Find activities

 • Old Castle Down SSSI - Grazing to Help Wildlife

  Cliciwch yma i ddarllen y dudalen yn Gymraeg / Click here to read this page in Welsh Old Castle Down Old Castle Down is designated as a Site of Special Scientific Interest (SSSI) due to several distinct features including limestone grassland, limestone heath and humid heath. The variation in these plant communities reflects the changes in the calcium carbonate content of the soils. On the west side of the B4265 the calcareous grassland is dominated by sheep’s fescue grass... More
  Closes 22 September 2030
 • Ffurflen ar-lein i wneud cais am daflenni cyngor llifogydd

  Mae ein cyngor ac arweiniad ar gael fel taflenni y gallwch eu defnyddio a'u rhannu ag eraill. Gallwch ofyn am y canlynol: copïau papur i'w hanfon yn uniongyrchol atoch copïau lluosog os ydych am rannu ag eraill fformat amgen, print bras neu ieithoedd eraill Gallwch weld a lawrlwytho fersiynau digidol, a gwneud cais i anfon copïau atoch drwy lenwi'r ffurflen fer isod. ... More
  Closes 31 December 2025
 • Online form to request flood advice leaflets

  Our advice and guidance is available as leaflets that you can use and share with others. You can request: paper copies to be sent directly to you multiple copies if you want to share with others alternative format, large print or other languages You can view and download digital versions, and request copies to be sent to you by completing the short form below. Advice is also available on our website naturalresources.wales/flooding Or you can contact... More
  Closes 31 December 2025
 • Rheoli llifogydd ym Mhwllheli

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn archwilio opsiynau i reoli’r perygl o lifogydd tymor hir yn fwy effeithiol ym Mhwllheli a’r cymunedau cyfagos. Rydyn ni’n awyddus i esbonio’r peryglon llifogydd hirdymor i’r gymuned a sut mae’r prosiect hwn yn gyfle i fynd i’r afael â’r peryglon hyn. Mae rhannau o Bwllheli mewn perygl o ddioddef llifogydd o’r afonydd ac o’r môr. Rhagwelir y gallai peryglon llifogydd o’r arfordir yn arbennig fod yn sylweddol. Wrth... More
  Closes 31 October 2025
 • Managing flooding in Pwllheli

  Natural Resources Wales (NRW) is exploring options to more effectively manage the long-term flood risk to Pwllheli and surrounding communities. We are keen to explain about the long term flood risk to the community and how this project provides an opportunity to address these risks. Parts of Pwllheli are at risk of flooding from rivers and the sea. It is anticipated future flood risks, particularly from the coast, could be significant. As the climate changes, we will face more... More
  Closes 31 October 2025
 • National Forest for Wales Status Scheme

  In March 2020, the First Minister Mark Drakeford, announced plans for a National Forest for Wales , which aims to form a connected network of well-designed and managed woodlands and forests stretching the length and breadth of the country. The National Forest will help to play an important role in protecting nature and addressing biodiversity loss and will help to bring people together, forming a lasting legacy for future generations. What is the National Forest... More
  Closes 30 September 2025
 • Cynllun Statws y Goedwig Genedlaethol

  Ym mis Mawrth 2020, cyhoeddodd y Prif Weinidog Mark Drakeford gynlluniau ar gyfer Coedwig Genedlaethol i Gymru , sydd â’r nod o greu rhwydwaith cysylltiedig o goetiroedd a choedwigoedd sydd wedi’u dylunio a’u rheoli’n dda, yn ymestyn ar hyd a lled y wlad. Bydd y Goedwig Genedlaethol yn helpu i chwarae rhan bwysig yn y gwaith o warchod natur a mynd i’r afael â cholled bioamrywiaeth, a bydd yn helpu i ddod â phobl ynghyd, i fod yn etifeddiaeth hirhoedlog i... More
  Closes 30 September 2025
 • Cofrestrwch i ymuno â'n Panel Defnyddwyr Rhybuddion Llifogydd

