Coetir coffa yn Brownhill – dyluniadau a'r camau nesaf

Closes 20 Jan 2024

Opened 19 Jan 2023

Overview

Yn ddiweddar, gwnaethom gynnal ymgynghoriad i ofyn i bobl am eu hadborth er mwyn helpu i lywio'r camau nesaf wrth lunio'r dyluniad ar gyfer y coetir coffa yn Brownhill, Sir Gaerfyrddin a sut y gallwn gyflawni'r amcanion arfaethedig ar gyfer y safle.

Diolch i chi am gysylltu i rannu eich adborth gyda ni, boed hynny drwy ein hymgynghoriad ar-lein, y digwyddiad galw heibio yn ystafell ddarllen Llansadwrn, neu drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol.

Ar ôl gwrando'n ofalus ar yr ymatebion, rydym nawr yn falch i allu rhannu dyluniad y goedlan gyda chi, sut y byddwn yn cyflawni'r amcanion a chamau nesaf ein cynlluniau. 

Sut fydd y safle yn Brownhill yn edrych?

Yn seiliedig ar yr adborth o'n hymgynghoriad cychwynnol ym mis Mawrth, rydym yn nodi cynnig i rannu'r safle mewn i dri maes penodol, pob un yn blaenoriaethu gwahanol amcanion, a amlinellir isod: 

Man cadwraeth i fywyd gwyllt ffynnu

Gofod coetir ar gyfer coffáu, sy'n gwbl hygyrch

Gofod i dyfu i ddarparu cyfleoedd cynaliadwy ar gyfer bwyd, coed, a natur.

O ganlyniad i'r adborth a gawsom drwy ein hymgynghoriad diweddar, rydym wedi amlinellu ein dyluniadau ar gyfer sut olwg fydd ar y safle a sut y byddwn yn cyflawni'r amcanion ar gyfer pob ardal isod:

Ardal un - Man cadwraeth

Amcanion:

 1. Coetir torlannol a gwlyb gydag isafswm ymyrraeth yn bennaf er budd bioamrywiaeth ac i hyrwyddo gorlifdir actif iach.
 2. Adnabod ardaloedd lle gall y cyhoedd gael mynediad i'r afon yn ddiogel, gan achosi ychydig iawn o aflonyddwch i fywyd gwyllt ffynnu.
 3. Gwella mannau mynediad i'r afon a sicrhau bod pysgotwyr yn gallu parhau i gyrchu'r gofod yn ddiogel.

Sut y byddwn yn cyflawni hyn:

 • I ddechrau, ychydig iawn o ymyrraeth yw'r cynllun ar gyfer yr ardal hon. Bydd hawl gan yr ardal barhau i ddatblygu coetir torlannol ac i ganiatáu prosesau naturiol.
 • Bydd ffens newydd yn cael ei chodi ar hyd y ffin ddwyreiniol er mwyn gwahaniaethu'n glir rhwng hyn a gofod y coetir.
 • Bydd y bont droed yn cael ei hadfer ar bwynt A (a ddangosir ar y map isod) er mwyn caniatáu i bysgotwyr a'r cyhoedd gael mynediad diogel i lan yr afon.
 • Bydd llwybr cerdded anffurfiol yn cael ei sefydlu er mwyn caniatáu i'r cyhoedd fwynhau'r mannau crwydro a bywyd gwyllt yn dawel bach. Bydd arwyddion yn hysbysu pobl ynghylch a sut i ymddwyn er mwyn bod yn ddiogel ac i ofalu am yr ardal.

Mae'r mapiau canlynol yn nodi'r cyfleoedd fel y'u disgrifiwyd uchod.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

 Ardal dau – Gofod coetir

Amcanion

 1. Creu coetir llydanddail brodorol sy'n gwneud y gorau o amrywiaeth cynefinoedd.
 2. Gofod dirmygus a chofiannol sy'n hygyrch i bawb.
 3. Creu adnodd gwyrdd at ddefnydd y gymuned.

Sut y byddwn yn cyflawni hyn:

 • Mae gwaith plannu'r coetir wedi cael ei gynllunio i wella nodweddion presennol y safle, gan gynnwys y pwll a'r cyrsiau dŵr.
 • Bydd gofod agored sylweddol yn cael ei gadw i ddarparu cynefin agored ac ymyl a chynnal teimlad agored i'r dirwedd.
 • Bydd y plannu yn cynnwys ystod eang o rywogaethau a llwyni llydanddail, gan gynnwys derw. Oestrwydd, pisgwydd dail bach, llwyfen lydanddail, cyll, y ddraenen wen, gwifwrnwydd y gors, coed afalau surion, cerddinen wyllt, coed cnau Ffrengig a phoplys du.
 • Bydd y fynedfa gae bresennol (a ddangosir ar bwynt A ar y map isod) yn cael ei huwchraddio er mwyn caniatáu mynediad diogel i'r safle ar gyfer ymwelwyr a gweithrediadau ar y safle. Bydd maes parcio hefyd yn cael ei greu, rydym ar hyn o bryd yn gweithio gydag ymgynghorwyr ar ddyluniad manwl o'r maes parcio a phroses gynllunio cysylltiedig.
 • Bydd coridor agoriadol yn cael ei gynnal ar bwynt B (fel y nodir ar y map isod) ar hyd llwybr y ffordd Rufeinig, i greu nodwedd linellol. Bydd dehongliad yn cael ei osod er mwyn rhoi cyd-destun i hanes y safle.
 • Bydd pont yn croesi'r Marlais ar bwynt C (fel y'i nodir ar y map isod) ar gyfer mynediad cyhoeddus a gweithredol, gyda phont droed lai hefyd ar bwynt D i ganiatáu gosod taith gerdded gylchol o amgylch y llwybr.
 • Bydd meinciau'n cael eu gosod yn E ac F a ger y fynedfa, bydd coed ffrwythau a chnau yn cael eu plannu i greu nodwedd flodeuog yn y Gwanwyn gan ddarparu ffrwythau i ymwelwyr a'r gymuned eu casglu.

