Sesiynau Gwybodaeth Bethesda a Abergwyngregyn Information Sessions

Closes 2 Jul 2021

Opened 10 Jun 2021

Overview

Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reoli coetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo i'r cyhoedd, a hynny mewn modd cynaliadwy. Cânt eu rheoli er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac yn dibynnu arnynt ar gyfer eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwydnwch hirdymor yn erbyn newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r manteision y maent yn eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau rheoli hirdymor ar gyfer pob ardal goedwig. Caiff y rhain eu casglu mewn Cynllun Adnoddau Coedwig newydd.

Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their biodiversity and long-term resilience to climate change so that future generations will also be able to enjoy the benefits they provide. Every ten years Natural Resources Wales reviews the long-term management plans for each forest area. These are compiled in a new Forest Resource Plan.

Sesiynau Gwybodaeth yn Safle i’r Cyhoedd

Yn dilyn y nifer uchel o ymatebion ar ein harolwg ar-lein, bydd sesiwn galw heibio i’r cyhoedd yn cael ei chynnal ar y dyddiadau canlynol. 

Public Onsite Information Sessions

Following the intitial high responses from our online survey, a public onsite information sessions will be run on the following dates. 

Parc Y Bwlch – 30.06.21
1-2pm, 2.30-3.30pm, 4-5pm & 5.30-6.30pm*

Braichmelyn – 01.07.21
1-4.30pm & 5.30-8pm

Abergwyngregyn – 02.07.21
13.00-16.30 & 17.30-20.00

*Oherwydd y lle parcio cyfyngedig ym Mharc y Bwlch, cynigiwyd pedair sesiwn fyrrach gyda niferoedd llai

*Due to the limited parking at Parc Y Bwlch four shorter sessions have been offered will smaller numbers

Sut y bydd pob sesiwn yn edrych?

Ar ôl cyrraedd, byddwn yn cynnal sesiwn friffio gyflym ar gyfer Covid-19, ac yna’n cyflwyno staff ar y safle, a throsolwg o'r Cynllun Coedwig drafft.

Yn dilyn hyn byddwn yn rhoi cyfle i bobl rannu’n grwpiau llai gyda gwahanol aelodau o staff i gerdded y goedwig

How will each session look?

On arrival, we will run through a quick covid 19 briefing, followed by an introduction of staff on site, and an overview of the draft Forest Plan.

Following this we will give people the opportunity to break into smaller groups with different memebers of staff to walk the woods and ask further questions.  

Sut y galla i archebu sesiwn?

Oherwydd cyfyngiadau Covid-19 gofynnwn i bawb archebu lle ar y sesiynau galw heibio hyn i sicrhau bod canllawiau'r llywodraeth a chanllawiau CNC yn cael eu dilyn, ac ymhellach i sicrhau bod gennym le i gerbydau barcio. 

Ar gyfer Braichmelyn ac Abergwyngregyn byddwn yn cael ein cyfyngu i 30 o bobl fesul sesiwn. 

Oherwydd parcio, bydd Parc y Bwlch yn cael ei gyfyngu i 10 o bobl fesul sesiwn. 

E-bostiwch frp@naturalresourceswales.gov.uk i archebu lle. 

Unwaith y byddwch wedi archebu, bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei hanfon atoch ynghylch mannau cyfarfod.

Bydd archebion yn cael eu cymryd ar sail y cyntaf i'r felin ond os nad oes lleoedd ar ôl yn eich sesiwn chi, byddwn yn eich ychwanegu at restr wrth gefn.

How do I book a session?

Due to Covid 19 restrictions we ask that everyone book a spot on these drop in sessions to ensure that goverment guidlines and NRW guidelines are followed, and furthermore to ensure we have space for vehicles to park. 

For Braichmelyn and Abergwyngregyn we will be limited to 30 people per session. 

Parc y Bwlch due to parking will be limited to 10 people per session. 

Please email frp@naturalresourceswales.gov.uk to book a place. 

Once you have booked further information will be sent to you regarding meeting points.

Bookings will be taken on a first come first serve basis but if your session is fully booked we will add you onto a reserve list.

I archebu, ebostiwch /To book, email: frp@naturalresourceswales.gov.ukĀ 

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi at yr safle.

Thank you for your interest and we look forward to meeting you on site. 

 

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Management

Interests

  • Forest Management