Find activities

 • Woodland Creation at Brownhill

  We’re seeking your views on the design for the new commemorative woodland at Brownhill, in the Tywi valley, Carmarthenshire. The site at Brownhill has been confirmed as one of three planned locations for memorial woodlands in Wales, which were announced earlier last month by the First Minister Mark Drakeford. The ambition is for the woodlands to be seen as a symbol of Wales’ resilience during the Covid-19 pandemic and one of regeneration and renewal as they... More
  Closed 26 April 2022
 • Creu Coetir yn Brownhill

  Rydym yn gofyn am eich barn ar ddyluniad y coetir coffaol newydd yn Brownhill, yn nyffryn Tywi, Sir Gaerfyrddin. Mae'r safle yn un o'r tri lleoliad arfaethedig ar gyfer y coetiroedd coffa yng Nghymru, a gyhoeddwyd yn gynharach y mis hwn gan y Prif Weinidog Mark Drakeford fel symbol o gadernid Cymru yn ystod y pandemig ac yn un o adfywio ac adnewyddu wrth i'r coetiroedd newydd dyfu. Ar beth rydyn ni'n ymgynghori? Rydym eisiau ymgysylltu â... More
  Closed 26 April 2022
 • Consultation on application for a permit variation at Nine Mile Point Waste Transfer Facility

  We have received an application for a permit variation (Application PAN – 016095) from Drumcastle Limited to vary the existing environmental permit for the waste transfer facility, located on Nine Mile Point Industrial Estate in Cwmfelinfach, Caerphilly. The existing environmental permit was successfully transferred from Hazrem Environmental to the new operators Drumcastle Limited in January 2022 following the necessary checks. The site, although not yet... More
  Closed 25 April 2022
 • Application for a marine licence for riverbank improvement works

  Marine and Coastal Access Act 2009 Part 4: Marine Licensing Notice is hereby given, in accordance with Part 4, Chapter 1, Section 68 of the Marine and Coastal Access Act 2009 that Rightacres Property Co LTD has applied to Natural Resources Wales, acting on behalf of the Licensing Authority, for a marine licence for Riverbank Improvement Works at Central Quay, Cardiff. You can see the application documents free of charge, from ... More
  Closed 22 April 2022
 • Rhan Cymru o Gynllun Rheoli Basn Afon Hafren 2021-2027

  Cyhoeddir yr ymgynghoriad ar ddiweddaru cynllun rheoli basn Afon Hafren ar gyfer y trydydd cylch (2021-2027) gan Asiantaeth yr Amgylchedd. Asiantaeth yr Amgylchedd sy'n arwain y gwaith ar gyfer Afon Hafren. Rydym yn gweithio gydag Asiantaeth yr Amgylchedd a phartneriaid i sicrhau bod y trefniadau cydweithredol priodol ar waith ar gyfer cynllunio a rheoli dalgylch trawsffiniol rhanbarth basn afon Hafren. Mae’r ymgynghoriad hwn yn gofyn ichi ystyried... More
  Closed 22 April 2022
 • Welsh part of the Severn river basin management plan 2021-2027

  The consultation on updating the Severn river basin management plan for the third cycle (2021-2027) is published by the Environment Agency. The Environment Agency lead the work for the Severn. We work with the Environment Agency, and partners, to ensure that the appropriate collaborative arrangements are in place for planning and managing the cross border catchment for the Severn river basin district. The consultation asks you to consider the issues impacting upon the water... More
  Closed 22 April 2022
 • Rhydymain Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their biodiversity and long-term resilience to climate change so that future generations will also be able to enjoy the benefits they provide. Every ten years Natural Resources Wales reviews the long-term management... More
  Closed 12 April 2022
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Rhydymain

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n gyfrifol am reoli coetiroedd a choedwigoedd Cymru sy’n eiddo cyhoeddus yn gynaliadwy. Cânt eu rheoli er budd a lles y bobl sy’n ymweld â nhw ac yn dibynnu arnyn nhw am eu bywoliaeth. Mae’r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a’u gallu i wrthsefyll newid yn yr hinsawdd yn yr hirdymor fel y bydd cenedlaethau’r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau’r buddion y maent yn eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu’r... More
  Closed 12 April 2022
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Cwm Rhondda Isaf

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb y newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r buddion y maen nhw’n eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau... More
  Closed 8 April 2022
 • Lower Rhondda Forest Resource Plan Consultation

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their biodiversity and long-term resilience to climate change so that future generations will also be able to enjoy the benefits they provide. Every ten years Natural Resources Wales reviews the long-term... More
  Closed 8 April 2022
 • Llanfairfechan sea wall repairs

