Ymgynghoriad ar ein ffioedd a thaliadau rheoleiddio ar gyfer 2023/2024

Ar gau 7 Ion 2023

Wedi'i agor 10 Hyd 2022

Canlyniadau wedi'u diweddaru 31 Maw 2023

Fel rhan o'n hymrwymiad i asesu ein darpariaeth gwasanaeth yn barhaus, adolygu ein ffioedd ar gyfer gweithgareddau rheoleiddio, a sicrhau bod prosesau mor effeithlon ac effeithiol â phosibl, comisiynodd CNC raglen Adolygiad Strategol o Godi Tâl (SRoC), sef adolygiad sylfaenol o'r gwasanaethau trwyddedu a ddarperir i'n cwsmeriaid.

Mae cynlluniau codi tâl CNC yn seiliedig ar yr egwyddor o adennill costau yn unol â Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru, sef rheolau a rhwymedigaethau Trysorlys Ei Fawrhydi o dan Orchymyn Corff Adnoddau Naturiol Cymru (Sefydlu) 2012. Ein nod yw datblygu cynllun codi tâl sy'n codi'r ffioedd cywir am ein gweithgareddau a bod cost ein gwaith trwyddedu a chydymffurfio yn cael ei adennill gan y rhai rydym yn eu rheoleiddio, gan osgoi cymhorthdal drwy'r pwrs cyhoeddus (Cymorth Grant). Drwy adennill costau’n llawn, mae hyn yn helpu i sicrhau bod CNC yn gallu rheoleiddio a diogelu amgylchedd Cymru yn well, gan gyfrannu at Reoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy.

Mae CNC wedi ymrwymo i wella ein prosesau’n barhaus gan eu gwneud mor syml ac effeithlon â phosibl, gan ddarparu gwasanaeth gwerthfawr a llai o faich ar fusnes. Roedd y rhaglen yn canolbwyntio ar newidiadau i'r ffioedd a'r taliadau am drwyddedau newydd a diwygiedig. Yn ogystal, gwnaethom hefyd gynnal asesiad lefel uchel o'n taliadau parhau blynyddol .

Cynhaliodd CNC ymgynghoriad cyhoeddus 12 wythnos o 10 Hydref 2022 i rannu ein ffioedd rheoleiddio arfaethedig ar gyfer 2023/24 a cheisio adborth. Cawsom 102 o ymatebion i’r ymgynghoriad gan amrywiaeth o unigolion, busnesau a sefydliadau. Rydym wir yn gwerthfawrogi'r adborth a dderbyniwyd ac rydym wedi ystyried yr holl ymatebion cyn cwblhau ein cynigion.

Comisiynwyd ymgynghorydd annibynnol gennym i ddadansoddi’r holl ymatebion i’r ymgynghoriad yn thematig, a gynhyrchodd y themâu cyffredinol a ganlyn:

 • Beirniadaeth o amseriad ein cynigion codi tâl.
 • Yr awgrym y dylai taliadau rheoleiddio gael eu hariannu’n rhannol gan Gymorth Grant
 • Y farn y dylai CNC gynnig mwy o dryloywder ar y modelau a ddefnyddir i ddylunio’r ffioedd arfaethedig.
 • Y potensial am ffioedd uwch i atal ymddygiad amgylcheddol da a chynyddu math a graddfa gweithgareddau anghyfreithlon neu nad ydynt yn cydymffurfio.
 • Y farn y dylai CNC wneud mwy i wella canllawiau a phrosesau ac y dylai geisio gwneud ein gwasanaethau trwyddedu a rheoleiddio ehangach yn fwy effeithlon.
 • Yr awgrym y dylai perfformwyr gwael a/neu lygrwyr dalu mwy am y gwasanaethau rheoleiddio y maent yn eu defnyddio.

Cynhyrchodd y dadansoddiad annibynnol hefyd gyfres o themâu cyfundrefn-benodol. Mae CNC wedi ymateb i’r themâu cyffredinol a chyfundrefn-benodol yn y ddogfen ymateb hon i’r ymgynghoriad.

Yn dilyn yr ymgynghoriad ac adolygiad o’r holl adborth a dderbyniwyd, mae CNC wedi gwneud y diwygiadau canlynol i’r cynigion fel yr ymgynghorwyd arnynt.

