Cynllun Gwella Amddiffynfa Arfordirol Bae Penrhyn A Thir Y Cyhoedd

Closes 15 Dec 2021

Opened 11 Nov 2021

Overview

Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009

Hysbysiad o Gais Ar Gyfer Cynllun Gwella Amddiffynfa Arfordirol Bae Penrhyn A Thir Y Cyhoedd

Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer Cynllun Gwella Amddiffynfa Arfordirol Bae Penrhyn A Thir Y Cyhoedd.

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais CML2159.

Yng ngoleuni’r sefyllfa iechyd cyhoeddus gyfredol gyda golwg ar Coronafirws (COVID-19) ni fydd copi caled o’r cais a dogfennau ategol ar gael mewn man cyhoeddus yn y cyfnod hwn’.

Os gofynnir am gopïau caled o'r dogfennau uchod, efallai y bydd rhaid talu costau copïo nad ydynt yn fwy na chostau copïo rhesymol.

Dylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau ysgrifenedig parthed y cais hwn i:

Tîm Trwyddedu Morol,
Gwasanaeth Trwyddedu Caerdydd,
Tŷ Cambria,
29 Heol Casnewydd,
Caerdydd
CF24 0TP 

neu yrru e-bost at marinelicensing@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk o fewn o 15/12/2021.

Byddwch yn ymwybodol y bydd sylwadau a dderbynnir yn cael eu rhannu â'r ymgeisydd a gall y byddant ar gael i'r cyhoedd ar ôl golygu manylion personol, yn unol â'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data.

Dyfynnwch gyfeirnod CML2159 yn eich holl ohebiaeth.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Anyone from any background

Interests

  • EIA
  • development