Find activities

578 results

 • Parc Mine

  Parc Mine is located in the Gwydir Forest within the Snowdonia National Park, approximately 1.6km southwest of Llanrwst and approximately 5km north of Betws-y-Coed. Parc Mine was worked sporadically from 1855 to 1963, recovering over 10,000 tons of lead and 4,000 tons of zinc. The mine is interconnected via its underground workings with eleven other mines, and sits in close proximity to numerous other independent mines such as Hafna Mine and Pandora Mine. When the mine... More
  Closes 18 December 2045
 • Mwynglawdd Parc

  Mae Mwynglawdd Parc yng Nghoedwig Gwydyr ym Mharc Cenedlaethol Eryri, tua 1.6km i'r de-orllewin o Lanrwst a thua 5km i'r gogledd o Fetws-y-Coed. Bu gwaith achlysurol ym Mwynglawdd Parc rhwng 1855 a 1963 a chloddiwyd dros 10,000 tunnell o blwm a 4,000 tunnell o sinc. Trwy ei weithfeydd tanddaearol, mae’r mwynglawdd yn cysylltu ag un ar ddeg o fwyngloddiau eraill, ac mae'n agos iawn at nifer o fwyngloddiau annibynnol eraill fel Mwynglawdd Hafna a Mwynglawdd... More
  Closes 21 December 2043
 • Gwaith Plwm a Sinc Wemyss

  Mae Mwynglawdd segur Wemyss ryw 15km i'r de-ddwyrain o Aberystwyth, Ceredigion. Mae wedi ei leoli ar ben dyffryn Cwmnewydion, un o lednentydd Afon Magwr, sy'n ymuno ag Afon Ystwyth yn Abermagwr. Gweithiodd y wythïen mwynau Frongoch ochr yn ochr â mwyngloddiau Frongoch a Chraig Goch. Daeth Wemyss yn rhan annatod o Fwynglawdd Frongoch ac ni ellir ei ystyried ar wahân i’w gymydog mwy disglair. Yn y 1840au daeth y ddau fwynglawdd o dan yr un berchnogaeth, ac fe... More
  Closes 26 October 2043
 • Wemyss Lead & Zinc Mine

  The abandoned Wemyss Mine is 15km southeast of Aberystwyth, Ceredigion. It is located at the head of the Cwmnewydion valley, a tributary of the River Magwr, which joins the River Ystwyth at Abermagwr. The mine worked the Frongoch mineral lode alongside Frongoch and Graig Goch mines. Wemyss became an integral part of the larger Frongoch Mine and cannot be considered in isolation from its more illustrious neighbour. In the 1840s both mines came under the same... More
  Closes 26 October 2043
 • Dylife Lead & Zinc Mine

  Dylife Mine is located 13km northwest of Llanidloes, Powys, on the mountain road to Machynlleth. It has been identified as a major source of metals to the Afon Dyfi catchment and is responsible for the Afon Twymyn failing to achieve European Water Framework Directive standards for zinc, lead and cadmium. Dylife exploited lead and zinc from three mineral lodes: the Dylife, Esgairgaled and Llechwedd Ddu. The earliest workings are possibly of Roman date and may have been linked to the... More
  Closes 19 October 2043
 • Llygredd dŵr mwyngloddiau metel

  Llygredd o Fwyngloddiau Metel Segur Mae mwyngloddiau metel segur yn achosi llawer o lygredd yng Nghymru. Mae tua 1,300 o safleoedd ar hyd a lled ein gwlad, ac amcangyfrifir eu bod nhw’n effeithio ar dros 700km o gyrsiau dŵr . Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a’r Awdurdod Glo yn cydweithio i fynd i’r afael â ’r llygredd hwn, er mwyn gwella iechyd ein hafonydd, er budd pobl, bywyd gwyllt a’r economi. Achosion llygredd... More
  Closes 19 October 2043
 • Metal mine water pollution

  Pollution from Abandoned Metal Mines Abandoned metal mines cause extensive pollution in Wales, with approximately 1,300 sites estimated to impact water quality and ecology in over 700 km of watercourses. Natural Resources Wales (NRW) and the Coal Authority (CA) are working together to tackle this pollution, making our rivers cleaner and healthier to benefit people, wildlife and the economy. Causes of pollution Wales... More
  Closes 19 October 2043
 • Prosiect mwynglawdd metel Cwmnewydion