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i wneud y gwaith sicrwydd angenrheidiol ar y cynigion o ran trwyddedu. Yna, caiff cyngor ei roi i'r Gweinidog a chaiff penderfyniad ei wneud wedi hynny. Bydd ffioedd CNC ar gyfer trwyddedau yn aros ar gyfraddau 2022/23 hyd nes y cânt eu disodli gan gynllun codi tâl newydd, a byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’n cwsmeriaid am yr amserlen ar gyfer hynny maes o law.

O 1 Ebrill 2023, bydd taliadau cynhaliaeth blynyddol CNC yn cynyddu 6% mewn wyth maes fel yr amlinellir yn ein cynigion
 

1. Ffioedd tynnu a chronni adnoddau dŵr

Roedd yr adborth a gafwyd o’r ymgynghoriad yn awgrymu y byddai ein ffioedd newydd arfaethedig yn arwain at gostau gormodol i’r mathau hyn o geisiadau. O ran cael gwared ar goredau yn benodol, y pryder yw y gall y gweithgaredd hwn achosi niwed amgylcheddol os na chaiff ei wneud yn gynaliadwy.

Mewn ymateb, byddwn yn cadw’r ffioedd ymgeisio presennol ar gyfer 2022/23 i ategu gweithgarwch anfasnachol yr ymgymerir ag ef yn gyfan gwbl a dim ond er budd amgylcheddol o fewn Adnoddau Dŵr (ac eithrio gweithgareddau i gyflawni Rhaglen Amgylchedd Genedlaethol y cwmni dŵr). Defnyddir ffioedd parhau adnoddau dŵr i ariannu gweddill y gost o benderfynu ar y ceisiadau hyn. Bydd y ffioedd ymgeisio hyn yn £15 ar gyfer trwyddedau tynnu dŵr a £1,500 ar gyfer trwyddedau cronni dŵr neu drwyddedau trosglwyddo.

 

2. Ffi am fân ddiwygiad ar gyfer trwyddedau rhywogaethau

Roedd yr adborth a gafwyd yn ystod yr ymgynghoriad yn cwestiynu p’un a oedd rhai o’r taliadau ar gyfer tasgau gweinyddol yn rhy uchel fel y’u cynigiwyd, gan na fyddent yn cymryd yn hir i’w cwblhau.

Cytunwn fod rhai tasgau gweinyddol yn cymryd llai o amser nag eraill, ac felly byddwn yn codi £73 am fân ddiwygiad a thâl am ddiwygiadau mwy cymhleth ar gyfradd fesul awr o £125.

 

3. Ymgynghori ar yr offeryn newydd i ddisodli OPRA ar gyfer ffioedd gosod

Drwy ein hymgynghoriad, cynigiwyd ffordd newydd gennym o gyfrifo ffioedd ymgeisio am osodiadau a fydd yn disodli’r system OPRA bresennol. Roedd yr adborth yn awgrymu nad oedd ymatebwyr yn gallu gwneud sylw llawn gan nad oedd manylion o ran sut y byddai’r offeryn yn effeithio arnynt ar gael.

Byddwn nawr yn ymgynghori’n ffurfiol ar fanylion yr offeryn bandio newydd a gynigir, er mwyn darparu gwell tryloywder o’n taliadau i gwsmeriaid perthnasol.

Byddwn yn parhau i gael ffioedd ymgeisio ar sail OPRA ar y lefelau presennol hyd nes yr ymgynghorir ar yr offeryn bandio newydd ac iddo gael ei fireinio yn ôl yr angen a’i roi ar waith. Yn ddibynnol ar ganlyniadau’r ymgynghoriad, rydym yn bwriadu gweithredu’r offeryn bandio a’r ffioedd cysylltiedig erbyn diwedd 2023.

Ffeiliau:

Trosolwg

NRW officers inspecting a waste site

Rydym yn ymgynghori ar ein cynigion i gynyddu taliadau a sut rydym yn ariannu rhai o'n gwasanaethau rheoleiddio. Gallwch ddod o hyd i'r cynigion codi tâl llawn isod. Darllenwch hwn cyn bwrw ymlaen â'r cwestiynau.