  Marine and Coastal Access Act 2009 Part 4: Marine Licensing Application for a marine licence for Llanfairfechan sea wall repairs Notice is hereby given, in accordance with Part 4, Chapter 1, Section 68 of the Marine and Coastal Access Act 2009 that Conwy County Borough Council has applied to Natural Resources Wales, acting on behalf of the Licensing Authority, for a marine licence to Llanfairfechan sea wall repairs You can see the application documents free of charge,... More
  Closed 6 April 2022
 • Tintern Wireworks Bridge Refurbishment

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Tintern Wireworks Bridge Refurbishment Notice is hereby given that Gloucester County Council has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Tintern wireworks bridge refurbishment works. You can see the application documents free of charge, from https://publicregister.naturalresources.wales/ . You... More
  Closed 6 April 2022
 • Notice of Application for Deep Geotechnical Survey, Mona Offshore Wind Farm

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice is hereby given that Mona Offshore Wind Limited has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Deep Geotechnical Survey, Mona Offshore Wind Farm. You can see the application documents free of charge, from https://publicregister.naturalresources.wales/ . You can search for the documents using the... More
  Closed 31 March 2022
 • Notice of Application for Geotechnical Survey Works, Morgan and Mona Offshore Wind Farms

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice is hereby given that Mona Offshore Wind Limited has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Geotechnical Survey Works, Morgan and Mona Offshore Wind Farms. You can see the application documents free of charge, from https://publicregister.naturalresources.wales/ . You can search for the documents... More
  Closed 31 March 2022
 • Application for Project Erebus floating offshore wind farm

  MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009 MARINE WORKS (ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT) REGULATIONS 2007 Notice of application for Project Erebus floating offshore wind farm Notice is hereby given that Blue Gem Wind Ltd of Bridge Innovation Centre, Pembrokeshire Science and Technology Park, Pembroke Dock, SA72 6UN, has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Access Act 2009. The project... More
  Closed 30 March 2022
 • Application for a marine licence for Newport effluent line replacement ground investigation works.

  Marine and Coastal Access Act 2009 Part 4: Marine Licensing Notice is hereby given, in accordance with Part 4, Chapter 1, Section 68 of the Marine and Coastal Access Act 2009 that Kaymac Marine & Civil Engineering has applied to Natural Resources Wales, acting on behalf of the Licensing Authority, for Newport effluent line replacement ground investigation works. You can see the application documents free of charge, from ... More
  Closed 28 March 2022
 • Consultation on revoking and withdrawing twenty-nine waste standard rules permits

  Standard rules permits were developed under The Environmental Permitting (England and Wales) Regulations 2016. They allow us to offer standard permits which reduce administrative burden on businesses while maintaining environmental standards. They are based on sets of standard rules that we can apply widely. This consultation is proposing to: revoke twenty-seven standard rules permits withdraw and archive two standard rules permits We use the term 'revoke' when a... More
  Closed 3 March 2022
 • Ymgynghoriad ar ddirymu a thynnu’n ôl 29 o drwyddedau gwastraff rheolau safonol

  Datblygwyd trwyddedau rheolau safonol o dan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016. Maen nhw’n ein galluogi ni i gynnig trwyddedau safonol sy’n lleihau’r baich gweinyddol ar fusnesau, gan gynnal safonau amgylcheddol yr un pryd. Maen nhw’n seiliedig ar gyfresi o reolau safonol y gallwn ni eu cymhwyso’n eang. Mae’r ymgynghoriad hwn yn cynnig: Dirymu 27 o drwyddedau rheolau safonol Tynnu’n ôl ac archifo dwy drwydded rheolau safonol Rydyn... More
  Closed 3 March 2022
 • Presteigne Woods Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their biodiversity and long-term resilience to climate change so that future generations will also be able to enjoy the benefits they provide. Every ten years Natural Resources Wales reviews the long-term management... More
  Closed 27 February 2022
 • Clocaenog Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their biodiversity and long-term resilience to climate change so that future generations will also be able to enjoy the benefits they provide. Every ten years Natural Resources Wales reviews the long-term management... More
  Closed 25 February 2022
 • Coed Sarnau Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their biodiversity and long-term resilience to climate change so that future generations will also be able to enjoy the benefits they provide. Every ten years Natural Resources Wales reviews the long-term management... More
  Closed 20 February 2022
 • Tynnu trwydded rheolau safonol SR2010 Rhif 3 yn ôl – gollwng i ddŵr wyneb: carthion domestig eilaidd wedi eu trin gyda chyfanswm dyddiol rhwng 5 a 20 metr ciwbig

