Ymgynghoriadau Caeëdig

196 results

 • Notice of application for Seagrass Restoration Project

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Seagrass Restoration Project Notice is hereby given that Seagrass Ocean Rescue has applied to Natural Resources Wales for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for a seagrass restoration project at Portdinllaen. You can see the application documents free of charge, from our public register . You can search for the documents using the... More
  Opened 11 June 2021
 • Hysbysiad o Gais am Gyfer Prosiect Adfer Morwellt

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais am Gyfer Prosiect Adfer Morwellt Hysbysir drwy hyn fod Seagrass Ocean Rescue wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer prosiect adfer morwellt yn Porthdinllaen Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n cofrestr gyhoeddus . Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod... More
  Opened 11 June 2021
 • North Wales eel pass programme: announcement of intention not to prepare an environmental statement

  Regulation 12B of the Environmental Impact Assessment (Land Drainage Improvement Works) SI1999/1783 as amended Natural Resources Wales gives notice that it proposes to carry out improvement works to Hydrometric weirs on Afon Clywedog Bowling Bank near Wrexham, NGR SJ39574 48244; Afon Erch Pencaenewydd, NGR SH 40001 40337; Afon Seiont Peblic Mill, NGR SH 49453 62281 and Afon Llyfni Pont Y Cim NGR SH 44020 52353. The proposed improvement works will involve the following:... More
  Opened 23 June 2021
 • Rhaglen Llwybr Llyswennod Gogledd Cymru: datganiad o fwriad i beidio a pharatoi datganiad amgylcheddol

  Rheoliad 12B o Reoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draenio Tir) O.S. 1999/1783 fel y’u diwygiwyd Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn hysbysu ei fod yn cynnig cynnal gwaith gwella i'r coredau hydrometrig ar afon Clywedog, Bowling Bank, ger Wrecsam, Cyf GC SJ39574 48244; afon Erch, Pencaenewydd, Cyf GC SH 40001 40337; afon Seiont, Melin Peblig, Cyf GC SH 49453 62281; ac afon Llyfni, Pont y Cim, Cyf GC SH 44020 52353. Bydd y gwaith gwella arfaethedig yn cynnwys y... More
  Opened 23 June 2021
 • Notice of Application for construction of a new outfall, discharge chamber and headwall

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for construction of a new outfall, discharge chamber and headwall to alleviate flooding to streets and nearby residential properties during high tide from the River Teifi. Notice is hereby given that Morgan Sindall has applied to Natural Resources Wales for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for construction of a new outfall, discharge chamber and... More
  Opened 25 June 2021
 • Remediation works to the Newport Transporter Bridge

  Notice of Application for remediation works to the Newport Transporter Bridge Marine and Coastal Access Act 2009 Notice is hereby given that Newport City Council has applied to Natural Resources Wales for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for remediation works to be undertaken on the Newport Transporter Bridge comprising maintenance, repair, restoration and enhancement. You can see the application... More
  Opened 2 July 2021
 • Bont Gludo Casnewydd

  Hysbysiad o Gais ar gyfer gwneud gwaith adfer i Bont Gludo Casnewydd Deddf Y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Dinas Casnewydd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer gwneud gwaith adfer i Bont Gludo Casnewydd, sy’n cynnwys gwaith cynnal a chadw, atgyweirio, adfer a gwella. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am... More
  Opened 2 July 2021
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Eryri

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb y newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r buddion y maen nhw’n eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau... More
  Opened 5 July 2021
 • Ymgynghoriad Is-ddeddfau Pysgodfeydd 2021 - Afon Wysg ac Afon Gwy yng Nghymru

