Cynllun Gwerthu a Marchnata Pren 2022 - 2026

Closed 3 Nov 2020

Opened 1 Sep 2020

Overview

Crëwyd Cyfoeth Naturiol Cymru ar 1 Ebrill 2013 i sicrhau bod adnoddau naturiol ac amgylchedd Cymru yn cael eu rheoli, eu gwella a'u defnyddio'n gynaliadwy mewn ffordd sy'n dda i bobl, yn dda i'r amgylchedd ac yn dda i'r economi, swyddi a menter.

Mae gennym gylch gwaith eang ac mae rheoli Ystad Goetir Llywodraeth Cymru (YCLlC) yn un o'n cyfrifoldebau allweddol. Rheolir YGLlC yn unol ag egwyddor rheoli coedwigoedd yn gynaliadwy. Wrth wraidd y dull hwn mae pwysigrwydd cydbwyso buddion amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd coedwigoedd a'r gydnabyddiaeth bod ein coedwigoedd yn cyflawni ystod eang o amcanion. Mae'r ymgynghoriad hwn yn ymwneud â marchnata pren o YGLlC. 

Yn 2016 gwnaethom ddiwygio hen Gynllun Marchnata Pren Comisiwn Coedwigaeth Cymru i gyd-fynd ag egwyddorion Cyfoeth Naturiol Cymru. Ers hynny mae marchnad a disgwyliadau'r sector coedwigaeth a deddfwriaeth newydd wedi newid, ac rydym o'r farn ei bod yn briodol adolygu'r cynllun cyfredol i sicrhau ei fod yn cyd-fynd â'r adolygiadau cyfredol o gynlluniau adnoddau coedwigoedd a'r cyfnod cwympo coed o 2022-2026.

 Byddwn yn galw'r ddogfen newydd hon yn Gynllun Gwerthu a Marchnata Pren.

Yn fwy arwyddocaol, mae amgylchiadau wedi newid gyda dyfodiad y clefyd llarwydd Phytophthora ramorum. Lluniwyd rhaglen gynaeafu YGLlC dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf i raddau helaeth trwy ymateb i Strategaeth Rheoli Clefydau Llywodraeth Cymru (LlC), bodloni cydymffurfiad â Hysbysiadau Iechyd Planhigion Statudol, a'n hymagwedd strategol at leihau llarwydd ar yr ystad. O ganlyniad, rydym wedi cynaeafu a marchnata cyfrannau mwy o bren llarwydd na'r disgwyl ac rydym yn parhau i wneud hynny. Hysbyswyd ein cwsmeriaid ym mis Rhagfyr 2012 am y llif cyfnewidiol o larwydd a rhywogaethau eraill ar lefel Cymru ac ar lefel leol. 

Rydym wedi ymrwymo i weithio gyda'n rhanddeiliaid i gyflawni'r canlyniadau gorau i Gymru, ac mae'r broses ymgynghori hon yn elfen bwysig o'n hymagwedd gyffredinol. Rydym yn gwybod bod lle i wella bob amser, ac rydym wedi gwrando ar yr adborth a roesoch inni ers ein sefydlu yn 2013.

Ein blaenoriaethau yw:

  • gwella ansawdd y cyfathrebu gyda'r sector coedwigoedd;
  • gwell tryloywder o ran ffeithiau a ffigurau am goedwigoedd ar gyfer cynhyrchu, rhagweld a chyflenwi coed;
  • gwell rheolaeth ar gynhyrchiant a chyflenwad pren gan YGLlC ac Adnoddau Coedwig Cymru; a
  • dod o hyd i ffyrdd newydd o weithio i gyfrannu at sector coedwigoedd bywiog ac effeithlon yng Nghymru.

Os hoffech chi gwblhau'r ymgynghoriad hwn trwy fformat gwahanol megis copi caled, ffoniwch 07733 001515.

Why your views matter

Nod yr ymgynghoriad hwn yw llywio datblygiad ein Cynllun Gwerthu a Marchnata Pren am y cyfnod 1 Ebrill 2021 - 31 Mawrth 2026.

Byddwn yn cynhyrchu'r cynllun hwn i helpu i gynnal ein hardystiad i Safon Sicrwydd Coetiroedd y DU (UKWAS) ac i sicrhau ein bod yn cyflawni yn erbyn yr amcanion polisi perthnasol a nodir yn strategaeth 50 mlynedd Llywodraeth Cymru ar gyfer coed a choetiroedd yng Nghymru “Coetiroedd i Gymru”.

Mae cyflwyno Deddf yr Amgylchedd, a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol wedi cynnwys darparu datganiadau ardal a byrddau gwasanaethau cyhoeddus. Bydd y dogfennau a'r byrddau gwasanaeth hyn dros amser yn dylanwadu ar gyfeiriad y coedwigoedd hynny o fewn ardal benodol yng Nghymru. Gallai ein gweithgareddau gwerthu a chyflenwi pren yn y dyfodol gael eu haddasu i gefnogi uchelgeisiau Ardaloedd o'r fath.

Gallai ymadawiad y DU o'r Undeb Ewropeaidd effeithio ar ein sefyllfa fasnachu a'n cyfleoedd yn y dyfodol a bydd angen i'r cynllun marchnata hwn addasu i newidiadau o'r fath yn ôl yr angen.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Management

Interests

  • Forest Management