  Rydym yn gweithio i wella'r Gwasanaeth Gwybodaeth Rhybuddion Llifogydd. Mae angen eich help arnom i wneud i'r gwasanaeth weithio i chi. Gallwch helpu i lywio dyfodol y gwasanaeth drwy rannu eich barn a'ch profiadau. Cofrestrwch i ymuno â'n Panel Defnyddwyr Llifogydd. Mae hyn yn golygu y cewch gyfle i gymryd rhan mewn ymchwil defnyddwyr. Gallai hyn gynnwys arolygon, cwestiynau e-bost, neu sgyrsiau gydag aelod o'n tîm. Nid yw cofrestru yn eich ymrwymo i unrhyw beth. ... More
  Closes 31 July 2025
 • Sign up to join our Flood Warning User Panel

  We are working to improve the Flood Warning Information Service. We need your help to make the service work for you. You can help shape the future of the service by sharing your views and experiences. Please sign up to join our Flood Warning User Panel. This means you will be given the opportunity to take part in user research. This might be surveys, emailed questions, or conversations with a member of our team. Signing up does not commit you to anything. Anyone can sign up to take... More
  Closes 31 July 2025
 • Upcoming forestry and land management work, Northern and Southern Wye woodlands, Monmouthshire

  What work is taking place? Forest Operations Extensive felling operations are beginning in the Wye Valley to remove approximately 133 hectares of larch trees, from Manor wood, Beacon Hill, Whitestone and The Fedw woodlands, which are infected with Phytophthora ramorum . More commonly known as Larch disease, Phytophthora ramorum, is a fungus-like disease which can cause extensive damage and mortality to wide range of trees and other plants. Larch... More
  Closes 31 December 2024
 • Gwaith coedwigaeth a rheoli tir sydd ar ddod yng nghoetiroedd Gogledd a De Gwy, Sir Fynwy

  Pa waith sy'n digwydd? Gwaith Coedwig Mae gwaith torri coed helaeth yn dechrau yn Nyffryn Gwy i gael gwared ar tua 133 hectar o goed llarwydd, o goetir Manor, Bryn Beacon, Whitestone a’r Fedw, sydd wedi'u heintio â Phytophthora ramorum. Mae Phytophthora ramorum, sy'n cael ei adnabod yn fwy cyffredin fel clefyd llarwydd, yn glefyd tebyg i ffwng sy'n gallu achosi difrod helaeth a marwolaethau i amrywiaeth eang o goed a phlanhigion eraill. Mae clefyd... More
  Closes 31 December 2024
 • Tudalen Wybodaeth Prosiect Dynodi Parc Cenedlaethol Gogledd Ddwyrain Cymru

  Wedi'i diweddaru ar 11 Medi 2023 Croeso i dudalen wybodaeth Prosiect Dynodi Parc Cenedlaethol Gogledd Ddwyrain Cymru. Rydym wedi creu’r dudalen hon i ddarparu mynediad hawdd i wybodaeth am y prosiect. I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma . Mae Tirweddau Dynodedig, sy'n cynnwys Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE), yn gorchuddio tua 25% o Gymru. Maent yn ardaloedd a gydnabyddir yn gyfreithiol am eu harddwch naturiol, ac... More
  Closes 8 November 2024
 • North East Wales National Park Designation Project Information Page

  Updated on 11 September 2023 Welcome to the North East Wales National Park Designation Project information page. We have created this to provide easy access to information about the project. To view the page in Welsh, please click here . Designated Landscapes, consisting of National Parks and Areas of Outstanding Natural Beauty (AONBs), cover approximately 25% of Wales. They are areas legally recognised for their natural beauty, and for National... More
  Closes 8 November 2024
 • Yr Graig – forest operations

  To view the page in Welsh please click here What work is taking place? Tree felling operations in Yr Graig woodland will begin in September, to remove areas of larch trees as a part of our larch reduction policy to combat the spread of larch disease. Areas of mature trees will also be felled and thinned in line with the Forest Resource Plan. Thinning operations will also take place in the northern area of the woodland, to help increase light penetration... More
  Closes 28 June 2024
 • Y Graig – gweithrediadau coedwig

