Cynllun Adnoddau Coedwig Cwm Abertawe Isaf

Closed 16 Aug 2021

Opened 19 Jul 2021

Overview

Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb y newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r buddion y maen nhw’n eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau rheoli tymor hir ar gyfer pob ardal goedwig. Caiff y rhain eu crynhoi mewn Cynllun Adnoddau Coedwig newydd.

 

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Mae'r ddogfen hon yn helpu i egluro rhai o'r categorïau sydd i’w gweld ar y mapiau isod:

Esboniad o allweddi’r map            

Cyfleoedd oddi mewn i goedwig Cwm Abertawe Isaf

Mae Cwm Tawe Isaf yn cynnwys dau goetir sy'n wahanol yn ddaearyddol ac wedi'u lleoli yng Nghwm Tawe, sef coetiroedd Mynydd Cilfái ac Ynys Mond. Coedwig gonwydd yn bennaf yw Mynydd Cilfái a sefydlwyd yn y 1970au er mwyn helpu i sefydlogi ac adnewyddu'r priddoedd mewn tirwedd a oedd wedi'i haddasu'n sylweddol gan ddiwydiant yn y gorffennol, tra bo Ynys Mond bellach yn goetir llydanddail brodorol yn bennaf sydd wedi'i drosi o goedwig gonwydd a oedd yn blanhigfa. Mae Mynydd Cilfái wedi'i amgylchynu ar dair ochr gan ardaloedd trefol Abertawe ac yn cael ei ddefnyddio llawer gan y cyhoedd. Mae Ynys Mond yn goetir tawel sy'n cael ei ddefnyddio gan gerddwyr yn bennaf.

 

Ein gweledigaeth ar gyfer y ddau goetir yw creu coedwigoedd a reolir yn dda sy’n denu ymwelwyr. Ar gyfer Mynydd Cilfái, rydym yn bwriadu cynyddu mynediad i'r gymuned ac integreiddio rheolaeth y coetir mewn partneriaeth â'r cymdogion trwy lefel uwch o ymgysylltu.

 

 

Mynydd Cilfái

Coetir Llydanddail Brodorol

Dros amser, byddwn yn trawsnewid Mynydd Cilfái i fod yn goetir llydanddail brodorol yn bennaf, trwy waredu â choed pinwydd a choed llarwydd afiach.

Amrywiaeth y Rhywogaethau

              Byddwn yn sicrhau ein bod yn dewis rhywogaethau coed priodol er mwyn sicrhau’r gallu i wrthsefyll plâu a chlefydau newydd ac i liniaru effeithiau’r newid yn yr hinsawdd.

Seilwaith

Byddwn yn gwella'r ffordd fynediad bresennol i hwyluso gweithrediadau coetir ac ymestyn cyfleoedd mynediad teg a chyfiawn.

Iechyd a Llesiant  

Byddwn yn rheoli’r goedwig mewn ffordd sy’n ystyried defnydd y goedwig gan y cyhoedd ar hyn o bryd ac yn y dyfodol wrth gynllunio gweithrediadau i gynnal cyfleoedd iechyd a llesiant.

Byddwn yn datblygu a chynnal llwybrau cerdded sy’n bodoli eisoes.

Cyfathrebu

Byddwn yn datblygu strategaeth gyfathrebu ar gyfer ein gwaith o drawsnewid y goedwig, gan gynnwys gwella'r brif ffordd fynediad.

Byddwn yn gwneud gwaith i nodi a chyfathrebu â rhanddeiliaid lleol er mwyn datblygu cynllun gweithredu i reoli adnoddau naturiol Mynydd Cilfái yn gynaliadwy ar gyfer pobl a natur.

Rhanddeiliaid

Byddwn yn parhau i weithio mewn partneriaeth â grwpiau buddiant lleol, cynnal mynediad, a lleihau gwrthdaro rhwng defnyddwyr y coetir.

Cadwraeth a Bioamrywiaeth

              Byddwn yn datblygu rhostir â blaenoriaeth ar ben uchaf Mynydd Cilfái er mwyn gwella cysylltedd ar gyfer rhywogaethau nad yw coetir yn gynefin iddynt.

 

Ynys Mond

Coetir Llydanddail Brodorol

              Byddwn yn parhau gyda'r gwaith o drawsnewid y coetir i fod yn goetir llydanddail brodorol trwy ddulliau priodol o reoli’r goedwig.

Iechyd a Llesiant

              Byddwn yn cynnal y ddarpariaeth hamdden sy'n bodoli eisoes yn y coetir tawel hwn.

Rhywogaethau Goresgynnol

              Byddwn yn parhau i gael gwared â'r rhododendron oresgynnol trwy weithio gyda'n cymdogion.

Cadwraeth a Bioamrywiaeth

              Byddwn yn cynnal arolygon i ganfod y chwilen ddaear las brin, a ddarganfuwyd mewn coetiroedd brodorol gerllaw.

 

Why your views matter

Hoffem glywed eich barn am y cynlluniau newydd ar gyfer coedwig Cwm Abertawe Isaf i’n cynorthwyo wrth wella’r ffordd y rheolir y goedwig ac adferiad y mawndir yn y tymor hir.

What happens next

Bydd crynodeb o ymatebion a chanlyniadau'r ymgynghoriad ar gael ar y wefan hon bedair i chwe wythnos wedi'r dyddiad cau.

Areas

  • Allt-wen
  • Bonymaen
  • Clydach
  • St. Thomas
  • Trebanos

Audiences

  • Management
  • Cymraeg

Interests

  • Forest Management