Newport Green and Safe Spaces Vision / Gweledigaeth Mannau Gwyrdd a Diogel Casnewydd

Closed 11 Dec 2020

Opened 6 Nov 2020

Overview

The Green and Safe Spaces theme and vision was developed through Newport’s Wellbeing Assessment and developed into Newport's Wellbeing Plan (more information can be found in the links at the bottom of this page).

Nearly two years on from the first Green and Safe Network workshop, it's a good time to take a moment to revisit the Green and Safe offer and action plan. Over the coming months we welcome the views and suggestions of the Green and Safe Network.

As a start, we're keen to hear your views on the Green and Safe vision:

Newport is a greener, healthier and safer place where all communities have easy access to quality greenspace for health, play and recreation.’

Do you agree the vision continues to outline what we are trying to achieve?

The survey will close at the end of November 2020 and I will share the results with you shortly after.

Thank you in advance for taking the time to share your thoughts.

Lluniwyd y thema a’r weledigaeth ar gyfer Mannau Gwyrdd a Diogel fel rhan o Asesiad Llesiant Casnewydd, ac maent wedi’u cynnwys yng Nghynllun Llesiant Casnewydd (fe gewch chi fwy o wybodaeth am hwnnw drwy ddilyn y dolenni ar waelod y dudalen hon).

Aeth bron i ddwy flynedd heibio ers gweithdy cyntaf y Rhwydwaith Gwyrdd a Diogel, ac felly mae’n amser da i fwrw golwg yn ôl ar y cynigion Gwyrdd a Diogel a’r cynllun gweithredu. Yn y misoedd i ddod byddwn yn gwahodd aelodau o’r Rhwydwaith Gwyrdd a Diogel i gynnig sylwadau ac awgrymiadau.

I ddechrau, rydym yn awyddus i gael eich barn ynglŷn â’r weledigaeth Gwyrdd a Diogel:

Mae Casnewydd yn lle gwyrddach, iachach a diogelach lle mae gan bob cymuned fynediad hawdd at fannau gwyrdd o safon at ddibenion iechyd, chwarae a hamdden.’

Ydych chi’n cytuno bod y weledigaeth yn dal i gyfleu’r hyn yr ydym yn ceisio’i gyflawni?

Daw’r arolwg i ben ddiwedd mis Tachwedd 2020 ac fe rannaf y canlyniadau â chi’n fuan wedi hynny.

Diolch am roi o’ch amser i rannu’ch syniadau.

Areas

  • Newport

Audiences

Interests

  • Newport Green and Safe Spaces