Mae'r mapiau canlynol yn nodi'r cyfleoedd fel y'u disgrifiwyd uchod.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Ardal tri - Gofod Tyfu

Mewn ymateb i'r adborth cychwynnol yn y rownd hon o ymgynghori, fe wnaethom ganolbwyntio'r drafodaeth o amgylch y 'gofod cynyddol' i fynd i'r afael â'r pryder allweddol a godwyd ynghylch a chael gwared a thir amaethyddol a'i gyfnewid am goetir.

Cyflwynwyd nifer o 'opsiynau' ar gyfer cynyddu gorchudd coed ochr yn ochr â chynhyrchiad amaethyddol parhaus a gofynnwyd i'r ymgynghorai drafod gwahanol rinweddau'r rhain yr hoffent eu gweld yn cael eu dangos yma fwyaf. Cafodd yr awgrym o barhau gyda'r cynhyrchu amaethyddol ochr yn ochr â mwy o orchudd coed dderbyniad positif.

Amcanion

 1. Gweithio mewn partneriaeth i ddarparu cyfleoedd cynaliadwy i dyfu bwyd, coed, byd natur.
 2. Cynyddu gorchudd coed er mwyn dangos sut y gellir sicrhau mentrau plannu'r llywodraeth helpu i fynd i'r afael â'r hinsawdd ac argyfyngau natur ochr yn ochr â defnyddiau tir eraill.
 3. Gwella ansawdd dŵr, iechyd pridd a'r amrywiaeth cynefinoedd a rhywogaethau

How we will achieve this:

Sut y byddwn yn cyflawni hyn:

 • Y cynllun ar gyfer yr ardal hon yw sefydlu gwrychoedd eang (10m o led) ynghyd â phlannu mwy sylweddol yn ymyl y cae wrth ymyl y coetir presennol. Bydd y rhesi gwrychoedd presennol yn cael eu lledu a bydd gwrychoedd newydd yn cael eu sefydlu ar hyd ffiniau caeau hanesyddol sydd wedi'u colli.  Byddwn ni hefyd yn sefydlu grwpiau o goed mewn caeau ac yn ffensio grwpiau presennol o goed i ganiatáu adfywio naturiol, a fydd yn cynhyrchu olyniaeth ar gyfer y nodweddion parcdir sylweddol hyn.
 • Bydd y plannu yn golygu y bydd gorchudd coetir y gofod tyfu oddeutu 20%
 • I ddechrau, bydd yr ardaloedd agored yn cael eu rheoli gyda set o bresgripsiynau er mwyn cyflawni'r amcanion. Unwaith y bydd y sefydliad cychwynnol wedi'i gwblhau, byddwn ni'n ceisio sefydlu partneriaeth ar gyfer rheoli'r tiroedd yn y tymor hwy. Bydd hyn yn cynnwys cyd-ddylunio'r ardal ymhellach, gyda'r potensial i blannu ymhellach neu ddefnyddiau eraill ar gyfer y glaswelltir gwell a godwyd yn ystod yr ymgynghoriad.

Mae'r mapiau canlynol yn nodi'r cyfleoedd fel y'u disgrifiwyd uchod.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Crynodeb o'r adborth

Cawsom 18 ymateb i'r arolwg oedd yn gyfle i fewnbynnu sylwadau agored am y cynlluniau. Roedd y rhain ar-lein (drwy ofod y dinesydd), drwy e-bost a llythyr, ac wyneb yn wyneb yn ystod sesiwn 'galw i mewn' a gynhaliwyd ar y 14eg o Orffennaf yn Ystafell Ddarllen Llansadwrn.

Yn debyg i'n hymgynghoriad cychwynnol, pleidleisiwyd amrywiaeth cynefinoedd fel y budd pwysicaf y gellid ei gyflawni gan y gwahanol opsiynau ar gyfer gorchudd coed. Dilynwyd hyn gan liniaru newid hinsawdd, cynnyrch pren/coed diddorol a gyda da byw wedi derbyn y lleiaf o bleidleisiau. 

Porfa pren a 'gwrychoedd mega' oedd yr opsiynau mwyaf poblogaidd gyda 'thyfu cymunedol/rhandiroedd' yn derbyn y nifer lleiaf o bleidleisiau.

Ein bwriad yw creu cyfleoedd i wirfoddolwyr i'n helpu i baratoi a phlannu coed ar y safle. Byddwn yn eich diweddaru am ddyddiadau ac amseru'r rhain maes o law.

Neu gallwch ofyn am gael eich ychwanegu at ein rhestr bostio drwy e-bostio: woodlandcreation.hub@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

If you have queries please get in touch: 

woodlandcreation.hub@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Areas

 • Carmarthen Town North
 • Carmarthen Town South
 • Carmarthen Town West

Audiences

 • Management
 • Cymraeg

Interests

 • Forest Management