We Asked, You Said, We Did

Below are some of the issues we have recently consulted on and their outcomes.

We asked

Gofynasom am eich barn ar y drwydded ddrafft a'r ddogfen benderfynu ar gyfer y cais am drwydded rhywogaeth yn ceisio rhyddhau hyd at 6 afanc i gae diogel yng Ngwarchodfa Natur Cors Dyfi.

You said

Cawsom gyfanswm o ymatebion 1974 yr ydym wedi'u hystyried.  Rydym yn ddiolchgar i bawb a ymatebodd i'r ymgynghoriad.

We did

Mae'r holl sylwadau wedi'u hystyried a'u crynhoi yn ein Crynodeb o'r Ymatebion Ymgynghori sydd ynghlwm.

We asked

We asked for your views on the draft licence and decision document for the species licence application seeking to release up to 6 beavers into a secure enclosure in Cors Dyfi Nature Reserve.

You said

We received 1974 responses in total which we have considered. We are grateful to all who responded to the consultation.

We did

All comments have been considered and have been summarised in our Summary of Consultation Responses which is attached below.