Terms of Use

Telerau ac amodau

 

Mae ymgynghori.cyfoethnaturiol.cymru a deialog.cyfoethnaturiol.cymru yn wefannau sy’n cael eu rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru (cyfeirir atynt fel ‘Ni'). 

Wrth gyrchu ein safle rydych chi’r defnyddiwr (‘Chi’) yn derbyn ein Telerau ac Amodau.

Defnyddio ymgynghori.cyfoethnaturiol.cymru a deialog.cyfoethnaturiol.cymru

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru’n cael ei chynnal er mwyn i chi gael ei defnyddio ac edrych arni.

Rydych chi’n cytuno i ddefnyddio’r safle hwn ar gyfer dibenion cyfreithlon yn unig, ac mewn modd nad yw’n tresbasu ar hawliau, nac yn cyfyngu neu’n rhwystro trydydd parti rhag defnyddio a mwynhau’r safle.

Rydyn ni’n ceisio diweddaru ein safle’n rheolaidd a gallwn ni newid y cynnwys unrhyw bryd.

Drwy ddefnyddio’r safle hwn, rydych chi’n dangos eich bod chi’n derbyn y telerau defnyddio hyn a’ch bod chi’n cytuno eu dilyn nhw. Os nad ydych chi’n cytuno â’r telerau defnyddio, gofynnwn i chi beidio â defnyddio’n safle.

Ymwrthodiad

Er ein bod ni’n ymdrechu hyd ein gallu i gadw gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru’n gyfredol, ni allwn ni roi gwarantiadau nac amodau ynglŷn â chywirdeb yr wybodaeth sydd ar y safle.

Defnyddio ein cynnwys

Caiff ein gwefan ni ei chyhoeddi o dan Drwydded Agored y Llywodraeth, a gallwch chi atgynhyrchu gwybodaeth o’r safle cyhyd â’ch bod chi’n ufuddhau i delerau’r drwydded honno.

Mae rhagor o wybodaeth yn ein datganiad hawlfraint.

Creu dolenni at ein tudalennau ni

Rydyn ni’n croesawu ac yn annog gwefannau eraill i roi dolenni at yr wybodaeth sydd ar y tudalennau hyn, ac nid oes angen i chi ofyn am ganiatâd wrthon ni i greu dolen at cyfoethnaturiol.cymru.

Fodd bynnag, nid oes caniatâd i chi awgrymu bod eich gwefan chi’n gysylltiedig â Cyfoeth Naturiol Cymru nac yn cael ei chymeradwyo gennyn ni.

O’r wefan hon

Er gwybodaeth yn unig mae’r rhannau o’r wefan sy’n cynnwys dolenni at safleoedd ac adnoddau eraill sy’n cael eu darparu gan drydydd parti. 

Ni allwn warantu y bydd y dolenni hyn yn gweithio bob tro ac nid oes rheolaeth gennyn ni dros argaeledd y tudalennau mae’r dolenni’n arwain atynt. 

Nid ydyn ni’n gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd y gwefannau sydd â dolenni atynt. Nid yw’r ffaith bod gwefan yn cael ei rhestru yn golygu ei bod yn cael ei chymeradwyo o gwbl.

Gwybodaeth sy’n cael ei chasglu wrth i chi ymweld â’n gwefan

Wrth ddefnyddio ein safle ni, rydych chi’n cydsynio bod yr holl ddata rydych chi’n ei ddarparu’n fanwl gywir.

Mae ein polisi preifatrwydd a chwcis yn egluro sut rydyn ni’n defnyddio unrhyw wybodaeth a gasglwn wrth i chi ymweld â’n gwefan.  

Gallwch ddarganfod sut rydyn ni’n rheoli eich gwybodaeth bersonol a sut i wneud cais o dan y Ddeddf Diogelu Data.

Diogelu rhag feirysau

Rydyn ni’n gwneud popeth o fewn ein gallu i wirio a phrofi deunydd yn ystod pob gam o’i gynhyrchu. Mae rhedeg rhaglen gwrth-feirws ar yr holl ddeunydd rydych chi’n ei lawrlwytho o’r we’n syniad da.

