Find activities

 • Cyhoeddi bwriad i beidio â pharatoi Datganiad amgylcheddol: Cynllun Rheoli Risg Naturiol Llanfair Talhaiarn Nant Barrog

  (Rheoliad 12B o Reoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Gwaith gwella draenio tir) SI1999/1783 fel y’i diwygiwyd Cynllun Rheoli Risg Naturiol Llanfair Talhaiarn Nant Barrog Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn hysbysu ei fod yn bwriadu gwneud gwaith gwella ar Nant Barrog, i fyny'r afon o Lanfair Talhaiarn rhwng (CGC SH 91938 67627 (i fyny'r afon) a CGC SH 92134 68018 (i lawr yr afon). Bydd y gwaith gwella arfaethedig yn cynnwys y canlynol: plannu coed ar lannau’r afon, adeiladu... More
  Opened 23 February 2023
 • Announcement of intention not to prepare an environmental statement: Llanfair Talhaiarn Nant Barrog Natural Risk Management (NRM) scheme

  Regulation 12B of the Environmental Impact Assessment (Land Drainage Improvement Works) SI1999/1783 as amended Llanfair Talhaiarn Nant Barrog Natural Risk Management (NRM) scheme Natural Resources Wales gives notice that it proposes to carry out improvement works on Nant Barrog, upstream of Llanfair Talhaiarn between (NGR SH 91938 67627 (upstream) and NGR SH 92134 68018 (downstream). The proposed improvement works will involve the following: riparian tree planting, construction... More
  Opened 23 February 2023
 • Creu coetir yn Nhy’n y Mynydd — cyfle i weithio mewn partneriaeth

  Yn ddiweddar, cynhaliwyd ymgynghoriad i ofyn i bobl am eu hadborth i helpu i lunio'r cynlluniau ar gyfer coetir newydd yn Nhy’n y Mynydd, Ffordd Penmynydd ar Ynys Môn. Diolch i chi am gysylltu i rannu eich adborth gyda ni, boed hynny drwy ein hymgynghoriad ar-lein, ein digwyddiad galw heibio yng Nghanolfan Esceifiog, neu drwy gysylltu â ni yn uniongyrchol. O ganlyniad i'r adborth rydym wedi’i gael, rydym wedi rhannu'r safle’n ddwy ardal er mwyn ein helpu i... More
  Opened 15 February 2023
 • Woodland creation at Ty’n y Mynydd –partnership working opportunity

  We recently held a consultation to ask people for their feedback to help shape the designs for a new woodland at Ty’n y Mynydd Ffordd Penmynydd on Anglesey. Thank you for getting in touch to share your feedback with us, whether that was through our online consultation, our drop in event at Canolfan Esceifiog, or by contacting us directly. As a result of the feedback we have received, we have divided the site in to two areas to help us meet the objectives that... More
  Opened 15 February 2023
 • Notice Of Application For Constuction And Dredge Works Associated With The Mostyn Energy Park Extension Project

  Marine And Coastal Access Act 2009 Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007 Notice is hereby given that The Port of Mostyn Limited, Coast Road, Mostyn, Flintshire has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Access Act 2009. The project requires EIA consent and is subject to the requirement for an environmental impact assessment (“EIA”) under the Marine Works... More
  Opened 30 January 2023
 • Notice of Application for a marine licence for Holyhead Harbour maintenance dredging

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for a marine licence for Holyhead Harbour maintenance dredging Notice is hereby given that Stena Line Ports Ltd has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for a marine licence for Holyhead Harbour maintenance dredging. You can see the application documents free of charge, from ... More
  Opened 27 January 2023
 • Notice of Application for Maintenance Dredge Disposal for Aberaeron Harbour

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Maintenance Dredge Disposal for Aberaeron Harbour Notice is hereby given that Ceredigion County Council has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for maintenance dredging disposal for Aberaeron Harbour. You can see the application documents free of charge, from ... More
  Opened 25 January 2023
 • Notice of Application for New Quay Harbour Maintenance Dredge Disposal

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for New Quay Harbour Maintenance Dredge Disposal Notice is hereby given that Ceredigion County Council has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for maintenance dredging disposal for New Quay Harbour. You can see the application documents free of charge, from https://publicregister.naturalresources.wales/... More
  Opened 25 January 2023
 • Notice of Application for Pwll Sea Wall Defence Maintenance

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Pwll Sea Wall Defence Maintenance Notice is hereby given that Dyer & Butler Ltd has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Pwll Sea Wall Defence Maintenance. You can see the application documents free of charge, from https://publicregister.naturalresources.wales/ . You can search for the documents... More
  Opened 24 January 2023
 • Notice of Application for Geotechnical Investigation Including 75 Boreholes For The Mona Offshore Wind Farm

