Coetir coffa yn Brownhill –Coed Abermarlais

Ar gau 20 Ion 2024

Wedi'i agor 19 Ion 2023

Trosolwg

Diweddariad Chwefror 21

Yn ystod y tymor plannu presennol (Tachwedd – Ebrill) byddwn yn edrych i greu cyfleoedd pellach i bobl ddod i gymryd rhan a helpu i blannu coed yn ardal coedlan goffa Coed Abermarlais (Brownhill yn flaenorol). Byddwn yn rhannu’r manylion hyn yn maes o law – cadwch lygad ar dudalen y prosiect hwn a’n sianeli cyfryngau cymdeithasol am ragor o wybodaeth.

Diweddariad 31/07/2023

Ar ôl gwrando’n ofalus ar yr adborth o’n hymgynghoriadau cyhoeddus, mae Abermarlais wedi’i rhannu’n dri maes gwahanol, gyda phob un yn blaenoriaethu amcanion gwahanol:

 • Man cadwraeth i fywyd gwyllt ffynnu ynddo
 • Gofod coetir sy'n gwbl hygyrch ar gyfer coffa
 • Man tyfu i ddarparu cyfleoedd cynaliadwy ar gyfer bwyd, coed a natur

Isod fe welwch grynodeb o’n cynnydd ar gyfer pob man dros y chwe mis diwethaf:

Man coetir

Gwirfoddolwyr yn plannu yn y berllan gymunedol

Yn ôl yn y gwanwyn, buom yn gweithio gyda Thir Coed i gynnal rhai digwyddiadau plannu gwirfoddol yn ardal coetir coffa y safle.

Plannodd ein gwirfoddolwyr filoedd o goed, gan gynnwys mathau o afalau treftadaeth yn ardal y berllan gymunedol – diolch yn fawr iawn i bawb a gymerodd ran!

Er gwaethaf ychydig ddyddiau eithriadol o wlyb yn ystod y sesiynau plannu gwirfoddol, arhosodd gweddill y gwanwyn yn sych iawn.

Er y gall hyn arwain at rai problemau, rydym yn falch bod y glasbrennau wedi ymdopi â'r tywydd ac mae'r clystyrau o goed derw ac oestrwydd gan mwyaf yn edrych yn eithaf iach. Mae hyn er gwaethaf y ffaith ei bod yn bosibl ar yr olwg gyntaf nad yw'n edrych fel bod unrhyw goed yno o gwbl, gan eu bod wedi'u hamgylchynu gan laswellt uchel. Fe sylwch na wnaethom ddefnyddio gardiau coed ac nid ydym wedi rheoli'r glaswellt o amgylch gyda chwynladdwr. Ymrwymiad CNC i leihau cemegolion a phlastig yn ein gweithrediadau coetir, ac roedd hyn yn ein harwain i fynd ati i blannu yn y modd hwn.

Cwblhau'r dyluniadau ar gyfer mynediad y cyhoedd

Ar hyn o bryd, rydym yn gweithio gydag ymgynghorydd sy'n cwblhau'r dyluniadau manwl a fydd yn ein helpu i sicrhau mynediad diogel i ymwelwyr a thrigolion i goetir ac ardaloedd cadwraeth y safle.

Mae hyn yn cynnwys gosod llwybrau mynediad diogel o'r brif ffordd a llwybrau hygyrch o amgylch y coetir coffa. Gobeithiwn ddechrau'r gwaith ar lawr gwlad yn yr hydref a byddwn yn rhannu'r cynlluniau manwl pan fyddant wedi'u cwblhau.

Gofod i dyfu

Gorchudd coed dethol

Ochr yn ochr â phlannu gan wirfoddolwyr yn y coetir, fe ddechreuon ni hefyd gyflwyno gorchudd coed mwy dewisol yn y man tyfu. Roedd hyn ar ffurf stribedi o wrychoedd cysgodi llydan, wedi'u plannu ar hyd llinellau y gwrychoedd presennol a hanesyddol ar y rhannau o'r safle sydd wedi'u gwella fwyaf.

Bwriad hyn yw bod o fudd i gynhyrchiant amaethyddol yr ardaloedd hynny yn y dyfodol, gan sefydlogi’r pridd, gwella draenio, a darparu cysgod a lloches i dda byw a fydd yn defnyddio’r safle yn y dyfodol.

