Cynllun Adnoddau Coedwig Llanfor a Chelyn

Closed 16 Dec 2020

Opened 18 Nov 2020

Results updated 27 May 2021

Files:

Overview

Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb y newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r buddion y maen nhw’n eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau rheoli tymor hir ar gyfer pob ardal goedwig. Caiff y rhain eu crynhoi mewn Cynllun Adnoddau Coedwig newydd.

Mae Cynllun Adnoddau Coedwig Llanfor a Chelyn yn cwmpasu ardal o goedwig i'r gogledd orllewin a gogledd dwyrain o Bala.

 

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Isod mae dolen i'r Cynllun Drafft a Chrynodeb o'r Amcanion

Crynodeb o'r amcanion ar gyfer coedwig Llanfor a Celyn

Mae'r ddogfen hon yn helpu i egluro rhai o'r categorïau sydd i’w gweld ar y mapiau isod:

Esboniad o allweddi’r map            

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Crynodeb o'r prif newidiadau fydd yn digwydd yn y goedwig:

 • Llwyrgwympo llarwydd a choed conwydd eraill yn ystod y deng mlynedd nesaf
 • Datblygu ardal clustogi i amddiffyn Ardal Gadwraeth Arbennig Mignenit-Arenig-Dduallt
 • Mwy o goed llydanddail ar hyd coridorau afonydd ac adfer mwy o Goetir Hynafol

 

Why your views matter

 

Hoffem wybod eich barn a'ch teimladau ynghylch y cynlluniau newydd ar gyfer coedwig Llanfor a Chelyn er mwyn ein helpu i wella rheolaeth hirdymor y goedwig

What happens next

We will look at what you have said and adapt the plans to.......

Bydden ni yn edruch ar be dwedoch chi a newid y cynllyn i....

Areas

 • All Areas

Audiences

 • Fly-fishing
 • Cockles
 • Flooding
 • Llifogydd
 • Community Volunteers
 • Gwirfoddolwyr Cymunedol
 • Management
 • Cymraeg

Interests

 • Forest Management
 • Rheoli Coedwig