Cynllun Adnoddau Coedwig De Ebwy

Closed 13 Jan 2021

Opened 9 Dec 2020

Overview

Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb y newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r buddion y maen nhw’n eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau rheoli tymor hir ar gyfer pob ardal goedwig. Caiff y rhain eu crynhoi mewn Cynllun Adnoddau Coedwig newydd, sy’n nodi’r weledigaeth hirdymor ar gyfer y coetiroedd hyn ac yn sail i’r rhaglenni gwaith coedwriaeth 25 mlynedd (rheoli’r coed) a lunnir i gyflawni’r weledigaeth hon.

Mae Cynllun Adnoddau Coedwig De Ebwy’n cwmpasu 11 coetir i’r gogledd o Gaerdydd a Chasnewydd, ac i’r de a’r dwyrain o Gaerffili. Mae llawer o’r coetiroedd yn boblogaidd gydag ymwelwyr a phobl leol at ddibenion hamdden anffurfiol.

Isod ceir dolen i'r crynodeb o amcanion ar gyfer y cynllun:

Crynodeb o Amcanion Cynllun Adnoddau Coedwig De Ebwy

Mae'r ddogfen hon yn helpu i egluro rhai o'r categorïau sydd i’w gweld ar y mapiau isod:

Esboniad o allweddi’r map

 

Mapiau

 

Map 1 - Amcanion Hirdymor

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Map 2 - Systemau Rheoli Coedwigoedd

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Map 3 – Dangosol o'r Mathau o Goedwigoedd

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Crynodeb o'r prif newidiadau a fydd yn digwydd yn y goedwig:

  • Llwyrgwympo llarwydd a choed conwydd eraill yn ystod y deng mlynedd nesaf
  • Mwy o goed llydanddail ar hyd coridorau afonydd
  • Adfer Coetir Hynafol

Why your views matter

Hoffem wybod eich barn a'ch teimladau ynghylch y cynlluniau newydd ar gyfer De Ebwy er mwyn ein helpu i wella rheolaeth hirdymor y goedwig

What happens next

Bydd crynodeb o ymatebion a chanlyniadau'r ymgynghoriad ar gael ar y wefan hon bedair i chwe wythnos wedi'r dyddiad cau.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Management
  • Cymraeg

Interests

  • Forest Management