Find activities

 • Cynllun rheoli basn afon Dyfrdwy 2021-2027

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am gyhoeddi cynlluniau rheoli basnau afonydd ar gyfer dwy ardal basn afon yng Nghymru: Gorllewin Cymru a Dyfrdwy. Cyhoeddwyd y cynlluniau rheoli basnau afonydd presennol yn 2015. Rydym yn adolygu ac yn diweddaru'r cynlluniau hyn bob chwe blynedd. Mae'n ofynnol i ni wneud hyn yn unol â rheoliadau’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr 2017. Mae'r cynlluniau'n nodi sut y bydd sefydliadau, rhanddeiliaid a chymunedau yn cydweithio i wella'r amgylchedd dŵr... More
  Closed 22 June 2021
 • Western Wales river basin management plan 2021-2027

  Natural Resources Wales is responsible for publishing river basin management plans for two river basin districts in Wales: Western Wales and Dee. The current river basin management plans were published in 2015. We review and update these plans every 6 years. We are required to do this by the Water Framework Directive Regulations 2017. The plans set out how organisations, stakeholders and communities will work together to improve the water environment in each district. The plans:... More
  Closed 22 June 2021
 • Cynllun rheoli basn afon Gorllewin Cymru 2021-2027

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am gyhoeddi cynlluniau rheoli basnau afonydd ar gyfer dwy ardal basn afon yng Nghymru: Gorllewin Cymru a Dyfrdwy. Cyhoeddwyd y cynlluniau rheoli basnau afonydd presennol yn 2015. Rydym yn adolygu ac yn diweddaru'r cynlluniau hyn bob chwe blynedd. Mae'n ofynnol i ni wneud hyn yn unol â rheoliadau’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr 2017. Mae'r cynlluniau'n nodi sut y bydd sefydliadau, rhanddeiliaid a chymunedau yn cydweithio i wella'r... More
  Closed 22 June 2021
 • Dee river basin management plan 2021-2027

  Natural Resources Wales is responsible for publishing river basin management plans for two river basin districts in Wales: Western Wales and Dee. The current river basin management plans were published in 2015. We review and update these plans every 6 years. We are required to do this by the Water Framework Directive Regulations 2017. The plans set out how organisations, stakeholders and communities will work together to improve the water environment in each district. The plans:... More
  Closed 22 June 2021
 • North Powys Bulking Facility PAN-013001

  Powys County Council has applied for a new bespoke environmental permit under the Environmental Permitting (England and Wales) Regulations 2016, to operate a new facility for the bulking of non-hazardous material from kerbside collections. They propose to accept and process up to 22,500 tonnes per year of non-hazardous waste, with a maximum of 425 tonnes on site at any one time prior to being transferred offsite for further recovery or disposal. The only ‘treatment’... More
  Closed 1 July 2021
 • Cyfleuster Crynhoi Gogledd Powys PAN-013001

  Trosolwg o'r ymgynghoriad Mae Cyngor Sir Powys wedi gwneud cais am drwydded amgylcheddol bwrpasol newydd o dan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016, i weithredu cyfleuster newydd ar gyfer crynhoi deunyddiau nad ydynt yn beryglus o gasgliadau wrth ymyl y ffordd. Maent yn cynnig derbyn a phrosesu hyd at 22,500 tunnell y flwyddyn o wastraff nad yw'n beryglus, gydag uchafswm o 425 tunnell ar y safle ar unrhyw un adeg, cyn cael ei drosglwyddo oddi ar y... More
  Closed 1 July 2021
 • Sesiynau Gwybodaeth Bethesda a Abergwyngregyn Information Sessions

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reoli coetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo i'r cyhoedd, a hynny mewn modd cynaliadwy. Cânt eu rheoli er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac yn dibynnu arnynt ar gyfer eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwydnwch hirdymor yn erbyn newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r manteision y maent yn eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r... More
  Closed 2 July 2021
 • Notice of application for Seagrass Restoration Project

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Seagrass Restoration Project Notice is hereby given that Seagrass Ocean Rescue has applied to Natural Resources Wales for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for a seagrass restoration project at Portdinllaen. You can see the application documents free of charge, from our public register . You can search for the documents using the... More
  Closed 5 July 2021
 • Hysbysiad o Gais am Gyfer Prosiect Adfer Morwellt

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais am Gyfer Prosiect Adfer Morwellt Hysbysir drwy hyn fod Seagrass Ocean Rescue wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer prosiect adfer morwellt yn Porthdinllaen Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n cofrestr gyhoeddus . Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod... More
  Closed 5 July 2021
 • NRW Education, Learning & Skills Webinar Feedback