  Mae disgwyl i’r is-ddeddfau cyfredol sy'n gweithredu dal a rhyddhau ar Afon Wysg yn achos eogiaid, a hynny bob amser, ac yn achos unrhyw frithyll môr a ddaliwyd cyn 1 Mai; ac ar Afon Gwy yn achos yr holl eogiaid a brithyllod môr, a hynny bob amser, ddod i ben ar 31 Rhagfyr 2021. Gallai hyn ddod i ben ag unrhyw ofyniad i ryddhau eog a brithyll môr a ddaliwyd ar wialen yn y ddwy afon (ac eithrio brithyll y môr sy’n fwy na 60cm yn Afon Wysg). Mae angen adnewyddu a... More
  Opened 19 July 2021
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Cwm Abertawe Isaf

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb y newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r buddion y maen nhw’n eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau... More
  Opened 19 July 2021
 • Ymgynghoriad Is-ddeddfau Pysgodfeydd 2021 - Afon Hafren

  Mae “Asesiad o stoc eogiaid a brithyllod y môr yn afon Hafren ac adolygiad o’r rheoliadau pysgodfeydd: Achos technegol ar gyfer is-ddeddfau pysgodfeydd” yn esbonio pam ein bod yn ymgynghori ar IS-DDEDDFAU GWIALEN A LEIN AFON HAFREN (EOGIAID A BRITHYLLOD Y MÔR) (CYMRU) 2021 - cyfres wedi’i diweddaru o is-ddeddfau i gyfyngu ar gorbysgota eogiaid a brithyllod y môr gan y pysgodfeydd gwialen er mwyn cadw stociau a sicrhau cynaliadwyedd pysgodfa eogiaid afon Hafren yn y dyfodol. ... More
  Opened 19 July 2021
 • Gwybodaeth am weithrediadau coedwigaeth yng nghoetiroedd St. James

  Diweddariad St James. 15/12/2023 Rydym yn falch o ddweud bod gwaith i symud y coed llarwydd heintiedig yn ardal ogleddol y coetir bellach wedi'i gwblhau (wedi'i nodi fel ardal tri a phedwar ar y map isod). Mae ein contractwyr bellach wedi dechrau gweithio ar gael gwared ar y coed llarwydd heintiedig yn ardal dau yn y coetir. Rydym yn amcangyfrif y bydd hyn yn cymryd tua phythefnos i'w gwblhau. Diweddariad diogelwch pwysig Yn ystod y cyfnod... More
  Opened 20 July 2021
 • Notice of application for Aberaeron coastal defence scheme

  MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009 MARINE WORKS (ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT) REGULATIONS 2007 NOTICE OF APPLICATION FOR ABERAERON COASTAL DEFENCE SCHEME Notice is hereby given that Ceredigion County Council, Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron, SA46 0PA has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The project requires EIA consent and is subject to the requirement... More
  Opened 28 July 2021
 • Hysbysiad o gais ar gyfer cynllun amddiffyn arfordir Aberaeron

  DEDDF Y MÔR A MYNEDIAD I’R ARFORDIR 2009 RHEOLIADAU GWAITH MOROL (ASESU EFFEITHIAU AMGYLCHEDDOL) 2007 HYSBYSIAD O GAIS AR GYFER CYNLLUN AMDDIFFYN ARFORDIR ABERAERON Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Sir Ceredigion, Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron, SA46 0PA wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae angen caniatâd asesu effeithiau amgylcheddol ar y... More
  Opened 28 July 2021
 • Hysbysiad o Gais am Cynllun Amddiffyn Arfordirol Canol Prestatyn

  Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Sir Ddinbych wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer cynllun amddiffyn arfordirol Canol Prestatyn. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n cofrestr gyhoeddus . Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais CML2140. Yng ngoleuni’r sefyllfa iechyd cyhoeddus gyfredol... More
  Opened 4 August 2021
 • Position Statement - Keeping Area Statements Under Review

  We are seeking views on our draft position statement which sets out how we will meet our duty to keep Area Statements under review. The draft position statement is available to download as a PDF at the bottom of this page. We will be holding a webinar between 1100-1200 on Tuesday 7 September to explain the nature of this position statement and answer any questions that you may have. If you would like to attend please email SMNR@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk. ... More
  Opened 9 August 2021
 • Datganiad Sefyllfa – Adolygu Datganiadau Ardal

