Cynllun Adnoddau Coedwig Rhuthun

Closes 14 Apr 2023

Opened 13 Mar 2023

Overview

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn gyfrifol am reoli coetiroedd a choedwigoedd cyhoeddus Cymru, sef Ystad Goetir Llywodraeth Cymru, mewn ffordd gynaliadwy. Mae’r Ystad yn darparu adnoddau pren gwerthfawr a chânt eu rheoli hefyd er budd a llesiant pobl a’r cymunedau lleol sy’n ymweld â nhw, yn ogystal â’r bobl sy’n dibynnu arnynt i wneud bywoliaeth. Mae’r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys sicrhau eu bod yn gydnerth yn y tymor hir, mewn perthynas â’r argyfyngau natur a hinsawdd, er mwyn i genedlaethau’r dyfodol hefyd allu mwynhau’r buddion maent yn eu cynnig. Bob deng mlynedd, mae CNC yn adolygu’r cynlluniau rheoli hirdymor ar gyfer pob ardal goedwig, y Cynllun Adnoddau Coedwig.

Lleoliad Rhuthun

Mae Cynllun Adnoddau Coedwig Rhuthun yn cynnwys wyth bloc o goedwig a chyfanswm ei arwynebedd yw 749 ha. Ar y cyfan, mae'r gwahanol flociau coedwig yn rhai conifferaidd yn bennaf, er bod rhai blociau unigol yn cynnwys cyfrannau uchel o goed llydanddail. Mae'r blociau wedi'u gwasgaru ar draws ardal o tua 100 km2 o gwmpas trefi yr Wyddgrug, Rhuthun a Dinbych, gyda'r tri bloc mwyaf dwyreiniol – Coed Moel Famau, Nercwys a Llangwyfan - yn gorwedd o fewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Mae'r holl flociau ar wahân i Langwyfan o fewn 4 km i ffordd yr A494, sy'n rhedeg tua'r gogledd-ddwyrain trwy ardal y cynllun. Coed Moel Famau, sy'n 428 hectar, yw'r bloc mwyaf ac mae’n gorwedd ar asgwrn cefn ucheldir Bryniau Clwyd tua hanner ffordd rhwng Rhuthun a'r Wyddgrug.

Mae’r cynefin o amgylch blociau Cynllun Adnoddau Coedwig Rhuthun yn cynnwys tir fferm amgaeëdig wedi'i bori, rhostir agored a blociau o goedwigoedd conwydd masnachol, sydd fel arfer wedi'u lleoli ar y tir uwch, gyda choetiroedd conwydd/llydanddail cymysg ar y llethrau isaf ac ar hyd glannau afonydd. Mae coedwig fawr Clocaenog, a reolir hefyd gan CNC, i'r gorllewin o Gynllun Adnoddau Coedwig Rhuthun. Mae holl flociau coedwig Rhuthun wedi'u neilltuo ar gyfer mynediad agored ar droed o dan y Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy ac mae hefyd yn caniatáu mynediad caniatáol i geffylau a beiciau. Ceir rhwydwaith o Hawliau Tramwy Cyhoeddus sy'n cysylltu'r blociau â'r dirwedd ehangach, gyda llwybr pellter hir Clawdd Offa'n rhedeg ar hyd ymyl blociau Coed Moel Famau a Llangwyfan.

Mae Coedwig Rhuthun yn syrthio i chwe dalgylch afon gwahanol fel y'u diffinnir gan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. Mae'r dalgylchoedd hyn i gyd yn perthyn i ddalgylchoedd mwy Clwyd a Dyfrdwy, ac o'r chwech, mae dau yn meddu ar statws cyffredinol 'Da', dau yn statws cyffredinol 'Cymedrol' a dau statws cyffredinol 'Gwael'.

Cyfleoedd a Blaenoriaethau

 • Tynnu llarwydd ac amrywio cyfansoddiad rhywogaethau'r goedwig i gynyddu gwytnwch yn erbyn plâu a chlefydau wrth adeiladu coedwig gadarn ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.
 • Parhau i gynnal cyflenwad cynaliadwy o bren drwy gynllunio pa rywogaethau i’w dewis ar gyfer torri ac ailstocio.
 • Cynyddu ardaloedd coetir olyniaethol, torlannol a llydanddail ar gyfer gwella gwytnwch cynefinoedd a chysylltiadau rhwng cynefinoedd ar raddfa tirwedd.
 • Nodi a diogelu nodweddion treftadaeth pwysig, gan gynnwys yr amgylchedd naturiol hanesyddol.
 • Parhau i nodi ac adfer nodweddion safleoedd coetir hynafol ac ardaloedd o ddiddordeb o ran cadwraeth.
 • Cynnal a gwella profiadau ymwelwyr trwy ddarparu amgylchedd amrywiol sy’n ddiogel a phleserus.

Mae'r ddogfen hon yn helpu i esbonio'r categorïau a ddangosir ar y mapiau isod:

Esboniad o allweddi’r map

Coed Moel Famau

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Llangwyfan

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Nercwys

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Rhyd y Gaseg a Pool Parc

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Bontuchel a Trer Parc

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Crynodeb o'r prif newidiadau a fydd yn digwydd yn y Cynllun Adnoddau Coedwig

 • Lleihau llarwydd fel y prif rywogaeth o 11% i 2% a fydd yn cynyddu gwytnwch coedwigoedd.
 • Lleihau gorchudd sbriws Sitca o 23% i 20% erbyn diwedd cyfnod y Cynllun.
 • Adfer safleoedd coetir hynafol (58ha) drwy dynnu conwydd a chreu cynefin llydanddail brodorol.
 • Cynnydd mewn cynefin coetir llydanddail o 25% i 31% o arwynebedd y goedwig.
 • Cynnydd mewn mathau eraill o gynefinoedd megis coetir agored ac olyniaethol o 18% i 21% erbyn diwedd cyfnod y Cynllun.

Yn ogystal â’r arolwg ar-lein hwn, cynhelir sesiwn galw heibio yn Neuadd Bentref Llanbedr Dyffryn Clwyd, Llanbedr DC, LL15 1UP, rhwng 3pm a 7.15pm ddydd Llun 27 Mawrth 2023, er mwyn rhoi cyfle i aelodau’r cyhoedd a rhanddeiliaid drafod Cynllun Adnoddau Coedwig Rhuthun wyneb yn wyneb gyda chynllunwyr coedwig CNC.

 

 

 

Why your views matter

Hoffem wybod eich barn a'ch teimladau ynghylch y cynlluniau newydd ar gyfer coedwig Rhuthun er mwyn ein helpu i wella rheolaeth hirdymor y goedwig.

Areas

 • All Areas

Audiences

 • Management
 • Cymraeg

Interests

 • Forest Management
 • Rheoli Coedwig