  Mae prosiect Cwmnewydion yn canolbwyntio ar fwynglawdd Graig Goch a Cheuffordd Frongoch, sydd wedi'u lleoli o fewn Cwm Cwmnewydion, tua 1.5 km i'r de-orllewin o bentref Trisant a 3.75 km i'r gogledd-orllewin o Bont-Rhyd-y-groes yng Ngheredigion. Mae cwrs dŵr Nant Cwmnewydion yn llifo ar hyd llawr y dyffryn yn union gerllaw ffin ogleddol mwynglawdd Graig Goch. I fyny'r afon i'r dwyrain o fwynglawdd Graig Goch mae Ceuffordd Frongoch a mwynglawdd Wemyss. ... More
  Closes 19 October 2043
 • Cwmnewydion metal mine project

  The Cwmnewydion project is focused on Graig Goch mine and Frongoch Adit, which are situated within the Cwmnewydion valley, located approximately 1.5 km southwest of Trisant village and 3.75 km northwest of Pont-rhyd-y-groes in Ceredigion. The Nant Cwmnewydion watercourse flows along the valley floor immediately adjacent to the northern boundary of Graig Goch mine. Upstream to the east of Graig Goch mine is Frongoch Adit and Wemyss mine. Frongoch mine is further to the... More
  Closes 19 October 2043
 • Mwynglawdd Plwm a Sinc Dylife

  Mae Mwynglawdd Dylife 13km i'r gogledd-orllewin o Lanidloes, Powys, ar y ffordd fynyddig i Fachynlleth. Cafodd ei nodi fel un o brif ffynonellau metelau dalgylch Afon Dyfi ac mae'n gyfrifol am y ffaith fod Afon Twymyn yn methu cyrraedd safonau'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr Ewropeaidd ar gyfer sinc, plwm a chadmiwm. Roedd Dylife yn tynnu plwm a sinc o dair gwythïen: Dylife, Esgairgaled a Llechwedd Ddu. Mae'n bosibl bod y gweithfeydd cloddio cynharaf yn dyddio o gyfnod y... More
  Closes 19 October 2043
 • Mwynglawdd Metel y Fan

  Mae Mwynglawdd y Fan ym mhentref bach gwledig y Fan, tua 3km i'r gogledd-ddwyrain o Lanidloes, Powys. Roedd Mwynglawdd y Fan yn hen fwynglawdd plwm, sinc ac arian. Roedd yn un o'r mwyngloddiau plwm mwyaf cynhyrchiol yn Ewrop yn y 1870au. Mae cofnodion o dreialon mwyngloddio yn dyddio'n ôl i 1850 a chafodd y mwyn cyntaf ei gynhyrchu ym 1866. Dechreuodd cyfradd y cynhyrchu ostwng yn y 1890au ac yn y diwedd caeodd y mwynglawdd ym 1921 yn bennaf oherwydd y gostyngiad... More
  Closes 19 October 2043
 • Van Metal Mine

  Van Mine is located in the rural hamlet of Y Fan, approximately 3km northeast of Llanidloes, Powys. Van Mine was a former lead, zinc, and silver mine. It was one of the most productive lead mines in Europe in the 1870s. Records of mining trials date back to 1850, with the first ore produced in 1866. Production started to decline in the 1890s and eventually closed in 1921 primarily due to the fall in lead prices due to cheaper foreign imports. Several heritage assets... More
  Closes 19 October 2043
 • Gwaith Plwm Nant y Mwyn

  Lleolir mwynglawdd Nant y Mwyn gerllaw pentref Rhandir-mwyn yn Sir Gaerfyrddin; tua 10 km i'r gogledd o Lanymddyfri. Mae tystiolaeth o fwyngloddio hynafol (cyn-Rufeinig) ar y safle, fodd bynnag mae'r rhan fwyaf o'r gweithfeydd yn dyddio o'r 16eg ganrif hyd at yr 20fed ganrif. Ysbeidiol fu gweithgarwch mwyngloddio yn Nant y Mwyn ar ddechrau’r 20fed ganrif a rhoddwyd y gorau i’r safle yn gynnar yn y 1930au. Gellir rhannu'r gweithfeydd yn ddwy... More
  Closes 19 October 2043
 • Nant y Mwyn Lead Mine

