Ein Cynllun Corfforaethol hyd at 2030 - Ein datganiadau effaith a dangosyddion strategol drafft

Yn cau 31 Hyd 2024

Wedi'i agor 21 Maw 2024

Trosolwg

Mae ein gweledigaeth, ein cenhadaeth a'n hamcanion llesiant fel y’u nodir yn ein Cynllun Corfforaethol hyd at 2030 - Byd Natur a Phobl yn Ffynnu Gyda'n Gilydd yn dangos sut y bydd CNC yn cyfrannu at ddull gweithredu ‘Tîm Cymru’ i fynd i'r afael â'r argyfyngau natur, hinsawdd a llygredd.

I ategu ein cynllun corfforaethol, rydym hefyd wedi datblygu datganiadau effaith a dangosyddion strategol i roi persbectif integredig ar berfformiad strategol.

Mae'r rhain, a ddatblygwyd ar y cyd ar draws y sefydliad drwy gydol 2023-24, yn manylu ar sut y byddwn yn parhau i weithredu’n unol â bwriad ein gweledigaeth, gan adrodd ein stori dros oes y cynllun corfforaethol.

Mae'r datganiadau effaith yn gosod yr uchelgais o ran yr hyn rydym am ei weld erbyn 2030 a thu hwnt, gan gydnabod na allwn fynd i'r afael â'r argyfyngau natur, hinsawdd a llygredd ar ein pen ein hunain ac y bydd angen gweithredu ar y cyd ar draws sectorau i wireddu newid cadarnhaol. 

Mae'r dangosyddion strategol yn canolbwyntio ar y pethau hynny y gall CNC ddylanwadu'n uniongyrchol arnynt, gan ddefnyddio ei ysgogiadau a'i adnoddau – mae’r rhain yn fwriadol uchelgeisiol ac ymestynnol. Gyda'i gilydd, maent yn darparu persbectif strategol o gynnydd tuag at ein hamcanion llesiant a'r manteision lluosog sy'n deillio o'n gwaith.

Byddwn yn profi'r rhain yn 2024-25, gan eu defnyddio i fframio sesiynau archwiliad dwfn strategol Bwrdd CNC, gan fynd ati ar yr un pryd i ymgysylltu â phartneriaid i rannu dealltwriaeth a nodi cyfleoedd ar gyfer cydweithio. Byddwn yn eu cwblhau yn ystod hydref 2024 gyda’r nod o’u rhoi ar waith rhwng 2025-26 a 2030.

Datganiadau effaith

Mae chwe datganiad effaith wedi'u datblygu o amgylch ein tri amcan llesiant. Maent yn pennu’r uchelgais ar gyfer y newid rydym am ei weld ar gyfer natur a phobl erbyn 2030. Mae’r rhain yn cydnabod mai ein cyfrifoldeb ni fydd dangos tystiolaeth o rai elfennau, ac y bydd cyfrifoldeb am gyflawni elfennau eraill yn cael ei rannu gyda'n partneriaid.

Dyma nhw:

Effaith 1: Erbyn 2030: bod dirywiad bioamrywiaeth wedi'i atal; bod rheoleiddio effeithiol, adfer cynefinoedd ac atebion ar sail natur yn cyfrannu at ecosystemau sy’n gynyddol gydnerth gan alluogi addasu i newid, a bod o fudd i lesiant pobl.

Effaith 2: Erbyn 2030: bod gweithredu parhaus ar achosion, risgiau ac effeithiau'r newid yn yr hinsawdd yn golygu bod natur a phobl yn cael eu galluogi a'u grymuso i addasu, gan liniaru'r effeithiau ar lesiant pobl.

Effaith 3: Erbyn 2030: bod llygredd yn cael ei atal hyd yr eithaf drwy ddiwygio deddfwriaethol a rheoleiddio effeithiol, gan leihau niwed i fioamrywiaeth a llesiant pobl, a chan ysgogi rheoli a defnyddio adnoddau naturiol yn gynaliadwy.

Effaith 4: Erbyn 2030: bod mwy o weithredu ar gyfer cyfiawnder cymdeithasol ac amgylcheddol yn sicrhau'r buddion mwyaf o ran natur, hinsawdd a llygredd, ac yn lleihau anghydraddoldebau cymdeithasol.

Effaith 5: Erbyn 2030: bod gweithredu ar y cyd parhaus yn golygu bod unigolion a sefydliadau'n gwneud penderfyniadau integredig i fynd i'r afael â’r argyfyngau natur, hinsawdd a llygredd.

Effaith 6: Erbyn 2030: bod cyflawni ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn gyson yn CNC yn golygu bod cydweithwyr, partneriaid a chymunedau’n cael eu galluogi a'u grymuso i arloesi a chyflymu camau gweithredu.

Dangosyddion strategol

Er mwyn olrhain cynnydd wrth gyflawni'r effeithiau hyn ac i dynnu sylw at ble mae’r dylanwad mwyaf gennym, rydym wedi dewis deuddeg dangosydd strategol. Bydd y rhain yn ein galluogi i fonitro cynnydd dros amser ac maent yn cyd-fynd â sawl datganiad effaith, gan danlinellu ein dull integredig o fonitro ac adrodd.

