESNEG

DETAILS APPEAR IN WELSH FIRST AND THEN IN ENGLISH

 

GWYBODAETH CYFOETH NATURIOL CYMRU AR BREIFATRWYDD

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gyfrifol am sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei amddiffyn pan fyddwch chi'n ymateb i arolwg drwy’r porth hwn. Pe baech yn rhoi unrhyw ddata personol inni (e.e. eich enw llawn, cyfeiriad, rhif ffôn neu e-bost), hoffem ichi wybod y bydd yn cael ei gadw’n ddiogel am gyfnod cyfyngedig o amser, ac yn cael ei ddefnyddio at y dibenion a ddisgrifir yn yr arolwg yn unig ac yn unol â'r ddeddfwriaeth gyfredol ar ddiogelu data.

Sylwch: Pan fyddwn yn cynnal arolwg, fel arfer nid oes angen gofyn am wybodaeth bersonol gennych chi, ond ar rai adegau prin, efallai y byddwn yn gofyn am rai.

Pryd fyddem ni'n gwneud hynny?

Efallai y byddwn yn gofyn i chi roi eich manylion cyswllt:

• pe bai gennych ddiddordeb mewn siarad â ni ymhellach am ymgynghoriad neu dystiolaeth, neu mynychu sesiwn ddilynol fel grŵp ffocws

• pe bawn yn lansio gwasanaeth newydd ac rydych wedi mynegi diddordeb ac yr hoffech gael mwy o fanylion.

Mae yna hefyd opsiwn i dderbyn copi o'ch ymateb i'r arolwg pan fyddwch chi'n ei gyflwyno. I wneud hynny mae angen i chi roi cyfeiriad e-bost.  Ni fydd gan CNC mynediad i'r cyfeiriad e-bost hwn, gan ei fod yn cael ei storio gan ddarparwr y system; Delib, sydd hefyd yn gorfod cydymffurfio â deddfwriaeth diogelu data.

Mae’r holl fanylion am sut y mae CNC yn cydymffurfio gyda’r rheoliadau i’w gweld trwy’r ddolen isod.

Cymraeg: Hysbysiad Preifatrwydd Cyfoeth Naturiol Cymru

NATURAL RESOURCES WALES INFORMATION ON PRIVACY

Natural Resources Wales is responsible for ensuring the protection of your privacy when you respond to a survey using this portal. If you were to give us any personal data (such as your full name, address, phone number or email), we would like you to know that it will be stored securely for a limited period of time, and used only for the purposes described in the survey and in compliance with the current data protection legislation.

Please note: When we run a survey, it is generally unnecessary to seek personal information from you, but on rare occasions, we might ask for some.

When would we do so?

We may ask you to provide your contact details if:

• you would be interested in discussuing a consultation or evidence further, or attending a follow up focus group type session

• we are launching a new service and you have expressed an interest and would like more details.

There is also an option to receive a copy of your survey response when you submit it. To do so you need to provide an email address. Please be aware that NRW does not have access to this email address, as it is stored by the provider of the system; Delib, who also have to comply with data protection legislation.

Full details of how NRW complies with the regulations are provided via the link below.

English: Natural Resources Wales Privacy Notice

Delib Privacy Information

Delib’s software (this website) enables organisations to set up and operate democratic exercises, through which they will engage with you.

When you access and use this site, your information submitted to these exercises will go to the data controller: the organisation running this site. If you have provided it, this information may include personal data (e.g. your name, age, contact details etc.).

Delib’s role is to process this data on behalf of the controller. Processing means (among other things): making sure this website runs properly, that your data is securely stored and is available to the controller so that they can do their work effectively.

Our primary purpose is in making software platforms that help you to have your say. To do this we need to make sure that when you do, your data is safe, secure, and can be worked with effectively. So that’s what we do. Delib will not access your personal data unless requested to do so by the controller, and only for the purposes of helping them or you.

The data controller will have a privacy policy or other information notice, which sets out how they will hold and use the information you provide, as well as your rights in relation to that information. This policy or notice may be included on this page, or can be obtained by contacting them.

If you have any questions or requests about your personal data, these should be sent to the data controller in the first instance. Delib cannot directly deal with such enquiries as it does not control how your information is used.

Collection of Anonymous Browser Information

Delib stores information which is provided by your computer when you use the website. For example, your browser type, IP address, language preference, referring site, and the date and time. Delib's purpose in collecting this information is to maintain the security of the website and for the purposes of operating and improving the software.