Cynllun Adnoddau Coedwig Niwbwrch

Closed 18 Nov 2022

Opened 21 Oct 2022

Overview

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn gyfrifol am reoli coetiroedd a choedwigoedd cyhoeddus Cymru, sef Ystad Goetir Llywodraeth Cymru, mewn ffordd gynaliadwy. Mae’r Ystad yn darparu adnoddau pren gwerthfawr a chânt eu rheoli hefyd er budd a llesiant pobl a’r cymunedau lleol sy’n ymweld â nhw, yn ogystal â’r bobl sy’n dibynnu arnynt i wneud bywoliaeth. Mae’r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys sicrhau eu bod yn gydnerth yn y tymor hir, mewn perthynas â’r argyfyngau natur a hinsawdd, er mwyn i genedlaethau’r dyfodol hefyd allu mwynhau’r buddion maent yn eu cynnig. Bob deng mlynedd, mae CNC yn adolygu’r cynlluniau rheoli hirdymor ar gyfer pob ardal goedwig, y Cynllun Adnoddau Coedwig.

Ar hyn o bryd, mae CNC yn adolygu’r Cynllun Adnoddau Coedwig yn Niwbwrch. Mae’r Cynllun yn cwmpasu 952 hectar o dir rhwng Tywyn Niwbwrch, aber Afon Malltraeth a phentref Niwbwrch ar Ynys Môn. Yn ogystal â’r goedwig, mae cyfrifoldebau Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnwys Gwarchodfa Natur Genedlaethol gyfagos Tywyn Niwbwrch, traeth Llanddwyn, aberoedd afon Braint ac afon Cefni, y buddiannau morol a physgota, y Cob ac Ynys Llanddwyn. Mae’r goedwig a’r Warchodfa yn rhan o ddwy Ardal Cadwraeth Ehangach, sef Y Twyni o Abermenai i Aberffraw, a Glannau Môn: Cors heli.

Mae’r Cynllun Adnoddau Coedwig yn un o dri chynllun pwysig iawn sy’n ategu ei gilydd ac yn ein helpu i reoli’r tir rydym yn berchen arno neu’n ei reoli yn Niwbwrch. Mae’n eistedd ochr yn ochr â’r Cynllun Rheoli Craidd ar gyfer yr Ardal Cadwraeth Arbennig a Chynllun Pobl sydd yn yr arfaeth ar gyfer llesiant, hamdden, mynediad a’r economi. Gyda’i gilydd, bydd y tri chynllun hwn yn helpu i lunio Datganiad Niwbwrch Integredig ehangach.

Mae coedwig Niwbwrch a’r ardal gyfagos yn dirwedd ddynamig a chymhleth â nifer o ecosystemau sy’n cydgysylltu. Mae’r ardal yn safle cadwraeth o bwys rhyngwladol ar gyfer cynefinoedd twyni tywod, ac yn ogystal mae’r goedwig yn Niwbwrch yn cynnig cynefinoedd amrywiol i fywyd gwyllt fel y Gigfran a’r Wiwer Goch. Mae’r lleoliad unigryw hefyd yn cynnig mynediad at amrywiaeth o weithgareddau cymdeithasol a hamdden sydd o fudd i’r boblogaeth leol a’r miloedd o bobl sy’n ymweld â’r safle. Wrth gynllunio unrhyw waith yn Niwbwrch yn y dyfodol, ein nod yw cydbwyso barn ac uchelgais pobl a bod yn gymydog da, ar yr un pryd â rhoi ystyriaeth i fuddiannau a nodweddion niferus y safle mewn amgylchedd sy’n newid o hyd.

Nid yw peidio â chynllunio ar gyfer y dyfodol yn Niwbwrch yn opsiwn, ac mae’n rhaid i ni fod â chynllun i helpu i reoli’r safle. Mae prosesau naturiol yn araf newid y goedwig yn un sy’n cynnwys mwy o goed llydanddail yn y dwyrain, ac yn y gorllewin maent yn erydu’r clystyrau o goed conwydd sy’n agored i’r arfordir. Yn ogystal â’r newid naturiol hwn, bydd newid hinsawdd a’r codiad yn lefel y môr hefyd yn cael effaith ar gyfansoddiad a dosbarthiad y goedwig yn y tymor hir. Bydd y cynllun newydd yn caniatáu i’r prosesau naturiol ddod i ddominyddu fwy ar draws y safle cyfan, ac yn gwneud y goedwig yn fwy cydnerth i’r newidiadau hyn. Mae coedwig gydnerth yn dda nid yn unig i natur ond i bobl hefyd, a bydd yn helpu i gynnal adnodd hamdden pwysig a lle arbennig i bobl ymweld ag e ac i’r gymuned leol.

Isod ceir dolen i'r crynodeb o amcanion ar gyfer y cynllun:

Crynodeb o'r amcanion ar gyfer Coedwig Niwbwrch

Mae'r ddogfen hon yn helpu i esbonio'r categorïau a ddangosir ar y mapiau isod:

Esboniad o allweddi’r map

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

 

Nod y cynllun newydd yw sefydlu Coetir Twyni mwy naturiol ger yr arfordir a fydd yn caniatáu mwy o le i gynefinoedd twyni tywod ger y môr. Bydd y Coetir Twyni hefyd yn helpu i ddiogelu’r goedwig gonwydd gymysg y tu ôl. Tua’r tir, bydd y goedwig gonwydd gymysg yn parhau i gael ei rheoli i hybu cynefin coedwig sy’n addas i’r wiwer goch ac i ddarparu cnydau masnachol, gan hefyd adnewyddu ardaloedd cadwraeth ar gyfer rhywogaethau pwysig fel y Gigfran, y Fadfall Ddŵr Gribog a Thafolen y Traeth. Bydd y newidiadau hyn yn digwydd yn araf, dros gyfnod hir o amser, a fydd yn helpu pawb i addasu i’r newidiadau dros amser. Bydd y penderfyniadau rheoli a wneir yn y Cynllun yn seiliedig ar dystiolaeth gadarn ac yn cael eu dilyn gan waith monitro rheolaidd a fydd yn helpu i lywio gwaith rheoli yn y dyfodol a’r penderfyniadau a wneir yn ystod adolygiad nesaf y Cynllun.

Os hoffech ragor o wybodaeth am y cynlluniau a siarad â ni yn bersonol, byddwn yn cynnal dwy 'Sesiwn Galw Heibio' ar:

Dydd Mercher 2il Tachwedd 2022, 1.00-7.00yp yn Neuadd Prichard Jones, Niwbwrch, LL61 6SY

Dydd Iau 3ydd Tachwedd 2022, 3.00-7.00yp yng Nghlwb Pel-droed Tref Llangefni, Llangefni, LL77 7RP

Os yw'n bosib, cofrestrwch eich diddordeb ar gyfer y sesiynau hyn cyn mynychu yn https://bit.ly/Niwbwrch-drop-in1 neu https://bit.ly/Niwbwrch-drop-in2. Bydd hyn yn ein helpu i reoli'r sesiynau yn fwy effeithiol.

 

Why your views matter

Hoffem wybod eich barn a'ch teimladau ynghylch y cynlluniau newydd ar gyfer coedwig Niwbwrch er mwyn ein helpu i wella rheolaeth hirdymor y goedwig.

What happens next

Bydd crynodeb o ymatebion a chanlyniadau'r ymgynghoriad ar gael ar y wefan hon bedair i chwe wythnos wedi'r dyddiad cau.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Management
  • Cymraeg

Interests

  • Forest Management
  • Rheoli Coedwig