Gweithio gyda’n Gilydd

Yn cau 20 Rhag 2024

Wedi'i agor 29 Mai 2024

Trosolwg

 Oes gennych chi ddiddordeb yn nŵr Cymru?

           Helpwch ni i lunio ei ddyfodol!

 

Mae angen inni wneud yn siŵr ein bod yn ymgysylltu â’r bobl gywir ar yr adeg gywir yn y ffordd gywir ynghylch cynlluniau ar gyfer dŵr yng Nghymru. Rhowch wybod i ni pwy sydd â diddordeb yn y gwaith hwn a sut y gallwn ymgysylltu â nhw a hysbysu pawb.

Rydym yn croesawu barn pawb felly a fyddech cystal â rhannu'r ymgynghoriad cyhoeddus hwn ag eraill.

 

I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma.

 

Llun yn dangos traeth gyda thonnau wedi'u gweld o glogwyn

 

Ymgynghoriad y Cynlluniau Rheoli Basnau Afonydd – ‘Gweithio gyda’n Gilydd’

Mae Cynlluniau Rheoli Basnau Afonydd CNC yn nodi’r hyn a wyddom am ein hafonydd, llynnoedd, camlesi, dyfroedd daear, aberoedd a dyfroedd arfordirol, yr hyn y mae angen inni ei wneud i’w gwella, a sut y byddwn yn gwneud hyn. I gael rhagor o wybodaeth am hyn a’n cyhoeddiadau blaenorol, ewch i’n gwefan – Cyfoeth Naturiol Cymru / Cynlluniau rheoli basn afon.

Rydym yn dilyn y camau a nodir isod i ddiweddaru'r cynlluniau bob chwe blynedd, fel sy'n ofynnol o dan Reoliadau'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. Rydym yn croesawu adborth ar sut rydym yn cyflawni'r camau hyn a byddwn yn ceisio ymgorffori hyn yn ein hymagwedd. 

Llun yn dangos llinell amser o 2024 i 2027 yn dangos y camau sydd eu hangen i ddiweddaru Cynlluniau Rheoli Basnau Afonydd

 

Gweithio gyda’n Gilydd

Mae'r ymgynghoriad hwn, o’r enw Gweithio gyda’n Gilydd, yn anelu at roi gwybod i bawb beth rydym yn ei wneud, pryd a pham. Mae'n ein helpu i ddarganfod pwy sydd eisiau cael eu cynnwys a'r ffordd orau i'w cynnwys yn y broses.

Heriau a Dewisiadau

Y cam nesaf yw'r ymgynghoriad heriau a dewisiadau, sydd i fod i ddechrau ym mis Mehefin 2025. Byddwn yn rhannu'r hyn rydym yn ei wybod ac yn ei ddysgu gan eraill i'n helpu i nodi'r materion rheoli dŵr sylweddol. Byddwn yn ymgynghori ar yr hyn y gellir ei wneud yn eu cylch a phwy all ein helpu i wneud hyn

Cynlluniau Rheoli Basnau Afonydd drafft ar ôl eu diweddaru

Cynhelir yr ymgynghoriadau terfynol ar y Cynlluniau Rheoli Basnau Afonydd drafft ar ôl eu diweddaru. Rydym yn disgwyl i’r ymgynghoriad hwn agor ym mis Mehefin 2026. Bydd y cynlluniau drafft yn dosbarthu cyrff dŵr ac yn gosod amcanion ar gyfer statws cyrff dŵr hyd at 2033. Byddwn yn nodi mesurau i fynd i'r afael â materion a sut y caiff y mesurau hyn eu cyflawni ar raddfa leol. Byddwch yn cael y cyfle i ymateb i ymgynghoriad ar y cynlluniau drafft hyn, gan gynnwys lefel eu huchelgais ar gyfer yr amgylchedd dŵr a’u hymrwymiad i gyflawni.

Cynlluniau Rheoli Basnau Afonydd wedi'u diweddaru

Erbyn Rhagfyr 2027, ein nod yw i Weinidogion fod wedi cymeradwyo'r Cynlluniau Rheoli Basnau Afonydd wedi'u diweddaru ac i'r cynlluniau fod wedi’u cyhoeddi.  Mae’r rhain yn pennu’r cyfeiriad ar gyfer sut y byddwn yn rheoli, diogelu a gwella ein hamgylchedd dŵr yng Nghymru hyd at 2033.