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Geotechnical Investigation Including 75 Boreholes For The Mona Offshore Wind Farm Notice is hereby given that Mona Offshore Wind Limited has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for geotechnical investigation including 75 boreholes for the mona offshore wind farm. You can see the application documents... More
  Opened 20 January 2023
 • Notice of Application for Ground Investigation Works and Geotechnical Surveys

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Ground Investigation Works and Geotechnical Surveys. Notice is hereby given that Offshore Wind Consultant Limited has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Ground Investigations Works and Geotechnical Surveys. You can see the application documents free of charge, from ... More
  Opened 18 January 2023
 • Notice of Application for Native Oyster Habitat Restoration in Conwy Bay

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Native Oyster Habitat Restoration in Conwy Bay Notice is hereby given that The Wild Oysters Project: Conwy Bay, Native Oyster Habitat Restoration has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for a marine licence to restore oyster habitat in areas offshore of Conwy Bay. You can see the application... More
  Opened 18 January 2023
 • Llifddor Caerllion - Cyhoeddiad o fwriad i beidio â pharatoi datganiad amgylcheddol

  Cyhoeddiad o fwriad i beidio â pharatoi datganiad amgylcheddol. Rheoliad 12B o’r Asesiad Effaith Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draenio) SI1999/1783 fel y’i diwygiwyd Llifddor Caerllion Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhoi hysbysiad ei fod yn bwriadu gwneud gwaith i wella’r amddiffynfeydd llifogydd ar Afon Wysg yng Nghaerllion, Casnewydd ar Ffordd Caerllion - B4596 rhwng NGR ST3417190147 a NGR ST34184 90147, sef pellter o 0.014 cilometr. Bydd y gwaith gwella arfaethedig yn... More
  Opened 10 January 2023
 • Caerleon Flood Gate - Announcement of intention not to prepare an environmental statement.

  Announcement of intention not to prepare an environmental statement. Regulation 12B of the Environmental Impact Assessment (Land Drainage Improvement Works) SI1999/1783 as amended Caerleon Flood Gate Natural Resources Wales gives notice that it proposes to carry out improvement works to the flood defences on the River Usk in Caerleon, Newport on Caerleon Road – B4596 between NGR ST3417190147 and NGR ST34184 90147 , a distance of 0.014 kilometres. The proposed improvement... More
  Opened 10 January 2023
 • Notice of Application for Pembroke Ferry Dolphin U Replacement

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Pembroke Ferry Dolphin U Replacement Notice is hereby given that Milford Haven Port Authority has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Pembroke Ferry Dolphin U Replacement. You can see the application documents free of charge, from https://publicregister.naturalresources.wales/ . You can... More
  Opened 6 January 2023
 • Notice Of Application For The Creation Of Drainage Features Including A New Outfall To The River Dee

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice Of Application For The Creation Of Drainage Features Including A New Outfall To The River Dee. Notice is hereby given that Industrie Cartarie Tronchetti (ICT) UK Ltd and Crag Hill Estates Ltd (CHEL) has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for the creation of drainage features including a new outfall to the River Dee.... More
  Opened 5 January 2023
 • Hysbysiad o gais i wella amddiffynfeydd rhag llifogydd ar hyd y lan yn Hirael ym Mangor, Gwynedd

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o gais i wella amddiffynfeydd rhag llifogydd ar hyd y lan yn Hirael ym Mangor, Gwynedd. Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Gwynedd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer cynnal gwaith i wella’r amddiffynfeydd rhag llifogydd ar hyd y lan yn Hirael ym Mangor, Gwynedd. Gallwch weld y dogfennau cais yn... More
  Opened 28 December 2022
 • Notice of Application for Flood improvement works along the shore at Hirael in Bangor, Gwynedd

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Flood improvement works along the shore at Hirael in Bangor, Gwynedd Notice is hereby given that Gwynedd Council has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Flood Defence Improvement works along the shore at Hirael in Bangor, Gwynedd. You can see the application documents free of charge, from ... More
  Opened 28 December 2022
 • Natur am Byth! Welsh Marches Quiet Ways Survey Rhayader

  Quiet-ways are on-road routes designed to be safe and enjoyable for active travel use e.g. walking or cycling, with traffic speed and flows sufficiently low and good visibility to comply with guidance for comfortable sharing of the carriageway. As part of the Natur am Byth! Welsh Marches project, we are thinking of ways to provide quiet-ways to improve access to nature reserves in the Rhayader area. To understand people's interest, needs and requirements, we would be very grateful if... More
  Opened 21 December 2022
 • ORML2233 Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr Gwybodaeth Ychwanegol