  The Nant y Mwyn mine is located close to the village of Rhandirmwyn in Carmarthenshire; approximately 10 km to the north of Llandovery. There is evidence of ancient mining (pre-Roman) at the site however most of the workings date from the 16th through to the 20th centuries. Mining activity at Nant y Mwyn mine during the early 20th century was intermittent and the site was abandoned during the early 1930s. The workings can be divided into two main... More
  Closes 19 October 2043
 • Gwaith Plwm Cwmystwyth

  Lleolir mwynglawdd Cwmystwyth tua 6km i’r gogledd-ddwyrain o Bont-rhyd-y-groes yng Ngheredigion. Mae’r gwaith yn gorchuddio tua 250 hectar o dir ar lethrau gogleddol serth Cwm Ystwyth, gyda rhai mân weithfeydd ar y llethrau deheuol. Mwyngloddiwyd tair gwythïen fwynol yn ystod y cyfnod mwyngloddio sef Comet, Kingside a Mitchell. Mae’r gwaith mwyngloddio cynharaf yng Nghwmystwyth yn dyddio’n ôl i’r Oes Efydd Gynnar, pan roedd copr yn cael ei gloddio o wythïen Comet... More
  Closes 19 October 2043
 • Cwmystwyth Lead Mine

  Cwmystwyth Mine is approximately 6km northeast of the village of Pont-rhyd-y-groes, Ceredigion. The mine covers around 250ha on the steep northern slopes of the Ystwyth Valley, with some minor workings on the southern slopes. Cwmystwyth exploited three mineral lodes over the course of its operation, namely Comet, Kingside and Mitchell. The earliest mining at Cwmystwyth has been dated to the Early Bronze Age, when copper was extracted from the Comet lode in an opencast on... More
  Closes 19 October 2043
 • Old Castle Down SSSI - Grazing to Help Wildlife

  Cliciwch yma i ddarllen y dudalen yn Gymraeg / Click here to read this page in Welsh Old Castle Down Old Castle Down is designated as a Site of Special Scientific Interest (SSSI) due to several distinct features including limestone grassland, limestone heath and humid heath. The variation in these plant communities reflects the changes in the calcium carbonate content of the soils. On the west side of the B4265 the calcareous grassland is dominated by sheep’s fescue grass... More
  Closes 22 September 2030
 • Rheoli perygl llifogydd yn Ynysybwl

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio i leihau'r perygl o lifogydd yn Ynysybwl. Cafodd Ynysybwl ei heffeithio'n wael yn ystod Storm Dennis yn 2020 pan lifogwyd 17 eiddo ar Clydach Terrace wrth i lefel yr afon godi uwchben wal y briffordd. Mae Llywodraeth Cymru wedi ein cyfarwyddo i ymgymryd â phroses Achos Busnes llawn yn dilyn Canllawiau Achos Busnes Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydiad Arfordirol Llywodraeth Cymru. Diweddariadau Prosiect Mae Arup... More
  Closes 28 November 2026
 • Managing flood risk in Ynysybwl

  Natural Resources Wales is working to reduce the risk of flooding in Ynysybwl. Ynysybwl was badly affected during Storm Dennis in 2020. Flood waters from the Nant Clydach overtopped the highway wall, which runs along the length of Clydach Terrace, flooding 17 properties. The Welsh Government has instructed us to undertake a full Business Case process following the Welsh Governemnt's Flood and Coastal Erosion Risk Management Business Case Guidance . ... More
  Closes 28 November 2026
 • Ffurflen ar-lein i wneud cais am daflenni cyngor llifogydd

  Mae ein cyngor ac arweiniad ar gael fel taflenni y gallwch eu defnyddio a'u rhannu ag eraill. Gallwch ofyn am y canlynol: copïau papur i'w hanfon yn uniongyrchol atoch copïau lluosog os ydych am rannu ag eraill fformat amgen, print bras neu ieithoedd eraill Gallwch weld a lawrlwytho fersiynau digidol, a gwneud cais i anfon copïau atoch drwy lenwi'r ffurflen fer isod. ... More
  Closes 31 December 2025
 • Online form to request flood advice leaflets

  Our advice and guidance is available as leaflets that you can use and share with others. You can request: paper copies to be sent directly to you multiple copies if you want to share with others alternative format, large print or other languages You can view and download digital versions, and request copies to be sent to you by completing the short form below. Advice is also available on our website naturalresources.wales/flooding Or you can contact... More
  Closes 31 December 2025
 • Penyrenglyn - Rheoli Risg Tomen Lo a Gwaith Coedwig

