Cynllun Adnoddau Coedwig Nant yr Arian

Closed 10 Jul 2020

Opened 29 Jun 2020

Overview

Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb y newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r buddion y maen nhw’n eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau rheoli tymor hir ar gyfer pob ardal goedwig. Caiff y rhain eu crynhoi mewn Cynllun Adnoddau Coedwig newydd.

Mae Cynllun Adnoddau Coedwig Nant yr Arian yn cwmpasu ardal eang o goedwig i'r dwyrain o Aberystwyth. Mae'n boblogaidd gydag ymwelwyr a phobl leol oherwydd y ganolfan ymwelwyr a'r llu o weithgareddau a digwyddiadau hamdden sy’n cael eu darparu yn y goedwig.

Isod ceir dolen i'r crynodeb o amcanion ar gyfer y cynllun:

Crynodeb o'r amcanion ar gyfer coedwig Nant yr Arian

Mae'r ddogfen hon yn helpu i egluro rhai o'r categorïau sydd i’w gweld ar y mapiau isod:

Esboniad o allweddi’r map            

Lluniau

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Crynodeb o'r prif newidiadau fydd yn digwydd yn y goedwig:

 • Llwyrgwympo llarwydd a choed conwydd eraill yn ystod y deng mlynedd nesaf
 • Mwy o waith teneuo coed conwydd yn y tymor byr yn ogystal â'r tymor hir
 • Mwy o goed llydanddail ar hyd coridorau afonydd ac adfer mwy o Goetir Hynafol

 

Why your views matter

 

Hoffem wybod eich barn a'ch teimladau ynghylch y cynlluniau newydd ar gyfer coedwig Nant yr Arian er mwyn ein helpu i wella rheolaeth hirdymor y goedwig

What happens next

We will look at what you have said and adapt the plans to.......

Areas

 • All Areas

Audiences

 • Fly-fishing
 • Cockles
 • Flooding
 • Llifogydd
 • Community Volunteers
 • Gwirfoddolwyr Cymunedol
 • Management
 • Cymraeg

Interests

 • Forest Management