Cynllun Llifogydd Stryd Stephenson

Closed 18 Oct 2020

Opened 7 Sep 2020

Overview

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi penodi’r ymgynghorwyr peirianneg Arup i ddatblygu cynllun amddiffyn rhag llifogydd newydd ar gyfer Llyswyry, Casnewydd.

Amcan strategol y cynllun yw lleihau’r perygl o lifogydd i’r cymunedau a’r busnesau cyfagos. Yn 2019 cyflwynwyd achos busnes llwyddiannus gennym i sicrhau cyllid ar gyfer y cynllun.

Mae Arup wedi ymchwilio i wahanol opsiynau yn yr ardal, ac wedi datblygu cynnig i ddarparu gwell amddiffyniad i’r ardal rhag llifogydd.

Rydym wedi ymgysylltu’n helaeth â llawer o’r busnesau lleol a fydd yn cael eu heffeithio’n uniongyrchol oherwydd gwaith adeiladu’r cynllun cyn cyrraedd y pwynt hwn ac mae eu mewnbwn cydweithredol wedi bod o gymorth i ni wrth lunio’r cynigion.

Cyn ein bod yn gwneud cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer y cynllun, rydym yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus er mwyn caniatáu i bobl ddarganfod mwy am y cynigion a rhoi adborth i ni.

 

Perygl llifogydd yn Llyswyry, Casnewydd

Delwedd o fap yn dangos maint llifogydd heb amddiffynfeydd newydd

Delwedd o fap yn dangos maint llifogydd heb amddiffynfeydd newydd

Mae cartrefi a busnesau yn Llyswyry yn agored i lifogydd o Afon Wysg yn ystod cyfnodau o law trwm a llanw uchel. Mae amwynderau hamdden a seilwaith fel yr A48, Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd, Stadiwm Casnewydd a Pharc y Ddraig hefyd mewn perygl.

Mae bwnd llifogydd yn bodoli eisoes ar hyd Afon Wysg rhwng Stryd Stephenson a Corporation Road, ond mae hwn yn hen ac nid yw bellach yn addas i'r diben.

Mae llawer o'r busnesau yn yr ystâd ddiwydiannol sy'n rhedeg ochr yn ochr â'r afon eisoes yn profi llifogydd ar raddfa fach o bwyntiau isel ar hyd glan yr afon – y mwyaf amlwg ohonynt yn ystod Storm Dennis ym mis Chwefror 2020

Heb ymyrraeth, amcangyfrifwn y gallai llifogydd orlifo’r bwnd presennol gan achosi difrod sylweddol i gartrefi a busnesau yn yr ardal yn y dyfodol.

Mae'r ystâd ddiwydiannol yn gyfrannwr allweddol at gyflogaeth ac economi Casnewydd. Gallai llifogydd ar raddfa fawr yn yr ardal hon gael effaith drychinebus ar yr economi a'r gymuned leol.

Amcangyfrifir y byddai llifogydd sylweddol sy'n effeithio ar yr ardal yn costio £230m.


Cynigion ar gyfer y cynllun newydd

Mae'r bwnd llifogydd presennol yn ymestyn am 1,350m ar hyd arglawdd dwyreiniol Afon Wysg.

Mae’r cynigion yn argymell codi rhannau o’r arglawdd presennol. Mewn ardaloedd eraill, bydd waliau llifogydd newydd yn cael eu hadeiladu er mwyn codi’r amddiffynfa i’r lefel angenrheidiol.  

Cynigir gosod fflodiart newydd hefyd ar gyfer Corporation Road, ynghyd â rhan newydd o briffordd er mwyn gwella mynediad i’r ystâd ddiwydiannol pan fydd y fflodiart ar gau.

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Llun PDF yn dangos sut y gallai'r cynllun yn edrych.


Gwelliannau i amddiffynfeydd glannau’r afon

 • Bydd darn 240m o'r bwnd presennol drwy Barc Coronation yn cael ei godi.
 • Bydd darn 590m o'r bwnd presennol i'r de o Barc Coronation yn cael ei godi a'i uwchraddio gyda wal bentyrru newydd.  
 • Darn 640m o wal goncrit newydd drwy ystâd ddiwydiannol Felnex.
 • Codi rhywfaint o dir priffordd Stryd Stephenson mewn mannau er mwyn cynnal lefel ofynnol yr amddiffynfa, yn ogystal â chodi dwy ardal arall o ben glan yr afon ymhellach i’r gogledd.

Gosod fflodiart newydd

 • Bydd fflodiart newydd yn cael ei gosod ar draws Corporation Road lle mae’n pasio o dan bont y rheilffordd, i’w chau cyn unrhyw ddigwyddiad llifogydd sylweddol a ragwelir. 
 • Bydd darn newydd o briffordd 450m o hyd yn cysylltu pen terfyn presennol Corporation Road ag Ystâd Ddiwydiannol Felnex gan ganiatáu i draffig ymadael â Corporation Road pan fydd y fflodiart ar gau.
 • Dau ddarn byr newydd o wal lifogydd goncrid mewn tir diwydiannol preifat yn ardal ddeheuol y cynllun.


Tirlunio a gwelliannau i fannau cyhoeddus

Mae'r bwnd llifogydd presennol yn llwybr troed cyhoeddus ac mae hefyd yn rhan o Lwybr Arfordir eiconig Cymru. CNC sy'n gyfrifol am reoli a hyrwyddo Llwybr Arfordir Cymru ac mae'n deall y gwerth a ddaw yn ei sgil.