  Dyma ddiweddariad am am waith arfaethedig sydd ar y gweill gan Gyfoeth Naturiol Cymru yn ardal Penyrenglyn. Rheoli risg tomen lo Mae gan Benyrenglyn domen lo ar ochr y bryn ac mae wedi'i leoli o fewn ardal ein gwaith cwympo coed. Mae'r domen lo hon yn un o'n blaenoriaethau i ymgymryd â gwaith draenio i leihau'r risg o dirlithriad. Mae gan lawer o domenni glo segur systemau draenio i leihau cynnwys dŵr. Nid oes system o'r fath ym... More
  Closes 29 November 2025
 • Penyrenglyn Coal Tip Risk Management and Forest Operation

  This is an update on works currently underway and planned by Natural Resources Wales in the Penyrenglyn area. Coal tip risk management Penyrenglyn has a coal tip on the hillside and is located within the area of our tree felling operation. This coal tip is one of our top priority sites to undertake remedial drainage intervention work to reduce the risk of landslip. Many disused coal tips have drainage systems to reduce water content. No such system is in place... More
  Closes 29 November 2025
 • National Forest for Wales Status Scheme

  View this page in Welsh The National Forest Status Scheme opened on the 23 June and enables exemplary woodlands to join the National Forest for Wales network. Content Welcome to the National Forest for Wales Status Scheme What support is available? National Forest sites (via the status scheme) to date Useful links Welcome to the National Forest for Wales Status Scheme ... More
  Closes 30 September 2025
 • Cynllun Statws y Goedwig Genedlaethol

  Gweld y dudalen hon yn Saesneg Agorodd Cynllun Statws Coedwig Genedlaethol Cymru ar 23 Mehefin ac mae’n galluogi coetiroedd rhagorol i ymuno â rhwydwaith Coedwig Genedlaethol Cymru. Cynnwys Croeso i Gynllun Statws Coedwig Genedlaethol Cymru Pa gymorth sydd ar gael? Safleoedd y Goedwig Genedlaethol (drwy'r cynllun statws) hyd yma Dolenni defnyddiol Croeso i Gynllun Statws Coedwig Genedlaethol... More
  Closes 30 September 2025
 • Cofrestrwch i ymuno â'n Panel Defnyddwyr Rhybuddion Llifogydd

  Rydym yn gweithio i wella'r Gwasanaeth Gwybodaeth Rhybuddion Llifogydd. Mae angen eich help arnom i wneud i'r gwasanaeth weithio i chi. Gallwch helpu i lywio dyfodol y gwasanaeth drwy rannu eich barn a'ch profiadau. Cofrestrwch i ymuno â'n Panel Defnyddwyr Llifogydd. Mae hyn yn golygu y cewch gyfle i gymryd rhan mewn ymchwil defnyddwyr. Gallai hyn gynnwys arolygon, cwestiynau e-bost, neu sgyrsiau gydag aelod o'n tîm. Nid yw cofrestru yn eich ymrwymo i unrhyw beth. ... More
  Closes 31 July 2025
 • Sign up to join our Flood Warning User Panel

  We are working to improve the Flood Warning Information Service. We need your help to make the service work for you. You can help shape the future of the service by sharing your views and experiences. Please sign up to join our Flood Warning User Panel. This means you will be given the opportunity to take part in user research. This might be surveys, emailed questions, or conversations with a member of our team. Signing up does not commit you to anything. Anyone can sign up to take... More
  Closes 31 July 2025
 • Flood Awareness with ScoutsCymru 2024

  The quiz has eight questions to test your knowledge and understanding of flooding. Learn about flooding, what you can do to prepare, and what you should do if flooding happens in your locality. More
  Closes 31 March 2025
 • Ymwybyddiaeth Llifogydd gyda ScoutsCymru 2024

  Mae i’r cwis wyth cwestiwn fydd yn profi eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o lifogydd. Dysgwch am lifogydd, beth allwch chi ei wneud i baratoi, a beth ddylech chi ei wneud os bydd llifogydd yn digwydd yn eich ardal leol. More
  Closes 31 March 2025
 • Flood Awareness with DangerPoint 2024

  The quiz has eight questions to test your knowledge and understanding of flooding. Learn about flooding, what you can do to prepare, and what you should do if flooding happens in your locality. More
  Closes 31 March 2025
578 results. Page 1 of 20