Mae cwestiynau ein hymgynghoriad yn gofyn i chi am eich barn ar ein cynigion, yn gyffredinol ac yn ôl meysydd rheoleiddio penodol. Byddwn yn defnyddio'r adborth i lywio ein cynigion terfynol, yr ydym yn bwriadu eu gweithredu o Ebrill 2023, yn amodol ar gymeradwyaeth Llywodraeth Cymru.

Mae sawl adran yn yr ymgynghoriad hwn. Byddem yn croesawu eich adborth ar gynifer o'r rhain ag y credwch sy'n berthnasol i chi neu'ch sefydliad.

Cwblhewch yr adrannau dan y pennawd Amdanoch chi a'r Cwestiynau Cyffredinol cyn symud ymlaen i'r adrannau penodol am y gyfundrefn. Mae un cwestiwn olaf ar gyfer unrhyw beth arall yr hoffech ei ddweud wrthym.

Rydym wedi nodi ein hymgynghoriad fel y gallwch ymateb i bob maes, neu ganolbwyntio ar y meysydd sy'n effeithio fwyaf arnoch. Os nad ydych am wneud sylw ar gyfundrefn benodol, gallwch symud ymlaen i'r nesaf. Nid oes mwy na thri chwestiwn fesul cyfundrefn.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni drwy e-bost os gwelwch yn dda: sroc@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Beth sy'n digwydd nesaf

Mae'r ymgynghoriad yma bellach wedi cau. Bydd CNC yn defnyddio'r adborth i lywio ein cynlluniau codi tâl newydd. Y bwriad yw gweithredu’r cynlluniau hynny o 1 Ebrill 2023 ymlaen, yn amodol ar gymeradwyaeth Gweinidogion.

