Ymgynghoriad ar ymagwedd CNC i reoleiddio saethu a dal adar gwyllt yng Nghymru

Closed 11 Nov 2021

Opened 19 Aug 2021

Overview

Mae gan holl adar gwyllt Cymru warchodaeth gyfreithiol. Mae gan Cyfoeth Naturiol Cymru nifer o bwerau i awdurdodi eraill i ladd neu gymryd rhywogaethau penodol o adar gwyllt, wyau a nythod at ddibenion penodol, er enghraifft er mwyn atal niwed difrifol i gnydau, da byw neu bysgodfeydd, i warchod iechyd neu ddiogelwch y cyhoedd, neu i warchod rhywogaethau eraill o fywyd gwyllt.

Rydym yn ymgymryd ag adolygiad o sut rydym yn arfer y pwerau hyn.

Mae'r adolygiad hwn yn ystyried mathau gwahanol o ganiatadau rydym yn eu cynnig a'r prosesau a ddefnyddir i gyflawni'r gweithgareddau hyn i geisio gwneud gwelliannau.

 

Pam ein bod yn ymgynghori?

Rydym am gael eich barn ar ein cynigion.

Bydd canfyddiadau'r ymgynghoriad yn helpu i lunio ein hymagwedd yn y dyfodol i'r caniatadau rydym yn eu rhoi ar gyfer saethu a dal adar gwyllt a dinistrio eu hwyau a'u nythod.

 

Beth rydym yn ymgynghori arno?

Mae'r ymgynghoriad yn ceisio'ch barn ar gynigion o ran ymagwedd CNC i reoleiddio saethu a dal adar gwyllt yng Nghymru a dinistrio wyau a nythod. Mae manylion ein cynigion mewn dogfen ymgynghori. Mae dolenni i’r ddogfen ymgynghori ynghyd â nifer o ddogfennau perthnasol eraill wedi’u nodi isod.

Darllenwch yr wybodaeth yn y ddogfen ymgynghori cyn ymateb.

Sut i ymateb

Dylech gyflwyno'ch ymateb i'r ymgynghoriad gan ddefnyddio'r arolwg ar-lein hwn. Dechreuwch drwy glicio ar y ddolen isod a fydd yn eich tywys i gwestiynau'r ymgynghoriad.

 

Os na allwch ymateb ar-lein, e-bostiwch Wildbird.Review@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu ysgrifennwch at yr Ymgynghoriad Adolygiad Adar Gwyllt, Cyfoeth Naturiol Cymru, Maes y Ffynnon, Bangor LL57 2DW.

What happens next

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben. Isod gallwch ddod o hyd i ddolenni i:

  • adroddiad sy'n crynhoi'r ymatebion i'r ymgynghoriad;
  • adroddiad yn esbonio'r penderfyniadau a wnaed gennym ynghylch trwyddedau cyffredinol ar gyfer rheoli adar gwyllt;
  • adroddiadau eraill sy'n berthnasol i'n hadolygiad o'r trwyddedau cyffredinol hyn.

Mae rhagor o wybodaeth am yr adolygiad ar gael YMA.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Cymraeg

Interests

  • Species Licence