Ein Hwb Ymgynghori ac Ymgysylltu

Croeso i hwb ymgynghori ac ymgysylltu ar-lein Cyfoeth Naturiol Cymru.

Yma gallwch ddod o hyd i'n hymgynghoriadau a chymryd rhan ynddynt i ddweud eich dweud ar y materion sydd o bwys i chi.

Welsh translation. 

Mae yna hefyd dudalennau gwybodaeth ar rai o'r prosiectau rydym yn gweithio arnynt.

Gallwch ddefnyddio'r wefan hon i weld ac ymateb i'n hymgynghoriadau agored ac i weld ymgynghoriadau a gaewyd yn ddiweddar. Rhestrir ychydig o'n hymgynghoriadau a thudalennau gwybpodaeth isod, neu gallwch chwilio am ymgynghoriad neu brosiect yn ôl allweddair neu ddiddordeb.

Yn ogystal, mae gennym hwb syniadau lle rydym yn hwyluso trafodaethau agored ar rai o'r pethau pwysig rydym yn gweithio ar.

Sylwer:  Llwyfan ymgysylltu yw hwn ac rydym yn gweithio gyda'r datblygwr i wella elfennau Cymraeg y safle.

Ein nod tymor hir yw cael safle hollol ddwyieithog

English

Os ydych chi'n chwilio am ymgynghoriad caeedig nad yw wedi'i restru, ewch i'n gwefan.

Ymgynghoriadau caeedig

Ymgynghoriadau Agored

 • Cyhoeddiad o fwriad i beidio â pharatoi datganiad amgylcheddol

  Rheoliad 12B o Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draenio Tir) (Rheoliadau Diwygio) 2017/585 Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn hysbysu ei fod yn bwriadu gwneud gwaith i wella Gorsaf Fesur a Strwythur Cored Fiddler’s Elbow ar yr Afon Taf, Merthyr Tudful, NGR - ST 08914 95158. Bydd y...

  Closes 14 December 2023

 • Coetir coffa yn Brownhill –Coed Abermarlais

  Diweddariad 31/07/2023 Ar ôl gwrando’n ofalus ar yr adborth o’n hymgynghoriadau cyhoeddus, mae Abermarlais wedi’i rhannu’n dri maes gwahanol, gyda phob un yn blaenoriaethu amcanion gwahanol: Man cadwraeth i fywyd gwyllt ffynnu ynddo Gofod coetir sy'n gwbl...

  Closes 20 January 2024

 • Gwaith coedwigaeth a rheoli tir sydd ar ddod yng nghoetiroedd Gogledd a De Gwy, Sir Fynwy

  Pa waith sy'n digwydd? Gwaith Coedwig Mae gwaith torri coed helaeth yn dechrau yn Nyffryn Gwy i gael gwared ar tua 133 hectar o goed llarwydd, o goetir Manor, Bryn Beacon, Whitestone a’r Fedw, sydd wedi'u heintio â Phytophthora ramorum. Mae Phytophthora...

  Closes 31 December 2024

 • Cynllun Statws y Goedwig Genedlaethol

  Diweddariad cynnydd – 24 Hydref Gweld y dudalen hon yn Saesneg Rydym yn y broses o adolygu’r ceisiadau a gawsom o fewn ffenestr gyntaf cynllun Statws Coedwig Genedlaethol Cymru. Derbyniodd ein tîm geisiadau ardderchog gan amrywiaeth eang o reolwyr coetir, y mae...

  Closes 30 September 2025

 • Penyrenglyn - Rheoli Risg Tomen Lo a Gwaith Coedwig

  Dyma ddiweddariad am am waith arfaethedig sydd ar y gweill gan Gyfoeth Naturiol Cymru yn ardal Penyrenglyn. Rheoli risg tomen lo Mae gan Benyrenglyn domen lo ar ochr y bryn ac mae wedi'i leoli o fewn ardal ein gwaith cwympo coed. Mae'r domen lo hon yn un o'n...

  Closes 29 November 2025

 • Rheoli perygl llifogydd yn Ynysybwl

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio i leihau'r perygl o lifogydd yn Ynysybwl. Cafodd Ynysybwl ei heffeithio'n wael yn ystod Storm Dennis yn 2020 pan lifogwyd 17 eiddo ar Clydach Terrace wrth i lefel yr afon godi uwchben wal y briffordd. Mae Llywodraeth Cymru wedi ein...

  Closes 28 November 2026

Ymgynghoriadau Caeëdig

 • Hysbysiad o Gais am Drwydded Forol i gynnal Gwaith Carthu Cynnal a Chadw Harbwr Dinbych-Y-Pysgod

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais am Drwydded Forol i gynnal Gwaith Carthu Cynnal a Chadw Harbwr Dinbych-Y-Pysgod Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Sir Benfro wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a...

  Closed 29 November 2023

 • Prosiect Dynodi Parc Cenedlaethol Gogledd Ddwyrain Cymru - Cyfnod Ymgysylltu 2023

  Bydd y cyfnod ymgysylltu yn rhedeg o ddydd Llun 9 Hydref tan 23:59 ar ddydd Llun 27 Tachwedd. I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiadau ymgysylltu personol neu ar-lein, ewch i dudalen gwybodaeth y prosiect . Mae deunyddiau i gefnogi’r digwyddiadau ymgysylltu a’ch helpu i...

  Closed 27 November 2023

 • Rheoli llifogydd ym Mhwllheli

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio i ddarganfod atebion i reoli perygl llifogydd hirdymor ar gyfer cymuned Pwllheli, ochr yn ochr â darparu cyfleoedd amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd ehangach. Mae rhannau o Bwllheli mewn perygl o lifogydd o afonydd a’r môr. Rhagwelir y gallai...

  Closed 24 November 2023

 • Ymgynghoriad ar ein Hofferyn Bandio Gosodiadau arfaethedig

  Fel corff Llywodraeth Cymru, rhaid i CNC gydymffurfio â'r gofynion a nodir yn ‘ Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru ’. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol inni adennill costau’r gwasanaethau rheoleiddio a ddarparwn yn llawn oddi wrth y rhai sy’n eu defnyddio, yn hytrach na chael y gwasanaethau hynny...

  Closed 13 November 2023

 • Ymgynghoriad ar ddirymu a thynnu wyth trwydded wastraff rheolau safonol yn ôl

  Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi cau. Mae ein hymateb i'r sylwadau a dderbyniwyd i'w weld isod. Ein hymateb O’r tri ymatebydd, cytunodd un i fod yr holl drwyddedau rheolau safonol ar gyfer cyfarpar hylosgi canolig a generaduron penodedig yn cael eu tynnu’n ôl neu eu dirymu, ni...

  Closed 6 November 2023

Gofynon Ni, Dwedsoch Chi, Gwneuthom Ni

 • Polisi Gorfodi a Chosbau Cyfoeth Naturiol Cymru

  Cafodd ein polisi Gorfodi ac Erlyn ei gymeradwyo a'i gyhoeddi ym mis Mawrth 2013. Yn ddiweddar, gwnaethom sefydlu grŵp arbenigol mewnol, sy'n cynnwys cynrychiolwyr cyfreithiol, i gynnal adolygiad o'r polisi hwn a'r canllawiau cysylltiedig. Nid yw ein polisi na'n canllawiau diwygiedig yn...

  Closed 27 September 2021

 • Enforcement and Prosecution Policy

  Our policy on Enforcement and Prosecution was approved and published in March 2013. We recently established an internal expert group, including legal representatives, to run a review of this policy and the associated guidance. Our revised policy and guidance do not change our...

  Closed 27 September 2021