Ardaloedd

 • Aber Valley
 • Aber-craf
 • Aberaeron
 • Aberaman North
 • Aberaman South
 • Aberavon
 • Aberbargoed
 • Abercarn
 • Abercynon
 • Aberdare East
 • Aberdare West/Llwydcoed
 • Aberdaron
 • Aberdovey
 • Aberdulais
 • Abererch
 • Abergele Pensarn
 • Abergwili
 • Aberkenfig
 • Abermaw
 • Aberporth
 • Abersoch
 • Abersychan
 • Aberteifi/Cardigan-Mwldan
 • Aberteifi/Cardigan-Rhyd-y-Fuwch
 • Aberteifi/Cardigan-Teifi
 • Abertillery
 • Aberystwyth Bronglais
 • Aberystwyth Canol/Central
 • Aberystwyth Gogledd/North
 • Aberystwyth Penparcau
 • Aberystwyth Rheidol
 • Acton
 • Adamsdown
 • Aethwy
 • Allt-wen
 • Allt-yr-yn
 • Alway
 • Ammanford
 • Amroth
 • Argoed
 • Arllechwedd
 • Aston
 • Badminton
 • Bagillt East
 • Bagillt West
 • Baglan
 • Bala
 • Banwy
 • Bargoed
 • Baruc
 • Beaufort
 • Beddau
 • Bedlinog
 • Bedwas, Trethomas and Machen
 • Beechwood
 • Beguildy
 • Berriew
 • Bethel
 • Bettws
 • Betws
 • Betws yn Rhos
 • Betws-y-Coed
 • Beulah
 • Bigyn
 • Bishopston
 • Blackmill
 • Blackwood
 • Blaen Hafren
 • Blaenavon
 • Blaengarw
 • Blaengwrach
 • Blaina
 • Bodelwyddan
 • Bontnewydd
 • Bonymaen
 • Borras Park
 • Borth
 • Botwnnog
 • Bowydd and Rhiw
 • Brackla
 • Brithdir and Llanfachreth/Ganllwyd/Llanelltyd
 • Briton Ferry East
 • Briton Ferry West
 • Bro Aberffraw
 • Bro Rhosyr
 • Bronington
 • Bronllys
 • Broughton North East
 • Broughton South
 • Brymbo
 • Bryn
 • Bryn and Cwmavon
 • Bryn Cefn
 • Bryn-coch North
 • Bryn-coch South
 • Bryn-crug/Llanfihangel
 • Bryncethin
 • Bryncoch
 • Brynford
 • Brynmawr
 • Brynna
 • Bryntirion, Laleston and Merthyr Mawr
 • Brynwern
 • Brynyffynnon
 • Buckley Bistre East
 • Buckley Bistre West
 • Buckley Mountain
 • Buckley Pentrobin
 • Builth
 • Burry Port
 • Burton
 • Butetown
 • Buttrills
 • Bwlch
 • Bynea
 • Cadnant
 • Cadoc
 • Cadoxton
 • Caerau
 • Caergwrle
 • Caergybi
 • Caerhun
 • Caerleon
 • Caersws
 • Caerwent
 • Caerwys
 • Caldicot Castle
 • Camrose
 • Canolbarth Môn
 • Canton
 • Cantref
 • Capel Dewi
 • Capelulo
 • Carew
 • Carmarthen Town North
 • Carmarthen Town South
 • Carmarthen Town West
 • Cartrefle
 • Castle
 • Castleland
 • Cathays
 • Cefn
 • Cefn Cribwr
 • Cefn Fforest
 • Cefn Glas
 • Cenarth
 • Ceulanamaesmawr
 • Chirk North
 • Chirk South
 • Church Village
 • Churchstoke
 • Cilcain
 • Cilfynydd
 • Cilgerran
 • Ciliau Aeron
 • Cilycwm
 • Cimla
 • Clydach
 • Clydau
 • Clynnog
 • Cockett
 • Coed Eva
 • Coedffranc Central
 • Coedffranc North
 • Coedffranc West
 • Coedpoeth
 • Coity
 • Colwyn
 • Connah's Quay Central
 • Connah's Quay Golftyn
 • Connah's Quay South
 • Connah's Quay Wepre
 • Conwy
 • Cornelly
 • Cornerswell
 • Corris/Mawddwy
 • Corwen
 • Court
 • Cowbridge
 • Coychurch Lower
 • Craig-y-Don
 • Creigiau/St. Fagans
 • Criccieth
 • Crickhowell
 • Croesonen
 • Croesyceiliog North
 • Croesyceiliog South
 • Crosskeys
 • Crucorney
 • Crumlin
 • Crwst
 • Crymych
 • Crynant
 • Cwm
 • Cwm Clydach
 • Cwm-twrch
 • Cwm-y-Glo
 • Cwmbach
 • Cwmbwrla
 • Cwmllynfell
 • Cwmtillery
 • Cwmyniscoy
 • Cyfarthfa
 • Cymmer
 • Cyncoed
 • Cynwyl Elfed
 • Cynwyl Gaeo
 • Dafen
 • Darren Valley
 • Deganwy
 • Deiniol
 • Deiniolen
