Find activities

 • Cyhoeddi bwriad i beidio â pharatoi Datganiad amgylcheddol: Cynllun Rheoli Risg Naturiol Llanfair Talhaiarn Nant Barrog

  (Rheoliad 12B o Reoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Gwaith gwella draenio tir) SI1999/1783 fel y’i diwygiwyd Cynllun Rheoli Risg Naturiol Llanfair Talhaiarn Nant Barrog Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn hysbysu ei fod yn bwriadu gwneud gwaith gwella ar Nant Barrog, i fyny'r afon o Lanfair Talhaiarn rhwng (CGC SH 91938 67627 (i fyny'r afon) a CGC SH 92134 68018 (i lawr yr afon). Bydd y gwaith gwella arfaethedig yn cynnwys y canlynol: plannu coed ar lannau’r afon, adeiladu... More
  Closed 25 March 2023
 • Announcement of intention not to prepare an environmental statement: Llanfair Talhaiarn Nant Barrog Natural Risk Management (NRM) scheme

  Regulation 12B of the Environmental Impact Assessment (Land Drainage Improvement Works) SI1999/1783 as amended Llanfair Talhaiarn Nant Barrog Natural Risk Management (NRM) scheme Natural Resources Wales gives notice that it proposes to carry out improvement works on Nant Barrog, upstream of Llanfair Talhaiarn between (NGR SH 91938 67627 (upstream) and NGR SH 92134 68018 (downstream). The proposed improvement works will involve the following: riparian tree planting, construction... More
  Closed 25 March 2023
 • Creu coetir yn Nhy’n y Mynydd — cyfle i weithio mewn partneriaeth

  Yn ddiweddar, cynhaliwyd ymgynghoriad i ofyn i bobl am eu hadborth i helpu i lunio'r cynlluniau ar gyfer coetir newydd yn Nhy’n y Mynydd, Ffordd Penmynydd ar Ynys Môn. Diolch i chi am gysylltu i rannu eich adborth gyda ni, boed hynny drwy ein hymgynghoriad ar-lein, ein digwyddiad galw heibio yng Nghanolfan Esceifiog, neu drwy gysylltu â ni yn uniongyrchol. O ganlyniad i'r adborth rydym wedi’i gael, rydym wedi rhannu'r safle’n ddwy ardal er mwyn ein helpu i... More
  Closed 15 March 2023
 • Woodland creation at Ty’n y Mynydd –partnership working opportunity

  We recently held a consultation to ask people for their feedback to help shape the designs for a new woodland at Ty’n y Mynydd Ffordd Penmynydd on Anglesey. Thank you for getting in touch to share your feedback with us, whether that was through our online consultation, our drop in event at Canolfan Esceifiog, or by contacting us directly. As a result of the feedback we have received, we have divided the site in to two areas to help us meet the objectives that... More
  Closed 15 March 2023
 • Notice Of Application For Constuction And Dredge Works Associated With The Mostyn Energy Park Extension Project

  Marine And Coastal Access Act 2009 Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007 Notice is hereby given that The Port of Mostyn Limited, Coast Road, Mostyn, Flintshire has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Access Act 2009. The project requires EIA consent and is subject to the requirement for an environmental impact assessment (“EIA”) under the Marine Works... More
  Closed 10 March 2023
 • Notice of Application for a marine licence for Holyhead Harbour maintenance dredging

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for a marine licence for Holyhead Harbour maintenance dredging Notice is hereby given that Stena Line Ports Ltd has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for a marine licence for Holyhead Harbour maintenance dredging. You can see the application documents free of charge, from ... More
  Closed 24 February 2023
 • Natur am Byth! Welsh Marches Quiet Ways Survey Rhayader

  Quiet-ways are on-road routes designed to be safe and enjoyable for active travel use e.g. walking or cycling, with traffic speed and flows sufficiently low and good visibility to comply with guidance for comfortable sharing of the carriageway. As part of the Natur am Byth! Welsh Marches project, we are thinking of ways to provide quiet-ways to improve access to nature reserves in the Rhayader area. To understand people's interest, needs and requirements, we would be very grateful if... More
  Closed 24 February 2023
 • Notice of Application for Maintenance Dredge Disposal for Aberaeron Harbour

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Maintenance Dredge Disposal for Aberaeron Harbour Notice is hereby given that Ceredigion County Council has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for maintenance dredging disposal for Aberaeron Harbour. You can see the application documents free of charge, from ... More
  Closed 22 February 2023
 • Notice of Application for New Quay Harbour Maintenance Dredge Disposal

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for New Quay Harbour Maintenance Dredge Disposal Notice is hereby given that Ceredigion County Council has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for maintenance dredging disposal for New Quay Harbour. You can see the application documents free of charge, from https://publicregister.naturalresources.wales/... More
  Closed 22 February 2023
 • Notice of Application for Pwll Sea Wall Defence Maintenance