  We have recently been offering free, online training to highlight the opportunities learning in, about and for the natural environment provides and how this supports delivery across the Curriculum for Wales and many other informal curricula. More
  Closed 5 July 2021
 • Notice of Application for construction of a new outfall, discharge chamber and headwall

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for construction of a new outfall, discharge chamber and headwall to alleviate flooding to streets and nearby residential properties during high tide from the River Teifi. Notice is hereby given that Morgan Sindall has applied to Natural Resources Wales for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for construction of a new outfall, discharge chamber and... More
  Closed 13 July 2021
 • Hysbysiad o Gais am adeiladu gollyngfa newydd, siambr ollwng a chefnfur

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais am adeiladu gollyngfa newydd, siambr ollwng a chefnfur i liniaru llifogydd mewn strydoedd ac eiddo preswyl cyfagos yn ystod llanw uchel o Afon Teifi Hysbysir drwy hyn fod Morgan Sindall wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer adeiladu gollyngfa newydd, siambr ollwng a chefnfur i liniaru llifogydd... More
  Closed 13 July 2021
 • Announcement of intention not to prepare an environmental statement: Llanfair Talhaiarn

  Regulation 12B of the Environmental Impact Assessment (Land Drainage Improvement Works) SI1999/1783 as amended Llanfair Talhaiarn Flood Risk Management Scheme Phase 2 Natural Resources Wales (NRW) gives notice that it proposes to carry out improvement works to the flood defences on Nant Barrog in Llanfair Talhaiarn (TH). The location of the works is along the section of river channel within the Soar Chapel grounds at the junction of Denbigh Street and Water Street (NGR SH 927 700)... More
  Closed 14 July 2021
 • Datganiad o fwriad i beidio a pharatoi Datganiad Amgylcheddol: Llanfair Talhaearn

  Rheoliad 12B o Reoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draenio Tir) O.S. 1999/1783 fel y’u diwygiwyd Cam 2 Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Llanfair Talhaearn Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn hysbysu ei fod yn cynnig cynnal gwaith gwella i'r amddiffynfa rhag llifogydd ar Nant Barrog yn Llanfair Talhaearn. Mae lleoliad y gwaith ar hyd y rhan o sianel yr afon sydd o fewn tiriogaeth Capel Soar ar y gyffordd rhwng Ffordd Ddinbych a Stryd y Dŵr (Cyfeirnod Grid... More
  Closed 14 July 2021
 • Adborth ar Weminar Coed a Choetiroedd CNC - 01/07/2021

  Yn ddiweddar, rydym wedi bod yn cynnig hyfforddiant ar-lein am ddim i dynnu sylw at y cyfleoedd y mae dysgu am yr amgylchedd naturiol ac yn yr amgylchedd naturiol yn eu darparu, a sut mae hyn yn cefnogi’r ddarpariaeth ar draws Cwricwlwm Cymru a llawer o gwricwla anffurfiol eraill. More
  Closed 15 July 2021
 • NRW Trees and Woodlands Webinar Evaluation - 01/07/2021

  You have recently attended one of our online training webinars that highlights the opportunities learning in, about and for the natural environment provides and how this supports delivery across the Curriculum for Wales and many other informal curricula. More
  Closed 15 July 2021
 • Bethesda and Abergwyngregyn Forest Resource Plan

  This Conusltation has now ended, please find a link at the bottom of the page to the results of the consultation and the changes that have been made since the consultation ended. Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their biodiversity and long-term... More
  Closed 16 July 2021
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Bethesda a Abergwyngregyn

  Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben, dewch o hyd i ddolen ar waelod y dudalen i ganlyniadau'r ymgynghoriad a'r newidiadau a wnaed ers i'r ymgynghoriad ddod i ben. Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb y newid yn yr... More
  Closed 16 July 2021
 • Information on forestry operations at St. James woodlands

  Update 20/03/23 The scheduled harvesting operation to remove approximately 18.9 hectares of larch trees that are infected with Phytophthora ramorum (more commonly known as larch disease) have been paused due to potential nesting birds in the area. Work is now scheduled to begin in late July – early August once the birds have fledged and left their nests. Find out more about how we protect wild birds during forestry operations St James... More
  Opened 20 July 2021
 • Gwybodaeth am weithrediadau coedwigaeth yng nghoetiroedd St. James

