Find activities

578 results

 • Notice of Application for Rhymney Great Wharf Habitat Restoration Polders Enhancement Project

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Rhymney Great Wharf Habitat Restoration Polders Enhancement Project Notice is hereby given that Natural Resources Wales has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Rhymney Great Wharf Habitat Restoration Polders Enhancement Project. You can see the... More
  Opened 20 February 2024
 • AROLWG PRESGRIPSIYNU CYMDEITHASOL (SEILIEDIG AR NATUR)

  Mae CNC a Coed Lleol yn gweithio gyda’i gilydd i gynyddu’r nifer sy’n manteisio ar bresgripsiynu cymdeithasol sy’n seiliedig ar natur, trwy ddatblygu rhywfaint o gynnwys fideo a dysgu cryno. More
  Opened 19 February 2024
 • SOCIAL PRESCRIBING (NATURE­ BASED) SURVEY

  NRW and Coed Lleol are working together to increase the take up of nature-based social prescribing, through developing some succinct video and learning content. More
  Opened 19 February 2024
 • Hysbysiad o Gais am Gwaith Adfer Cwlfer Morfa

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais am Gwaith Adfer Cwlfer Morfa Hysbysir drwy hyn fod Kaymac Marine & Civil Engineering Ltd. wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer Gwaith Adfer Cwlfer Morfa. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n ... More
  Opened 9 February 2024
 • Notice of Application for Morfa Culvert Remediation Works

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Morfa Culvert Remediation Works Notice is hereby given that Kaymac Marine & Civil Engineering Ltd. has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Morfa Culvert Remediation Works. You can see the application documents free of charge, from ... More
  Opened 9 February 2024
 • Online - Y Môr a Ni: Wales Ocean Literacy Strategy and Action Plan

  Coast and Seas Partnership, Cymru (CaSP) would like to invite you to engage with “Y M ô r a Ni: Wales Ocean Literacy Strategy and Action Plan” at two online workshops: February 21st 2024 – 2 - 3:30pm Online February 21st 2024 – 7 - 8:30pm Online We are aware that many could not attend the recent face to face workshops we held due to access and working commitments. This is an opportunity to engage in another way. Ocean literacy in its... More
  Opened 7 February 2024
 • Ar-lein - Y Môr a Ni: Strategaeth a Chynllun Gweithredu Llythrennedd Morol Cymru

  Hoffai Partneriaeth Arfordir a Moroedd Cymru eich gwahodd i ymgysylltu ag “Y Môr a Ni: Strategaeth a Chynllun Gweithredu Llythrennedd Morol Cymru” mewn dau weithdy ar-lein: 21 Chwefror 2024 - 2-3:30pm Ar-lein 21 Chwefror 2024 – 7-8:30pm Ar-lein Rydym yn ymwybodol bod rhai wedi methu â mynychu’r gweithdai wyneb yn wyneb a gynhaliwyd oherwydd ymrwymiadau gwaith a mynediad. Mae hwn yn gyfle i ymgysylltu mewn ffordd arall. ... More
  Opened 7 February 2024
 • Evaluation of external citizen science partnership proposals

  View this page in Welsh We have developed this form to document the citizen science projects occurring in Wales to ensure we are aware of projects that may provide us with information/data and to detail clearly what is being requested from NRW from citizen science groups before we collaborate. As citizen science in Wales is expanding and NRW have an interest in the work that is being carried out, we need to ensure that we provide a consistent approach to all... More
  Opened 1 February 2024
 • Gwerthuso cynigion partneriaeth gwyddoniaeth dinasyddion allanol

  Rydym wedi datblygu’r ffurflen hon i ddogfennu’r prosiectau gwyddoniaeth dinasyddion sy’n digwydd yng Nghymru i sicrhau ein bod yn ymwybodol o brosiectau a allai roi gwybodaeth/data i ni ac i fanylu’n glir ar yr hyn y gofynnir amdano gan CNC gan grwpiau gwyddoniaeth dinasyddion cyn i ni gydweithio. Gan fod gwyddoniaeth dinasyddion yng Nghymru yn ehangu a bod gan CNC ddiddordeb yn y gwaith sy’n cael ei wneud, mae angen inni sicrhau ein bod yn darparu dull cyson... More
  Opened 1 February 2024
 • Diweddariad ar y Protocol Tipio Anghyfreithlon

  Mae'r arolwg hwn yn cael ei gynnal gan Taclo Tipio Cymru sy'n gweithio i ddiweddaru'r Protocol Tipio Anghyfreithlon. More
  Opened 28 January 2024
 • Fly-tipping Protocol update

  This survey is being carried out by Fly-tipping Action Wales who are working towards updating the Fly-tipping Protocol. More
  Opened 28 January 2024
 • Rheoli Perygl Llifogydd Aberdulais