Asesiad Amgylcheddol Strategol ac Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

Bydd Asesiad Amgylcheddol Strategol ac Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd yn cael eu cynnal ochr yn ochr â'r Cynlluniau Rheoli Basnau Afonydd er mwyn dylanwadu ar eu datblygiad a’i lywio. Mae'r rhain yn ofyniad cyfreithiol ac fe'u cynhelir i asesu a allai ein cynigion ar gyfer gwella'r amgylchedd dŵr gael canlyniadau bwriadol neu anfwriadol ar bobl neu'r amgylchedd ehangach.

 

 

 Llun yn dangos llyn gyda bryniau coediog yn y cefndir a chyrs yn y blaendir

 

Ein dull 

Rydym am i Gynlluniau Rheoli Basnau Afonydd fod yn hygyrch ac yn ddefnyddiol i bawb. Yn flaenorol, fe wnaethom gyhoeddi Cynlluniau Rheoli Basnau Afonydd ar ein gwefan fel dogfennau PDF. Rydym hefyd wedi nodi'r mesurau a ddefnyddir i wella ein dyfroedd a mapiau o'r wybodaeth ar wefan Arsylwi Dyfroedd Cymru.

Credwn y dylid cyflwyno Cynlluniau Rheoli Basnau Afonydd yn fwy gweledol, ar fapiau lle y gallwn. Rydym am ddangos gwybodaeth ar lefel Cymru yn ogystal â chyrff dŵr unigol. Rydym hefyd am ddarparu gwybodaeth am ddata arall sy’n berthnasol i ddŵr yng Nghymru, megis cynefinoedd gwarchodedig, dyfroedd ymdrochi, dyfroedd pysgod cregyn, a ffynonellau a ddefnyddir ar gyfer dŵr yfed.

Byddwn yn cyhoeddi Cynlluniau Rheoli Basnau Afonydd yn unol â hygyrchedd digidol CNC a gofynion y Gymraeg ac mewn ffordd sy'n helpu ein rhanddeiliaid i ddod o hyd i wybodaeth yn hawdd. Bydd angen i unrhyw newidiadau mewn ymagwedd gyd-fynd â gofynion cyfreithiol Rheoliadau'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. Mae'r rhain yn ei gwneud yn ofynnol i ni wneud asesiad economaidd a chyflwyno cyfleoedd ar gyfer ymyriadau i gyflawni'r canlyniadau dymunol.

 

Sut byddwn ni'n cydweithio?

Mae diddordeb y cyhoedd yn ein dyfroedd wedi dwysáu yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gyda materion fel llygredd a sychder yn y penawdau. Rydym eisiau cofleidio hyn a gweithio gyda phawb, gan gynnwys y rhai nad ydym wedi gweithio gyda nhw o'r blaen. Nid y broses ffurfiol a amlinellir uchod yw'r unig ffordd y gallwch ymgysylltu â ni.

Rydym am weithio gyda grwpiau cenedlaethol a lleol ac ymgysylltu â’r holl randdeiliaid sydd â diddordeb mewn dŵr. Mae hyn yn cynnwys cadwraeth, amaethyddiaeth, busnes, hamdden, llywodraeth leol a rhanbarthol, genweirio, y diwydiant dŵr, ynni, mordwyo, pysgodfeydd pysgod cregyn, trafnidiaeth, mwyngloddio, a sefydliadau academaidd. Rydym yn croesawu mewnbwn gan sefydliadau ac unigolion newydd i'n galluogi i ddysgu o brofiadau a gwybodaeth pawb am ein dyfroedd.

Cysylltiadau â chynlluniau a strategaethau eraill

Byddwn yn ceisio sicrhau bod cynlluniau a strategaethau perthnasol eraill, yn lleol ac yn genedlaethol, yn cael eu hystyried yn ein hadolygiad o Gynlluniau Rheoli Basnau Afonydd. Ceir rhagor o fanylion am hyn yn y tabl isod. Byddwn yn parhau i ymgysylltu â pherchnogion cynlluniau a strategaethau perthnasol ar bob cam o'n proses.