Cyfle partneriaeth

Ar hyn o bryd, rydym yn cynnal ymgynghoriad pellach i ddatblygu partneriaeth ar gyfer rheolaeth hirdymor man tyfu’r safle, a fydd yn ein helpu i archwilio cyfleoedd ar gyfer cynhyrchu bwyd cynaliadwy ochr yn ochr â mwy o orchudd coed a rheolaeth cadwraeth.

Gobeithiwn weithio gyda phartner(iaid) i ddatblygu adnodd addysgol gwerthfawr, gan dreialu ac arddangos sut y gall tyfu bwyd, coed a thyfu coed, a bywyd gwyllt ffynnu gyda’i gilydd mewn model busnes ffermio wrth i’n hinsawdd newid. Bydd plannu a dylunio a rheoli safleoedd yn y dyfodol yn cael eu cyd-lunio ar y cyd â phartneriaid.

Os yw hyn yn swnio'n ddiddorol ac yr hoffech gymryd rhan, cysylltwch â: woodcreation.hub@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Man cadwraeth

Monitro bywyd gwyllt

Yn yr un modd â'r man coetir, rydym ar hyn o bryd yn cwblhau cynlluniau i sicrhau y gall ymwelwyr gael mynediad diogel i'r man cadwraeth. Mae'n bwysig ein bod yn dylunio hwn mewn ffordd sy'n lleihau unrhyw aflonyddwch i fywyd gwyllt. Fel rhan o’r gwaith dylunio, rydym yn comisiynu arolygon sylfaenol i ddeall sut mae rhywogaethau’n defnyddio’r safle ar hyn o bryd, fel ein bod yn gallu monitro ac ymateb i unrhyw newidiadau dros y blynyddoedd i ddod.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Sesiwn blannu i wirfoddolwyr ar ddod

Dros y tymor plannu sydd i ddod (Tachwedd – Ebrill), byddwn yn edrych i greu cyfleoedd pellach i bobl ddod i gymryd rhan a helpu i blannu coed yn ardal coetir coffa’r safle. Byddwn yn rhannu’r manylion hyn maes o law – cadwch lygad ar y dudalen prosiect hon a’n sianeli cyfryngau cymdeithasol am ragor o wybodaeth.

Byddwn hefyd yn diweddaru'r dudalen hon gyda gwybodaeth am sut mae'r gwaith partneriaeth yn datblygu. Os hoffech chi gael gwybod yn uniongyrchol am unrhyw gyfleoedd i gymryd rhan yna cysylltwch â ni ar y cyfeiriad e-bost uchod.

Diweddariad 19/01/2023

Yn ddiweddar, gwnaethom gynnal ymgynghoriad i ofyn i bobl am eu hadborth er mwyn helpu i lywio'r camau nesaf wrth lunio'r dyluniad ar gyfer y coetir coffa yn Brownhill, Sir Gaerfyrddin a sut y gallwn gyflawni'r amcanion arfaethedig ar gyfer y safle.

Diolch i chi am gysylltu i rannu eich adborth gyda ni, boed hynny drwy ein hymgynghoriad ar-lein, y digwyddiad galw heibio yn ystafell ddarllen Llansadwrn, neu drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol.

Ar ôl gwrando'n ofalus ar yr ymatebion, rydym nawr yn falch i allu rhannu dyluniad y goedlan gyda chi, sut y byddwn yn cyflawni'r amcanion a chamau nesaf ein cynlluniau. 

Sut fydd y safle yn Brownhill yn edrych?

Yn seiliedig ar yr adborth o'n hymgynghoriad cychwynnol ym mis Mawrth, rydym yn nodi cynnig i rannu'r safle mewn i dri maes penodol, pob un yn blaenoriaethu gwahanol amcanion, a amlinellir isod: 

Man cadwraeth i fywyd gwyllt ffynnu

Gofod coetir ar gyfer coffáu, sy'n gwbl hygyrch

Gofod i dyfu i ddarparu cyfleoedd cynaliadwy ar gyfer bwyd, coed, a natur.

O ganlyniad i'r adborth a gawsom drwy ein hymgynghoriad diweddar, rydym wedi amlinellu ein dyluniadau ar gyfer sut olwg fydd ar y safle a sut y byddwn yn cyflawni'r amcanion ar gyfer pob ardal isod:

Ardal un - Man cadwraeth

Amcanion:

 1. Coetir torlannol a gwlyb gydag isafswm ymyrraeth yn bennaf er budd bioamrywiaeth ac i hyrwyddo gorlifdir actif iach.
 2. Adnabod ardaloedd lle gall y cyhoedd gael mynediad i'r afon yn ddiogel, gan achosi ychydig iawn o aflonyddwch i fywyd gwyllt ffynnu.
 3. Gwella mannau mynediad i'r afon a sicrhau bod pysgotwyr yn gallu parhau i gyrchu'r gofod yn ddiogel.