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Pwll Sea Wall Defence Maintenance Notice is hereby given that Dyer & Butler Ltd has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Pwll Sea Wall Defence Maintenance. You can see the application documents free of charge, from https://publicregister.naturalresources.wales/ . You can search for the documents... More
  Closed 21 February 2023
 • Notice of Application for Geotechnical Investigation Including 75 Boreholes For The Mona Offshore Wind Farm

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Geotechnical Investigation Including 75 Boreholes For The Mona Offshore Wind Farm Notice is hereby given that Mona Offshore Wind Limited has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for geotechnical investigation including 75 boreholes for the mona offshore wind farm. You can see the application documents... More
  Closed 17 February 2023
 • Notice of Application for Ground Investigation Works and Geotechnical Surveys

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Ground Investigation Works and Geotechnical Surveys. Notice is hereby given that Offshore Wind Consultant Limited has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Ground Investigations Works and Geotechnical Surveys. You can see the application documents free of charge, from ... More
  Closed 15 February 2023
 • Notice of Application for Native Oyster Habitat Restoration in Conwy Bay

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Native Oyster Habitat Restoration in Conwy Bay Notice is hereby given that The Wild Oysters Project: Conwy Bay, Native Oyster Habitat Restoration has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for a marine licence to restore oyster habitat in areas offshore of Conwy Bay. You can see the application... More
  Closed 15 February 2023
 • Llifddor Caerllion - Cyhoeddiad o fwriad i beidio â pharatoi datganiad amgylcheddol

  Cyhoeddiad o fwriad i beidio â pharatoi datganiad amgylcheddol. Rheoliad 12B o’r Asesiad Effaith Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draenio) SI1999/1783 fel y’i diwygiwyd Llifddor Caerllion Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhoi hysbysiad ei fod yn bwriadu gwneud gwaith i wella’r amddiffynfeydd llifogydd ar Afon Wysg yng Nghaerllion, Casnewydd ar Ffordd Caerllion - B4596 rhwng NGR ST3417190147 a NGR ST34184 90147, sef pellter o 0.014 cilometr. Bydd y gwaith gwella arfaethedig yn... More
  Closed 9 February 2023
 • Caerleon Flood Gate - Announcement of intention not to prepare an environmental statement.

  Announcement of intention not to prepare an environmental statement. Regulation 12B of the Environmental Impact Assessment (Land Drainage Improvement Works) SI1999/1783 as amended Caerleon Flood Gate Natural Resources Wales gives notice that it proposes to carry out improvement works to the flood defences on the River Usk in Caerleon, Newport on Caerleon Road – B4596 between NGR ST3417190147 and NGR ST34184 90147 , a distance of 0.014 kilometres. The proposed improvement... More
  Closed 9 February 2023
 • Notice Of Application For The Creation Of Drainage Features Including A New Outfall To The River Dee

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice Of Application For The Creation Of Drainage Features Including A New Outfall To The River Dee. Notice is hereby given that Industrie Cartarie Tronchetti (ICT) UK Ltd and Crag Hill Estates Ltd (CHEL) has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for the creation of drainage features including a new outfall to the River Dee.... More
  Closed 2 February 2023
 • ORML2233 Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr Gwybodaeth Ychwanegol

  Ar 30 Mai 2022 cyflwynodd Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited gais am drwydded forol i CNC ar gyfer Fferm Wynt Alltraeth Sefydlog o'r enw Awel y Môr. Mae Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr yn chwaer brosiect arfaethedig i Fferm Wynt Alltraeth weithredol Gwynt y Môr oddi ar arfordir gogledd-ddwyrain Cymru. Bydd Awel y Môr yn cynnwys hyd at 50 o Eneraduron Tyrbinau Gwynt a'r holl seilwaith cysylltiedig sydd ei angen i drosglwyddo'r trydan a gynhyrchir i'r lan. ... More
  Closed 26 January 2023
 • ORML2233 Awel y Môr Offshore Wind Farm Further Information Submission

  On 30 May 2022 Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited submitted a marine licence application to NRW for a Fixed Offshore Windfarm named, Awel y Môr. Awel y Môr Offshore Wind Farm is a proposed sister project to the operational Gwynt y Môr Offshore Wind Farm off the north-east coast of Wales. Awel y Môr will comprise up to 50 Wind Turbine Generators and all associated infrastructure required to transmit the electricity generated to shore. The Awel y... More
  Closed 26 January 2023
 • Hysbysiad o gais ar gyfer cynllun gwelliannau i amddiffynfa arfordirol Bae Cinmel

  Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 Rheoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007 Hysbysiad o gais ar gyfer cynllun gwelliannau i amddiffynfa arfordirol bae cinmel Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau, Swyddfeydd Mochdre, Ffordd Conwy, Mochdre, Conwy, LL28 5AB wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r... More
  Closed 25 January 2023
 • Notice of application for Kinmel Bay coastal defence improvements scheme