 

Pwnc Teitl Cynllun / Strategaeth Corff Arweiniol
Llifogydd ac erydu arfordirol Strategaeth Genedlaethol Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol Llywodraeth Cymru 
  Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru
  Cynlluniau Rheoli Traethlin Grwpiau Arfordirol (dan arweiniad awdurdod lleol)
  Strategaethau Rheoli Perygl Llifogydd Lleol  Awdurdodau Lleol 
  Rhaglen Genedlaethol Creu Cynefinoedd Cyfoeth Naturiol Cymru
Newid yn yr hinsawdd Strategaeth Newid Hinsawdd i Gymru (2010) Llywodraeth Cymru
  Cynllun Cyflawni Carbon Isel Sero Net Cymru Llywodraeth Cymru
  Tystiolaeth Asesu Risg Newid Hinsawdd y DU ac Adroddiadau'r Llywodraeth (CCRA4)  Is-grŵp Addasu Pwyllgor y DU ar Newid Hinsawdd
  Rhaglen Addasu Genedlaethol y DU 2013  Llywodraeth y DU
  Strategaeth Genedlaethol Addasu Hinsawdd a Chynllun Addasu Hinsawdd y DU Pwyllgor y Llywodraeth ar Newid Hinsawdd
Polisi Dŵr Strategaeth Dŵr Cymru a'r Cynllun Gweithredu cysylltiedig Llywodraeth Cymru
Diwydiant Dŵr Cynlluniau Rheoli Adnoddau Dŵr  Cwmnïau Dŵr
  Cynlluniau Sychder Cwmnïau Dŵr
  Cynlluniau Busnes Cwmnïau Dŵr Cwmnïau Dŵr
  Cynlluniau Draenio a Rheoli Dŵr Gwastraff Cwmnïau Dŵr
  Map ffordd gorlif storm Cymru Tasglu Ansawdd Dŵr Afon Gwell
Bioamrywiaeth Cynllun Gweithredu Adfer Natur Llywodraeth Cymru
  Cynlluniau rheoli craidd Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) / Ardal Gwarchodaeth Arbennig (AGA) Cyfoeth Naturiol Cymru 
  Cynllun Gweithredu Prif Weinidog Cymru ar gyfer Afonydd ACA Llywodraeth Cymru
  Cynlluniau Rheoli Maetholion ar gyfer Afonydd SAC Byrddau Rheoli Maethynnau
  Rhaglen Rhwydweithiau Natur Llywodraeth Cymru
  Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar Fawndiroedd Llywodraeth Cymru
  Cynlluniau Thematig Prosiect LIFE + Natura 2000 a Chynlluniau Gwella â Blaenoriaeth (PIP) Cyfoeth Naturiol Cymru
  Cynlluniau Gweithredu Adfer Natur Partneriaethau Natur Lleol / Cynlluniau Gweithredu Partneriaethau Bioamrywiaeth lleol Awdurdodau Lleol
Rhywogaethau estron goresgynnol  Strategaeth Rhywogaethau Anfrodorol Prydain Bwrdd Rhaglen rhywogaeth oresgynnol anfrodorol Prydain Fawr
Amaethyddiaeth Cynllun Ffermio Cynaliadwy Llywodraeth Cymru
Coedwigaeth Coedwig Genedlaethol Cymru Llywodraeth Cymru
  Strategaeth Coetiroedd i Gymru Llywodraeth Cymru
  Cynlluniau adnoddau coedwigoedd  Cyfoeth Naturiol Cymru
Hamdden Cynlluniau Gwella Hawliau Tramwy Awdurdodau Lleol
Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Cynlluniau Rheoli Parciau Cenedlaethol Awdurdodau Parciau Cenedlaethol
  Cynlluniau Rheoli AHNE Awdurdodau Lleol
Ansawdd aer Cynlluniau gweithredu Ansawdd Aer  Awdurdodau Lleol
Morol Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru Llywodraeth Cymru 
  Rhaglen Mesurau Cyfarwyddeb Fframwaith Strategaeth Forol Llywodraeth Cymru 
  Strategaeth Forol y DU Llywodraeth y DU
  Strategaeth Tystiolaeth Forol Cymru Llywodraeth Cymru 
  Cynllun Gweithredu Rheoli Parthau Morol Gwarchodedig (MPA) ar gyfer Cymru Llywodraeth Cymru 
  Datganiad Ardal Forol  Cyfoeth Naturiol Cymru
Cemegau Cynllun Gweithredu Cenedlaethol y DU ar gyfer Defnyddio Plaladdwyr yn Gynaliadwy (Cynhyrchion Diogelu Planhigion) 2013  Llywodraeth Cymru
  Dull strategol y DU o fynd i'r afael â risgiau o gemegau niweidiol yn nyfroedd y DU Llywodraeth y DU
  Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Confensiwn Stockholm ar lygryddion organig parhaus 2017 Llywodraeth Cymru
Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol (SoNaRR) SoNaRR 2025 Cyfoeth Naturiol Cymru
Pysgodfeydd Cynllun gweithredu eogiaid a brithyllod môr i Gymru Cyfoeth Naturiol Cymru
  Cynlluniau adfer cynefinoedd pysgodfeydd Cyfoeth Naturiol Cymru
  Cynlluniau Rheoli Llysywod Cyfoeth Naturiol Cymru
  Cynllun Gweithredu Strategol y Môr a Physgodfeydd Llywodraeth Cymru
Mwyngloddiau Metel Rhaglen Adfer Mwyngloddiau Metel Cyfoeth Naturiol Cymru
  Strategaeth Mwyngloddiau Metel i Gymru Llywodraeth Cymru
Adfer Afonydd Rhaglen Adfer Afonydd Cyfoeth Naturiol Cymru

