Polisi Gorfodi a Chosbau Cyfoeth Naturiol Cymru

Closed 27 Sep 2021

Opened 16 Aug 2021

Overview

Cafodd ein polisi Gorfodi ac Erlyn ei gymeradwyo a'i gyhoeddi ym mis Mawrth 2013.

Yn ddiweddar, gwnaethom sefydlu grŵp arbenigol mewnol, sy'n cynnwys cynrychiolwyr cyfreithiol, i gynnal adolygiad o'r polisi hwn a'r canllawiau cysylltiedig.

Nid yw ein polisi na'n canllawiau diwygiedig yn newid ein dull gweithredu. Yn bennaf, rydym yn ymgysylltu â gweithredwyr, unigolion a busnesau i addysgu a galluogi cydymffurfiaeth neu i atal difrod, i roi'r amgylchedd yn gyntaf, ac i integreiddio arferion amgylcheddol da o fewn dulliau gwaith arferol.

Os nad yw'r unigolion neu fusnesau hyn yn cydymffurfio, fel arfer byddwn yn rhoi cyngor ac arweiniad i'w helpu i wneud hynny gyda datrysiadau ac amserlenni y cytunwyd arnynt ar gyfer gwneud unrhyw welliannau. Pan ydym yn amau bod trosedd wedi digwydd, rydym yn cymhwyso'r ystod lawn o bwerau a sancsiynau gorfodi ffurfiol cymesur.

Mae ein hadolygiad o'r polisi hwn a'r canllawiau cysylltiedig yn ystyried newidiadau deddfwriaethol ar gyfer ein diben craidd, ein strwythurau sefydliadol newydd, eglurder ar y defnydd o sancsiynau sifil (lle mae gennym y pwerau hynny) a gofynion hygyrchedd, ar gyfer eu cyhoeddi fel cyfres o dudalennau gwe.

Trwy ddefnyddio atodiadau unigol ar gyfer pob un o'r sancsiynau, mae'n darparu proses glir ar sut i gyflwyno'r sancsiwn hwnnw.

Ar ôl i'r ymarfer ymgynghori cyhoeddus ddod i'w derfyn, byddwn yn asesu ac yn cyhoeddi'r holl ymatebion perthnasol a dilys i'r ymgynghoriad.

Bydd ein Polisi Gorfodi ac Erlyn diwygiedig yn cael ei gyhoeddi ar ein gwefan wedyn yn amodol ar gymeradwyaeth gan y broses lywodraethu mewnol yn yr Is-grŵp Gorfodi a'r Bwrdd Rheoleiddio Busnes.

Polisi Gorfodi ac Erlyn (drafft)

Atodiad 1 (drafft)

Atodiad 2 (drafft)

Atodiad 3 (drafft)

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Anyone from any background

Interests

  • Regulatory Voice