  I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma. Pa waith sy'n digwydd? Bydd gweithrediadau torri coed yng nghoetir y Graig yn dechrau ym mis Medi, i gael gwared ar ardaloedd o goed llarwydd fel rhan o’n polisi lleihau llarwydd ac i frwydro yn erbyn lledaeniad clefyd llarwydd. Hefyd bydd ardaloedd o goed aeddfed yn cael eu cwympo a'u teneuo yn unol â'r Cynllun Adnoddau Coedwig. Bydd gweithrediadau teneuo hefyd yn digwydd yn ardal ogleddol y coetir, er mwyn... More
  Closes 28 June 2024
 • Fedw wood – larch felling operations

  To view the page in Welsh, please click here. What work is taking place? Felling operations in Fedw wood will begin in September to remove approximately 4500 larch trees which are infected with Phytophora ramorum (more commonly known as larch disease) Approximately 16 hectares of larch will need to be removed and the work will take approximately 9 months. What is larch disease? Larch disease, or Phytophthora ramorum, is a... More
  Closes 31 May 2024
 • The Darren woodland - larch felling operations

  To view the page in Welsh, please click here. What work is taking place? In the next few months felling operations in the Darren Woodland will commence, to remove larch trees which are infected with Phytophora ramorum (more commonly known as larch disease) Approximately 11 hectares of larch will need to be removed and the work will take approximately 6 month months. What is larch disease? Larch disease, or Phytophthora... More
  Closes 31 May 2024
 • Coed Fedw – gweithrediadau cwympo coed llarwydd

  I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma. Pa waith sy'n digwydd? Bydd gwaith cwympo coed yng Nghoed fedw yn dechrau ym mis Medi i gael gwared ar tua 4,500 o goed llarwydd sydd wedi'u heintio â Phytophora ramorum (a elwir yn fwy cyffredin yn glefyd llarwydd). Bydd angen gwaredu tua 16 hectar o goed llarwydd a bydd y gwaith yn cymryd tua naw mis. Beth yw clefyd llarwydd? Mae clefyd llarwydd, neu Phytophthora ramorum, yn glefyd... More
  Closes 31 May 2024
 • Coed Darren – gweithrediadau cwympo coed llarwydd

  I weld y dudalen yn Saesneg cliciwch yma Pa waith sy'n digwydd? Yn ystod yr wythnosau nesaf, bydd gweithrediadau cwympo cod yn dechrau yng Nghoed Darren i gael gwared ar goed llarwydd y mae Phytophthora ramorum (a elwir yn fwy cyffredin yn glefyd llarwydd) yn effeithio arnynt. Bydd angen gwaredu tua 11 hectar o goed llarwydd a bydd y gwaith yn cymryd tua chwe mis. Beth yw clefyd llarwydd? Mae clefyd llarwydd, neu Phytophthora... More
  Closes 31 May 2024
 • Wentwood East – Thinning

  To view the page in Welsh, please click here. What work will take place? Forest thinning operations are due to begin shortly. The woodland is designated as a Plantation on Ancient Woodland Site (PAWS). The objective of the operation is to restore the woodland back to ancient woodland. The thinning of the conifer trees within the woodland will create space and increasing light levels to promote natural regeneration in the... More
  Closes 31 March 2024
 • Trellech New Mills – forest operations

  To view the page in Welsh, please click here. What work is taking place? In the next few months Felling operations will take place in Trellench New Mills will commence, to remove approximately 5 ha larch trees which are infected with Phytophora ramorum (more commonly known as larch disease) As part of the operations, our contractors will also remove a number of Western Hemlock trees from the woodland which are highly invasive, casting heavy shade, making... More
  Closes 31 March 2024
 • Flood Awareness with ScoutsCymru