  Ar 30 Mai 2022 cyflwynodd Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited gais am drwydded forol i CNC ar gyfer Fferm Wynt Alltraeth Sefydlog o'r enw Awel y Môr. Mae Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr yn chwaer brosiect arfaethedig i Fferm Wynt Alltraeth weithredol Gwynt y Môr oddi ar arfordir gogledd-ddwyrain Cymru. Bydd Awel y Môr yn cynnwys hyd at 50 o Eneraduron Tyrbinau Gwynt a'r holl seilwaith cysylltiedig sydd ei angen i drosglwyddo'r trydan a gynhyrchir i'r lan. ... More
  Opened 15 December 2022
 • ORML2233 Awel y Môr Offshore Wind Farm Further Information Submission

  On 30 May 2022 Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited submitted a marine licence application to NRW for a Fixed Offshore Windfarm named, Awel y Môr. Awel y Môr Offshore Wind Farm is a proposed sister project to the operational Gwynt y Môr Offshore Wind Farm off the north-east coast of Wales. Awel y Môr will comprise up to 50 Wind Turbine Generators and all associated infrastructure required to transmit the electricity generated to shore. The Awel y... More
  Opened 15 December 2022
 • Hysbysiad o gais ar gyfer cynllun gwelliannau i amddiffynfa arfordirol Bae Cinmel

  Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 Rheoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007 Hysbysiad o gais ar gyfer cynllun gwelliannau i amddiffynfa arfordirol bae cinmel Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau, Swyddfeydd Mochdre, Ffordd Conwy, Mochdre, Conwy, LL28 5AB wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r... More
  Opened 14 December 2022
 • Notice of application for Kinmel Bay coastal defence improvements scheme

  Marine and Coastal Access Act 2009 Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007 Notice of application for Kinmel Bay coastal defence improvements scheme Notice is hereby given that Conwy County Borough Council, Environment, Roads & Facilities, Mochdre Offices, Conway Road, Mochdre, Conwy, LL28 5AB has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Access Act 2009. The project... More
  Opened 14 December 2022
 • Notice of Application for a Ground Source Heating System at Trefri Hall, Aberdovey

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice is hereby given that Fred Grainger has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for a ground source heating system at Trefri Hall, Aberdovey. You can see the application documents free of charge, from https://publicregister.naturalresources.wales/ . You can search for the documents using the application reference... More
  Opened 23 November 2022
 • Mathrafal Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their biodiversity and long-term resilience to climate change so that future generations will also be able to enjoy the benefits they provide. Every ten years Natural Resources Wales reviews the long-term management... More
  Opened 21 November 2022
 • Alwen Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales (NRW) is responsible for the sustainable management of publicly own woodlands and forests of Wales known as the Welsh Government Woodland Estate. As well as providing a valuable timber resource, they are managed for the benefit and well-being of people and local communities who visit them, as well as people who depend on them for their livelihood. This responsibility includes safeguarding their long-term resilience in relation to the nature and climate emergencies, ... More
  Opened 18 November 2022
 • Abergele Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their biodiversity and long-term resilience to climate change so that future generations will also be able to enjoy the benefits they provide. Every ten years Natural Resources Wales reviews the long-term management... More
  Opened 15 November 2022
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Abergele

  Lleoliad Mae Cynllun Adnoddau Coedwigaeth Abergele yn amlinellu’r dulliau at y dyfodol ar gyfer rheoli pum coetir o fewn y bryniau sy’n amgylchynu tref arfordirol Abergele: Coedwig Castell Gwrych, Coed y Geufron, Coed Bron-haul, Coed Tan-y-gaer a Choed Pen-y-gribin. Mae’r coetiroedd yn gorchuddio 122.6 ha i gyd ac maent wedi’u nodweddu gan ardaloedd o goetir llydanddail hynafol wedi’u hadfer yn ogystal ag ardaloedd o goed conwydd sydd wedi’u dosbarthu’n Blanhigfeydd ar... More
  Opened 15 November 2022
 • Adolygiad o’r modd mae Bwrdd CNC yn ymgysylltu efo’r cyhoedd

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnal cyfarfodydd Bwrdd rheolaidd. Ar hyn o bryd rydym yn adolygu'r ffordd mae ein haelodau yn ymgysylltu â'r cyhoedd a pha newidiadau, os o gwbl, y mae angen eu gwneud i strwythur y cyfarfodydd er mwyn hwyluso gwell ymgysylltu â'r cyhoedd. More
  Opened 10 November 2022
 • Gais am ymchwiliad daearegyddol o’r troedffordd ger yr afon Tawe

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais am ymchwiliad daearegyddol o’r troedffordd ger yr afon Tawe Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Abertawe wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer ymchwiliad daearegyddol o’r troedffordd ger yr Afon Tawe. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim ar ein cofrestr gyhoeddus . allwch... More
  Opened 10 November 2022
168 results. Page 1 of 6