  Wrth i’r hinsawdd newid, byddwn yn wynebu stormydd a glaw trwm yn amlach, a bydd lefelau’r môr yn codi. Bydd hyn ond yn cynyddu’r perygl o lifogydd afonol ac yn amharu ar gymuned Aberdulais, sydd wedi dioddef llifogydd sawl gwaith yn y 40 mlynedd diwethaf. Roedd yr achlysur diweddaraf yn ystod Storm Dennis yn 2020 pan ddioddefodd 27 o gartrefi a busnesau lifogydd mewnol. Graddau llifogydd presennol y byd sydd ohoni: Mesurau lliniaru a ddarperir ... More
  Opened 26 January 2024
 • Aberdulais Flood Risk Management

  As the climate changes, we will face more frequent storms and heavy rain, as well as rising sea levels. This will only increase the risk of fluvial flooding and disruption to the Aberdulais Community which has flooded multiple times in the past 40 years. The most recent being during Storm Dennis in 2020 when 27 homes and businesses suffered internal flooding. Present Day Existing Flood Extents Mitigation Measures Provided Since the 2020 event, a... More
  Opened 26 January 2024
 • HYSBYSIAD O GAIS AR GYFER GWAITH CARTHU AC ECHDYNNU O DRAETH BEDWYN A NORTH MIDDLE GROUND

  DEDDF Y MÔR A MYNEDIAD I’R ARFORDIR 2009 RHEOLIADAU GWAITH MOROL (ASESU EFFEITHIAU AMGYLCHEDDOL) 2007 HYSBYSIAD O GAIS AR GYFER GWAITH CARTHU AC ECHDYNNU O DRAETH BEDWYN A NORTH MIDDLE GROUND Hysbysir drwy hyn fod Breedon Trading Limited wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae angen caniatâd asesu effeithiau amgylcheddol ar y prosiect ac mae'n destun gofyniad... More
  Opened 25 January 2024
 • NOTICE OF APPLICATION FOR THE DREDGE AND EXTRACT FROM BEDWYN SANDS AND NORTH MIDDLE GROUND

  MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009 MARINE WORKS (ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT) REGULATIONS 2007 NOTICE OF APPLICATION FOR THE DREDGE AND EXTRACT FROM BEDWYN SANDS AND NORTH MIDDLE GROUND Notice is hereby given that Breedon Trading Limited has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Access Act 2009. The project requires EIA consent and is subject to the requirement for an environmental impact... More
  Opened 25 January 2024
 • Hysbysiad o Gais am atgyweiriadau i seilbyst llen Afon Wen

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais am atgyweiriadau i seilbyst llen Afon Wen Hysbysir drwy hyn fod MPH Construction wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer atgyweiriadau i seilbyst llen Afon Wen. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/ . Gallwch chwilio am y dogfennau... More
  Opened 24 January 2024
 • Notice of Application for Afon Wen Sheet Pile Repairs

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Afon Wen Sheet Pile Repairs Notice is hereby given that MPH Construction has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Afon Wen Sheet Pile Repairs. You can see the application documents free of charge, from https://publicregister.naturalresources.wales/ . You can search for the documents using the... More
  Opened 24 January 2024
 • Ffurflen Archebu Cyfarfod Rhithwir | Problemau Arogl Safle Tirlenwi Withyhedge

  Byddwn yn cynnal cyfarfod cyhoeddus rhithwir i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau’r gymuned sydd wedi bod yn profi problemau o ran arogleuon sy’n dod o safle Tirlenwi Withyhedge yn Sir Benfro. Cynhelir y cyfarfod rhithwir ddydd Mercher, 31 Ionawr, am 6pm. Bydd swyddogion o dîm Rheoleiddio’r Diwydiant yn y De-orllewin yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am eu gweithgareddau rheoleiddio diweddar a chyfrifoldebau CNC. Bydd y cyfarfod yn cynnwys... More
  Opened 24 January 2024
 • Virtual Meeting Booking Form | Withyhedge Landfill Odour Issues

  We’re hosting a virtual public meeting to update members of the community impacted by odour issues from Withyhedge Landfill site in Pembrokeshire. The virtual meeting will take place on Wednesday, 31 January, at 6pm. Officers from the South West Industry Regulation team will provide an update on their recent regulatory activities and explain NRW’s permitting role and responsibilities. The meeting will include a question-and-answer session. ... More
  Opened 24 January 2024
 • Ardal Draenio Mewnol Gwastadeddau Gwent

  Cliciwch yma i weld y dudalen Saesneg Cil-y-coed a Gwynllŵg Mae Gwastadeddau Gwent yn dirwedd hanesyddol o bwys rhyngwladol sy'n cynnwys rhwydwaith cymhleth o gaeau ffrwythlon a chyrsiau dŵr hanesyddol (a elwir yn ‘reens’ neu’n ffosydd draenio yn lleol) sy'n ymestyn dros 180 km. Yn gartref i saith Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) sy'n gyfystyr â thua 57Km o'r ardal, mae'r Gwastadeddau yn cael eu cynnal trwy reoli lefel y dŵr... More
  Opened 17 January 2024
 • Report a smell at Withyhedge Landfill, Pembrokeshire