  The quiz has eight questions to test your knowledge and understanding of flooding. Learn about flooding, what you can do to prepare, and what you should do if flooding happens in your locality. More
  Closes 31 March 2024
 • Dwyrain Coed Gwent – teneuo

  I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma. Pa waith fydd yn digwydd? Mae gweithrediadau teneuo coedwigoedd i fod i ddechrau cyn hir. Mae'r coetir wedi'i ddynodi'n Blanhigfa ar Safle Coetir Hynafol (PAWS). Amcan y gweithrediad yw adfer y coetir yn ôl yn goetir hynafol. Bydd teneuo'r coed conwydd o fewn y coetir yn creu lle a chynyddu lefelau golau i hyrwyddo aildyfiant naturiol yn yr isdyfiant. Pam rydyn ni'n... More
  Closes 31 March 2024
 • New Mills, Tryleg – gweithrediadau coedwig

  I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma. Pa waith sy'n digwydd? Yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf, bydd gwaith cwympo coed yn dechrau digwydd yn New Mills, Tryleg, i gael gwared ar oddeutu pum hectar o goed llarwydd sydd wedi'u heintio â Phytophora ramorum (a elwir yn fwy cyffredin yn glefyd llarwydd). Fel rhan o’r gweithrediadau, bydd ein contractwyr hefyd yn gwaredu nifer o goed hemlog y gorllewin o’r coetir, sy’n oresgynnol iawn, yn taflu... More
  Closes 31 March 2024
 • Flood Awareness with DangerPoint

  The quiz has eight questions to test your knowledge and understanding of flooding. Learn about flooding, what you can do to prepare, and what you should do if flooding happens in your locality. More
  Closes 31 March 2024
 • Ymwybyddiaeth Llifogydd gyda ScoutsCymru

  Mae i’r cwis wyth cwestiwn fydd yn profi eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o lifogydd. Dysgwch am lifogydd, beth allwch chi ei wneud i baratoi, a beth ddylech chi ei wneud os bydd llifogydd yn digwydd yn eich ardal leol. More
  Closes 31 March 2024
 • Ymwybyddiaeth Llifogydd gyda PentrePeryglon

  Mae i’r cwis wyth cwestiwn fydd yn profi eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o lifogydd. Dysgwch am lifogydd, beth allwch chi ei wneud i baratoi, a beth ddylech chi ei wneud os bydd llifogydd yn digwydd yn eich ardal leol. More
  Closes 31 March 2024
 • Briers Grove – Thinning operations

  To view the page in Welsh, please click here. What work is taking place? Forest thinning operations are due to begin shortly in the south of Briers Grove woodland to thin the Red Cedar within the wood. There are also number of ash trees along the footpath on the east side of the woodland that need to be removed as they pose a risk to visitor’s safety. The work is expected to be completed in approximatley 6 months. ... More
  Closes 30 March 2024
 • Ninewells – Thinning operations

  To view the page in Welsh, please click here What work will take place? Forest thinning operations are due to begin shortly to thin the conifer trees within the woodland to help restore the forest back to Ancient Woodland. The woodland is designated as a Plantation on Ancient Woodland Site (PAWS). Areas of young trees within the woodland that have not been thinned previously, will have their initial thin, which will allow better... More
  Closes 30 March 2024
 • Briers Grove – gweithrediadau teneuo

  I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma. Pa waith sy'n digwydd? Mae gwaith teneuo coedwigoedd i fod i ddechrau cyn hir yn rhannau deheuol coetir Briers Grove i deneuo'r cedrwydd coch o fewn y goedwig. Mae yna hefyd nifer o goed ynn ar hyd y llwybr troed ar ochr ddwyreiniol y coetir sydd angen eu gwaredu gan eu bod yn peri risg i ddiogelwch ymwelwyr. Mae disgwyl i’r gwaith gael ei gwblhau erbyn 6 Pam rydyn ni'n... More
  Closes 30 March 2024
477 results. Page 1 of 16