Cynllun Adnoddau Coedwig Arfordir Gogledd Ceredigion

Closed 24 Jul 2020

Opened 29 Jun 2020

Overview

Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb y newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r buddion y maen nhw’n eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau rheoli tymor hir ar gyfer pob ardal goedwig. Caiff y rhain eu crynhoi mewn Cynllun Adnoddau Coedwig newydd.

Mae Cynllun Adnoddau Coedwig Arfordir Gogledd Ceredigion yn cynnwys nifer o goetiroedd llai sydd wedi'u lleoli ar hyd coridor yr A487 i'r gogledd o Aberystwyth::

Isod ceir dolen i'r crynodeb o amcanion ar gyfer y cynllun:

Crynodeb o'r amcanion ar gyfer Coedwig Arfordir Gogledd Ceredigion

At ddibenion yr ymgynghoriad hwn, mae'r cynllun wedi'i rannu'n bedwar coetir sydd wedi'u lleoli'n agos at eu cymunedau. Mae'r ddogfen hon yn helpu i egluro rhai o'r categorïau sydd i’w gweld ar y mapiau isod:

Esboniad o allweddi’r map

 

Allt Gogerddan - Penrhyn-coch a Bow Street       Lluniau

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

 

Allt-y-crib – Talybont      Lluniau

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

 

Lodge Park – Tre’r-ddol       Lluniau

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

 

Coed Tyn-y-garth - Ffwrnais     Lluniau

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

 

Crynodeb o'r prif newidiadau fydd yn digwydd yn y coetiroedd:

  • Llwyrgwympo llarwydd a choed conwydd eraill yn ystod y deng mlynedd nesaf
  • Mwy o waith teneuo coed llydanddail yn y tymor byr yn ogystal ag yn y tymor hir
  • Mwy o goed llydanddail a llai o goed conwydd ac adfer mwy o Goetir Hynafol

 

Why your views matter

Hoffem wybod eich barn a'ch teimladau ynghylch y cynlluniau newydd ar gyfer coedwig Arfordir Gogledd Ceredigion er mwyn ein helpu i wella rheolaeth hirdymor y goedwig.

What happens next

We will look at what you have said and adapt the plans to.......

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Gwirfoddolwyr Cymunedol
  • Cymraeg

Interests

  • Forest Management