Hysbysiad o Gais am Gyfer Prosiect Adfer Morwellt

Closes 5 Jul 2021

Opened 11 Jun 2021

Overview

Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009

Hysbysiad o Gais am Gyfer Prosiect Adfer Morwellt

Hysbysir drwy hyn fod Seagrass Ocean Rescue wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer prosiect adfer morwellt yn Porthdinllaen

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n cofrestr gyhoeddus. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais CML2125.

Yng ngoleuni’r sefyllfa iechyd cyhoeddus gyfredol gyda golwg ar Coronafirws (COVID-19) ni fydd copi caled o’r cais a dogfennau ategol ar gael mewn man cyhoeddus yn y cyfnod hwn’.Os gofynnir am gopïau caled o'r dogfennau uchod, efallai y bydd rhaid talu costau copïo nad ydynt yn fwy na chostau copïo rhesymol.

Dylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau ysgrifenedig parthed y cais hwn i’r Tîm Trwyddedu Morol, Gwasanaeth Trwyddedu Caerdydd, Tŷ Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 0TP; neu yrru e-bost at marinelicensing@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk o fewn o 05 Gorffennaf 2021.

Dyfynnwch gyfeirnod CML2125 yn eich holl ohebiaeth.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Anyone from any background

Interests

  • development