Find activities

 • Rheoli llifogydd ym Mhwllheli

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn archwilio opsiynau i reoli’r perygl o lifogydd tymor hir yn fwy effeithiol ym Mhwllheli a’r cymunedau cyfagos. Rydyn ni’n awyddus i esbonio’r peryglon llifogydd hirdymor i’r gymuned a sut mae’r prosiect hwn yn gyfle i fynd i’r afael â’r... More
  Closes 31 October 2025
 • Managing flooding in Pwllheli

  Natural Resources Wales (NRW) is exploring options to more effectively manage the long-term flood risk to Pwllheli and surrounding communities. We are keen to explain about the long term flood risk to the community and how this project provides an opportunity to address these risks. ... More
  Closes 31 October 2025
 • Upcoming forestry and land management work, Northern and Southern Wye woodlands, Monmouthshire

  What work is taking place? Forest Operations Extensive felling operations are beginning in the Wye Valley to remove approximately 133 hectares of larch trees, from Manor wood, Beacon Hill, Whitestone and The Fedw woodlands, which are infected with Phytophthora ramorum .... More
  Closes 31 December 2024
 • Gwaith coedwigaeth a rheoli tir sydd ar ddod yng nghoetiroedd Gogledd a De Gwy, Sir Fynwy

  Pa waith sy'n digwydd? Gwaith Coedwig Mae gwaith torri coed helaeth yn dechrau yn Nyffryn Gwy i gael gwared ar tua 133 hectar o goed llarwydd, o goetir Manor, Bryn Beacon, Whitestone a’r Fedw, sydd wedi'u heintio â Phytophthora ramorum. Mae... More
  Closes 31 December 2024
 • Welsh Marches - Natur am Byth Survey (English)

  Natur am Byth! Saving Wales’ Threatened Species 'Natur am Byth!' (‘Nature forever’) is a brand-new, flagship programme in Wales funded by the National Lottery Heritage Fund and the Welsh Government. It unites nine environmental NGO's with Natural Resources Wales to deliver the... More
  Closes 31 December 2023
 • Cwmpo coed llarwydd yng Nghaerffili

  Mae angen i ni wneud gwaith cwympo sylweddol mewn tri choetir ledled Caerffili i dynnu coed llarwydd sydd wedi eu heintio â Phytophthora ramorum (sef clefyd y llarwydd). Diweddariad ar waith coedwigaeth 30/09/2022 Rydym wedi gorfod oedi ein gwaith coedwigaeth yng... More
  Closes 31 December 2023
 • Caerphilly larch felling operations

  We need to undertake extensive felling operations in three woodlands across Caerphilly to remove larch trees which are infected with Phytophthora ramorum (more commonly known as larch disease). Forestry works update 30/09/2022 We’ve had to pause our forestry operations... More
  Closes 31 December 2023
 • Information on forest operations at Coed Cilonydd

  We need to undertake felling operations at Coed Cilonydd woodland near Abercarn,to remove larch trees which are infected with Phytophthora ramorum (more commonly known as larch disease). At the moment, the felling operation has been put on hold, due to some economic challenges in... More
  Closes 9 November 2023
 • Information on forest operations at Trellech Common

  Forest thinning operations have now started in the southern woodlands at Trellech common, to begin the first steps in helping to restore the forest back to Ancient Woodland. The woodland is designated as a Plantation on Ancient Woodland Site (PAWS). Some of the trees... More
  Closes 9 November 2023
 • Gwybodaeth am weithrediadau coedwig yng Nghoed Cilonydd

  Mae angen inni gynnal gwaith cwympo coed yng nghoetir Coed Cilonydd ger Abercarn, i gael gwared o goed llarwydd sydd wedi’u heintio â Phytophthora ramorum (sy’n fwy adnabyddus fel clefyd llarwydd). Ar y funud, mae’r gwaith cwympo wedi cael ei ohirio, o ganlyniad i heriau... More
  Closes 9 November 2023
 • Gwybodaeth am weithrediadau coedwig yng Nghomin Trelech

