Find activities

 • Upcoming forestry and land management work, Northern and Southern Wye woodlands, Monmouthshire

  What work is taking place? Forest Operations Extensive felling operations are beginning in the Wye Valley to remove approximately 133 hectares of larch trees, from Manor wood, Beacon Hill, Whitestone and The Fedw woodlands, which are infected with Phytophthora ramorum .... More
  Closes 31 December 2024
 • Gwaith coedwigaeth a rheoli tir sydd ar ddod yng nghoetiroedd Gogledd a De Gwy, Sir Fynwy

  Pa waith sy'n digwydd? Gwaith Coedwig Mae gwaith torri coed helaeth yn dechrau yn Nyffryn Gwy i gael gwared ar tua 133 hectar o goed llarwydd, o goetir Manor, Bryn Beacon, Whitestone a’r Fedw, sydd wedi'u heintio â Phytophthora ramorum. Mae... More
  Closes 31 December 2024
 • Welsh Marches - Natur am Byth Survey (English)

  Natur am Byth! Saving Wales’ Threatened Species 'Natur am Byth!' (‘Nature forever’) is a brand-new, flagship programme in Wales funded by the National Lottery Heritage Fund and the Welsh Government. It unites nine environmental NGO's with Natural Resources Wales to deliver the... More
  Closes 31 December 2023
 • Cwmpo coed llarwydd yng Nghaerffili

  Mae angen i ni wneud gwaith cwympo sylweddol mewn tri choetir ledled Caerffili i dynnu coed llarwydd sydd wedi eu heintio â Phytophthora ramorum (sef clefyd y llarwydd). Diweddariad 12/04/2022 De West End Mae gwaith bellach wedi cychwyn i dynnu 22 hectar o... More
  Closes 31 December 2023
 • Caerphilly larch felling operations

  We need to undertake extensive felling operations in three woodlands across Caerphilly to remove larch trees which are infected with Phytophthora ramorum (more commonly known as larch disease). Update 12/04/2022 Westend South Work has now begun to remove 22... More
  Closes 31 December 2023
 • Information on Forest Operations at Wentwood Forest

  Upcoming operations Forest thinning operations have now started in Wentwood forest near Newport, to begin the first steps in helping to restore the forest back to Ancient Semi Natural Woodland. T his process will take over 50 years. The first thinning will allow... More
  Closes 21 September 2023
 • Gwybodaeth am Waith Coedwigaeth yng Nghoed Gwent

  Diweddariad 12/04/2022 Er mwyn lleihau ar y tarfu ar adar sy’n nythu, byddwn yn parhau i fonitro ac arolygu’r coetir yn ofalus am unrhyw arwyddion o adar yn nythu. Mae’r safle wedi’i effeithio gan stormydd diweddar, a bydd gwaith clirio yn sgil hyn yn... More
  Closes 21 September 2023
 • Gwybodaeth am weithrediadau coedwigaeth yng nghoetiroedd St. James

  Diweddariad 12/04/2022 Mae gwaith teneuo bellach wedi’i gwblhau yng nghoetiroedd St James ger Tredegar, i helpu i agor y cnwd a rhoi gwell mynediad ar gyfer gwaith rheoli yn y coetir yn y dyfodol, yn ogystal â hybu sefydlogrwydd y coed presennol a chynyddu lefelau’r golau i... More
  Closes 14 July 2023
 • Information on forestry operations at St. James woodlands

  Update 12/04/2022 Thinning operations have now been completed in St James woodlands near Tredegar, to help open the crop and provide better access for future management of the woodland, as well as promoting stability of the existing trees and increasing light levels to improve... More
  Closes 14 July 2023
 • Coetiroedd Coffa Cymru

  Ym mis Mawrth 2021 cyhoeddodd y Prif Weinidog ei fwriad i greu dau goetir newydd, i weithredu fel cofeb i bawb a gollodd eu bywydau yn y pandemig Covid-19, a'r ffordd y mae cymdeithas yng Nghymru wedi ymdopi â bygythiad Covid-19. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru ac... More
  Closes 30 April 2023
 • Wales’ Commemorative woodlands