Sut y byddwn yn cyflawni hyn:

 • I ddechrau, ychydig iawn o ymyrraeth yw'r cynllun ar gyfer yr ardal hon. Bydd hawl gan yr ardal barhau i ddatblygu coetir torlannol ac i ganiatáu prosesau naturiol.
 • Bydd ffens newydd yn cael ei chodi ar hyd y ffin ddwyreiniol er mwyn gwahaniaethu'n glir rhwng hyn a gofod y coetir.
 • Bydd y bont droed yn cael ei hadfer ar bwynt A (a ddangosir ar y map isod) er mwyn caniatáu i bysgotwyr a'r cyhoedd gael mynediad diogel i lan yr afon.
 • Bydd llwybr cerdded anffurfiol yn cael ei sefydlu er mwyn caniatáu i'r cyhoedd fwynhau'r mannau crwydro a bywyd gwyllt yn dawel bach. Bydd arwyddion yn hysbysu pobl ynghylch a sut i ymddwyn er mwyn bod yn ddiogel ac i ofalu am yr ardal.

Mae'r mapiau canlynol yn nodi'r cyfleoedd fel y'u disgrifiwyd uchod.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

 Ardal dau – Gofod coetir

Amcanion

 1. Creu coetir llydanddail brodorol sy'n gwneud y gorau o amrywiaeth cynefinoedd.
 2. Gofod dirmygus a chofiannol sy'n hygyrch i bawb.
 3. Creu adnodd gwyrdd at ddefnydd y gymuned.

Sut y byddwn yn cyflawni hyn:

 • Mae gwaith plannu'r coetir wedi cael ei gynllunio i wella nodweddion presennol y safle, gan gynnwys y pwll a'r cyrsiau dŵr.
 • Bydd gofod agored sylweddol yn cael ei gadw i ddarparu cynefin agored ac ymyl a chynnal teimlad agored i'r dirwedd.
 • Bydd y plannu yn cynnwys ystod eang o rywogaethau a llwyni llydanddail, gan gynnwys derw. Oestrwydd, pisgwydd dail bach, llwyfen lydanddail, cyll, y ddraenen wen, gwifwrnwydd y gors, coed afalau surion, cerddinen wyllt, coed cnau Ffrengig a phoplys du.
 • Bydd y fynedfa gae bresennol (a ddangosir ar bwynt A ar y map isod) yn cael ei huwchraddio er mwyn caniatáu mynediad diogel i'r safle ar gyfer ymwelwyr a gweithrediadau ar y safle. Bydd maes parcio hefyd yn cael ei greu, rydym ar hyn o bryd yn gweithio gydag ymgynghorwyr ar ddyluniad manwl o'r maes parcio a phroses gynllunio cysylltiedig.
 • Bydd coridor agoriadol yn cael ei gynnal ar bwynt B (fel y nodir ar y map isod) ar hyd llwybr y ffordd Rufeinig, i greu nodwedd linellol. Bydd dehongliad yn cael ei osod er mwyn rhoi cyd-destun i hanes y safle.
 • Bydd pont yn croesi'r Marlais ar bwynt C (fel y'i nodir ar y map isod) ar gyfer mynediad cyhoeddus a gweithredol, gyda phont droed lai hefyd ar bwynt D i ganiatáu gosod taith gerdded gylchol o amgylch y llwybr.
 • Bydd meinciau'n cael eu gosod yn E ac F a ger y fynedfa, bydd coed ffrwythau a chnau yn cael eu plannu i greu nodwedd flodeuog yn y Gwanwyn gan ddarparu ffrwythau i ymwelwyr a'r gymuned eu casglu.

Mae'r mapiau canlynol yn nodi'r cyfleoedd fel y'u disgrifiwyd uchod.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Ardal tri - Gofod Tyfu

Mewn ymateb i'r adborth cychwynnol yn y rownd hon o ymgynghori, fe wnaethom ganolbwyntio'r drafodaeth o amgylch y 'gofod cynyddol' i fynd i'r afael â'r pryder allweddol a godwyd ynghylch a chael gwared a thir amaethyddol a'i gyfnewid am goetir.

