Find activities

 • Ffurflen ar-lein i wneud cais am daflenni cyngor llifogydd

  Mae ein cyngor ac arweiniad ar gael fel taflenni y gallwch eu defnyddio a'u rhannu ag eraill. Gallwch ofyn am y canlynol: copïau papur i'w hanfon yn uniongyrchol atoch copïau lluosog os ydych am rannu ag eraill ... More
  Closes 31 December 2025
 • Online form to request flood advice leaflets

  Our advice and guidance is available as leaflets that you can use and share with others. You can request: paper copies to be sent directly to you multiple copies if you want to share with others alternative format, large print or other languages You can view and... More
  Closes 31 December 2025
 • Rheoli llifogydd ym Mhwllheli

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn archwilio opsiynau i reoli’r perygl o lifogydd tymor hir yn fwy effeithiol ym Mhwllheli a’r cymunedau cyfagos. Rydyn ni’n awyddus i esbonio’r peryglon llifogydd hirdymor i’r gymuned a sut mae’r prosiect hwn yn gyfle i fynd i’r afael â’r... More
  Closes 31 October 2025
 • Managing flooding in Pwllheli

  Natural Resources Wales (NRW) is exploring options to more effectively manage the long-term flood risk to Pwllheli and surrounding communities. We are keen to explain about the long term flood risk to the community and how this project provides an opportunity to address these risks. ... More
  Closes 31 October 2025
 • Upcoming forestry and land management work, Northern and Southern Wye woodlands, Monmouthshire

  What work is taking place? Forest Operations Extensive felling operations are beginning in the Wye Valley to remove approximately 133 hectares of larch trees, from Manor wood, Beacon Hill, Whitestone and The Fedw woodlands, which are infected with Phytophthora ramorum .... More
  Closes 31 December 2024
 • Gwaith coedwigaeth a rheoli tir sydd ar ddod yng nghoetiroedd Gogledd a De Gwy, Sir Fynwy

  Pa waith sy'n digwydd? Gwaith Coedwig Mae gwaith torri coed helaeth yn dechrau yn Nyffryn Gwy i gael gwared ar tua 133 hectar o goed llarwydd, o goetir Manor, Bryn Beacon, Whitestone a’r Fedw, sydd wedi'u heintio â Phytophthora ramorum. Mae... More
  Closes 31 December 2024
 • Flood Awareness with ScoutsCymru

  The quiz has eight questions to test your knowledge and understanding of flooding. Learn about flooding, what you can do to prepare, and what you should do if flooding happens in your locality. More
  Closes 31 March 2024
 • Flood Awareness with DangerPoint

  The quiz has eight questions to test your knowledge and understanding of flooding. Learn about flooding, what you can do to prepare, and what you should do if flooding happens in your locality. More
  Closes 31 March 2024
 • Ymwybyddiaeth Llifogydd gyda ScoutsCymru

  Mae i’r cwis wyth cwestiwn fydd yn profi eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o lifogydd. Dysgwch am lifogydd, beth allwch chi ei wneud i baratoi, a beth ddylech chi ei wneud os bydd llifogydd yn digwydd yn eich ardal leol. More
  Closes 31 March 2024
 • Ymwybyddiaeth Llifogydd gyda PentrePeryglon

  Mae i’r cwis wyth cwestiwn fydd yn profi eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o lifogydd. Dysgwch am lifogydd, beth allwch chi ei wneud i baratoi, a beth ddylech chi ei wneud os bydd llifogydd yn digwydd yn eich ardal leol. More
  Closes 31 March 2024
 • Coetir coffa yn Brownhill – dyluniadau a'r camau nesaf

  Yn ddiweddar, gwnaethom gynnal ymgynghoriad i ofyn i bobl am eu hadborth er mwyn helpu i lywio'r camau nesaf wrth lunio'r dyluniad ar gyfer y coetir coffa yn Brownhill, Sir Gaerfyrddin a sut y gallwn gyflawni'r amcanion arfaethedig ar gyfer y safle. Diolch i chi am gysylltu i rannu... More
  Closes 20 January 2024
 • Commemorative woodland at Brownhill – designs and next steps

  We recently held a consultation to ask people for their feedback to help inform the next steps in shaping the design for the commemorative woodland at Brownhill, Carmarthenshire and how we can achieve the proposed objectives for the site. Thank you for getting in touch to share... More
  Closes 20 January 2024
 • Welsh Marches - Natur am Byth Survey (English)

  Natur am Byth! Saving Wales’ Threatened Species 'Natur am Byth!' (‘Nature forever’) is a brand-new, flagship programme in Wales funded by the National Lottery Heritage Fund and the Welsh Government. It unites nine environmental NGO's with Natural Resources Wales to deliver the... More
  Closes 31 December 2023
 • Cwmpo coed llarwydd yng Nghaerffili

  Diweddariad 20/03/23 Llanbradach a De Westend: Er ein bod yn falch o allu dweud bod yr heriau economaidd blaenorol, a oedd yn ein hwynebu o fewn y farchnad bren bellach wedi setlo, rydym bellach wedi cyrraedd tymor bridio adar (Mawrth – Awst) ac ni allwn weithio ar y... More
  Closes 31 December 2023
 • Caerphilly larch felling operations

  Update 20/03/23 Llanbradach and Westend South: Whilst we are pleased to be able say that the previous economic challenges, we faced within the timber market have now settled, we have now entered bird breeding season (March – August) and are unable to work the site, due to... More
  Closes 31 December 2023
 • Information on forest operations at Coed Cilonydd

  Update 20/03/23 Currently, our planned felling operations to remove Larch trees that are infected with Phytophthora ramorum from the Coed Cilonydd woodland remain on hold. Whilst we are pleased to be able say that the previous economic challenges we faced within the... More
  Closes 9 November 2023
 • Information on forest operations at Trellech Common