 • Denbigh Central
 • Denbigh Lower
 • Denbigh Upper/Henllan
 • Devauden
 • Dewi
 • Dewstow
 • Diffwys and Maenofferen
 • Dinas Cross
 • Dinas Powys
 • Disserth and Trecoed
 • Dixton with Osbaston
 • Dolbenmaen
 • Dolforwyn
 • Dolgellau North
 • Dolgellau South
 • Dowlais
 • Drybridge
 • Dunvant
 • Dyfan
 • Dyffryn
 • Dyffryn Ardudwy
 • Dyffryn Ceiriog/Ceiriog Valley
 • Dyserth
 • East Williamston
 • Ebbw Vale North
 • Ebbw Vale South
 • Efail-newydd/Buan
 • Efenechtyd
 • Eglwysbach
 • Eirias
 • Elli
 • Ely
 • Erddig
 • Esclusham
 • Ewloe
 • Faenor
 • Fairwater
 • Fairwood
 • Felin-fâch
 • Felindre
 • Felinfoel
 • Ferndale
 • Ffynnongroyw
 • Fishguard North East
 • Fishguard North West
 • Flint Castle
 • Flint Coleshill
 • Flint Oakenholt
 • Flint Trelawny
 • Forden
 • Gabalfa
 • Gaer
 • Garden Village
 • Garnant
 • Garth
 • Gele
 • Georgetown
 • Gerlan
 • Gibbonsdown
 • Gilfach
 • Gilfach Goch
 • Glanamman
 • Glantwymyn
 • Glanymor
 • Glasbury
 • Glyder
 • Glyn
 • Glyncoch
 • Glyncorrwg
 • Glynneath
 • Godre'r graig
 • Goetre Fawr
 • Gogarth
 • Goodwick
 • Gorseinon
 • Gorslas
 • Gower
 • Gowerton
 • Graig
 • Grangetown
 • Green Lane
 • Greenfield
 • Greenmeadow
 • Gresford East and West
 • Groeslon
 • Grofield
 • Gronant
 • Grosvenor
 • Guilsfield
 • Gurnos
 • Gwaun-Cae-Gurwen
 • Gwenfro
 • Gwernaffield
 • Gwernyfed
 • Gwernymynydd
 • Gwersyllt East and South
 • Gwersyllt North
 • Gwersyllt West
 • Gwynfi
 • Halkyn
 • Harlech
 • Haverfordwest: Castle
 • Haverfordwest: Garth
 • Haverfordwest: Portfield
 • Haverfordwest: Prendergast
 • Haverfordwest: Priory
 • Hawarden
 • Hawthorn
 • Hay
 • Heath
 • Hendre
 • Hendy
 • Hengoed
 • Hermitage
 • Higher Kinnerton
 • Hirael
 • Hirwaun
 • Holt
 • Holywell Central
 • Holywell East
 • Holywell West
 • Hope
 • Hundleton
 • Illtyd
 • Johnston
 • Johnstown
 • Kerry
 • Kidwelly
 • Kilgetty/Begelly
 • Killay North
 • Killay South
 • Kingsbridge
 • Kinmel Bay
 • Knighton
 • Lampeter
 • Lampeter Velfrey
 • Lamphey
 • Landore
 • Langstone
 • Lansdown
 • Larkfield
 • Laugharne Township
 • Leeswood
 • Letterston
 • Lisvane
 • Liswerry
 • Litchard
 • Little Acton
 • Llanaelhaearn
 • Llanafanfawr
 • Llanarmon-yn-Ial/Llandegla
 • Llanarth
 • Llanbadarn Fawr
 • Llanbadarn Fawr-Padarn
 • Llanbadarn Fawr-Sulien
 • Llanbadoc
 • Llanbedr
 • Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal
 • Llanbedrog
 • Llanberis
 • Llanboidy
 • Llanbradach
 • Llanbrynmair
 • Llandaff
 • Llandaff North
 • Llanddarog
 • Llandderfel
 • Llanddulas
 • Llandeilo
 • Llandinam
 • Llandough
 • Llandovery
 • Llandow/Ewenny
 • Llandrillo
 • Llandrillo yn Rhos
 • Llandrindod East/Llandrindod West
 • Llandrindod North
 • Llandrindod South
 • Llandrinio
 • Llandybie
 • Llandyfriog
 • Llandyrnog
 • Llandysilio
 • Llandysilio-gogo
 • Llandysul Town
 • Llanegwad
 • Llanelly Hill
 • Llanelwedd
 • Llanengan
 • Llanfair Caereinion
 • Llanfair Dyffryn Clwyd/Gwyddelwern
 • Llanfarian
 • Llanfihangel
 • Llanfihangel Aberbythych
 • Llanfihangel Ystrad
 • Llanfihangel-ar-Arth
 • Llanfoist Fawr
 • Llanfyllin
 • Llanfynydd
 • Llangadog
 • Llangattock
 • Llangeinor
 • Llangeitho