  Rydym yn ymgynghori â chi ynghylch ein cynlluniau i dynnu’n ôl ac archifo Trwydded rheolau safonol SR2010 Rhif 3 - gollwng i ddŵr wyneb: carthion domestig eilaidd wedi eu trin gyda chyfanswm dyddiol rhwng 5 a 20 metr ciwbig y dydd . Mae’r term ‘tynnu’n ôl ac archifo’ yn golygu na fydd ar gael mwyach i ymgeiswyr newydd wneud cais ar ei chyfer. Pam mae angen i ni dynnu SR2010 Rhif 3 yn ôl Argymhellodd y Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur (JNCC) y dylai sefydliadau... More
  Closed 18 February 2022
 • Withdrawing standard rules permit SR2010No3 – discharge to surface water: secondary treated domestic sewage with a maximum daily volume of between 5 and 20 cubic metres

  We are consulting about our plans to withdraw and archive standard rules SR2010No3 - discharge to surface water: secondary treated domestic sewage with a maximum daily volume between 5 and 20 cubic metres . 'Withdrawing and archiving' means this will no longer be available for new applicants. Why we need to withdraw SR2010No3 The Joint Nature Conservation Committee (JNCC) recommended that UK nature conservation organisations adopt tighter targets after considering new... More
  Closed 18 February 2022
 • Notice of Application for Carew Mill and Causeway Repairs

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice is hereby given that Natural Resources Wales has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Carew Mill and Causeway Repairs. You can see the application documents free of charge, from https://publicregister.naturalresources.wales/ . You can search for the documents using the application reference... More
  Closed 14 February 2022
 • Notice of Application for Penrhyn Bay Coastal Defence And Public Realm Improvements Scheme

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice is hereby given that Conwy County Borough Council has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Penrhyn Bay Coastal Defence and Public Realm Improvements Scheme You can see the application documents free of charge, from https://publicregister.naturalresources.wales/ . You can search for the... More
  Closed 8 February 2022
 • Ymgynghoriad ar ein ffioedd a thaliadau rheoleiddio ar gyfer 2022 ymlaen

  Pwrpas Cyfoeth Naturiol Cymru yw sicrhau bod ein hadnoddau naturiol a’n hamgylchedd yn cael eu cynnal, eu gwella a'u defnyddio mewn modd cynaliadwy sy’n fuddiol i bobl, i'r amgylchedd ac i'r economi. Mae ein cylch gwaith yn eang ac yn cynnwys darparu ystod o wasanaethau rheoleiddiol. Yn unol â gofynion y llywodraeth, mae'n rhaid i ni adennill costau’r gwasanaethau rheoleiddio hyn oddi wrth y rhai sy’n cael eu rheoleiddio gennym, yn hytrach na thrwy drethiant... More
  Closed 10 January 2022
 • Consultation on our Regulatory Fees and Charges for 2022 onwards.

  Natural Resources Wales’ purpose is to ensure that our natural resources and environment are sustainably maintained, enhanced and used in a way that is good for people, good for the environment and good for the economy. Our remit is wide and includes providing a range of regulatory services. We are required by Government to recover the costs of these regulatory services from those we regulate, rather than through general taxation. The fees and charges raised to cover... More
  Closed 10 January 2022
 • Fruitful Orchards Project

  Free fruit trees for community spaces in South Wales Central! We are offering free fruit trees for community spaces in Cardiff, Vale of Glamorgan, Rhondda Cynon Taff, Merthyr Tydfil and Bridgend to create their own orchard. These community spaces include (but not limited to) schools, educational settings, hubs, gardens and allotments, if they have enough room to plant a few trees. Along with free fruit trees, you will receive training to help you... More
  Closed 7 January 2022
 • Notice of Application for New Quay Harbour Maintenance Dredge and Disposal

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice is hereby given that Ceredigion County Council has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for a maintenance dredge and disposal at New Quay harbour. You can see the application documents free of charge, from https://publicregister.naturalresources.wales/ . You can search for the documents... More
  Closed 5 January 2022
 • Cefni, Pentraeth, Coed Nant and Cadw Forest Resource Plan

  Thank you everyone who has contributed towards this consultation. We have recieved lots of useful feedback and comments, it was also great to meet everyone who turned up to our drop in sessions. Please find below a copy of the response to the public consultation. Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them... More
  Closed 22 December 2021
182 results. Page 4 of 7