  In March 2021 the First Minister announced his intention to create two new woodlands, to act as a memorial to all those who sadly lost their lives in the Covid-19 pandemic, and the way society in Wales has coped with the threat of Covid-19. Natural Resources Wales and National Trust... More
  Closes 30 April 2023
 • Information on Coed Cefn Pwll Du (Caerphilly) felling work

  Update 12/04/2022 Tree felling operations are taking place in order to comply with a Plant Health Notice issued on Larch trees within the woodland. The Larch has been infected with Phytophthora ramorum (larch Disease). Our contractors are now nearing the end of their felling... More
  Closes 12 April 2023
 • Gwybodaeth am waith coedwig Cefn Coed Pwll Du (Caerffili)

  Diweddariad 12/04/2022 Mae gwaith cwympo coed yn digwydd er mwyn cydymffurfio â Hysbysiad Iechyd Planhigion a gyhoeddwyd ar gyfer y coed llarwydd yn y coetir. Mae’r coed llarwydd wedi’u heintio â Phytophthora ramorum (clefyd y llarwydd). Mae ein contractwyr... More
  Closes 12 April 2023
 • Flood Awareness with DangerPoint

  The quiz has eight questions to test your knowledge and understanding of flooding. Learn about flooding, what you can do to prepare, and what you should do if flooding happens in your locality. More
  Closes 31 March 2023
 • Ymwybyddiaeth Llifogydd gyda PentrePeryglon

  Mae i’r cwis wyth cwestiwn fydd yn profi eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o lifogydd. Dysgwch am lifogydd, beth allwch chi ei wneud i baratoi, a beth ddylech chi ei wneud os bydd llifogydd yn digwydd yn eich ardal leol. More
  Closes 31 March 2023
 • Flood Awareness with ScoutsCymru

  The quiz has eight questions to test your knowledge and understanding of flooding. Learn about flooding, what you can do to prepare, and what you should do if flooding happens in your locality. More
  Closes 31 January 2023
 • Ymwybyddiaeth Llifogydd gyda ScoutsCymru

  Mae i’r cwis wyth cwestiwn fydd yn profi eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o lifogydd. Dysgwch am lifogydd, beth allwch chi ei wneud i baratoi, a beth ddylech chi ei wneud os bydd llifogydd yn digwydd yn eich ardal leol. More
  Closes 31 January 2023
 • Canllawiau ar Ddosbarthu ac Asesu Gwastraff (WM3) – Arolwg Defnyddwyr 2022

  Mae canllawiau swyddogol y DU ar ddosbarthu ac asesu gwastraff yn ddogfen o'r enw WM3 . Darperir canllawiau WM3 i helpu cynhyrchwyr, rheolwyr a rheoleiddwyr i ddosbarthu gwastraff yn gywir, fel y gellir ei ailgylchu neu ei waredu'n iawn. Mae dosbarthu gwastraff yn cynnwys dewis codau... More
  Closes 1 January 2023
 • Guidance on Waste Classification and Assessment (WM3) - User Survey 2022

  The UK’s official guidance on the classification and assessment of waste is a document called WM3 . The WM3 guidance is provided to help producers, managers, and regulators classify waste accurately, so that it can be recycled or disposed of properly. Classifying waste includes selecting... More
  Closes 1 January 2023
 • Y Gororau - Holiadur Natur am Byth (Cymraeg)

  Natur am Byth! Achub Rhywogaethau ‘dan Fygythiad yng Nghymru Mae 'Natur am Byth!' yn rhaglen flaenllaw, newydd sbon yma yng Nghymru a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru. Mae’n uno naw corff anllywodraethol amgylcheddol â Chyfoeth Naturiol Cymru i... More
  Closes 31 December 2022
 • Ely Bridge Flood Risk Management Scheme

