Find activities

 • Cwmpo coed llarwydd yng Nghaerffili

  Bydd gwaith cwympo coed helaeth yn dechrau mewn tri choetir ledled Sir Caerffili eleni i gael gwared ar goed llarwydd sydd wedi'u heintio â Phytophthora ramorum (clefyd y llarwydd). Y mis nesaf, bydd gwaith yn dechrau i gael gwared ar oddeutu 23 hectar o goed llarwydd heintiedig... More
  Closes 31 December 2023
 • Caerphilly larch felling operations

  Extensive felling operations will start in three woodlands across Caerphilly this year to remove larch trees which are infected with Phytophthora ramorum (larch disease). Next month, work is due to start to remove approximately 23 hectares of diseased larch in woodlands in... More
  Closes 31 December 2023
 • Information on Forest Operations at Wentwood Forest

  Upcoming operations Forest thinning operations are due to start in Wentwood forest near Newport in the Autumn, to begin the first steps in helping to restore the forest back to Ancient Semi Natural Woodland. T his process will take over 50 years. The first thinning... More
  Closes 21 September 2023
 • Gwybodaeth am Waith Coedwigaeth yng Nghoed Gwent

  Gwaith sydd ar y gweill Disgwylir i waith teneuo coed ddechrau yng Nghoed Gwent ger Casnewydd yn yr Hydref , i ddechrau'r camau cyntaf o ran helpu i adfer y goedwig yn Goetir Lled-Naturiol Hynafol unwaith eto. Bydd y broses hon yn cymryd dros 50 mlynedd. ... More
  Closes 21 September 2023
 • Gwybodaeth am weithrediadau coedwigaeth yng nghoetiroedd St. James

  Gweithrediadau presennol Mae gwaith teneuo coedwigoedd yn digwydd ar hyn o bryd yng nghoetiroedd St. James ger Tredegar i agor y goedlan a darparu gwell mynediad ar gyfer rheoli'r coetir yn y dyfodol. Bydd y gwaith teneuo yn helpu i atgyfnerthu sefydlogrwydd y... More
  Closes 14 July 2023
 • Information on forestry operations at St. James woodlands

  Current operations Forest thinning operations are currently taking place in St.James woodlands near Tredegar to open up the crop and provide better access for future management of the woodland. The thinning will help to promote stability of the existing trees, whilst also... More
  Closes 14 July 2023
 • Cynllun Llifogydd Pont Elái

  Mae’r Afon El á i yn llifo o'r droedfryniau i'r gogledd o Lantrisant , drwy Sain Ffagan, Trelái ac i lawr i Fae Caerdydd ac wedyn i aber afon Hafren. Mae'r afon yn pasio o dan Cowbridge... More
  Closes 25 September 2022
 • Ely Bridge Flood Risk Management Scheme

  The River Ely flows from the foothills to the north of Llantrisant, through St Fagans , Ely and down to Cardiff Bay and then the Severn Estuary. The river passes under Cowbridge Road West under the A48 bridge. ... More
  Closes 25 September 2022
 • Rhan Cymru o Gynllun Rheoli Basn Afon Hafren 2021-2027

  Cyhoeddir yr ymgynghoriad ar ddiweddaru cynllun rheoli basn Afon Hafren ar gyfer y trydydd cylch (2021-2027) gan Asiantaeth yr Amgylchedd. Asiantaeth yr Amgylchedd sy'n arwain y gwaith ar gyfer Afon Hafren. Rydym yn gweithio gydag Asiantaeth yr Amgylchedd a phartneriaid i... More
  Closes 22 April 2022
 • Welsh part of the Severn river basin management plan 2021-2027

  The consultation on updating the Severn river basin management plan for the third cycle (2021-2027) is published by the Environment Agency. The Environment Agency lead the work for the Severn. We work with the Environment Agency, and partners, to ensure that the appropriate collaborative... More
  Closes 22 April 2022
 • Ymgynghoriad ar ein ffioedd a thaliadau rheoleiddio ar gyfer 2022 ymlaen

  Pwrpas Cyfoeth Naturiol Cymru yw sicrhau bod ein hadnoddau naturiol a’n hamgylchedd yn cael eu cynnal, eu gwella a'u defnyddio mewn modd cynaliadwy sy’n fuddiol i bobl, i'r amgylchedd ac i'r economi. Mae ein cylch gwaith yn eang ac yn cynnwys darparu ystod o wasanaethau... More
  Closes 10 January 2022
 • Consultation on our Regulatory Fees and Charges for 2022 onwards.