  Update 20/03/23 Forest thinning operations and reinstatement works in Trellech common have now been completed and all footpaths and trails are now open. Please be aware there is still some timber around the site. Timber stacks can be dangerous so for your safety, please do... More
  Closes 9 November 2023
 • Gwybodaeth am weithrediadau coedwig yng Nghoed Cilonydd

  Diweddariad 20/03/23 Ar hyn o bryd, mae ein gwaith cwympo arfaethedig i gael gwared ar goed Llarwydd sydd wedi'u heintio â Phytophthora ramorum o goetir Coed Cilonydd yn dal wedi’i ohirio. Er ein bod yn falch o allu dweud bod yr heriau economaidd blaenorol a wynebwyd... More
  Closes 9 November 2023
 • Gwybodaeth am weithrediadau coedwig yng Nghomin Trelech

  Diweddariad 03/03/23 Mae gwaith teneuo coedwigoedd a gwaith adfer ar Gomin Trelech bellach wedi'i gwblhau ac mae'r holl lwybrau troed a llwybrau bellach ar agor. Cofiwch fod rhywfaint o bren o gwmpas y safle o hyd. Gall staciau pren fod yn beryglus felly er eich diogelwch,... More
  Closes 9 November 2023
 • Mescoed Mawr East larch felling operations

  What work is taking place? Update 20/03/23 Felling operations to remove 14 ha of larch trees which are infected with Phytophora ramorum (more commonly known as larch disease) in Mescoed Mawr East woodlands, near Newport, have now been completed. Re... More
  Closes 30 September 2023
 • Gwaith cwympo coed llarwydd yn Nwyrain Mescoed Mawr

  Pa waith sy’n mynd rhagddo? Diweddariad 20/03/2023 Mae gwaith torri coed i gael gwared ar 14 ha o goed llarwydd sydd wedi’u heintio â Phytophora ramorum (a elwir yn fwy cyffredin yn glefyd llarwydd) yng nghoetiroedd Dwyrain Mescoed Mawr, ger Casnewydd, bellach... More
  Closes 30 September 2023
 • Information on Forest Operations at Wentwood Forest

  Update 20/03/23 We’ve paused the scheduled forest thinning operations in the eastern part of the woodland due to potential nesting birds in the area. Work is now scheduled to begin in late July – early August once the birds have fledged and left their nests. ... More
  Closes 21 September 2023
 • Gwybodaeth am Waith Coedwigaeth yng Nghoed Gwent

  Diweddariad 20/03/23 Rydym wedi rhoi’r gorau i’r gwaith teneuo coedwig a drefnwyd yn rhan ddwyreiniol y coetir am y tro oherwydd y posibilrwydd o adar yn nythu yn yr ardal. Mae'r gwaith bellach wedi'i amserlennu i ddechrau ddiwedd Gorffennaf - dechrau Awst unwaith y bydd... More
  Closes 21 September 2023
 • Gwybodaeth am weithrediadau coedwigaeth yng nghoetiroedd St. James

  Diweddariad 20/03/23 Mae’r gwaith cynaeafu a drefnwyd i gael gwared ar tua 18.9 hectar o goed llarwydd sydd wedi’u heintio â Phytophthora ramorum (a elwir yn fwy cyffredin yn glefyd llarwydd) wedi’i oedi oherwydd y posibilrwydd o adar yn nythu yn yr ardal. Mae'r gwaith... More
  Closes 14 July 2023
 • Information on forestry operations at St. James woodlands

  Update 20/03/23 The scheduled harvesting operation to remove approximately 18.9 hectares of larch trees that are infected with Phytophthora ramorum (more commonly known as larch disease) have been paused due to potential nesting birds in the area. Work is now scheduled... More
  Closes 14 July 2023
 • Review of Marine Area Statement Coastal Theme

  This form is to capture progress against the 15 actions under the 'nature-based solutions and adaptation at the coast theme' in the Marine Area Statement, and then to consider next steps. This is part of wider work that NRW is doing to take stock of progress with Area Statements. More
  Closes 30 June 2023
 • Flood Risk Management Plan for Wales

  We are preparing to publish our latest Flood Risk Management Plan for Wales and would like to seek the views and feedback to help shape and finalise this plan ahead of publication later this year. In producing this plan NRW is fulfilling the requirements of Part 4 of the Flood Risk... More
  Closes 24 May 2023
 • Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd yng Nghymru

  Rydym yn paratoi i gyhoeddi ein Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd i Gymru diweddaraf a hoffem dderbyn sylwadau ac adborth a fydd yn helpu i lunio a chwblhau’r cynllun hwn cyn ei gyhoeddi yn ddiweddarach eleni. Wrth gynhyrchu’r cynllun hwn mae CNC yn bodloni gofynion Rhan 4... More
  Closes 24 May 2023
 • Coetiroedd Coffa Cymru

  Ym mis Mawrth 2021 cyhoeddodd y Prif Weinidog ei fwriad i greu dau goetir newydd, i weithredu fel cofeb i bawb a gollodd eu bywydau yn y pandemig Covid-19, a'r ffordd y mae cymdeithas yng Nghymru wedi ymdopi â bygythiad Covid-19. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru ac... More
  Closes 30 April 2023
 • Wales’ Commemorative woodlands

  In March 2021 the First Minister announced his intention to create two new woodlands, to act as a memorial to all those who sadly lost their lives in the Covid-19 pandemic, and the way society in Wales has coped with the threat of Covid-19. Natural Resources Wales and National Trust... More
  Closes 30 April 2023
392 results. Page 1 of 14