  View this page in Welsh Odour Reporting Form To make reporting odour issues from Withyhedge Landfill as easy as possible, we have set up this dedicated reporting form. All reports will be dealt with in the normal manner by our Incident Communication Centre. If you have provided contact details you will be given a unique reference number and you can opt to receive email updates on the investigation. Odour Issues Only This form is for the reporting of odour issues in... More
  Opened 17 January 2024
 • How our Internal Drainage District (IDD) team manage the Gwent Levels

  Click here to view this page in Welsh Caldicot & Wentlooge The Gwent Levels are a historic landscape of international significance that are characterised by a complex network of fertile fields and historic water courses (known locally as reens) that stretch across 180Km. Home to seven Sites of Special Scientific Interest (SSSI) that make up approx. 57Km of the area, the Levels are maintained through careful water level management which requires assent. A list of the... More
  Opened 17 January 2024
 • Adroddiad arogl o safle tirlenwi Withyhedge, Sir Benfro

  Ffurflen Adrodd am Arogl Er mwyn gwneud adrodd am arogleuon o safle tirlenwi Withyhedge mor hawdd â phosibl, rydym wedi sefydlu'r ffurflen adrodd bwrpasol hon. Bydd pob adroddiad yn cael ei drin yn y modd arferol gan ein Canolfan Cyfathrebu Digwyddiadau. Os ydych wedi darparu manylion cyswllt, byddwch yn cael rhif cyfeirnod unigryw a gallwch ddewis derbyn diweddariadau e-bost ar yr ymchwiliad. Materion arogl yn unig Mae'r ffurflen hon ar gyfer adrodd materion... More
  Opened 17 January 2024
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Harlech

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb y newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r buddion y maen nhw’n eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau rheoli... More
  Opened 15 January 2024
 • Harlech Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their biodiversity and long-term resilience to climate change so that future generations will also be able to enjoy the benefits they provide. Every ten years Natural Resources Wales reviews the long-term management... More
  Opened 15 January 2024
 • Tudalen wybodaeth ar waith coedwigaeth yn Fforest Fawr - Ionawr 2024

  Rydyn ni'n dechrau gwaith coedwigaeth ar 15 Ionawr i deneuo ardal o Fforest Fawr ger Tongwynlais, ar gyrion Caerdydd. Bydd y gwaith i deneuo a chynaeafu’r coed llarwydd sydd wedi’u heintio â Phytophthora Ramorum, neu glefyd y llarwydd, yn parhau am oddeutu dri mis. Mae'r coed o dan Hysbysiad Iechyd Planhigion Statudol i reoli lledaeniad y clefyd. Byddwn yn defnyddio ceffylau i dynnu pren o ardaloedd cwympo coed heb fod angen peiriannau mawr, er mwyn lleihau... More
  Opened 12 January 2024
 • Information page on forest operations in Fforest Fawr - January 2024

  View this page in Welsh. We’re starting forest operations work on 15 January to thin an area of Fforest Fawr near Tongwynlais, on the outskirts of Cardiff. The work to thin and harvest the larch trees that are infected with Phytophthora Ramorum, commonly known as larch disease, will continue for about three months. The trees are under a Statutory Plant Health Notice to manage the spread of the disease. We will be using horses to pull timber from felling... More
  Opened 12 January 2024
 • Arolwg Hinsawdd a Natur Gwent

  Hoffai Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent (BGC) siarad â phartneriaid a chymunedau ledled Gwent sy’n gweithio i fynd i’r afael â’r argyfyngau hinsawdd a natur. Mae Cynllun Llesiant BGC Gwent yn nodi’r hyn y byddwn yn ei wneud yn y 5 mlynedd nesaf i wella llesiant pobl yng Ngwent: Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen. Mae’r arolwg hwn yn rhan o waith y BGC tuag at gyflawni’r Cynllun Llesiant. Rydym eisiau cydnabod, dathlu ac adeiladu ar y... More
  Opened 11 January 2024
 • Gwent Climate and Nature survey

  The Gwent Public Services Board (PSB) would like to talk to partners and communities across Gwent who are working to tackle the climate and nature emergencies. The Gwent PSB Wellbeing Plan sets out what we will do in the next 5 years to improve people’s well-being in Gwent: Blaenau Gwent, Caerphilly, Monmouthshire, Newport and Torfaen. This survey is part of the work of the PSB towards delivering the Wellbeing Plan. We want to recognise, celebrate and build on the successful projects... More
  Opened 11 January 2024
 • Gweithio i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau economaidd yng Ngwent

  Hoffai Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent (BGC) ymgysylltu â phawb yng Ngwent sy’n gweithio i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau economaidd a gwella ein ffyniant i bobl a’r amgylchedd gyda’i gilydd. Mae Cynllun Llesiant Gwent yn nodi’r amcanion a’r camau y byddwn yn eu cymryd i fynd i’r afael â’r materion pwysicaf i bobl Gwent. Mae’r arolwg hwn yn cefnogi ac yn llywio ein dealltwriaeth o sut y byddwn yn cyflawni’r cynllun ar gyfer y 5 mlynedd nesaf ar draws... More
  Opened 10 January 2024
578 results. Page 2 of 20