Cynllun Adnoddau Coedwig Ardal Taf Isaf a’r Fro

Closed 14 Nov 2022

Opened 17 Oct 2022

Overview

Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb y newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r buddion y maen nhw’n eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau rheoli tymor hir ar gyfer pob ardal goedwig. Caiff y rhain eu crynhoi mewn Cynllun Adnoddau Coedwig newydd, sy’n nodi’r weledigaeth hirdymor ar gyfer y coetiroedd hyn ac yn sail i’r rhaglenni gwaith coedwriaeth 25 mlynedd (rheoli’r coed) a lunnir i gyflawni’r weledigaeth hon.

Mae Cynllun Adnoddau Coedwig Ardal Taf Isaf a’r Fro yn cwmpasu 12 coetir yn Rhondda Cynon Taf, Bro Morgannwg a Chaerdydd, sy’n tua 877 hectar gyda’i gilydd. Mae’r rhan fwyaf o’r coetiroedd yn sefyll o fewn glaswelltir amaethyddol wedi’i wella, coetir llydanddail brodorol, a chanolfannau trefol. Planhigfeydd ar Safleoedd Coetir Hynafol (PAWS) neu Goetiroedd Lled Naturiol Hynafol (ASNW) yw’r rhan fwyaf o’r coetiroedd, er mai dim ond ardaloedd bach o’r math hwn o goetir sydd gan Hensol a Llantrisant. Mae’r coetiroedd hefyd yn cael eu defnyddio’n fynych gan y gymuned leol ar gyfer gweithgareddau hamdden anffurfiol.

Isod ceir dolen i'r crynodeb o amcanion ar gyfer y cynllun:

Crynodeb o Amcanion Cynllun Adnoddau Coedwig Ardal Taf Isaf a’r Fro

Mae'r ddogfen hon yn helpu i egluro rhai o'r categorïau sydd i’w gweld ar y mapiau isod:

Esboniad o allweddi’r map                                          

Mapiau

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Map 1 - amcanion hirdymor

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Map 2 - systemau rheoli coedwigoedd

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Map 3 – dangosol o'r mathau o goedwigoedd

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Crynodeb o'r prif newidiadau a fydd yn digwydd yn y goedwig:

 • Mwy o goed llydanddail ar hyd coridorau afonydd a llethrau dyffrynnoedd
 • Adfer Planhigfeydd ar Safleoedd Coetir Hynafol
 • Cynyddu’r amrywiaeth o rywogaethau o goed

Why your views matter

Hoffem wybod eich barn a'ch teimladau ynghylch y cynlluniau newydd ar gyfer ardal Taf Isaf a’r Fro er mwyn ein helpu i wella rheolaeth hirdymor y coedwigoedd.

What happens next

Bydd crynodeb o ymatebion a chanlyniadau'r ymgynghoriad ar gael ar y wefan hon bedair i chwe wythnos wedi'r dyddiad cau.

Areas

 • Cowbridge
 • Creigiau/St. Fagans
 • Llantrisant Town
 • Pentyrch
 • Pont-y-clun
 • Taffs Well
 • Talbot Green
 • Whitchurch and Tongwynlais

Audiences

 • Management
 • English
 • DCWW

Interests

 • Forest Management