Ni allwn ni gymryd cyfrifoldeb dros golli, ymyrryd na difrodi eich data neu eich system gyfrifiadurol a allai ddigwydd wrth ddefnyddio deunydd a ddaeth o wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Feirysau, hacio a throseddau eraill

Ni ddylech chi gamddefnyddio ein safle drwy gyflwyno firysau, ymwelwyr diwahoddiad, mwydod, bomiau rhesymeg neu ddeunydd arall sy’n faleisus neu’n dechnolegol niweidiol. Ni ddylech chi geisio cael mynediad heb ganiatâd at ein safle, y gweinydd y mae ein safle wedi storio arno nac unrhyw weinydd, cyfrifiadur neu fas data sy’n gysylltiedig â’n safle. Ni ddylech ymosod ar ein safle mewn ymosodiad gwadu-gwasanaeth nac ymosodiad  gwadu-gwasanaeth ar wasgar.

Wrth dorri’r amodau hyn, byddech chi’n troseddu o dan Ddeddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990. Byddwn ni’n adrodd am unrhyw drosedd o’r fath wrth yr awdurdodau perthnasol sy’n gorfodi’r gyfraith a byddwn yn cydweithio â’r awdurdodau hynny gan ddatgelu pwy ydych chi wrthyn nhw.

Adolygu’r telerau hyn

Efallai y byddwn ni’n adolygu’r telerau a’r amodau hyn yn ddirybudd rywbryd. Edrychwch ar y telerau a’r amodau hyn yn rheolaidd, oherwydd mae’r ffaith eich bod chi’n parhau i ddefnyddio gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru ar ôl i newid gael ei wneud yn golygu eich bod chi’n derbyn y newid hwnnw.

Diweddarwyd diwethaf 2 Mai 2018

 

 

Terms & Conditions

 

ymgynghori.cyfoethnaturiol.cymru and deialog.cyfoethnaturiol.cymru are websites managed by Natural Resources Wales (referred to as 'We'). 

In entering our site you the user ('You') are accepting our Terms and Conditions.

Using ymgynghori.cyfoethnaturiol.cymru and deialog.cyfoethnaturiol.cymru

The Natural Resources Wales Citizen Space & Dialogue websites is maintained for your personal use and viewing.

You agree to use these sites only for lawful purposes, and in a manner that does not infringe the rights of, or restrict or inhibit the use and enjoyment of, these sites by any third party.

We aim to update our site regularly and may change the content at any time.

By using these sites, you indicate that you accept these terms of use and that you agree to abide by them. If you do not agree to these terms of use, please refrain from using our site.

Disclaimer

While we make every effort to keep the Natural Resources Wales Citizen Space and Dialogue websites up to date, we don’t provide any guarantees, conditions or warranties as to the accuracy of the information on the site.

Using our content

Our website is published under the Open Government Licence, and you can reproduce information from the site as long as you obey the terms of that licence.

Find more information in our copyright statement.

Linking to our pages

We welcome and encourage other websites to link to the information that is hosted on these pages, and you don’t have to ask us permission to link to naturalresources.wales

However, we don’t give you permission to suggest that your website is associated with or endorsed by Natural Resources Wales.

From this website

Where our site contains links to other sites and resources provided by third parties, these links are provided for your information only.  

We cannot guarantee that these links will work all of the time and we have no control over the availability of linked pages. 

We are not responsible for the content or reliability of the linked websites. Listing should not be taken as endorsement of any kind.

Information we collect when you visit our website

By using our site, you consent that all data provided by you is accurate.

Our privacy and cookies policy explains how we will use any information we collect when you visit our website.

Find out how we manage your personal information and how to make a request under the Data Protection Act.

Virus protection

We make every effort to check and test material at all stages of production. It is always wise for you to run an anti-virus program on all material downloaded from the internet.

We cannot accept any responsibility for any loss, disruption or damage to your data or your computer system which may occur whilst using material derived from Natural Resources Wales websites

Viruses, hacking and other offences

You must not misuse our site by knowingly introducing viruses, trojans, worms, logic bombs or other material which is malicious or technologically harmful. You must not attempt to gain unauthorised access to our site, the server on which our site is stored or any server, computer or database connected to our site. You must not attack our site via a denial-of-service attack or a distributed denial-of-service attack.

By breaching this provision, you would commit a criminal offence under the Computer Misuse Act 1990. We will report any such breach to the relevant law enforcement authorities and we will co-operate with those authorities by disclosing your identity to them.

Revisions to these terms

We may at any time revise these terms and conditions without notice. Please check these terms and conditions regularly, as continued use of the Natural Resources Wales website after a change has been made is your acceptance of the change.

Last updated: 2 May 2018