Find activities

606 results

 • Cynllun Adnoddau Coedwig Nant yr Arian

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb y newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r buddion y maen nhw’n eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau... More
  Closed 10 July 2020
 • Nant yr Arian Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their biodiversity and long-term resilience to climate change so that future generations will also be able to enjoy the benefits they provide. Every ten years Natural Resources Wales reviews the long-term management... More
  Closed 10 July 2020
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Arfordir Gogledd Ceredigion

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb y newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r buddion y maen nhw’n eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau rheoli... More
  Closed 24 July 2020
 • North Ceredigion Coast Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their biodiversity and long-term resilience to climate change so that future generations will also be able to enjoy the benefits they provide. Every ten years Natural Resources Wales reviews the long-term management... More
  Closed 24 July 2020
 • Cwrt and Brynteg Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their biodiversity and long-term resilience to climate change so that future generations will also be able to enjoy the benefits they provide. Every ten years Natural Resources Wales reviews the long-term management... More
  Closed 21 August 2020
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Cwrt a Brynteg

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb y newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r buddion y maen nhw’n eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau... More
  Closed 21 August 2020
 • Cynigion Panel Adferiad Gwyrdd

  Bydd adferiad gwirioneddol wyrdd o bandemig y coronafeirws yn allweddol i gyflymu'r broses o newid Cymru i economi carbon isel a chenedl iachach, fwy cyfartal. Mae'r Gweinidog dros yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig eisoes wedi gofyn i Gadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru, Syr David Henshaw, I arwain grŵp gorchwyl a gorffen i ddatblygu syniadau sy’n cysylltu gweithredu ar ran yr hinsawdd â chreu swyddi, twf economaidd cynhwysol a theg, a blaenoriaethau datblygu eraill. ... More
  Closed 31 August 2020
 • Green Recovery proposal feedback

  A truly green recovery from the coronavirus pandemic will be the key to accelerating Wales’ transition to a low-carbon economy and a healthier, more equal nation. Chair of Natural Resources Wales, Sir David Henshaw has been appointed by the Minister for Environment, Energy and Rural Affairs Lesley Griffiths MS to lead a Green Recovery task and finish group to develop ideas that link climate action with job creation, inclusive and fair economic growth, and other... More
  Closed 4 September 2020
 • Arolwg cyrff anllywodraethol amgylcheddol

  Diolch am gymryd rhan yn yr arolwg byr hwn. Fel rhan o'n gwaith cynllunio i gefnogi adferiad gwyrdd yng Nghymru, mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn benderfynol o ddeall sut y gallwn weithio gyda chyrff anllywodraethol amgylcheddol yn y ffordd orau fel bod eich gwaith chi hefyd yn cyfrannu at yr adferiad hwnnw. Dim ond un rhan o'n hymgynghoriad parhaus yw'r arolwg hwn. Diben yr ymchwil hwn yw ein helpu i ddeall mwy am eich sefydliad, yr effaith y mae COVID-19 wedi’i... More
  Closed 21 September 2020
 • Arolwg o'r defnydd o goetiroedd yng Ngogledd Caerdydd

  Mae’r coetiroedd yng Ngogledd Caerdydd ymhlith y rhai mwyaf poblogaidd yng Nghymru. Maen nhw’n cynnig porth i bobl i fforio’r awyr agored ac i fwynhau natur, a’n dafliad carreg i ffwrdd o'r ardaloedd mwyaf a dwysaf eu poblogaeth yn y wlad. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru, ynghyd â'i bartneriaid, yn rheoli llawer o'r coetiroedd hyn am lawer o resymau gwahanol. Coetiroedd fel Fforest Fawr, sy'n gefnlen drawiadol i Gastell Coch, castell enwog sy'n nythu... More
  Closed 21 September 2020
 • Environmental Non-Governmental Organisations (eNGO) survey