  Diweddariad 20/03/23 Mae’r gwaith cynaeafu a drefnwyd i gael gwared ar tua 18.9 hectar o goed llarwydd sydd wedi’u heintio â Phytophthora ramorum (a elwir yn fwy cyffredin yn glefyd llarwydd) wedi’i oedi oherwydd y posibilrwydd o adar yn nythu yn yr ardal. Mae'r gwaith bellach wedi'i amserlennu i ddechrau ddiwedd Gorffennaf - dechrau Awst unwaith y bydd yr adar wedi magu plu a gadael eu nythod. Dysgwch fwy am sut rydym yn diogelu adar gwyllt yn ystod... More
  Opened 20 July 2021
 • Cais am drwydded forol i adfer traeth yn harbwr Aberaeron

  DEDDF Y MÔR A MYNEDIAD I’R ARFORDIR 2009 RHAN 4: TRWYDDEDU MOROL CAIS AM DRWYDDED FOROL I ADFER TRAETH YN HARBWR ABERAERON Hysbysir drwy hyn, yn unol â Rhan 4, Pennod 1, Adran 68, Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009, fod Cyngor Sir Ceredigion wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru, sy’n gweithredu ar ran yr Awdurdod trwyddedu, am drwydded forol i adfer traeth yn harbwr Aberaeron. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n Cofrestr gyhoeddus .... More
  Closed 23 July 2021
 • North Wales eel pass programme: announcement of intention not to prepare an environmental statement

  Regulation 12B of the Environmental Impact Assessment (Land Drainage Improvement Works) SI1999/1783 as amended Natural Resources Wales gives notice that it proposes to carry out improvement works to Hydrometric weirs on Afon Clywedog Bowling Bank near Wrexham, NGR SJ39574 48244; Afon Erch Pencaenewydd, NGR SH 40001 40337; Afon Seiont Peblic Mill, NGR SH 49453 62281 and Afon Llyfni Pont Y Cim NGR SH 44020 52353. The proposed improvement works will involve the following:... More
  Closed 23 July 2021
 • Rhaglen Llwybr Llyswennod Gogledd Cymru: datganiad o fwriad i beidio a pharatoi datganiad amgylcheddol

  Rheoliad 12B o Reoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draenio Tir) O.S. 1999/1783 fel y’u diwygiwyd Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn hysbysu ei fod yn cynnig cynnal gwaith gwella i'r coredau hydrometrig ar afon Clywedog, Bowling Bank, ger Wrecsam, Cyf GC SJ39574 48244; afon Erch, Pencaenewydd, Cyf GC SH 40001 40337; afon Seiont, Melin Peblig, Cyf GC SH 49453 62281; ac afon Llyfni, Pont y Cim, Cyf GC SH 44020 52353. Bydd y gwaith gwella arfaethedig yn cynnwys y... More
  Closed 23 July 2021
 • Remediation works to the Newport Transporter Bridge

  Notice of Application for remediation works to the Newport Transporter Bridge Marine and Coastal Access Act 2009 Notice is hereby given that Newport City Council has applied to Natural Resources Wales for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for remediation works to be undertaken on the Newport Transporter Bridge comprising maintenance, repair, restoration and enhancement. You can see the application... More
  Closed 31 July 2021
 • Bont Gludo Casnewydd

  Hysbysiad o Gais ar gyfer gwneud gwaith adfer i Bont Gludo Casnewydd Deddf Y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Dinas Casnewydd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer gwneud gwaith adfer i Bont Gludo Casnewydd, sy’n cynnwys gwaith cynnal a chadw, atgyweirio, adfer a gwella. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am... More
  Closed 31 July 2021
 • Fly-tipping Protocol update - partners survey to identify updates needed

  This survey is being carried out by Fly-tipping Action Wales on behalf of the following organisations, who are working towards updating the Fly-tipping Protocol. Bridgend CBC, Caerphilly CBC, Cardiff CBC, Carmarthenshire CBC, Conwy CBC, Gwynedd CBC, Natural Resources Wales, Neath Port Talbot CBC, Rhondda Cynon Taf CBC, Vale of Glamorgan CBC & Welsh Local Government Association. More
  Closed 31 July 2021
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Eryri

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb y newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r buddion y maen nhw’n eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau... More
  Closed 2 August 2021
 • Eryri Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their biodiversity and long-term resilience to climate change so that future generations will also be able to enjoy the benefits they provide. Every ten years Natural Resources Wales reviews the long-term management... More
  Closed 2 August 2021
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Cwm Abertawe Isaf

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb y newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r buddion y maen nhw’n eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau... More
  Closed 16 August 2021
 • Lower Swansea Valley Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their biodiversity and long-term resilience to climate change so that future generations will also be able to enjoy the benefits they provide. Every ten years Natural Resources Wales reviews the long-term management... More
  Closed 16 August 2021
396 results. Page 3 of 14