Mae’r argymhellion yn golygu y bydd angen adlinio rhywfaint o Lwybr Arfordir Cymru mewn rhai mannau er mwyn gallu codi’r bwnd presennol a gosod wal bentyrru newydd ar gyfer llifogydd.

Wrth i’r cynigion ddatblygu, byddwn yn ystyried sut y gallwn wella’r golygfannau sy’n edrych ar Afon Gwy o’r llwybr er mwyn osgoi difetha’r profiad ar gyfer cerddwyr.

Byddwn hefyd yn ystyried pa fanteision ehangach eraill y gallai'r cynllun sicrhau. Y math o nodweddion y gellid eu hystyried ar gyfer yr ardal hon yw gosod mannau eistedd, byrddau gwybodaeth, a golygfannau newydd yn ogystal â gwell mynediad i gerddwyr i Barc Coronation a'r Bont Gludo gyfagos.

Llun o welliannau ar Parc Coronation
 

Safon yr amddiffyniad rhag llifogydd a newid yn yr hinsawdd

Byddai'r cynigion yn cynyddu’r amddiffyniad rhag llifogydd i safon digwyddiad llifogydd un mewn 200 mlynedd (mae hyn yn cyfeirio at ddigwyddiad arwyddocaol sydd â siawns o 0.5% o digwydd mewn blywddyn  neu sydd â siawns o 63.3% o ddigwydd mewn 200 mlynedd). Mae hyn yn unol â Strategaeth Rheoli Perygl Llifogydd Aber Afon Hafren.

Datblygwyd y cynigion gyda'r newid yn yr hinsawdd mewn golwg, gan gyfrif am gynnydd yn lefel y môr a'r cynnydd a ragwelir mewn glawiad dros y 50 mlynedd nesaf. Amcangyfrifwn y byddai dros 1,100 o gartrefi a 1,000 o fusnesau yn elwa o lai o berygl llifogydd o ganlyniad i'r cynllun.

Ystyriaethau Amgylcheddol

Mae Afon Wysg yn y lleoliad hwn yn Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) ac yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) ac mae'n ymestyn o'r afon i grib yr arglawdd. Mae rhannau o'r arglawdd hefyd yn Safleoedd o Bwysigrwydd er Cadwraeth Natur (SINC) oherwydd eu cynefinoedd.

Mae’r wangen, sef math o bysgodyn, yn nodwedd o’r ACA ac mae’n hynod o sensitif i ddirgryniad.

Mae cofnodion hanesyddol hefyd yn dangos bod nifer o rywogaethau sy’n cael eu gwarchod yn yr ardal – gan gynnwys adar atodlen un, dyfrgwn, ystlumod a thylluanod gwynion. Mae arolygiadau hefyd wedi nodi cynefinoedd posibl ar gyfer llygod pengrwn y dŵr, pathewod, moch daear a madfallod dŵr cribog.

Cadarnhaodd arolygon rhywogaeth-benodol helaeth nad yw’n debygol y bydd y rhain yn cael eu canfod nac yn magu o fewn yr ardal waith dynodedig.

Byddai gwaith adeiladu'r cynllun yn ceisio lleihau'r effaith ar unrhyw rywogaeth sensitif a sicrhau nad oes unrhyw golled barhaol i gynefinoedd a warchodir.


Mwy o wybodaeth

Darllen yr adran cwestiynau cyffredin am y cynllun.

Os hoffech gael y wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect yn y dyfodol wrth i'n cynlluniau ddatblygu, cofrestrwch eich diddordeb drwy e-bostio: stephensonstreet@naturalresources.wales

Why we are consulting

Diben yr ymgynghoriad hwn yw cyflwyno pobl i'n cynigion ar gyfer cynllun atal llifogydd newydd yn ardal Llyswyry yng Nghasnewydd, a chasglu adborth cyn i ni wneud cais am ganiatâd cynllunio.

Rydym eisoes wedi ymgynghori'n helaeth â'r busnesau a'r diwydiant yn yr ystâd ddiwydiannol y bydd y gwaith adeiladu'n effeithio'n uniongyrchol arnynt. Mae eu hadborth cydweithredol wedi helpu i lunio ein cynigion presennol.

Ni fydd y gwaith adeiladu'n effeithio'n uniongyrchol ar lawer o'r cartrefi preswyl a fydd yn elwa o'r cynllun, ond mae'n bwysig eu bod yn dal i gael y cyfle i roi adborth.

What happens next

Ar ôl i’r ymgynghoriad cyhoeddus ddod i ben, byddwn yn ystyried yr holl ymatebion a dderbyniwn ac yna’n cyflwyno cais cyn cynllunio yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Yn ôl amserlenni presennol y prosiect, ceir cyflwyniad cynllunio ffurfiol yn gynnar yn 2021, gyda phosibilrwydd o gychwyn y gwaith adeiladu yn nhymor y gwanwyn 2021.

Mae’r dyddiadau hyn yn rhoi bras amcan ac efallai y byddant yn newid wrth i’r cynlluniau fynd rhagddynt.

Areas

 • Liswerry
 • Newport

Audiences

 • Flooding
 • Llifogydd
 • Cymraeg

Interests

 • Flooding
 • Llifogydd