  Thank you for taking part in this short survey. As part of our planning to support Wales’ Green Recovery, NRW is determined to understand how we can best work with environmental NGOs so that your work also contributes to that recovery. This survey is just one part of our ongoing consultation. The purpose of this research is to help us understand more about your organisation, the impact that Covid has, and will have on you, and what kind of support you may need to... More
  Closed 21 September 2020
 • Cwmpasu a pharatoi Asesiad Effaith Amgylcheddol (AEA) ar gyfer datblygiadau morol

  Hoffem glywed eich barn ynglŷn â’r strwythur newydd a’r cynnwys a ddiweddarwyd yn ein: Canllawiau cwmpasu a pharatoi Asesiad Effaith Amgylcheddol ar gyfer datblygiad morol (drafft ar gyfer ymgynghoriad) . More
  Closed 2 October 2020
 • Guidance on scoping and preparing an EIA for marine development

  We would like to hear your views on the new structure and updated content of the following guidance for marine developers: Scoping and preparing an Environmental Impact Assessment for marine development guidance (draft for consultation) . More
  Closed 2 October 2020
 • Strengthening the Healthy Active Connected Network in the South East - Cryfhau'r Rhwydwaith Iach Heini Cysylltiedig yn y De-ddwyrain

  Hello and thank you for taking part in this survey today. The information you give may be shared within the Healthy Active Connected Network (including NRW and other stakeholders). Your responses will: - help NRW to better grasp what the Healthy Active Connected theme currently means for people across the South East, and how we can improve its integration to support your work - support knowledge sharing within the Healthy Active Connected Network in South East Wales -... More
  Closed 2 November 2020
 • Timber Sales & Marketing Plan 2022 – 2026

  Natural Resources Wales was created on 1 April 2013 to ensure that the natural resources and environment of Wales are sustainably managed, enhanced and used in a way that is good for people, good for the environment and good for the economy, jobs and enterprise. We have a broad remit and the management of the Welsh Government Woodland Estate (WGWE) is one of our key responsibilities. The WGWE is managed in accordance with the principle of sustainable forest management. At the... More
  Closed 3 November 2020
 • Cynllun Gwerthu a Marchnata Pren 2022 - 2026

  Crëwyd Cyfoeth Naturiol Cymru ar 1 Ebrill 2013 i sicrhau bod adnoddau naturiol ac amgylchedd Cymru yn cael eu rheoli, eu gwella a'u defnyddio'n gynaliadwy mewn ffordd sy'n dda i bobl, yn dda i'r amgylchedd ac yn dda i'r economi, swyddi a menter. Mae gennym gylch gwaith eang ac mae rheoli Ystad Goetir Llywodraeth Cymru (YCLlC) yn un o'n cyfrifoldebau allweddol. Rheolir YGLlC yn unol ag egwyddor rheoli coedwigoedd yn gynaliadwy. Wrth wraidd y dull hwn mae pwysigrwydd cydbwyso... More
  Closed 3 November 2020
 • Timber Matters newsletter customer feedback

  What do you think of our Timber Matters newsletter? Do you read it? Does it give you the information you expect in a timely way? Do you think it can be improved? Timber Matters was one of our new channels that we put in to place in May 2019, as part of our commitment to improving our communication and engagement with you. Our relationship with you is important to us and we recognised that we had work to do to re-establish trust and confidence. Since then we’ve... More
  Closed 23 November 2020
 • Arolwg adborth cwsmeriaid Materion Pren

  Beth yw eich barn am ein cylchlythyr? Ydych chi’n ei ddarllen? A yw’n rhoi’r wybodaeth yr ydych yn ei ddisgwyl mewn ffordd amserol? Ydych chi’n credu y gellir ei wella? Materion Pren oedd un o’r sianelau newydd a sefydlwyd gennym ym Mai 2019 fel rhan o’n hymrwymiad i wella ein dulliau cyfathrebu a’n hymgysylltiad â chi. Mae ein perthynas ni gyda chi yn bwysig i ni ac roeddem yn cydnabod bod gwaith gennym i’w wneud er mwyn ailsefydlu ymddiriedaeth a... More
  Closed 23 November 2020
 • Newport Green and Safe Spaces Vision / Gweledigaeth Mannau Gwyrdd a Diogel Casnewydd