  Mae gwaith teneuo coedwig ar fin dechrau yng nghoetiroedd deheuol comin Trelech, er mwyn cychwyn ar y camau nesaf o helpu i adfer y goedwig yn Goetir Hynafol . Mae’r coetir wedi’i ddynodi fel Planhigfa ar Safle Coetir Hynafol. Mae rhai o goed y coetir hefyd... More
  Closes 9 November 2023
 • Mescoed Mawr East larch felling operations

  What work is taking place? Update 26 / 09 /2022 Felling operations have now begun in Mescoed Mawr East woodlands, near Newport, to remove larch trees which are infected with Phytophora ramorum (more commonly known as larch disease) Approximately 14 hectares of... More
  Closes 30 September 2023
 • Gwaith cwympo coed llarwydd yn Nwyrain Mescoed Mawr

  Pa waith sy’n mynd rhagddo? Diweddariad 26/09/2022 Mae gwaith cwympo coed bellach wedi dechrau yn nwyrain coetiroedd Mescoed Mawr, ger Casnewydd, er mwyn tynnu coed llarwydd sydd wedi’u heintio â Phytophora ramorum (a elwir hefyd yn glefyd y llarwydd) ... More
  Closes 30 September 2023
 • Information on Forest Operations at Wentwood Forest

  Update 08/11/2022 Forest thinning operations are due to begin shortly in the eastern part of the woodlands at Wentwood, to help restore the forest back to Ancient Woodland. The woodland is designated as a Plantation on Ancient Woodland Site (PAWS). What work... More
  Closes 21 September 2023
 • Gwybodaeth am Waith Coedwigaeth yng Nghoed Gwent

  Mae gwaith teneuo coedwig ar fin dechrau yn rhan ddwyreiniol coetiroedd Coed Gwent, er mwyn helpu i adfer y goedwig yn Goetir Hynafol . Mae’r coetir wedi’i ddynodi fel Planhigfa ar Safle Coetir Hynafol. Pa fath o waith fydd yn digwydd? Bydd... More
  Closes 21 September 2023
 • Gwybodaeth am weithrediadau coedwigaeth yng nghoetiroedd St. James

  Diweddariad ar St James – 30/10/2022 Mae’r safle cwympo i’r de bellach yn weithredol. Cymerwch sylw o unrhyw arwyddion gweithredol wrth gerdded yn y goedwig. Diweddariad ar y gwaith 07/09/2022 Bydd gwaith coedwigaeth i dynnu tua 18.9 hectar o goed llarwydd... More
  Closes 14 July 2023
 • Information on forestry operations at St. James woodlands

  St James update – 25/10/2022 Due to some economic challenges in the timber market, the felling at St James woodland has been put on hold. We remain in close contact with our contractors and purchasers, and our working hard to resolve these issues. Operations will commence as soon as... More
  Closes 14 July 2023
 • Coetiroedd Coffa Cymru

  Ym mis Mawrth 2021 cyhoeddodd y Prif Weinidog ei fwriad i greu dau goetir newydd, i weithredu fel cofeb i bawb a gollodd eu bywydau yn y pandemig Covid-19, a'r ffordd y mae cymdeithas yng Nghymru wedi ymdopi â bygythiad Covid-19. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru ac... More
  Closes 30 April 2023
 • Wales’ Commemorative woodlands

  In March 2021 the First Minister announced his intention to create two new woodlands, to act as a memorial to all those who sadly lost their lives in the Covid-19 pandemic, and the way society in Wales has coped with the threat of Covid-19. Natural Resources Wales and National Trust... More
  Closes 30 April 2023
 • Information on Coed Cefn Pwll Du (Caerphilly) felling work

  Update 12/04/2022 Tree felling operations are taking place in order to comply with a Plant Health Notice issued on Larch trees within the woodland. The Larch has been infected with Phytophthora ramorum (larch Disease). Our contractors are now nearing the end of their felling... More
  Closes 12 April 2023
 • Gwybodaeth am waith coedwig Cefn Coed Pwll Du (Caerffili)