 • Llangeler
 • Llangelynin
 • Llangennech
 • Llangernyw
 • Llangewydd and Brynhyfryd
 • Llangollen
 • Llangollen Rural
 • Llangors
 • Llangunllo
 • Llangunnor
 • Llangwm
 • Llangybi
 • Llangybi Fawr
 • Llangyfelach
 • Llangyndeyrn
 • Llangynidr
 • Llangynwyd
 • Llanharan
 • Llanharry
 • Llanhilleth
 • Llanidloes
 • Llanishen
 • Llanllyfni
 • Llannon
 • Llanover
 • Llanrhaeadr-ym-Mochnant/Llansilin
 • Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch
 • Llanrhian
 • Llanrhystyd
 • Llanrug
 • Llanrumney
 • Llansamlet
 • Llansanffraid
 • Llansannan
 • Llansantffraed
 • Llansantffraid
 • Llansteffan
 • Llantarnam
 • Llantilio Crossenny
 • Llantrisant Town
 • Llantwit Fardre
 • Llantwit Major
 • Llanuwchllyn
 • Llanwddyn
 • Llanwenarth Ultra
 • Llanwenog
 • Llanwern
 • Llanwnda
 • Llanwrtyd Wells
 • Llanybydder
 • Llanyrafon East and Ponthir
 • Llanyrafon West
 • Llanyre
 • Llanystumdwy
 • Llay
 • Lledrod
 • Lliedi
 • Llifôn
 • Lligwy
 • Llwyn-y-pia
 • Llwynhendy
 • Llysfaen
 • Lower Brynamman
 • Lower Loughor
 • Machynlleth
 • Maenclochog
 • Maerdy
 • Maescar/Llywel
 • Maesteg East
 • Maesteg West
 • Maesycwmmer
 • Maesydre
 • Malpas
 • Mancot
 • Manorbier
 • Manordeilo and Salem
 • Marchog
 • Marchwiel
 • Mardy
 • Marford and Hoseley
 • Margam
 • Marl
 • Marshfield
 • Martletwy
 • Mawr
 • Mayals
 • Meifod
 • Melindwr
 • Menai (Bangor)
 • Menai (Caernarfon)
 • Merlin's Bridge
 • Merthyr Vale
 • Milford: Central
 • Milford: East
 • Milford: Hakin
 • Milford: Hubberston
 • Milford: North
 • Milford: West
 • Mill
 • Minera
 • Mitchel Troy
 • Mochdre
 • Mold Broncoed
 • Mold East
 • Mold South
 • Mold West
 • Montgomery
 • Morfa
 • Morfa Nefyn
 • Morgan Jones
 • Moriah
 • Morriston
 • Mostyn
 • Mountain Ash East
 • Mountain Ash West
 • Mynyddbach
 • Nant-y-moel
 • Nantmel
 • Nantyglo
 • Narberth
 • Narberth Rural
 • Neath East
 • Neath North
 • Neath South
 • Nefyn
 • Nelson
 • New Brighton
 • New Broughton
 • New Inn
 • New Quay
 • New Tredegar
 • Newbridge
 • Newcastle
 • Newport
 • Newton
 • Newtown Central
 • Newtown East
 • Newtown Llanllwchaiarn North
 • Newtown Llanllwchaiarn West
 • Newtown South
 • Neyland: East
 • Neyland: West
 • Northop
 • Northop Hall
 • Nottage
 • Offa
 • Ogmore Vale
 • Ogwen
 • Old Radnor
 • Oldcastle
 • Onllwyn
 • Overmonnow
 • Overton
 • Oystermouth
 • Pandy
 • Pant
 • Pant-yr-afon/Penmaenan
 • Panteg
 • Park
 • Peblig (Caernarfon)
 • Pelenna
 • Pembrey
 • Pembroke Dock: Central
 • Pembroke Dock: Llanion
 • Pembroke Dock: Market
 • Pembroke Dock: Pennar
 • Pembroke: Monkton
 • Pembroke: St. Mary North
 • Pembroke: St. Mary South
 • Pembroke: St. Michael
 • Pen-parc
 • Pen-y-fai
 • Pen-y-graig
 • Pen-y-waun
 • Penally
 • Penbryn
 • Penclawdd
 • Penderry
 • Pendre
 • Pengam
 • Penisarwaun
 • Penllergaer
 • Penmaen
 • Pennard
 • Penprysg
 • Penrhiwceiber
 • Penrhyn
 • Penrhyndeudraeth
 • Pensarn
 • Pentir
 • Pentre
 • Pentre Mawr
 • Pentwyn
 • Pentyrch
 • Penycae
 • Penycae and Ruabon South
 • Penydarren
 • Penyffordd
 • Penygroes
 • Penylan
 • Penyrheol
 • Peterston-super-Ely
 • Pillgwenlly
 • Plas Madoc
 • Plasnewydd
 • Plymouth
 • Ponciau