  The Green and Safe Spaces theme and vision was developed through Newport’s Wellbeing Assessment and developed into Newport's Wellbeing Plan (more information can be found in the links at the bottom of this page). Nearly two years on from the first Green and Safe Network workshop, it's a good time to take a moment to revisit the Green and Safe offer and action plan. Over the coming months we welcome the views and suggestions of the Green and Safe Network. As a... More
  Closed 11 December 2020
 • Llanfor and Celyn Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their biodiversity and long-term resilience to climate change so that future generations will also be able to enjoy the benefits they provide. Every ten years Natural Resources Wales reviews the long-term management... More
  Closed 16 December 2020
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Llanfor a Chelyn

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb y newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r buddion y maen nhw’n eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau... More
  Closed 16 December 2020
 • South Wales Knowledge Exchange Session: Air Quality

  Air Quality is getting lots of attention. Blue skies and cleaner air during Covid19 have made people think. So what’s the role for NRW? This time we have come together as South Central, South West and South East Wales. This is a cross-border issue which features in all our Area Statements – So what are we doing to tackle the health impacts and inequalities in our communities? More
  Closed 18 December 2020
 • Aberhirnant and Llangower Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their biodiversity and long-term resilience to climate change so that future generations will also be able to enjoy the benefits they provide. Every ten years Natural Resources Wales reviews the long-term management... More
  Closed 8 January 2021
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Aberhirnant a Llangywer

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb y newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r buddion y maen nhw’n eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau... More
  Closed 8 January 2021
 • Consultation on our Regulatory Fees and Charges for 2021/22

  Natural Resources Wales’ purpose is to ensure that our natural resources and environment are sustainably maintained, enhanced and used in a way that is good for people, good for the environment and good for the economy. This means that our remit is wide and includes providing a range of regulatory services. We are required by Government to recover the costs of these regulatory services from those we regulate, rather than through general taxation. The fees and charges... More
  Closed 12 January 2021
 • Cynllun Adnoddau Coedwig De Ebwy

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb y newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r buddion y maen nhw’n eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau... More
  Closed 13 January 2021
 • Southern Ebbw Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their biodiversity and long-term resilience to climate change so that future generations will also be able to enjoy the benefits they provide. Every ten years Natural Resources Wales reviews the long-term... More
  Closed 13 January 2021
 • Dyfnant Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their biodiversity and long-term resilience to climate change so that future generations will also be able to enjoy the benefits they provide. Every ten years Natural Resources Wales reviews the long-term management... More
  Closed 22 January 2021
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Dyfnant

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gyfrifol am reoli'r coetiroedd a'r coedwigoedd yng Nghymru sy'n eiddo i'r cyhoedd yn gynaliadwy. Fe’u rheolir er budd a llesiant y bobl sy'n ymweld â hwy a'r rheiny sy'n dibynnu arnynt er mwyn gwneud bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a’u gallu i wrthsefyll newid yn yr hinsawdd yn yr hirdymor er mwyn sicrhau bod cenedlaethau'r dyfodol yn gallu mwynhau’r buddion a ddarperir ganddynt. Bob deng mlynedd, mae Cyfoeth... More
  Closed 22 January 2021
 • Ammanford Flood Risk Management Scheme

  We’re moving forward with a scheme in Ammanford to manage flood risk from the rivers Loughor, Marlas and Lash. We predict that more than 250 properties in the town are currently at risk of floodingwith a 1% chance of this happening each year during an extreme flood event. The effects of climate change see this number rise to more than 450 properties at risk of flooding. The areas of the town most at risk are Bonllwyn, Aberlash... More
  Closed 31 January 2021
606 results. Page 1 of 21