Find activities

578 results

 • Tudalen Wybodaeth Prosiect Dynodi Parc Cenedlaethol Gogledd Ddwyrain Cymru

  Wedi'i diweddaru ar 25 Hydref 2023 Bydd y cyfnod ymgysylltu yn rhedeg o ddydd Llun 9 Hydref tan ddydd Llun 27 Tachwedd 2023. Mae rhagor o wybodaeth i’w gweld isod ac ar dudalen y cyfnod ymgysylltu 2023 . Croeso i dudalen wybodaeth Prosiect Dynodi Parc Cenedlaethol Gogledd Ddwyrain Cymru. Rydym wedi creu’r dudalen hon i ddarparu mynediad hawdd i wybodaeth am y prosiect. I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma . Mae Tirweddau... More
  Opens 2 September 2024
 • North East Wales National Park Designation Project Information Page

  Updated on 25 October 2023 Engagement period live from Monday 9 October until Monday 27 November 2023. More information can be found below and on our engagement period 2023 page . Welcome to the North East Wales National Park Designation Project information page. We have created this to provide easy access to information about the project. To view the page in Welsh, please click here . Designated Landscapes, consisting... More
  Opens 2 September 2024
 • Hysbysiad O Gais Ar Gyfer Prosiect Cludo A Storio Carbon Deuocsid Hynet – Ar Y Môr

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Rheoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007 Hysbysiad o Gais ar Gyfer Prosiect Cludo A Storio Carbon Deuocsid Hynet – Ar Y Môr Hysbysir drwy hyn fod Liverpool Bay CCS Limited wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae angen caniatâd asesu effeithiau amgylcheddol ar y prosiect ac... More
  Opened 12 April 2024
 • Notice of Application for Hynet Carbon Dioxide Transportation and Storage Project - Offshore

  Marine and Coastal Access Act 2009 Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007 Notice of Application for Hynet Carbon Dioxide Transportation and Storage Project - Offshore Notice is hereby given that Liverpool Bay CCS Limited has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The project requires EIA consent and is subject to the requirement for an environmental impact... More
  Opened 12 April 2024
 • Severn Valley Water Management Scheme Sustainability Appraisal Scoping Report Consultation

  We are consulting on the Severn Valley Water Management Scheme’s (SVWMS) Sustainability Appraisal Scoping Report and Vision Document. We have also included a story map in our documents to add further information. This consultation is being held by the SVWMS. The partners of the scheme include Natural Resources Wales (NRW), the Environment Agency (EA), Powys County Council and Shropshire County Council See below in the 'Related Documents' section for the Sustainability Appraisal... More
  Opened 9 April 2024
 • Ymgynghoriad ar Adroddiad Cwmpasu Arfarniad o Gynaliadwyedd Cynllun Rheoli Dŵr Dyffryn Hafren

  Rydym yn ymgynghori ynghylch Adroddiad Cwmpasu’r Arfarniad o Gynaliadwyedd a Dogfen Weledigaeth Cynllun Rheoli Dŵr Dyffryn Hafren (SVWMS). Rydym hefyd wedi cynnwys map stori yn ein dogfennau i ychwanegu rhagor o wybodaeth. Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal gan y SVWMS. Mae partneriaid y cynllun yn cynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), Asiantaeth yr Amgylchedd (EA), Cyngor Sir Powys a Chyngor Sir Amwythig. Gweler isod yn yr adran 'Dogfennau... More
  Opened 9 April 2024
 • HYSBYSIAD O GAIS AM WAITH ADEILADU A CHARTHU CYSYLLTIEDIG Â PHROSIECT ESTYNIAD PARC YNNI MOSTYN

  Hysbysiad Cyhoeddus Deddf Y Môr A Mynediad I'r Arfordir 2009 Rheoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007 Hysbysiad O Gais Am Waith Adeiladu A Charthu Cysylltiedig  Phrosiect Estyniad Parc Ynni Mostyn Hysbysir drwy hyn fod Porthladd Mostyn Cyf, Ffordd yr Arfordir, Mostyn, Sir y Fflint wedi rhoi mwy o wybodaeth i Cyfoeth Naturiol Cymru mewn perthynas â'r cais uchod yn unol â Rheoliad 14 Rheoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007 (‘y... More
  Opened 8 April 2024
 • Application for Construction and Dredge Works Associated with The Mostyn Energy Park Extension Project