 • Pont-y-clun
 • Pontamman
 • Pontardawe
 • Pontardulais
 • Pontllanfraith
 • Pontlottyn
 • Pontnewydd
 • Pontnewynydd
 • Pontprennau/Old St. Mellons
 • Pontyberem
 • Pontycymmer
 • Pontypool
 • Pontypridd Town
 • Port Talbot
 • Porth
 • Porthcawl East Central
 • Porthcawl West Central
 • Porthmadog East
 • Porthmadog West
 • Porthmadog-Tremadog
 • Portskewett
 • Prestatyn Central
 • Prestatyn East
 • Prestatyn Meliden
 • Prestatyn North
 • Prestatyn South West
 • Presteigne
 • Priory
 • Pwllheli North
 • Pwllheli South
 • Pyle
 • Quarter Bach
 • Queensferry
 • Queensway
 • Radyr
 • Raglan
 • Rassau
 • Resolven
 • Rest Bay
 • Rhayader
 • Rhigos
 • Rhiw
 • Rhiwbina
 • Rhiwcynon
 • Rhondda
 • Rhoose
 • Rhos
 • Rhosnesni
 • Rhuddlan
 • Rhydfelen Central/Ilan
 • Rhyl East
 • Rhyl South
 • Rhyl South East
 • Rhyl South West
 • Rhyl West
 • Ringland
 • Risca East
 • Risca West
 • Riverside
 • Rogerstone
 • Rogiet
 • Rossett
 • Ruabon
 • Rudbaxton
 • Rumney
 • Ruthin
 • Saltney Mold Junction
 • Saltney Stonebridge
 • Sandfields East
 • Sandfields West
 • Sarn
 • Saron
 • Saundersfoot
 • Scleddau
 • Sealand
 • Seiont
 • Seiriol
 • Seven Sisters
 • Severn
 • Shaftesbury
 • Shirenewton
 • Shotton East
 • Shotton Higher
 • Shotton West
 • Sirhowy
 • Six Bells
 • Sketty
 • Smithfield
 • Snatchwood
 • Solva
 • Splott
 • St. Arvans
 • St. Asaph East
 • St. Asaph West
 • St. Athan
 • St. Augustine's
 • St. Bride's Major
 • St. Cadocs and Penygarn
 • St. Cattwg
 • St. Christopher's
 • St. Clears
 • St. David Within
 • St. David's
 • St. Dials
 • St. Dogmaels
 • St. Ishmael
 • St. Ishmael's
 • St. James
 • St. John
 • St. Julians
 • St. Kingsmark
 • St. Martins
 • St. Mary
 • St. Mary's
 • St. Thomas
 • Stansty
 • Stanwell
 • Stow Hill
 • Sully
 • Swiss Valley
 • Taffs Well
 • Tai-bach
 • Talbot Green
 • Talgarth
 • Talybolion
 • Talybont-on-Usk
 • Talysarn
 • Tawe-Uchaf
 • Teigl
 • Tenby: North
 • Tenby: South
 • The Elms
 • The Havens
 • Thornwell
 • Tirymynach
 • Ton-teg
 • Tonna
 • Tonypandy
 • Tonyrefail East
 • Tonyrefail West
 • Town
 • Townhill
 • Towyn
 • Trallwng
 • Trawsfynydd
 • Trealaw
 • Trebanos
 • Tredegar Central and West
 • Tredegar Park
 • Trefeurig
 • Trefnant
 • Treforest
 • Trefriw
 • Tregaron
 • Tregarth & Mynydd Llandygai
 • Treharris
 • Treherbert
 • Trelawnyd and Gwaenysgor
 • Trelech
 • Trellech United
 • Tremeirchion
 • Treorchy
 • Treuddyn
 • Trevethin
 • Trewern
 • Trimsaran
 • Troedyraur
 • Trowbridge
 • Tudno
 • Tudweiliog
 • Two Locks
 • Twrcelyn
 • Twyn Carno
 • Tycroes
 • Tyisha
 • Tylorstown
 • Tyn-y-nant
 • Tywyn
 • Uplands
 • Upper Cwmbran
 • Upper Loughor
 • Usk
 • Uwch Conwy
 • Uwchaled
 • Vaynor
 • Victoria
 • Wainfelin
 • Waunfawr
 • Welshpool Castle
 • Welshpool Gungrog
 • Welshpool Llanerchyddol
 • Wenvoe
 • West Cross
 • West End
 • Whitchurch and Tongwynlais
 • Whitegate
 • Whitford
 • Whitland
 • Wiston
 • Wyesham
 • Wynnstay
 • Y Felinheli
 • Ynys Gybi
 • Ynysawdre
 • Ynyscedwyn
 • Ynysddu
 • Ynyshir
 • Ynysybwl
 • Yscir
 • Ystalyfera
 • Ystrad
 • Ystrad Mynach
 • Ystradgynlais
 • Ystwyth

Cynulleidfaoedd

Diddordebau

 • Strategic review of charging