  The River Ely flows from the foothills to the north of Llantrisant, through St Fagans , Ely and down to Cardiff Bay and then the Severn Estuary. The river passes under Cowbridge Road West under the A48 bridge. ... More
  Closes 25 September 2022
 • Llŷn ac Ynys Môn Holidaur Ar-lein Natur am Byth (Cymraeg)

  Natur am Byth! Achub Rhywogaethau ‘dan Fygythiad yng Nghymru Mae 'Natur am Byth!' yn rhaglen flaenllaw, newydd sbon yma yng Nghymru a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru. Mae’n uno naw corff anllywodraethol amgylcheddol â Chyfoeth Naturiol... More
  Closes 31 August 2022
 • Swansea Bay - Natur am Byth participant Survey (English)

  Natur am Byth! Saving Wales’ Threatened Species 'Natur am Byth!' (‘Nature forever’) is a brand-new, flagship programme in Wales funded by the National Lottery Heritage Fund and the Welsh Government. It unites nine environmental NGO's with Natural Resources Wales to deliver the... More
  Closes 31 August 2022
 • Llŷn Peninsula and Ynys Môn Natur am Byth Online Survey (English)

  Natur am Byth! Saving Wales’ Threatened Species 'Natur am Byth!' (‘Nature forever’) is a brand-new, flagship programme in Wales funded by the National Lottery Heritage Fund and the Welsh Government. It unites nine environmental NGO's with Natural Resources Wales to deliver the... More
  Closes 31 August 2022
 • Natur am Byth (Swansea Bay Stars of the Night) Online Questionnaire (English)

  Natur am Byth! Saving Wales’ Threatened Species 'Natur am Byth!' (‘Nature forever’) is a brand-new, flagship programme in Wales funded by the National Lottery Heritage Fund and the Welsh Government. It unites nine environmental NGO's with Natural Resources Wales to deliver the... More
  Closes 31 August 2022
 • Holidaur Ar-lein Natur am Byth (Cymraeg)

  Natur am Byth! Achub Rhywogaethau ‘dan Fygythiad yng Nghymru Mae 'Natur am Byth!' yn rhaglen flaenllaw, newydd sbon yma yng Nghymru a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru. Mae’n uno naw corff anllywodraethol amgylcheddol â Chyfoeth Naturiol... More
  Closes 31 August 2022
 • Natur am Byth (Swansea Bay Stars of the Night) Bat Group Online Questionnaire (English)

  Natur am Byth! Saving Wales’ Threatened Species 'Natur am Byth!' (‘Nature forever’) is a brand-new, flagship programme in Wales funded by the National Lottery Heritage Fund and the Welsh Government. It unites nine environmental NGO's with Natural Resources Wales to deliver the... More
  Closes 31 August 2022
 • Natur am Byth Online Survey (English)

  Natur am Byth! Saving Wales’ Threatened Species 'Natur am Byth!' (‘Nature forever’) is a brand-new, flagship programme in Wales funded by the National Lottery Heritage Fund and the Welsh Government. It unites nine environmental NGO's with Natural Resources Wales to deliver the... More
  Closes 31 August 2022
 • Swansea Bay - Natur am Byth!

  Natur am Byth! Saving Wales’ Threatened Species 'Natur am Byth!' (‘Nature forever’) is a brand-new, flagship programme in Wales funded by the National Lottery Heritage Fund and the Welsh Government. Natur am Byth! will land with you across Swansea Bay in 2023 if we... More
  Closes 31 August 2022
 • High Brown Fritillary Butterfly

  Natur am Byth! Saving Wales’ Threatened Species 'Natur am Byth!' (‘Nature forever’) is a brand-new, flagship programme in Wales funded by the National Lottery Heritage Fund and the Welsh Government. It unites nine environmental NGO's with Natural Resources Wales to deliver the... More
  Closes 31 July 2022
266 results. Page 1 of 9