  Marine and Coastal Access Act 2009 Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007 Application for Construction and Dredge Works Associated with The Mostyn Energy Park Extension Project Notice is hereby given that The Port of Mostyn Limited, Coast Road, Mostyn, Flintshire has furnished Natural Resources Wales (“NRW”) with further information in relation to the above application pursuant to regulation 14 of the Marine Works (Environmental Impact Assessment)... More
  Opened 8 April 2024
 • Flood Awareness with ScoutsCymru 2024

  The quiz has eight questions to test your knowledge and understanding of flooding. Learn about flooding, what you can do to prepare, and what you should do if flooding happens in your locality. More
  Opened 1 April 2024
 • Ymwybyddiaeth Llifogydd gyda ScoutsCymru 2024

  Mae i’r cwis wyth cwestiwn fydd yn profi eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o lifogydd. Dysgwch am lifogydd, beth allwch chi ei wneud i baratoi, a beth ddylech chi ei wneud os bydd llifogydd yn digwydd yn eich ardal leol. More
  Opened 1 April 2024
 • Flood Awareness with DangerPoint 2024

  The quiz has eight questions to test your knowledge and understanding of flooding. Learn about flooding, what you can do to prepare, and what you should do if flooding happens in your locality. More
  Opened 1 April 2024
 • Ymwybyddiaeth Llifogydd gyda PentrePeryglon 2024

  Mae i’r cwis wyth cwestiwn fydd yn profi eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o lifogydd. Dysgwch am lifogydd, beth allwch chi ei wneud i baratoi, a beth ddylech chi ei wneud os bydd llifogydd yn digwydd yn eich ardal leol. More
  Opened 1 April 2024
 • Hysbysiad o Gais i newid y wal gynnal bresennol ger pont gludo Casnewydd

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 - Hysbysiad o Gais i newid y wal gynnal bresennol ger pont gludo Casnewydd Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Dinas Casnewydd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer newid y wal gynnal bresennol ger pont gludo Casnewydd . Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim,... More
  Opened 28 March 2024
 • Notice of Application for the replacement of the existing retaining wall near the Newport transporter bridge.

  Marine and Coastal Access Act 2009 - Notice of Application for the replacement of the existing retaining wall near the Newport transporter bridge. Notice is hereby given that Newport City Council has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for the replacement of the existing retaining wall near the Newport transporter bridge. ... More
  Opened 28 March 2024
 • Hysbysiad o fwriad i beidio â pharatoi datganiad amgylcheddol - Merthyr Weir

  Rheoliad 12B Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draenio Tir) (Rheoliadau Diwygio) 2017/585 Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn hysbysu ei fod yn bwriadu gwneud gwaith i wella Cored Merthyr ar Afon Taf, Merthyr Tudful, NGR - SO 04310 06798. Bydd y gwaith gwella arfaethedig yn cynnwys atgyweirio darnau o strwythur y gored, gosod grisiau mynediad at sianel yr afon a gosod ysgol bysgod ar wyneb y gored. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ystyried nad yw’r gwaith gwella yn debygol... More
  Opened 22 March 2024
 • Announcement of intention not to prepare an environmental statement: Merthyr Weir

  Regulation 12B of the Environmental Impact Assessment (Land Drainage Improvement Works) (Amendment Regulations) 2017/585 Natural Resources Wales gives notice that it proposes to carry out improvement works to Merthyr Weir on the River Taff, Merthyr Tydfil, NGR - SO 04310 06798. The proposed improvement works will involve patch repairs to the weir structure, installation of access steps to the river channel and installation of fish pass on the weir face. Natural Resources Wales... More
  Opened 22 March 2024
 • Our Corporate Plan to 2030 - Our draft impacts and strategic indicators

  The development of our vision, mission, and well-being objectives in our Corporate plan to 2030, Nature and people thriving together , set out how NRW will play our part in the Team Wales approach, to tackling the nature, climate, and pollution emergencies. To complement the publication of our corporate plan , we have developed impact statements and strategic indictaors to provide an integrated perspective on strategic performance. Developed collaboratively across the... More
  Opened 21 March 2024
 • Ein Cynllun Corfforaethol hyd at 2030 - Ein datganiadau effaith a dangosyddion strategol drafft

