Cynllun Adnoddau Coedwig Wysg a Glasfynydd

Ar gau 21 Tach 2021

Wedi'i agor 18 Hyd 2021

Trosolwg

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gyfrifol am reoli'r coetiroedd a'r coedwigoedd yng Nghymru sy'n eiddo i'r cyhoedd yn gynaliadwy. Fe’u rheolir er budd a llesiant y bobl sy'n ymweld â hwy a'r rheiny sy'n dibynnu arnynt er mwyn gwneud bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a’u gallu i wrthsefyll newid yn yr hinsawdd yn yr hirdymor er mwyn sicrhau bod cenedlaethau'r dyfodol yn gallu mwynhau’r buddion a ddarperir ganddynt. Bob deng mlynedd, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau rheoli hirdymor ar gyfer pob ardal goedwig. Caiff y rhain eu crybwyll mewn Cynllun Adnoddau Coedwig newydd.

Mae coedwig Glasfynydd ac Wysg yn cwmpasu mwy na 1,600 o hectarau o goetir conwydd yn bennaf sy’n cynnwys Glasfynydd, sef y prif floc coedwig, gyda’r Allt, y Batel, Glyn Tarell a Blaenbrynach.  Mae’r coetiroedd i’w cael yn ne Powys ac eithrio rhan orllewinol Glasfynydd, sydd yn Sir Gaerfyrddin. Cafodd mwyafrif y planhigfeydd eu sefydlu gan y Comisiwn Coedwigaeth yn y 1960au. Mae’r coetiroedd wrthi’n cael eu hamrywio o ran oedran, a hynny o blanhigfeydd ag oedrannau tebyg i ddosbarthiadau oedran cymysg, er mwyn cynyddu cynefinoedd yr ymylon, rheoli’r cynnyrch pren, a lleihau effeithiau plâu a chlefydau. 

Mae’r goedwig yn cyfateb i tua 1% o Ystad Goetir Llywodraeth Cymru a chyfran debyg o’r cynhaeaf pren blynyddol. Mae cymdogion y goedwig yn ddaliadau amaethyddol ucheldirol ar raddfa fawr a ffermydd eraill ar ganol yr iseldir ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Cafodd rhan helaeth o’r goedwig ei sefydlu ar dir uchel, â phriddoedd gwlyb, sef amgylchedd sy’n cyfyngu ar y dewis o rywogaethau a’r dewisiadau ar gyfer rheoli, hynny yw Systemau Coedamaeth Bach eu Heffaith oherwydd y perygl y bydd y gwynt yn eu cwympo. 

Mae’r Cynllun Adnoddau Coedwig hwn yn anelu at amrywio rhywogaethau coed pan fo modd, yn arbennig ar ôl llwyrgwympo lle y mae coed llydanddail a phinwydd yn cynnig cyfleoedd i rywogaethau adar arbenigol.  Bryniau agored a choedwigaeth yw rhan helaethaf y dirwedd, sy’n denu cannoedd o filoedd o ymwelwyr y flwyddyn, gyda golygfeydd o Ben y Fan a Fan Foel, a mynediad atynt.  Ers i’r cynllun presennol gael ei ysgrifennu yn 2007, mae’r coed llarwydd, a geir ar ochrau cymoedd yn bennaf, wedi’u heintio â Phytophthora ramorum, ac mae llawer o’r coed wedi’u llwyrgwympo o dan Hysbysiad Iechyd Planhigion Statudol. Mae’r gwaith o adfer coetiroedd hynafol hyd yma wedi’i dargedu ar y llethrau serth gan anelu at broses naturiol o adfywio coed llydanddail. 

Mae ardaloedd agored yn elfen allweddol o bob coetir; fodd bynnag, nid oes llawer o ardaloedd coedwig sy’n gysylltiedig â’i gilydd ac mae tir amaethyddol yn ne Powys yn darnio gorchudd coed cysylltiedig. 

Blaenoriaethau

  • Gwaith cynaeafu pren diogel, glân ac effeithlon.
  • Gwaith ansawdd uchel o reoli tir ac ailstocio yn unol â Safon Goedwigaeth y DU.
  • Iechyd coed, rheoli coed llarwydd ac ynn yn unol â’r canllawiau cenedlaethol.
  • Adnabod cyfleoedd presennol ac yn y dyfodol o ran cysylltedd cynefinoedd, a chanfod adnoddau ar gyfer y cyfleoedd hyn.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Isod, ceir dolen i'r crynodeb o amcanion ar gyfer y cynllun, ynghyd â mapiau dangosol ar gyfer y cynllun adnoddau coedwig:

Crynodeb o Amcanion Cynllun Adnoddau Coedwig Usk a Glasfynydd

Mae'r ddogfen ganlynol yn helpu i esbonio rhai o'r categorïau a ddangosir ar y mapiau:

Esboniad o allweddi’r map

Map 1: Gweledigaeth hirdymor

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Map 2: Strategaeth rheoli coedwigoedd a chwympo

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Map 3: Mathau o goedwigoedd ac ailstocio

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Pam bod eich barn yn bwysig

Hoffem wybod eich barn a'ch teimladau ynghylch y cynlluniau newydd ar gyfer coedwig Usk a Glasfynydd er mwyn ein helpu i wella rheolaeth hirdymor y goedwig.

Ardaloedd

  • Llandovery

Cynulleidfaoedd

  • Management

Diddordebau

  • Rheoli Coedwig