  Diweddariad 12/04/2022 Mae gwaith cwympo coed yn digwydd er mwyn cydymffurfio â Hysbysiad Iechyd Planhigion a gyhoeddwyd ar gyfer y coed llarwydd yn y coetir. Mae’r coed llarwydd wedi’u heintio â Phytophthora ramorum (clefyd y llarwydd). Mae ein contractwyr... More
  Closes 12 April 2023
 • Flood Awareness with DangerPoint

  The quiz has eight questions to test your knowledge and understanding of flooding. Learn about flooding, what you can do to prepare, and what you should do if flooding happens in your locality. More
  Closes 31 March 2023
 • Ymwybyddiaeth Llifogydd gyda PentrePeryglon

  Mae i’r cwis wyth cwestiwn fydd yn profi eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o lifogydd. Dysgwch am lifogydd, beth allwch chi ei wneud i baratoi, a beth ddylech chi ei wneud os bydd llifogydd yn digwydd yn eich ardal leol. More
  Closes 31 March 2023
 • Flood Awareness with ScoutsCymru

  The quiz has eight questions to test your knowledge and understanding of flooding. Learn about flooding, what you can do to prepare, and what you should do if flooding happens in your locality. More
  Closes 31 January 2023
 • Ymwybyddiaeth Llifogydd gyda ScoutsCymru

  Mae i’r cwis wyth cwestiwn fydd yn profi eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o lifogydd. Dysgwch am lifogydd, beth allwch chi ei wneud i baratoi, a beth ddylech chi ei wneud os bydd llifogydd yn digwydd yn eich ardal leol. More
  Closes 31 January 2023
 • Adolygiad gorsafoedd pwmpio Dolydd Wrddymbre

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rheoli tri orsaf bwmpio yn ardal Dolydd Wrddymbre, ger Wrecsam yng Nghogledd Cymru. Gorsaf bwmpio Wern-y-Davy Gorsaf bwmpio Dolennion Gorsaf bwmpio Gwern-y-To Rydym ni’n gweithredu’r gorsafoedd pwmpio i... More
  Closes 15 January 2023
 • Worthenbury Meadows pumping stations review

  Natural Resources Wales (NRW) manages three land drainage pumping stations in the Worthenbury Meadows area, near Wrexham in North East Wales. Wern-y-Davy pumping station Dolennion pumping station Gwern-y-To pumping station We operate these pumping stations to... More
  Closes 15 January 2023
 • Consultation on our regulatory fees and charges for 2023/2024

  We are consulting on our proposals to increase charges and how we fund some of our regulatory services. You can find the full charging proposals below . Please read this before proceeding with the questions. Our consultation questions ask you for your views on our... More
  Closes 7 January 2023
 • Ymgynghoriad ar ein ffioedd a thaliadau rheoleiddio ar gyfer 2023/2024

  Rydym yn ymgynghori ar ein cynigion i gynyddu taliadau a sut rydym yn ariannu rhai o'n gwasanaethau rheoleiddio. Gallwch ddod o hyd i'r cynigion codi tâl llawn isod . Darllenwch hwn cyn bwrw ymlaen â'r cwestiynau. Mae cwestiynau ein hymgynghoriad yn gofyn i chi... More
  Closes 7 January 2023
 • Canllawiau ar Ddosbarthu ac Asesu Gwastraff (WM3) – Arolwg Defnyddwyr 2022

  Mae canllawiau swyddogol y DU ar ddosbarthu ac asesu gwastraff yn ddogfen o'r enw WM3 . Darperir canllawiau WM3 i helpu cynhyrchwyr, rheolwyr a rheoleiddwyr i ddosbarthu gwastraff yn gywir, fel y gellir ei ailgylchu neu ei waredu'n iawn. Mae dosbarthu gwastraff yn cynnwys dewis codau... More
  Closes 1 January 2023
342 results. Page 1 of 12