Cynllun Adnoddau Coedwig Hirnant

Closed 5 Mar 2021

Opened 25 Jan 2021

Overview

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gyfrifol am reoli'r coetiroedd a'r coedwigoedd yng Nghymru sy'n eiddo i'r cyhoedd yn gynaliadwy. Fe’u rheolir er budd a llesiant y bobl sy'n ymweld â hwy a'r rheiny sy'n dibynnu arnynt er mwyn gwneud bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a’u gallu i wrthsefyll newid yn yr hinsawdd yn yr hirdymor er mwyn sicrhau bod cenedlaethau'r dyfodol yn gallu mwynhau’r buddion a ddarperir ganddynt. Bob deng mlynedd, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau rheoli hirdymor ar gyfer pob ardal goedwig. Caiff y rhain eu crybwyll mewn Cynllun Adnoddau Coedwig newydd.

Mae Cynllun Adnoddau Coedwig Hirnant yn cynnwys prif flociau coedwig Cwmwr a Chwm Gwnen sydd, gyda'i gilydd, â chyfanswm ardal o 257.21 hectar (Cwmwr 128.88 hectar a Chwm Gwnen 128.33 hectar). Cyfeirir at y ddau floc coedwig hyn fel ‘Hirnant’ a enwir ar ôl pentref bach Hirnant neu nant/cwm Hirnant a leolir tua’r de o Gwmwr. Mae’r enw Cwmwr neu ‘bont droed’, wedi’i gymryd o enwau’r ffermydd cyfagos a oedd efallai’n cyfeirio at bont droed hanesyddol dros nant Hirnant.

Mae dau floc coedwig Hirnant wedi'u lleoli o fewn ffiniau Cyngor Sir Powys. Mae Cwmwr wedi'i leoli ar ochr bryn serth (Carnedd Das Eithin) a chrib Bwlch y Main tua'r gogledd o'r B439, y ffordd o Abertridwr i Benybontfawr. Ceir mynediad at Gwm Gwnen ar ffordd gyhoeddus fach o bentref Penygarnedd, B4391, i'r gogledd o Lanfyllin.

Mae cynefin cyfagos blociau Cynllun Adnoddau Coedwig Hirnant yn cynnwys tir ffermio pori caeedig, blociau coedwigoedd conwydd masnachol, sy'n dominyddu'r golygon uwch a choetiroedd llydanddail cymysg ar y llethrau isaf ac ar lannau'r afon. Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol y Berwyn, (Ardal Cadwraeth Arbennig, Ardal Gwarchodaeth Arbennig a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig) wedi'i lleoli 1.2 km tua'r gorllewin a'r gogledd o Gynllun Adnoddau Coedwig Hirnant, sy'n cynnwys bron i 8,000 hectar o rostir agored o fewn ardal Mynydd y Berwyn.

Mae mynediad cyhoeddus i'r ddau goetir yn cynnwys cymysgedd o fynediad agored ar droed gyda rhwydwaith da o lwybrau troed cyhoeddus a llwybrau ceffylau sy'n cysylltu'r blociau coetir â'r dirwedd ehangach.

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Isod, ceir dolen i'r crynodeb o amcanion ar gyfer y cynllun, ynghyd â mapiau dangosol ar gyfer y cynllun adnoddau coedwig:

Crynodeb o Amcanion Cynllun Adnoddau Coedwig Hirnant

Mae'r ddogfen ganlynol yn helpu i esbonio rhai o'r categorïau a ddangosir ar y mapiau:

Esboniad o allweddi’r map

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Crynodeb o'r prif newidiadau a fydd yn digwydd yn y goedwig:

  • Symud yr holl goed llarwydd o’r coetiroedd (20 hectar) gan fod Phytophthora ramorum wedi’i gadarnhau.
  • Gwella ardaloedd â gwerth cadwraeth uwch drwy reoli ac ehangu parthau torlannol a choetir olynol.
  • Cynyddu’r ardaloedd a ddyrannir i warchodfeydd naturiol a chadw hirdymor.
  • Adfer safleoedd coetir hynafol (6 hectar) drwy symud coed conwydd a chreu cynefin llydanddail brodorol.
  • Ysgafnhau ymylon coed conwydd i leihau eu heffaith weledol ar y dirwedd
  • Lleihau coed sbriws Sitka a chynyddu rhywogaethau eraill o goed conwydd a llydanddail er mwyn gwella gwydnwch y coetiroedd rhag plâu a chlefydau.

 

Why your views matter

Hoffem wybod eich barn a'ch teimladau ynghylch y cynlluniau newydd ar gyfer coedwig Hirnant er mwyn ein helpu i wella rheolaeth hirdymor y goedwig.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Management
  • Cymraeg

Interests

  • Rheoli Coedwig