Open Consultations

 • NOTICE OF APPLICATION FOR THE DREDGE AND EXTRACT FROM BEDWYN SANDS AND NORTH MIDDLE GROUND

  MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009 MARINE WORKS (ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT) REGULATIONS 2007 NOTICE OF APPLICATION FOR THE DREDGE AND EXTRACT FROM BEDWYN SANDS AND NORTH MIDDLE GROUND Notice is hereby given that Breedon Trading Limited has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Access Act 2009. The project requires EIA consent and is subject to the requirement for an environmental impact... More
  Closes 7 March 2024
 • Notice of Application for Morfa Culvert Remediation Works

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Morfa Culvert Remediation Works Notice is hereby given that Kaymac Marine & Civil Engineering Ltd. has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Morfa Culvert Remediation Works. You can see the application documents free of charge, from ... More
  Closes 8 March 2024
 • Hysbysiad o Gais am Gwaith Adfer Cwlfer Morfa

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais am Gwaith Adfer Cwlfer Morfa Hysbysir drwy hyn fod Kaymac Marine & Civil Engineering Ltd. wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer Gwaith Adfer Cwlfer Morfa. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n ... More
  Closes 8 March 2024
 • Notice of Application for Rhymney Great Wharf Habitat Restoration Polders Enhancement Project

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Rhymney Great Wharf Habitat Restoration Polders Enhancement Project Notice is hereby given that Natural Resources Wales has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Rhymney Great Wharf Habitat Restoration Polders Enhancement Project. You can see the... More
  Closes 14 March 2024
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer Prosiect Gwella Polderau Adfer Cynefin Glanfa Fawr Rhymni

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar gyfer Prosiect Gwella Polderau Adfer Cynefin Glanfa Fawr Rhymni Hysbysir drwy hyn fod Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer Prosiect Gwella Polderau Adfer Cynefin Glanfa Fawr Rhymni. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am... More
  Closes 14 March 2024
 • Notice of Application for Barmouth Beach Management

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Barmouth Beach Management Notice is hereby given that Gwynedd Council has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Barmouth Beach Management. You can see the application documents free of charge, from https://publicregister.naturalresources.wales/ . You can search for... More
  Closes 20 March 2024
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer Rheoli Traeth Abermaw

  Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar gyfer Rheoli Traeth Abermaw Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Gwynedd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer Rheoli Traeth Abermaw. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/ . Gallwch... More
  Closes 20 March 2024
 • Notice of Application for Celtic Sea Metocean Survey

  Marine and Coastal Access Act 2009 - Notice of Application for Celtic Sea Metocean Survey Notice is hereby given that The Crown Estate has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Celtic Sea Metocean Survey. You can see the application documents free of charge, from https://publicregister.naturalresources.wales/ . You can... More
  Closes 22 March 2024
 • Ninewells – gweithrediadau teneuo

  I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma. Diweddariad 14/02/2024 Mae gwaith teneuo’r goedwig bellach wedi dechrau yn y coetir hwn. Amcangyfrifwn y bydd y gwaith yn cymryd tua 3-4 wythnos i'w gwblhau, a bydd y pren yn cael ei anfon ar ôl y cyfnod hwn. Diweddariad diogelwch pwysig Er y bydd y rhan fwyaf o'r coetir yn dal i fod ar agor, bydd angen i ni gau ardaloedd lle mae'r gwaith teneuo yn cael ei wneud, er mwyn sicrhau... More
  Closes 30 March 2024
 • Briers Grove – gweithrediadau teneuo

  I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma. Pa waith sy'n digwydd? Mae gwaith teneuo coedwigoedd i fod i ddechrau cyn hir yn rhannau deheuol coetir Briers Grove i deneuo'r cedrwydd coch o fewn y goedwig. Mae yna hefyd nifer o goed ynn ar hyd y llwybr troed ar ochr ddwyreiniol y coetir sydd angen eu gwaredu gan eu bod yn peri risg i ddiogelwch ymwelwyr. Mae disgwyl i’r gwaith gael ei gwblhau erbyn 6 Pam rydyn ni'n... More
  Closes 30 March 2024
 • Ninewells – Thinning operations

  To view the page in Welsh, please click here Update 14/02/2024 Forest thinning operations have now begun in this woodland. We estimate that the work will take approximately 3-4 weeks to complete, and the timber will be dispatched after this period. Important safety update Whilst the majority of the woodland will remain open, we will need to close areas where the thinning operation is being carried out, to ensure the safety... More
  Closes 30 March 2024
 • Briers Grove – Thinning operations