Cyflwynwyd nifer o 'opsiynau' ar gyfer cynyddu gorchudd coed ochr yn ochr â chynhyrchiad amaethyddol parhaus a gofynnwyd i'r ymgynghorai drafod gwahanol rinweddau'r rhain yr hoffent eu gweld yn cael eu dangos yma fwyaf. Cafodd yr awgrym o barhau gyda'r cynhyrchu amaethyddol ochr yn ochr â mwy o orchudd coed dderbyniad positif.

Amcanion

 1. Gweithio mewn partneriaeth i ddarparu cyfleoedd cynaliadwy i dyfu bwyd, coed, byd natur.
 2. Cynyddu gorchudd coed er mwyn dangos sut y gellir sicrhau mentrau plannu'r llywodraeth helpu i fynd i'r afael â'r hinsawdd ac argyfyngau natur ochr yn ochr â defnyddiau tir eraill.
 3. Gwella ansawdd dŵr, iechyd pridd a'r amrywiaeth cynefinoedd a rhywogaethau

How we will achieve this:

Sut y byddwn yn cyflawni hyn:

 • Y cynllun ar gyfer yr ardal hon yw sefydlu gwrychoedd eang (10m o led) ynghyd â phlannu mwy sylweddol yn ymyl y cae wrth ymyl y coetir presennol. Bydd y rhesi gwrychoedd presennol yn cael eu lledu a bydd gwrychoedd newydd yn cael eu sefydlu ar hyd ffiniau caeau hanesyddol sydd wedi'u colli.  Byddwn ni hefyd yn sefydlu grwpiau o goed mewn caeau ac yn ffensio grwpiau presennol o goed i ganiatáu adfywio naturiol, a fydd yn cynhyrchu olyniaeth ar gyfer y nodweddion parcdir sylweddol hyn.
 • Bydd y plannu yn golygu y bydd gorchudd coetir y gofod tyfu oddeutu 20%
 • I ddechrau, bydd yr ardaloedd agored yn cael eu rheoli gyda set o bresgripsiynau er mwyn cyflawni'r amcanion. Unwaith y bydd y sefydliad cychwynnol wedi'i gwblhau, byddwn ni'n ceisio sefydlu partneriaeth ar gyfer rheoli'r tiroedd yn y tymor hwy. Bydd hyn yn cynnwys cyd-ddylunio'r ardal ymhellach, gyda'r potensial i blannu ymhellach neu ddefnyddiau eraill ar gyfer y glaswelltir gwell a godwyd yn ystod yr ymgynghoriad.

Mae'r mapiau canlynol yn nodi'r cyfleoedd fel y'u disgrifiwyd uchod.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Crynodeb o'r adborth

Cawsom 18 ymateb i'r arolwg oedd yn gyfle i fewnbynnu sylwadau agored am y cynlluniau. Roedd y rhain ar-lein (drwy ofod y dinesydd), drwy e-bost a llythyr, ac wyneb yn wyneb yn ystod sesiwn 'galw i mewn' a gynhaliwyd ar y 14eg o Orffennaf yn Ystafell Ddarllen Llansadwrn.

Yn debyg i'n hymgynghoriad cychwynnol, pleidleisiwyd amrywiaeth cynefinoedd fel y budd pwysicaf y gellid ei gyflawni gan y gwahanol opsiynau ar gyfer gorchudd coed. Dilynwyd hyn gan liniaru newid hinsawdd, cynnyrch pren/coed diddorol a gyda da byw wedi derbyn y lleiaf o bleidleisiau. 

Porfa pren a 'gwrychoedd mega' oedd yr opsiynau mwyaf poblogaidd gyda 'thyfu cymunedol/rhandiroedd' yn derbyn y nifer lleiaf o bleidleisiau.

Ein bwriad yw creu cyfleoedd i wirfoddolwyr i'n helpu i baratoi a phlannu coed ar y safle. Byddwn yn eich diweddaru am ddyddiadau ac amseru'r rhain maes o law.

Neu gallwch ofyn am gael eich ychwanegu at ein rhestr bostio drwy e-bostio: woodlandcreation.hub@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Ardaloedd

 • Carmarthen Town North
 • Carmarthen Town South
 • Carmarthen Town West

Cynulleidfaoedd

 • Management

Diddordebau

 • Forest Management