Cynllun Adnoddau Coedwig Cefni, Pentraeth, Coed Nant a Cadw

Closed 22 Dec 2021

Opened 10 Nov 2021

Overview

Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu tuag at y ymgynghoriad hwn. Rydym wedi derbyn llawer o adborth a sylwadau defnyddiol, roedd hefyd yn wych cwrdd â phawb a ddaeth i'n sesiynau galw heibio. Gweler isod gopi o'r ymateb i'r ymgynghoriad cyhoeddus.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reoli coetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus mewn modd cynaliadwy. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r buddion y maen nhw’n eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau rheoli tymor hir ar gyfer pob ardal goedwig. Caiff y rhain eu crynhoi mewn Cynllun Adnoddau Coedwig newydd.

Bydd sesiynau galw heibio cyhoeddus i drafod yr holl gynlluniau yn cael eu cynnal fel a ganlyn:

Canolfan Ebeneser, Bridge Steet, Llangefni, LL77 7PN, dydd Mawrth y 30ain o Dachwedd 1pm- 6pm

Neuadd Goffa Pentraeth, ddydd Mercher 1af Rhagfyr, 1pm i 6pm.

Mae Cynllun Adnoddau Coedwig yn cwmpasu'r 4 coedwig o gwympas canolbarth a dwyrain Ynys Môn. 

Cefni- Dyma'r goedwig sydd bellaf i'r gorllewin ac mae wedi lleoli i'r gogledd orllewin o dref Llangefni. Mae'n y cwmpwasu 77.7Ha o goedwig gynhyrchiol o gwmpas Llyn Cefni. 

Pentraeth - Dyma'r aral fwyaf gyda 244.5Ha ac mae y rhan fwyaf yn goed pîn neu spriws. Mae yna hefyd ardal fawr i'r gorllewin sydd gyda choed brodorol ac mae'n gynefin gwerthfawr. Mae'r goedwig yn edrych dros Fae Traeth Coch ac mae yn agos at Lwybr Arfordir Cymru, felly mae'n bwysig ran hamdden a thwristiaeth. Mae'r goedwig a'r coed pîn yn gynefin pwsig i Wiwerod coch, glöynnod byw a nifer o rywogaethau ader. 

Coed Nant a Cadw - Nid yw'r ardal yma ond 20Ha o ochr ddwyreniol Ynys Môn ac i'r Gogledd o dref Biwmares. Mae'r ardal yn cynnwys cymysgedd o goetir hynafol plannu a adfer. 

Mae'r map isod yn dangos y 4 coedwig unigol. 

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Isod mae pdf i'r Cynllun Drafft a Chrynodeb o'r Amcanion

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Mae'r ddogfen hon yn helpu i egluro rhai o'r categorïau sydd i’w gweld ar y mapiau isod:

Esboniad o allweddi’r map  

Os ydych chi am lawrlwytho'r mapiau, cliciwch ar y >> a chiicio ar download.           

Prif Amcanion Hirdymor

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Systemau Rheoli Coedwigoedd

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

 

Cynefinoedd a Mathau o Goedwigoedd Dangosol

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Crynodeb o'r prif newidiadau fydd yn digwydd yn y goedwig:

 • Llwyrgwympo'r llarwydd oherwydd Phytophthora ramorum, yn anffodus oherwydd rhybudd iechyd planhigion statudol, bydd clirio'r llarwydd yn digwydd yng Nghefni erbyn Mawrth 2022.
 • Mwy o ddefnydd o ddulliau Coedwigaeth Gorchudd Parhaus i reoli cyplyddion cynhyrchiol.
 • Adfer Safleoedd Coetir Hynafol yn enwedig y rhai yng Nghoed Nant a Cadw.

 

 Darllennwch ganllaw arfer da Cyfoeth Naturiol Cymru.

Canllaw arfer da 1 ar reoli amrywiaeth genetig coetiroedd Cymru er mwyn sicrhau gwydnwch coedwigoedd

Canllaw arfer da 2 ar reoli amrywiaeth genetig coedtiroedd Cymru er mwyn sicrhau gwydnwch coedwigoedd

Canllaw arfer da 3 ra reoli amrywiaeth genetig coedtiroedd Cymru er mwyn sichau gwydnwch coedwigoedd

 

Why your views matter

 

Hoffem wybod eich barn a'ch teimladau ynghylch y cynlluniau newydd ar gyfer coedwig Eryri er mwyn ein helpu i wella rheolaeth hirdymor y goedwig.

What happens next

We will look at what you have said and adapt the plans to.......

Bydden ni yn edruch ar be dwedoch chi a newid y cynllyn i....

Areas

 • All Areas

Audiences

 • Fly-fishing
 • Cockles
 • Flooding
 • Llifogydd
 • Community Volunteers
 • Gwirfoddolwyr Cymunedol
 • Management
 • Cymraeg

Interests

 • Forest Management
 • Rheoli Coedwig