Ein Hwb Ymgynghori ac Ymgysylltu

Croeso i hwb ymgynghori ac ymgysylltu ar-lein Cyfoeth Naturiol Cymru.

Yma gallwch ddod o hyd i'n hymgynghoriadau a chymryd rhan ynddynt i ddweud eich dweud ar y materion sydd o bwys i chi.

Welsh translation. 

Mae yna hefyd dudalennau gwybodaeth ar rai o'r prosiectau rydym yn gweithio arnynt.

Gallwch ddefnyddio'r wefan hon i weld ac ymateb i'n hymgynghoriadau agored ac i weld ymgynghoriadau a gaewyd yn ddiweddar. Rhestrir ychydig o'n hymgynghoriadau a thudalennau gwybpodaeth isod, neu gallwch chwilio am ymgynghoriad neu brosiect yn ôl allweddair neu ddiddordeb.

Yn ogystal, mae gennym hwb syniadau lle rydym yn hwyluso trafodaethau agored ar rai o'r pethau pwysig rydym yn gweithio ar.

Sylwer:  Llwyfan ymgysylltu yw hwn ac rydym yn gweithio gyda'r datblygwr i wella elfennau Cymraeg y safle.

Ein nod tymor hir yw cael safle hollol ddwyieithog

English

Os ydych chi'n chwilio am ymgynghoriad caeedig nad yw wedi'i restru, ewch i'n gwefan.

Ymgynghoriadau caeedig

Ymgynghoriadau Agored

Ymgynghoriadau Caeëdig

 • Gwybodaeth am Waith Coedwigaeth yng Nghoed Gwent

  Diweddariad 20/03/23 Rydym wedi rhoi’r gorau i’r gwaith teneuo coedwig a drefnwyd yn rhan ddwyreiniol y coetir am y tro oherwydd y posibilrwydd o adar yn nythu yn yr ardal. Mae'r gwaith bellach wedi'i amserlennu i ddechrau ddiwedd Gorffennaf - dechrau Awst unwaith y bydd yr adar...

  Closed 21 September 2023

 • Hysbysiad o Gais i glirio a dyddodi deunydd o falf lanwol yn safle RAF y Fali – maes awyr Ynys Môn

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais i glirio a dyddodi deunydd o falf lanwol yn safle RAF y Fali – maes awyr Ynys Môn Hysbysir drwy hyn fod Ancala Water Services (Estates) Ltd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir...

  Closed 20 September 2023

 • Hysbysiad o Gais ar gyfer Gerddi Traphont y Bermo

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar gyfer Gerddi Traphont y Bermo Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Gwynedd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais...

  Closed 7 September 2023

 • Hysbysiad o Gais i ddargyfeirio pibell nwy pwysedd uchel o dan Afon Tywi

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais i ddargyfeirio pibell nwy pwysedd uchel o dan Afon Tywi. Hysbysir drwy hyn fod Wales & West Utilities wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r...

  Closed 6 September 2023

 • Hysbysiad o Gais ar gyfer Gorsaf Lidar Arnofiol

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar gyfer Gorsaf Lidar Arnofiol Hysbysir drwy hyn fod Llŷr Floating Wind Ltd. wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y...

  Closed 30 August 2023

Gofynon Ni, Dwedsoch Chi, Gwneuthom Ni

 • Polisi Gorfodi a Chosbau Cyfoeth Naturiol Cymru

  Cafodd ein polisi Gorfodi ac Erlyn ei gymeradwyo a'i gyhoeddi ym mis Mawrth 2013. Yn ddiweddar, gwnaethom sefydlu grŵp arbenigol mewnol, sy'n cynnwys cynrychiolwyr cyfreithiol, i gynnal adolygiad o'r polisi hwn a'r canllawiau cysylltiedig. Nid yw ein polisi na'n canllawiau diwygiedig yn...

  Closed 27 September 2021

 • Enforcement and Prosecution Policy

  Our policy on Enforcement and Prosecution was approved and published in March 2013. We recently established an internal expert group, including legal representatives, to run a review of this policy and the associated guidance. Our revised policy and guidance do not change our...

  Closed 27 September 2021