Cynllun Adnoddau Coedwig Aberhirnant a Llangywer

Closed 8 Jan 2021

Opened 21 Nov 2020

Overview

Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb y newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r buddion y maen nhw’n eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau rheoli tymor hir ar gyfer pob ardal goedwig. Caiff y rhain eu crynhoi mewn Cynllun Adnoddau Coedwig newydd.

Mae Cynllun Adnoddau Coedwig Aberhirnant a Llangywer yn cynnwys ardal fawr o goedwig i’r de-ddwyrain o’r Bala. Mae'n cynnwys cnydau conwydd cynhyrchiol yn bennaf ac mae safle picnic bach wedi ei leoli yng Nghwm Hirnant.

Isod ceir dolen i'r crynodeb o amcanion ar gyfer y cynllun:

Crynodeb o'r amcanion ar gyfer coedwig Aberhirnant a Llangywer

Mae'r ddogfen hon yn helpu i egluro rhai o'r categorïau sydd i’w gweld ar y mapiau isod:

Esboniad o allweddi’r map            

Lluniau

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Crynodeb o'r prif newidiadau fydd yn digwydd yn y goedwig:

  • Mwy o goed llydanddail a mwy o goetir hynafol adferedig ar hyd cymoedd yr afonydd
  • Llwyrdorri’r llarwydden heintus yn y pum mlynedd nesaf
  • Mwy o waith rheoli teneuo ar y coed conwydd yn yr hirdymor a'r tymor byr
  • Mwy o gynefinoedd cynhenid yn cysylltu ag Ardal Cadwraeth Arbennig y Berwyn a De Clwyd

 

Why we are consulting

Hoffem wybod eich barn a'ch teimladau ynghylch y cynlluniau newydd ar gyfer coedwig Aberhirnant a Llangywer er mwyn ein helpu i wella rheolaeth hirdymor y goedwig

What happens next

Bydd crynodeb o ymatebion a chanlyniadau'r ymgynghoriad ar gael ar y wefan hon bedair i chwe wythnos wedi'r dyddiad cau.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Management
  • Cymraeg

Interests

  • Forest Management