Cynllun Adnoddau Coedwig Bethesda a Abergwyngregyn

Closed 16 Jul 2021

Opened 3 May 2021

Overview

Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb y newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r buddion y maen nhw’n eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau rheoli tymor hir ar gyfer pob ardal goedwig. Caiff y rhain eu crynhoi mewn Cynllun Adnoddau Coedwig newydd.

Mae Cynllun Adnoddau Coedwig Bethesda a Abergwyngregyn yn cwmpasu tair ardal goetir, Parc Y Bwlch, Braichmelyn ac Abergwyngregyn, y gallwch ei weld yn y map lleoliau isod. Mae pob un o'r coedwigoeth yn agos at gymunedau pentrefol pwysig ac mae ganddynt ddefnydd hamdden poblogaidd. 

 

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Isod mae'r pdf i cynllun drafft a chrynodeb o'r amcanion:

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Mae'r ddogfen hon yn helpu i egluro rhai o'r categorïau sydd i’w gweld ar y mapiau isod:

Esboniad o allweddi’r map         

Abergwyngregyn

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Parc Y Bwlch a Braichmelyn

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

 

Crynodeb o'r prif newidiadau fydd yn digwydd yn y goedwig:

 • Tynnu'r rhan fwyaf or goed conwydd o Abergwyngregyn ac adfer nodweddion coetir brodorol a hynafol.
 • Bydd clirio coed conwydd o lethrau uchaf Braichmelyn yn cael ei adael i aildyfiant naturiol coetir cymysg, a bydd yr ardaloedd isaf yn cael eu rheoli o dan Systemau Coedamaeth Effaith Isel.
 • Bydd angen Clearfell ym Parc Y Bwlch i reoli sefydlogrwydd y cnwd presennol, bydd ail-stocio yn gwella amrywiaeth a gwytnwch coetiroedd y dyfodol

 

Why we are consulting

Hoffem wybod eich barn a'ch teimladau ynghylch y cynlluniau newydd ar gyfer coedwig Bethesda a Abergwyngregyn er mwyn ein helpu i wella rheolaeth hirdymor y goedwig

What happens next

We will look at what you have said and adapt the plans to.......

Bydden ni yn edruch ar be dwedoch chi a newid y cynllyn i....

Areas

 • All Areas

Audiences

 • Fly-fishing
 • Cockles
 • Flooding
 • Llifogydd
 • Community Volunteers
 • Gwirfoddolwyr Cymunedol
 • Management
 • Cymraeg

Interests

 • Forest Management
 • Rheoli Coedwig