Rhaglen Llwybr Llyswennod Gogledd Cymru: datganiad o fwriad i beidio a pharatoi datganiad amgylcheddol

Closed 23 Jul 2021

Opened 23 Jun 2021

Overview

Rheoliad 12B o Reoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draenio Tir) O.S. 1999/1783 fel y’u diwygiwyd

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn hysbysu ei fod yn cynnig cynnal gwaith gwella i'r coredau hydrometrig ar afon Clywedog, Bowling Bank, ger Wrecsam, Cyf GC SJ39574 48244; afon Erch, Pencaenewydd, Cyf GC SH 40001 40337; afon Seiont, Melin Peblig, Cyf GC SH 49453 62281; ac afon Llyfni, Pont y Cim, Cyf GC SH 44020 52353.

Bydd y gwaith gwella arfaethedig yn cynnwys y canlynol: adeiladu llwybrau llyswennod dros y coredau medryddu a enwir uchod ac adeiladu grisiau mynediad i alluogi gwaith archwilio a chynnal a chadw i'r llwybrau llyswennod hyn. Nid yw'r datblygiad arfaethedig yn rhagori ar y trothwy / meini prawf perthnasol yng Ngholofn 2 o Atodlen 2 i'r Rheoliadau Asesu Effaith Amgylcheddol mewn perthynas â datblygiad Categori 10(h). Nid yw'r datblygiad arfaethedig wedi'i leoli yn yr hyn a ddiffinnir o dan y Rheoliadau Asesu Effaith Amgylcheddol fel ‘ardal sensitif’.  Felly nid yw'n ofynnol sgrinio'r datblygiad arfaethedig o dan y Rheoliadau Asesu Effaith Amgylcheddol.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ystyried nad yw'r gwaith gwella yn debygol o gael effaith arwyddocaol ar yr amgylchedd ac nid yw'n bwriadu paratoi datganiad amgylcheddol ar ei gyfer. Cafodd hyn ei gadarnhau gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Chyngor Gwynedd.  Mae adroddiad amgylcheddol sy'n cynnwys Cynllun Gweithredu Amgylcheddol wedi'i lunio ar gyfer pob safle ac mae'n crynhoi'r camau gweithredu sy'n ofynnol ar gyfer cyflawni'r mesurau lliniaru a chanlyniadau amgylcheddol mewn perthynas â’r gwaith o ddylunio, adeiladu a gweithredu'r gwaith arfaethedig.  Mae hefyd yn nodi rolau a chyfrifoldebau'r bobl hynny a fydd ynghlwm wrth y prosiect ac yn cyfeirio at bob rhan o'r gwaith dros dro a pharhaol.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Anyone from any background

Interests

  • Species Licence