  Marine and Coastal Access Act 2009 Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007 Notice of application for Kinmel Bay coastal defence improvements scheme Notice is hereby given that Conwy County Borough Council, Environment, Roads & Facilities, Mochdre Offices, Conway Road, Mochdre, Conwy, LL28 5AB has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Access Act 2009. The project... More
  Closed 25 January 2023
 • Notice of Application for Pembroke Ferry Dolphin U Replacement

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Pembroke Ferry Dolphin U Replacement Notice is hereby given that Milford Haven Port Authority has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Pembroke Ferry Dolphin U Replacement. You can see the application documents free of charge, from https://publicregister.naturalresources.wales/ . You can... More
  Closed 25 January 2023
 • Hysbysiad o gais i wella amddiffynfeydd rhag llifogydd ar hyd y lan yn Hirael ym Mangor, Gwynedd

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o gais i wella amddiffynfeydd rhag llifogydd ar hyd y lan yn Hirael ym Mangor, Gwynedd. Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Gwynedd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer cynnal gwaith i wella’r amddiffynfeydd rhag llifogydd ar hyd y lan yn Hirael ym Mangor, Gwynedd. Gallwch weld y dogfennau cais yn... More
  Closed 18 January 2023
 • Notice of Application for Flood improvement works along the shore at Hirael in Bangor, Gwynedd

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Flood improvement works along the shore at Hirael in Bangor, Gwynedd Notice is hereby given that Gwynedd Council has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Flood Defence Improvement works along the shore at Hirael in Bangor, Gwynedd. You can see the application documents free of charge, from ... More
  Closed 18 January 2023
 • Consultation on our regulatory fees and charges for 2023/2024

  We are consulting on our proposals to increase charges and how we fund some of our regulatory services. You can find the full charging proposals below . Please read this before proceeding with the questions. Our consultation questions ask you for your views on our proposals, both overall and by specific regulatory areas. We will use the feedback to inform our final proposals, which we intend to implement from April 2023, subject to Welsh Government approval. ... More
  Closed 7 January 2023
 • Guidance on Waste Classification and Assessment (WM3) - User Survey 2022

  The UK’s official guidance on the classification and assessment of waste is a document called WM3 . The WM3 guidance is provided to help producers, managers, and regulators classify waste accurately, so that it can be recycled or disposed of properly. Classifying waste includes selecting appropriate waste codes and, where applicable, describing the waste’s hazardous properties following an assessment. The guidance is due to be reviewed and refreshed in line with updated... More
  Closed 1 January 2023
 • Changes to standard rules SR2018 No10: On-farm anaerobic digestion facility using farm wastes only, including use of the resultant biogas

  We are consulting about our plans to change standard rule SR2018 No10: On-farm anaerobic digestion facility using farm wastes only, including use of the resultant biogas. As part of the review of the best available techniques (BAT) conclusions and BAT Associated Emissions Limits (AEL), required by the Industrial Emissions Directive 2010/75/EU), the standard rules permit SR2018 No10 has been superseded by SR2022 No01 that incorporates the changes required. SR2018 No10 will... More
  Closed 29 December 2022
 • Newidiadau i reolau safonol SR2018 Rhif 10: Cyfleuster treulio anaerobig ar fferm sy’n defnyddio gwastraff o’r fferm yn unig, gan gynnwys bio-nwy canlyniadol

  Rydym yn ymgynghori am ein cynlluniau i newid rheol safonol SR2018 Rhif10: Cyfleuster treulio anaerobig ar fferm sy’n defnyddio gwastraff o’r fferm yn unig, gan gynnwys y bio-nwy canlyniadol. Fel rhan o’r adolygiad o ganlyniadau’r technegau gorau sydd ar gael a’u cyfyngiadau allyrru cysylltiedig, sy’n ofynnol gan Gyfarwyddeb Allyriadau Diwydiannol 2010/75/EU), mae trwydded rheolau safonol SR2018Rhif10 wedi cael ei disodli gan SR2022 Rhif01 sy’n... More
  Closed 29 December 2022
 • Notice of Application for a Ground Source Heating System at Trefri Hall, Aberdovey

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice is hereby given that Fred Grainger has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for a ground source heating system at Trefri Hall, Aberdovey. You can see the application documents free of charge, from https://publicregister.naturalresources.wales/ . You can search for the documents using the application reference... More
  Closed 21 December 2022
 • Mathrafal Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their biodiversity and long-term resilience to climate change so that future generations will also be able to enjoy the benefits they provide. Every ten years Natural Resources Wales reviews the long-term management... More
  Closed 18 December 2022
 • Alwen Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales (NRW) is responsible for the sustainable management of publicly own woodlands and forests of Wales known as the Welsh Government Woodland Estate. As well as providing a valuable timber resource, they are managed for the benefit and well-being of people and local communities who visit them, as well as people who depend on them for their livelihood. This responsibility includes safeguarding their long-term resilience in relation to the nature and climate emergencies, ... More
  Closed 16 December 2022
168 results. Page 1 of 6