  Natural Resources Wales’ purpose is to ensure that our natural resources and environment are sustainably maintained, enhanced and used in a way that is good for people, good for the environment and good for the economy. Our remit is wide and includes providing a range of... More
  Closes 10 January 2022
 • Cais Newbridge Energy Limited am drwydded amgylcheddol

  Rydym wedi derbyn cais am drwydded gan Newbridge Energy Limited o dan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016. Rhif y cais: PAN-005141/V002 Math o gyfleuster rheoledig: Atodlen 1, Rhan 2, Pennod 5, Adran 5.1 Rhan B (a)(v) Llosgi... More
  Closes 22 November 2021
 • Newbridge Energy Limited EPR Permit Application

  We've received a variation application to vary an environmental permit from Newbridge Energy Limited under the Environmental Permitting (England and Wales) Regulations 2016. Application number: PAN-005141/V002 Regulated facility type: Schedule 1,... More
  Closes 22 November 2021
 • Usk & Glasfynydd Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their... More
  Closes 21 November 2021
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Wysg a Glasfynydd

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gyfrifol am reoli'r coetiroedd a'r coedwigoedd yng Nghymru sy'n eiddo i'r cyhoedd yn gynaliadwy. Fe’u rheolir er budd a llesiant y bobl sy'n ymweld â hwy a'r rheiny sy'n dibynnu arnynt er mwyn gwneud bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu... More
  Closes 21 November 2021
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Cwm Ystwyth

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gyfrifol am reoli'r coetiroedd a'r coedwigoedd yng Nghymru sy'n eiddo i'r cyhoedd yn gynaliadwy. Fe’u rheolir er budd a llesiant y bobl sy'n ymweld â hwy a'r rheiny sy'n dibynnu arnynt er mwyn gwneud bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu... More
  Closes 21 November 2021
 • Ystwyth Valley Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their... More
  Closes 21 November 2021
 • Acorn Antics 2021

  Welcome to the registration page for Acorn Antics 2021! Here’s a short video to explain the project. We’re asking education and learning groups to get outside and collect acorns. Seed collections can be organised by all sorts of education and... More
  Closes 15 November 2021
 • Miri Mes 2021

  Croeso i'r dudalen gofrestru ar gyfer Miri Mes 2021! Dyma fideo byr i esbonio'r prosiect. Rydym yn gofyn i grwpiau addysg a dysgu fynd allan i’r awyr agored i gasglu mes. Gall pob math o grwpiau addysg a dysgu drefnu casglu hadau, er enghraifft... More
  Closes 15 November 2021
 • Consultation on NRW’s approach to regulating the shooting and trapping of wild birds in Wales

  All wild birds in Wales have legal protection. Natural Resources Wales (NRW) has a number of powers under which we can authorise others to kill or take particular species of wild birds, eggs and nests for certain purposes, for example in order to prevent serious damage to crops, livestock or... More
  Closes 11 November 2021
 • Ymgynghoriad ar ymagwedd CNC i reoleiddio saethu a dal adar gwyllt yng Nghymru

  Mae gan holl adar gwyllt Cymru warchodaeth gyfreithiol. Mae gan Cyfoeth Naturiol Cymru nifer o bwerau i awdurdodi eraill i ladd neu gymryd rhywogaethau penodol o adar gwyllt, wyau a nythod at ddibenion penodol, er enghraifft er mwyn atal niwed difrifol i gnydau, da byw neu bysgodfeydd, i... More
  Closes 11 November 2021
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer safle dyframaeth gwymon a physgod cregyn Câr-Y-Môr

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysir drwy hyn fod Câr-y-Môr wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer sefydlu safle... More
  Closes 11 November 2021
 • Notice of Application for Câr-y-Môr seaweed and shellfish aquaculture site

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice is hereby given that Câr-y-Môr has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is to establish a 3-hectare seaweed and shellfish... More
  Closes 11 November 2021
 • Adborth ar weminar Bywyd ar yr afon - 20/10/2021

  Yn ddiweddar, rydym wedi bod yn cynnig hyfforddiant ar-lein am ddim i dynnu sylw at y cyfleoedd y mae dysgu am yr amgylchedd naturiol ac yn yr amgylchedd naturiol yn eu darparu, a sut mae hyn yn cefnogi’r ddarpariaeth ar draws Cwricwlwm Cymru a llawer o gwricwla anffurfiol eraill. ... More
  Closes 29 October 2021
 • Cardiff Coastal Defence Scheme

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Cardiff Coastal Defence Scheme Notice is hereby given that Cardiff Council has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009.... More
  Closes 29 October 2021
 • Hysbysiad o Gais ar Gyfer Cynllun Amddiffyn Arfordirol Caerdydd

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar Gyfer Cynllun Amddiffyn Arfordirol Caerdydd Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Caerdydd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad... More
  Closes 29 October 2021
 • Life on the River Webinar Evaluation - 20/10/2021

  You have recently attended one of our online training webinars that highlights the opportunities learning in, about and for the natural environment provides and how this supports delivery across the Curriculum for Wales and many other informal curricula. More
  Closes 29 October 2021
 • Cynnal gwaith archwilio tir o Fae Cinmel i Landdulas

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar gyfer gwaith Archwilio Tir o Fae Cinmel i Landdulas Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a... More
  Closes 27 October 2021
 • Kinmel Bay to Llanddulas Ground Investigation

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Kinmel Bay to Llanddulas Ground Investigation Notice is hereby given that Conwy County Borough Council has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine... More
  Closes 27 October 2021
146 results. Page 1 of 5