Cynllun Adnoddau Coedwig Eryri

Closed 2 Aug 2021

Opened 5 Jul 2021

Overview

Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb y newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r buddion y maen nhw’n eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau rheoli tymor hir ar gyfer pob ardal goedwig. Caiff y rhain eu crynhoi mewn Cynllun Adnoddau Coedwig newydd.

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben, gwelch isod gopi copi o'r newidiadau a wnaed i'r cynllun yn dilyn y ymgynghoriad.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Mae Cynllun Adnoddau Coedwig Eryri yn cwmpasu'r ardaloedd coetir sy'n amgylchynu Mynyddoedd yr Wyddfa ac yn disgyn yn agos at bentrefi Waunfawr, Beddgelert, Nantmor a Nant Gwynant. Mae'r coetiroedd yn gorchuddio newid mawr mewn tirweddau a defnyddiau, o'r coedwigoedd cynhyrchiol uchel yn Beddgelert i safleoedd y Coetir Hynafol yn Dolfiog.

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

 

Isod mae pdf i'r Cynllun Drafft a Chrynodeb o'r Amcanion

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Mae'r ddogfen hon yn helpu i egluro rhai o'r categorïau sydd i’w gweld ar y mapiau isod:

Esboniad o allweddi’r map            

Prif Amcanion Hirdymor

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Systemau Rheoli Coedwigoedd

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Cynefinoedd a Mathau o Goedwigoedd Dangosol

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Crynodeb o'r prif newidiadau fydd yn digwydd yn y goedwig:

 • Llwyrcwympo llarwydd oherwydd Phytophthora yn ystod y deng mlynedd nesaf.

 

 • Mwy o ddefnydd o ddulliau Coedwigaeth Gorchudd Parhaus i reoli cyplyddion cynhyrchiol.

 

 • Adfer Safleoedd Coetir Hynafol, o amgylch Dolfiog, Caedafydd a Coed Eryr.

 

 Darganfyddwch fwy am canllaw arfer da yn Cyfoeth Naturiol Cymru.

Canllaw arfer da 1 ar reoli amrywiaeth genetig coetiroedd Cymru er mwyn sicrhau gwydnwch coedwigoedd

Canllaw arfer da 2 ar reoli amrywiaeth genetig coedtiroedd Cymru er mwyn sicrhau gwydnwch coedwigoedd

Canllaw arfer da 3 ra reoli amrywiaeth genetig coedtiroedd Cymru er mwyn sichau gwydnwch coedwigoedd

 

Why your views matter

 

Hoffem wybod eich barn a'ch teimladau ynghylch y cynlluniau newydd ar gyfer coedwig Eryri er mwyn ein helpu i wella rheolaeth hirdymor y goedwig.

What happens next

We will look at what you have said and adapt the plans to.......

Bydden ni yn edruch ar be dwedoch chi a newid y cynllyn i....

Areas

 • All Areas

Audiences

 • Fly-fishing
 • Cockles
 • Flooding
 • Llifogydd
 • Community Volunteers
 • Gwirfoddolwyr Cymunedol
 • Management
 • Cymraeg

Interests

 • Forest Management
 • Rheoli Coedwig