  Rydym yn ceisio barn ar ein datganiad sefyllfa drafft sy'n nodi sut y byddwn yn bodloni ein dyletswydd i adolygu Datganiadau Ardal. Mae'r datganiad sefyllfa drafft ar gael i'w lawrlwytho fel PDF ar waelod y dudalen hon. Byddwn yn cynnal gweminar rhwng 11am a 12pm ddydd Mawrth 7 Medi i egluro natur y datganiad sefyllfa hwn ac i ateb unrhyw gwestiynau a all fod gennych. Os hoffech chi fod yn bresennol, e-bostiwch SMNR@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.... More
  Opened 9 August 2021
 • Bridge replacement at Pant Eidal

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for a Bridge Replacement at Pant Eidal, Gwynedd Notice is hereby given that Centregreat Rail Limited has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for a bridge replacement at Pant Eidal. You can see the application documents free of charge, from our public register . You can search for the documents using... More
  Opened 13 August 2021
 • Hysbysiad o Gais am amnewid pont yn Pant Eidal

  Hysbysir drwy hyn fod Centregreat Rail Limited wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer amnewid pont yn Pant eidal. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales . Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais CML2135. Yng ngoleuni’r sefyllfa iechyd cyhoeddus... More
  Opened 13 August 2021
 • Polisi Gorfodi a Chosbau Cyfoeth Naturiol Cymru

  Cafodd ein polisi Gorfodi ac Erlyn ei gymeradwyo a'i gyhoeddi ym mis Mawrth 2013. Yn ddiweddar, gwnaethom sefydlu grŵp arbenigol mewnol, sy'n cynnwys cynrychiolwyr cyfreithiol, i gynnal adolygiad o'r polisi hwn a'r canllawiau cysylltiedig. Nid yw ein polisi na'n canllawiau diwygiedig yn newid ein dull gweithredu. Yn bennaf, rydym yn ymgysylltu â gweithredwyr, unigolion a busnesau i addysgu a galluogi cydymffurfiaeth neu i atal difrod, i roi'r amgylchedd yn gyntaf, ac i... More
  Opened 16 August 2021
 • Enforcement and Prosecution Policy

  Our policy on Enforcement and Prosecution was approved and published in March 2013. We recently established an internal expert group, including legal representatives, to run a review of this policy and the associated guidance. Our revised policy and guidance do not change our approach to enforcement. Principally, we engage with operators, individuals and businesses, to educate and enable compliance or prevent harm; to put the environment first and to integrate... More
  Opened 16 August 2021
 • Ymgynghoriad ar ymagwedd CNC i reoleiddio saethu a dal adar gwyllt yng Nghymru

  Mae gan holl adar gwyllt Cymru warchodaeth gyfreithiol. Mae gan Cyfoeth Naturiol Cymru nifer o bwerau i awdurdodi eraill i ladd neu gymryd rhywogaethau penodol o adar gwyllt, wyau a nythod at ddibenion penodol, er enghraifft er mwyn atal niwed difrifol i gnydau, da byw neu bysgodfeydd, i warchod iechyd neu ddiogelwch y cyhoedd, neu i warchod rhywogaethau eraill o fywyd gwyllt. Rydym yn ymgymryd ag adolygiad o sut rydym yn arfer y pwerau hyn. Mae'r adolygiad hwn yn... More
  Opened 19 August 2021
 • Counter Fraud Staff Survey

  Every 5 years NRW renews it’s Counter Fraud, Bribery and Corruption Strategy. As part of that a fraud risk assessment is undertaken. This short anonymous survey, for all staff, forms part of the risk assessment and will help to ensure NRW maintains effective fraud prevention measures. The survey will remain open for one week and w e would be very appreciative if you could take the time to participate so that we may review our current measures. We... More
  Opened 6 September 2021
 • Arolwg Staff Gwrth-dwyll