  To view the page in Welsh, please click here. What work is taking place? Forest thinning operations are due to begin shortly in the south of Briers Grove woodland to thin the Red Cedar within the wood. There are also number of ash trees along the footpath on the east side of the woodland that need to be removed as they pose a risk to visitor’s safety. The work is expected to be completed in approximatley 6 months. ... More
  Closes 30 March 2024
 • Fly-tipping Protocol update

  This survey is being carried out by Fly-tipping Action Wales who are working towards updating the Fly-tipping Protocol. More
  Closes 31 March 2024
 • Ymwybyddiaeth Llifogydd gyda ScoutsCymru

  Mae i’r cwis wyth cwestiwn fydd yn profi eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o lifogydd. Dysgwch am lifogydd, beth allwch chi ei wneud i baratoi, a beth ddylech chi ei wneud os bydd llifogydd yn digwydd yn eich ardal leol. More
  Closes 31 March 2024
 • Flood Awareness with DangerPoint

  The quiz has eight questions to test your knowledge and understanding of flooding. Learn about flooding, what you can do to prepare, and what you should do if flooding happens in your locality. More
  Closes 31 March 2024
 • New Mills, Tryleg – gweithrediadau coedwig

  I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma. Diweddariad 14/02/2024 Mae disgwyl i waith i gael gwared ar goed llarwydd sydd wedi'u heintio â Phytophthora ramorum ddechrau ar hyd ochr isel y ffordd i Narth o groesffordd New Mills ar 19 Chwefror. Rydym yn amcangyfrif y bydd y gwaith yn cymryd tua 4-5 wythnos i'w gwblhau. Yn ystod y cyfnod hwn, efallai y bydd rhywfaint o darfu ar draffig gan y bydd angen i’n contractwyr agor a... More
  Closes 31 March 2024
 • Dwyrain Coed Gwent – teneuo

  I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma. Pa waith fydd yn digwydd? Mae gweithrediadau teneuo coedwigoedd i fod i ddechrau cyn hir. Mae'r coetir wedi'i ddynodi'n Blanhigfa ar Safle Coetir Hynafol (PAWS). Amcan y gweithrediad yw adfer y coetir yn ôl yn goetir hynafol. Bydd teneuo'r coed conwydd o fewn y coetir yn creu lle a chynyddu lefelau golau i hyrwyddo aildyfiant naturiol yn yr isdyfiant. Pam rydyn ni'n... More
  Closes 31 March 2024
 • Flood Awareness with ScoutsCymru

  The quiz has eight questions to test your knowledge and understanding of flooding. Learn about flooding, what you can do to prepare, and what you should do if flooding happens in your locality. More
  Closes 31 March 2024
 • Trellech New Mills – forest operations

  To view the page in Welsh, please click here. Update 14/02/2024 Work to remove larch trees that are infected with Phytophthora ramorum is expected to begin along the low side of the road into The Narth from the New Mills crossroads on the 19 February. We estimate that the work will take approximately 4-5 weeks to complete. During this time, there may be some traffic disruption as our contractors will need to temporarily open and... More
  Closes 31 March 2024
 • Wentwood East – Thinning

  To view the page in Welsh, please click here. What work will take place? Forest thinning operations are due to begin shortly. The woodland is designated as a Plantation on Ancient Woodland Site (PAWS). The objective of the operation is to restore the woodland back to ancient woodland. The thinning of the conifer trees within the woodland will create space and increasing light levels to promote natural regeneration in the... More
  Closes 31 March 2024
 • Information page on forest operations in Fforest Fawr - January 2024

  View this page in Welsh. We’re starting forest operations work on 15 January to thin an area of Fforest Fawr near Tongwynlais, on the outskirts of Cardiff. The work to thin and harvest the larch trees that are infected with Phytophthora Ramorum, commonly known as larch disease, will continue for about three months. The trees are under a Statutory Plant Health Notice to manage the spread of the disease. We will be using horses to pull timber from felling... More
  Closes 30 April 2024
 • SOCIAL PRESCRIBING (NATURE­ BASED) SURVEY

