Cynllun Adnoddau Coedwig Cwrt a Brynteg

Closed 21 Aug 2020

Opened 24 Jul 2020

Results updated 23 Jul 2021

Derbyniwyd 2 ymateb drwy’r ‘Hwb Ymgynghori’ yn ystod y cyfnod ymgynghori.

Mynegwyd pryderon gwrthwynebol ynghylch y cydbwysedd rhwng conwydd a choed llydanddail yn y cynigion. Mae’r cynllun newydd yn bwriadu mynd i’r afael â’r cydbwysedd hwn drwy gynnal rhywfaint o goedwigaeth fasnachol gyda chonwydd a chynyddu coetiroedd brodorol a chynefinoedd agored ar yr un pryd.

Materion eraill a godwyd oedd adfywio conwydd mewn ardaloedd glannau afon, gwersylla gwyllt, pori yn y goedwig a chyflwr ffyrdd sy’n arwain at eiddo. Cafodd y rhain i gyd eu nodi a chânt sylw yn y gwaith o reoli’r goedwig o ddydd i ddydd.

Overview

Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb y newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r buddion y maen nhw’n eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau rheoli tymor hir ar gyfer pob ardal goedwig. Caiff y rhain eu crynhoi mewn Cynllun Adnoddau Coedwig newydd.

Mae Cynllun Adnoddau Coedwigoedd Cwrt a Brynteg yn cynnwys dwy goedwig i’r de o Drawsfynydd ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mae Coedwig Cwrt yn goedwig planhigfa fwy y mae cerddwyr yn ymweld â hi yn aml ac maen nhw’n croesi’r goedwig er mwyn cyrraedd mynyddoedd y Rhinogydd i’r gorllewin. Mae Coedwig Brynteg yn goedwig lai sy’n agosach at Drawsfynydd, ac yma mae’r coetir brodorol a’r cynefinoedd agored wedi’u hadfer.

Isod ceir dolen i'r crynodeb o amcanion ar gyfer y cynllun:

Crynodeb o'r amcanion ar gyfer coedwig Cwrt a Brynteg

Mae'r ddogfen hon yn helpu i egluro rhai o'r categorïau sydd i’w gweld ar y mapiau isod:

Esboniad o allweddi’r map            

Lluniau

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Dyma grynodeb o’r prif newidiadau a fydd yn digwydd yn y goedwig:

 • Adfer cynefinoedd corsiog a mawn dwfn
 • Ehangu coetiroedd torlannol, olynol a brodorol
 • Rheolaeth barhaus o gnydau conwydd gan ddefnyddio llennyrch cwympo llai

 

Why your views matter

 

Hoffem wybod eich barn a'ch teimladau ynghylch y cynlluniau newydd ar gyfer coedwig Cwrt a Brynteg er mwyn ein helpu i wella rheolaeth hirdymor y goedwig

What happens next

We will look at what you have said and adapt the plans to.......

Areas

 • All Areas

Audiences

 • Fly-fishing
 • Cockles
 • Flooding
 • Llifogydd
 • Community Volunteers
 • Gwirfoddolwyr Cymunedol
 • Management
 • Cymraeg

Interests

 • Forest Management