DS 1:   Cynyddu cyfran yr ecosystemau sy'n cael eu diffinio fel rhai gwydn

DS 2:   Cynyddu cyfradd adfer cynefinoedd

DS 3:   Cynyddu integreiddio gweithgareddau sy'n cefnogi adferiad natur yng ngwasanaethau cyhoeddus Cymru

DS 4:   Lleihau cyfradd llygredd ar dir a llygredd sy'n mynd i mewn i gyrff dŵr

DS 5:   Lleihau cyfradd llygredd i’r aer o ffynonellau diwydiannol ac anniwydiannol

DS 6:   Lleihau cyfradd allyriadau nwyon tŷ gwydr a chynyddu cyfradd atafaelu cynaliadwy

DS 7:   Cynyddu cyfran y boblogaeth sydd â mynediad at fannau gwyrdd neu las o ansawdd uchel, ac sy'n eu defnyddio'n gynaliadwy

DS 8:   Cynyddu cyfran y boblogaeth sy'n byw mewn lleoedd a fydd yn parhau i gefnogi a chyfrannu at eu hiechyd a'u llesiant mewn hinsawdd sy'n newid

DS 9:   Cynyddu effaith dulliau partneriaeth sy'n darparu manteision lluosog ac yn mynd i'r afael ag achosion sylfaenol yr argyfyngau natur, hinsawdd a llygredd

DS 10:   Cynyddu cyfran y boblogaeth sy'n gweithredu i liniaru ac addasu i'r argyfyngau natur, hinsawdd a llygredd

DS 11:   Cynyddu cyfran y sefydliadau a'r busnesau sy'n gweithredu i liniaru ac addasu i'r argyfyngau natur, hinsawdd a llygredd

DS 12:   Cynyddu cyfran y cydweithwyr yn CNC sy'n teimlo eu bod yn ymgysylltiedig, ac yn cael eu galluogi a'u grymuso

Mae'r cyfuniad o effeithiau; dangosyddion meintiol ac ansoddol; a naratif ategol yn darparu persbectif strategol o gynnydd tuag at ein hamcanion llesiant a'r manteision lluosog sy'n deillio o'n gwaith.

Mae'r adroddiad wedi'i drefnu’n bum adran a dylid ei ddarllen law yn llaw â'n cynllun corfforaethol. Rydym wedi paratoi datganiad dull hefyd.

Cyn y cyhoeddiad terfynol yn ddiweddarach yn y flwyddyn, mae'r dogfennau drafft manwl ar gael i'w hadolygu yma:

Datganiadau effaith a dangosyddion strategol drafft

Annex 1 Methodoleg

Annex 2 Camau i'w cymryd i ddangosyddion strategol

 

Give us your views

If you have any questions or comments, please send these on to: corporate.planning@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Ardaloedd

 • Pob Ardal

Cynulleidfaoedd

 • Fly-fishing
 • Cockles
 • Newport Green and Safe Spaces
 • Rivers
 • Flooding
 • Llifogydd
 • Community Volunteers
 • Gwirfoddolwyr Cymunedol
 • Management
 • marine developers
 • marine planners
 • Network Completion Project Task and Finish Group
 • South West Stakeholder group
 • Citizens
 • National Access Forum
 • Gwent
 • citizens
 • water companies
 • NFU
 • DCWW
 • Anglers
 • Coal Authority
 • Educators
 • SoNaRR2020
 • Mine recovery specialists
 • Arbenigwyr adfer mwyngloddiau
 • Metal mines
 • Mwyngloddiau metel
 • Coastal Group Members
 • Wales Biodiversity Partnership
 • Equality, Diversity and Inclusion

Diddordebau

 • Species Licence
 • Trwydded Rhywogaeth
 • Regulatory Voice
 • Permits
 • Trwyddedau
 • Llais Rheoleiddio
 • Waste
 • Flooding
 • Llifogydd
 • Community Voulnteering
 • Gwirfoddoli Cymunedol
 • Forest Management
 • Rheoli Coedwig
 • National Access Forum
 • EIA
 • Development
 • Marine Protected Areas Network Completion Project
 • South West Area Statement
 • Newport Green and Safe Spaces
 • Community Engagement
 • Gwent
 • WFD
 • water framework directive
 • water planning
 • Dee
 • river basin planning
 • Fruitful Orchard Project
 • Professional learning
 • Acorn Antics
 • Terrestrial ecosystems and species
 • Fishing
 • Biodiversity
 • SoNaRR2020
 • Engagement
 • Customer Experience
 • The Hub
 • Customer Journey Mapping
 • Consultation
 • Stakeholder Management
 • Mine recovery
 • Adfer mwyngloddiau
 • Metal mines
 • Mwyngloddiau metel
 • Timber sales
 • Strategic review of charging
 • Marine Area Statement
 • Equality, Diversity and Inclusion