  NRW and Coed Lleol are working together to increase the take up of nature-based social prescribing, through developing some succinct video and learning content. More
  Closes 27 May 2024
 • Report a smell at Withyhedge Landfill, Pembrokeshire

  Odour Reporting Form To make reporting odour issues from Withyhedge Landfill as easy as possible, we have set up this dedicated reporting form. All reports will be dealt with in the normal manner by our Incident Communication Centre. If you have provided contact details you will be given a unique reference number and you can opt to receive email updates on the investigation. Odour Issues Only This form is for the reporting of odour issues in relation to Withyhedge Landfill... More
  Closes 31 May 2024
 • Coed Darren – gweithrediadau cwympo coed llarwydd

  I weld y dudalen yn Saesneg cliciwch yma Pa waith sy'n digwydd? Yn ystod yr wythnosau nesaf, bydd gweithrediadau cwympo cod yn dechrau yng Nghoed Darren i gael gwared ar goed llarwydd y mae Phytophthora ramorum (a elwir yn fwy cyffredin yn glefyd llarwydd) yn effeithio arnynt. Bydd angen gwaredu tua 11 hectar o goed llarwydd a bydd y gwaith yn cymryd tua chwe mis. Beth yw clefyd llarwydd? Mae clefyd llarwydd, neu Phytophthora... More
  Closes 31 May 2024
 • Coed Fedw – gweithrediadau cwympo coed llarwydd

  I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma. Pa waith sy'n digwydd? Bydd gwaith cwympo coed yng Nghoed fedw yn dechrau ym mis Medi i gael gwared ar tua 4,500 o goed llarwydd sydd wedi'u heintio â Phytophora ramorum (a elwir yn fwy cyffredin yn glefyd llarwydd). Bydd angen gwaredu tua 16 hectar o goed llarwydd a bydd y gwaith yn cymryd tua naw mis. Beth yw clefyd llarwydd? Mae clefyd llarwydd, neu Phytophthora ramorum, yn glefyd... More
  Closes 31 May 2024
 • The Darren woodland - larch felling operations

  To view the page in Welsh, please click here. What work is taking place? In the next few months felling operations in the Darren Woodland will commence, to remove larch trees which are infected with Phytophora ramorum (more commonly known as larch disease) Approximately 11 hectares of larch will need to be removed and the work will take approximately 6 month months. What is larch disease? Larch disease, or Phytophthora... More
  Closes 31 May 2024
 • Fedw wood – larch felling operations

  To view the page in Welsh, please click here. What work is taking place? Felling operations in Fedw wood will begin in September to remove approximately 4500 larch trees which are infected with Phytophora ramorum (more commonly known as larch disease) Approximately 16 hectares of larch will need to be removed and the work will take approximately 9 months. What is larch disease? Larch disease, or Phytophthora ramorum, is a... More
  Closes 31 May 2024
 • Y Graig – gweithrediadau coedwig

  I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma. Pa waith sy'n digwydd? Bydd gweithrediadau torri coed yng nghoetir y Graig yn dechrau ym mis Medi, i gael gwared ar ardaloedd o goed llarwydd fel rhan o’n polisi lleihau llarwydd ac i frwydro yn erbyn lledaeniad clefyd llarwydd. Hefyd bydd ardaloedd o goed aeddfed yn cael eu cwympo a'u teneuo yn unol â'r Cynllun Adnoddau Coedwig. Bydd gweithrediadau teneuo hefyd yn digwydd yn ardal ogleddol y coetir, er mwyn... More
  Closes 28 June 2024
 • Yr Graig – forest operations

  To view the page in Welsh please click here What work is taking place? Tree felling operations in Yr Graig woodland will begin in September, to remove areas of larch trees as a part of our larch reduction policy to combat the spread of larch disease. Areas of mature trees will also be felled and thinned in line with the Forest Resource Plan. Thinning operations will also take place in the northern area of the woodland, to help increase light penetration... More
  Closes 28 June 2024
 • How our Internal Drainage District (IDD) team manage the Gwent Levels

  Click here to view this page in Welsh Caldicot & Wentlooge The Gwent Levels are a historic landscape of international significance that are characterised by a complex network of fertile fields and historic water courses (known locally as reens) that stretch across 180Km. Home to seven Sites of Special Scientific Interest (SSSI) that make up approx. 57Km of the area, the Levels are maintained through careful water level management which requires assent. A list of the... More
  Closes 31 December 2024
56 results. Page 1 of 2