  Mae ein gweledigaeth, ein cenhadaeth a'n hamcanion llesiant fel y’u nodir yn ein Cynllun Corfforaethol hyd at 2030 - Byd Natur a Phobl yn Ffynnu Gyda'n Gilydd yn dangos sut y bydd CNC yn cyfrannu at ddull gweithredu ‘Tîm Cymru’ i fynd i'r afael â'r argyfyngau natur, hinsawdd a llygredd. I ategu ein cynllun corfforaethol , rydym hefyd wedi datblygu datganiadau effaith a dangosyddion strategol i roi persbectif integredig ar berfformiad strategol. Mae'r rhain, a... More
  Opened 21 March 2024
 • Hysbysiad o Gais am i ailosod morglawdd a gwneud gwaith adfer ar lithrfa goncrit

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais am i ailosod morglawdd a gwneud gwaith adfer ar lithrfa goncrit Hysbysir drwy hyn fod Mr Christopher Blackham wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer i ailosod morglawdd a gwneud gwaith adfer ar lithrfa goncrit. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n ... More
  Opened 20 March 2024
 • Notice of Application for the replacement of a sea wall and remedial works to a concrete slipway

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for the replacement of a sea wall and remedial works to a concrete slipway Notice is hereby given that Mr Christopher Blackham has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for the replacement of a sea wall and remedial works to a concrete slipway. You can see the application documents free of charge, from ... More
  Opened 20 March 2024
 • Water company drought plan technical guidance update (2024)

  Water companies in England and Wales are required to prepare and maintain drought plans under the Water Industry Act 1991, as amended by the Water Act 2003. A drought plan sets out how water companies will supply water to their customers during periods of low rainfall when water supply becomes depleted, whilst minimising any negative impacts of their actions during a drought. It should set out the short-term operational steps they will take before, during and after a drought. ... More
  Opened 11 March 2024
 • Hysbysiad o gais i gynnal brosiect o Gipsamplu o amgylch Pwerdy Penfro

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o gais i gynnal brosiect o Gipsamplu o amgylch Pwerdy Penfro Hysbysir drwy hyn fod RWE Generation UK plc wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais i gynnal brosiect o Gipsamplu o amgylch Pwerdy Penfro. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n ... More
  Opened 7 March 2024
 • Notice of Application for Pembroke Power Station Grab Sampling

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Pembroke Power Station Grab Sampling Notice is hereby given that RWE Generation UK plc has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Pembroke Power Station Grab Sampling. You can see the application documents free of charge, from ... More
  Opened 7 March 2024
 • Hysbysiad o Gais i Adnewyddu Pier y Garth (Bangor)

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais i Adnewyddu Pier y Garth (Bangor) Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Dinas Bangor wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer cynnal gwaith i adnewyddu ategion gwynt ar ddwy ran uwchstrwythur Pier y Garth (Bangor). Gallwch weld y dogfennau cais yn... More
  Opened 28 February 2024
 • Notice of Application for Garth (Bangor) Pier Refurbishment

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Garth (Bangor) Pier Refurbishment Notice is hereby given that Bangor City Council has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is to undertake the refurbishment of wind trusses on two phases of the pier superstructure at Garth (Bangor) Pier . You can see the... More
  Opened 28 February 2024
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer Arolwg Metocean y Môr Celtaidd

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 - Hysbysiad o Gais ar gyfer Arolwg Metocean y Môr Celtaidd Hysbysir drwy hyn fod Ystad y Goron wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer Arolwg Metocean y Môr Celtaidd. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n ... More
  Opened 23 February 2024
 • Notice of Application for Celtic Sea Metocean Survey

  Marine and Coastal Access Act 2009 - Notice of Application for Celtic Sea Metocean Survey Notice is hereby given that The Crown Estate has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Celtic Sea Metocean Survey. You can see the application documents free of charge, from https://publicregister.naturalresources.wales/ . You can... More
  Opened 23 February 2024
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer Rheoli Traeth Abermaw

  Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar gyfer Rheoli Traeth Abermaw Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Gwynedd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer Rheoli Traeth Abermaw. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/ . Gallwch... More
  Opened 21 February 2024
 • Notice of Application for Barmouth Beach Management

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Barmouth Beach Management Notice is hereby given that Gwynedd Council has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Barmouth Beach Management. You can see the application documents free of charge, from https://publicregister.naturalresources.wales/ . You can search for... More
  Opened 21 February 2024
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer Prosiect Gwella Polderau Adfer Cynefin Glanfa Fawr Rhymni

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar gyfer Prosiect Gwella Polderau Adfer Cynefin Glanfa Fawr Rhymni Hysbysir drwy hyn fod Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer Prosiect Gwella Polderau Adfer Cynefin Glanfa Fawr Rhymni. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am... More
  Opened 20 February 2024
578 results. Page 1 of 20