We Asked, You Said, We Did

Below are some of the issues we have recently consulted on and their outcomes.

We asked

Gofynasom am eich barn ar y drwydded ddrafft a'r ddogfen benderfynu ar gyfer y cais am drwydded rhywogaeth yn ceisio rhyddhau hyd at 6 afanc i gae diogel yng Ngwarchodfa Natur Cors Dyfi.

You said

Cawsom gyfanswm o 1973 o ymatebion sy'n cael eu hystyried ar hyn o bryd. Rydym yn ddiolchgar i bawb sy'n ymgynghori â'r ymgynghoriad.

We did

Rydym nawr yn ystyried yr holl sylwadau, gwybodaeth ac ymholiadau perthnasol a godwyd a byddwn yn cyhoeddi ein camau nesaf wrth benderfynu ar y cais hwn am drwydded ar ôl i'r gwaith hwn gael ei gwblhau.

We asked

We asked for your views on the draft licence and decision document for the species licence application seeking to release up to 6 beavers into a secure enclosure in Cors Dyfi Nature Reserve.

You said

We received 1973 responses in total which we are currently considering. We are grateful to all who responded to the consultation.

We did

We are now considering all relevant comments, information and queries raised and will announce our next steps with the determination of this licence application once  this work has been completed.