Cynllun Adnoddau Coed Talbot

Closed 8 Mar 2021

Opened 8 Feb 2021

Overview

Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb y newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r buddion y maen nhw’n eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau rheoli tymor hir ar gyfer pob ardal goedwig. Caiff y rhain eu crynhoi mewn Cynllun Adnoddau Coedwig newydd.

 

 

 

 

Lleoliad a Gosodiad

Mae Cynllun Adnoddau Coed Talbot yn cynnwys dau ddarn mawr o goetir sy’n gysylltiedig ag ardal adeiledig Llansawel/Port Talbot/Baglan, sy’n gorwedd yn llwyr o fewn ffiniau awdurdod unedol Castell-nedd Port Talbot.

 

Ceir elfennau cyffredin rhwng y ddwy goedwig, Coed-y-Darren a Mynydd Dinas – 182 hectar a 133 hectar yn eu trefn – gan fod y ddwy’n agos at drefi mawr, bod llawer iawn o’r cyhoedd yn cael mynediad anffurfiol atynt, a bod yno amrywiaeth o goed llydanddail a chonwydd y gellir cynhyrchu pren ohonynt.

 

Mae’r dirwedd o amgylch yn gymysgedd o ffermdir caeëdig, coetiroedd cynhyrchiol a glaswelltir lled-naturiol.

 

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

 

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

 

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Crynodeb o’r Amcanion 

Cytunwyd ar yr amcanion rheoli canlynol er mwyn cynnal a gwella cydnerthedd ecosystemau, yn ogystal â’r buddion y maent yn eu darparu:

  1. Hybu amrywiaeth rhywogaethau yn y goedwig, gan ystyried cyflwr y safle yn awr ac yn y dyfodol, gyda’r nod o hybu cadernid rhag plâu, clefydau a newid yn yr hinsawdd a chreu coedwig gydnerth ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.
  1. Rhoi blaenoriaeth i adfer Coetiroedd Hynafol yn Llansawel drwy gael gwared yn raddol â chonwydd o’r ardaloedd hyn, gan ddefnyddio Systemau Coedwrol Effaith Isel lle bo hynny’n ymarferol.
  1. Gwella amrywiaeth strwythurol y coetir drwy ddefnyddio Systemau Coedwrol Effaith Isel lle bo hynny’n ymarferol a rhoi ystyriaeth i raddfa gwaith llwyrgwympo, ei faint a’i amseriad. Cynhelir strwythur amrywiol yn y goedwig yn barhaol, gan gynnwys ardaloedd o goed cynhyrchiol wedi’u teneuo’n dda gydag amrywiaeth eang o ddosbarthiadau oed, coed glannau’r afon a choed brodorol, cronfeydd naturiol, nodweddion wedi’u diogelu yn y tymor hir a chlytwaith o gynefinoedd agored.
  1. Dal i gynnal cyflenwad cynaliadwy wrth gynhyrchu pren, drwy gynllunio’r gwaith cwympo a dethol rhywogaethau i’w hail-blannu, a thrwy ddefnyddio systemau coedwrol sy’n addas i’r safle.
  1. Gweithio â phobl leol a’n partneriaid, gan gynnwys y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, wrth adnabod a chyflawni camau gweithredu sy’n cynnal a gwella’r buddion y mae’r coed yn eu darparu o ran hamdden, iechyd a chymdeithas a chwtogi ar weithgareddau gwrthgymdeithasol.

Why we are consulting

Hoffem wybod eich barn a'ch teimladau ynghylch y cynlluniau newydd ar gyfer coedwig Coed Talbot er mwyn ein helpu i wella rheolaeth hirdymor y goedwig.

Areas

  • Port Talbot

Audiences

  • Management

Interests

  • Forest Management