Gwaith trawsffiniol

Mae Cymru wedi’i rhannu’n dair Ardal Basn Afon, sef Gorllewin Cymru, Dyfrdwy a Hafren, a dangosir hyn yn y map isod.  Mae ffiniau Ardaloedd Basn Afon Dyfrdwy a Hafren yn ymestyn i mewn i Loegr. Rydym yn gweithio gydag Asiantaeth yr Amgylchedd ar y Cynlluniau Rheoli Basnau Afonydd hyn. Mae CNC yn arwain ar yr ymgynghoriadau a’r Cynlluniau Rheoli Basnau Afonydd diweddaraf ar gyfer Ardaloedd Basn Afon Gorllewin Cymru a Dyfrdwy, ac mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn arwain ar Ardal Basn Afon Hafren.

Bydd ymgynghoriad ‘Gweithio Gyda’n Gilydd’ Asiantaeth yr Amgylchedd y nagor ym mis Hydref 2024 – fe rown ni ddolen at yr ymgynghoriad ar y dudalen hon bryd hynny.

 

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

 

Sut i ymateb?

Cwblhewch yr arolwg ar-lein trwy glicio ar y ddolen isod.  Gallwch gael rhagolwg o’r cwestiynau yma.

Os nad ydych yn gallu cwblhau'r ymgynghoriad ar-lein ac yn dymuno cwblhau'r ymgynghoriad hwn ar bapur, anfonwch e-bost atom yn wfdwales@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu ffoniwch 0300 065 3000.

 

Ymatebion i'r ymgynghoriad

Bydd crynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gyhoeddi yn ein hymgynghoriad heriau a dewisiadau.

 

Rhowch eich barn i ni

Ardaloedd

 • Pob Ardal

Cynulleidfaoedd

 • Fly-fishing
 • Cockles
 • Newport Green and Safe Spaces
 • Rivers
 • Flooding
 • Llifogydd
 • Community Volunteers
 • Gwirfoddolwyr Cymunedol
 • marine developers
 • marine planners
 • Network Completion Project Task and Finish Group
 • South West Stakeholder group
 • Citizens
 • National Access Forum
 • Gwent
 • citizens
 • water companies
 • NFU
 • DCWW
 • Anglers
 • Coal Authority
 • Coastal Group Members

Diddordebau

 • WFD
 • water framework directive
 • water planning
 • Dee
 • river basin planning