  Bob 5 mlynedd mae CNC yn adnewyddu ei Strategaeth Gwrth-dwyll, Llwgrwobrwyo a Llygredigaeth. Fel rhan o hynny, cynhelir asesiad risg twyll. Mae'r arolwg dienw byr hwn, ar gyfer yr holl staff, yn rhan o'r asesiad risg a bydd yn helpu i sicrhau bod CNC yn cynnal mesurau atal twyll effeithiol. Bydd yr arolwg yn parhau i fod ar agor am wythnos a byddem yn werthfawrogol iawn pe gallech gymryd yr amser i gymryd rhan fel y gallwn adolygu ein mesurau presennol. Rydym yn... More
  Opened 6 September 2021
 • Gwybodaeth am Waith Coedwigaeth yng Nghoed Gwent

  Diweddariad 20/03/23 Rydym wedi rhoi’r gorau i’r gwaith teneuo coedwig a drefnwyd yn rhan ddwyreiniol y coetir am y tro oherwydd y posibilrwydd o adar yn nythu yn yr ardal. Mae'r gwaith bellach wedi'i amserlennu i ddechrau ddiwedd Gorffennaf - dechrau Awst unwaith y bydd yr adar wedi magu plu a gadael eu nythod. Dysgwch fwy am sut rydym yn diogelu adar gwyllt yn ystod gwaith yn y goedwig Mae gwaith teneuo coedwig ar fin dechrau yn rhan ddwyreiniol... More
  Opened 15 September 2021
 • Hysbysiad o Gais ar Gyfer Cynllun Amddiffyn Arfordirol Caerdydd

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar Gyfer Cynllun Amddiffyn Arfordirol Caerdydd Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Caerdydd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae angen caniatâd asesu effeithiau amgylcheddol ar y prosiect ac mae'n destun gofyniad am asesiad o’r effeithiau amgylcheddol dan Reoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau... More
  Opened 17 September 2021
 • Cynnal gwaith archwilio tir o Fae Cinmel i Landdulas

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar gyfer gwaith Archwilio Tir o Fae Cinmel i Landdulas Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer cynnal gwaith archwilio tir o Fae Cinmel i Landdulas. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n ... More
  Opened 29 September 2021
 • Consultation on our Regulatory Fees and Charges for 2022 onwards.

  Natural Resources Wales’ purpose is to ensure that our natural resources and environment are sustainably maintained, enhanced and used in a way that is good for people, good for the environment and good for the economy. Our remit is wide and includes providing a range of regulatory services. We are required by Government to recover the costs of these regulatory services from those we regulate, rather than through general taxation. The fees and charges raised to cover... More
  Opened 12 October 2021
 • Ymgynghoriad ar ein ffioedd a thaliadau rheoleiddio ar gyfer 2022 ymlaen

  Pwrpas Cyfoeth Naturiol Cymru yw sicrhau bod ein hadnoddau naturiol a’n hamgylchedd yn cael eu cynnal, eu gwella a'u defnyddio mewn modd cynaliadwy sy’n fuddiol i bobl, i'r amgylchedd ac i'r economi. Mae ein cylch gwaith yn eang ac yn cynnwys darparu ystod o wasanaethau rheoleiddiol. Yn unol â gofynion y llywodraeth, mae'n rhaid i ni adennill costau’r gwasanaethau rheoleiddio hyn oddi wrth y rhai sy’n cael eu rheoleiddio gennym, yn hytrach na thrwy drethiant... More
  Opened 12 October 2021
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer safle dyframaeth gwymon a physgod cregyn Câr-Y-Môr

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysir drwy hyn fod Câr-y-Môr wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer sefydlu safle dyframaeth gwymon a physgod cregyn 3 hectar o fewn Swnt Dewi, Sir Benfro. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/ .... More
  Opened 15 October 2021
196 results. Page 2 of 7